Notulen mr-vergadering 30 september 2008 AanwezigDovnload 41.83 Kb.
Datum26.08.2016
Grootte41.83 Kb.
Notulen MR-vergadering 30 september 2008
Aanwezig: Hugo Wittekoek (voorzitter), Kees van Venetië, Marian Soonieus, Mircha Abels, Desiree van Harmelen, Cocky Beugel, Roy Hagendoorn, Luciënne Nijst, Tina van Spall en Judith van de Graaf (verslag)

Afwezig: Daphne van Weelden


 1. Opening en welkom nieuwe MR-leden

Er zijn twee nieuwe ouders gevonden om zitting te nemen in de MR: Roy Hagedoorn en Judith van de Graaf. Rof heeft drie kinderen op de Vliermeent en wil een actieve bijdrage leveren aan het schoolbeleid. Judith heeft momenteel één kind op school. Zij wil dat de MR-leden zoveel mogelijk vanuit een ‘wij-gevoel’ opereren. Daarnaast wil ze bijdragen aan een MR die zoveel mogelijk daadwerkelijk een spreekbuis is van de achterban.


 1. Notulen 24 juni 2008

De notulen van de vergaderingen worden ongewijzigd vastgesteld. Naar aanleiding van het verslag wordt nog wel het volgende besproken:

 • Schooltijden: Een ouderpaar had hierover een brief aan de schoolleiding geschreven. Zij zijn uitgenodigd contact op te nemen met Kees. Dit hebben zij (vooralsnog) niet gedaan.

 • EHBO/Brandpreventie: Conciërge Hans doet mee aan de training voor BHV (bedrijfshulpverlening). Deze training bevat ook EHBO-elementen.

 • Schoolgids: In de schoolgids zou een verwijzing worden gemaakt naar het schoolplan. Kees gaat na of dit is gebeurd. Verder is er een commissie ingesteld die een jaarkalender gaat opstellen van – voor zover mogelijk –

de activiteiten van in en rond de school. Deze kalender wordt onderdeel van de schoolgids.

 • Vergaderdata: De volgende vergadering stond gepland voor 11 november. Het is dan echter Sint Maarten. Daarom wordt de vergadering verplaatst naar 12 november.

Verder wordt afgesproken dat de notulen in, verkorte vorm, in het Vrijdagnieuws worden geplaatst. Daarnaast worden ze op de Vliermeent-site geplaatst.


 1. Ingekomen stukken: brief over schoolzwemmen en bijbehorende reacties.

Er is een brief binnengekomen met een vraag over schoolzwemmen. Kern van de vraag is:

 • waarom worden de vorderingen van de kinderen niet bijgehouden/teruggelegd bij de ouders?

 • en waarom wordt er vooraf niet aangegeven of een kind al dan niet af mag afzwemmen?

De brief is doorgestuurd naar de gemeente. Deze heeft gereageerd. De belangrijkste punten uit de reactie zijn dat: • Elk zwembad twee keer per jaar een open week organiseert voor ouders. De ouders kunnen dan de zwemles van hun kind bijwonen en vragen stellen aan de coördinator van het schoolzwemmen in het betreffende bad. Mochten ouders tussentijds vragen hebben dan kunnen ze die via de leerkracht van school stellen.

 • Vanaf het nieuwe seizoen alle ouders van kinderen die deelnemen aan het schoolzwemmen hierover een boekje krijgen. In dit boekje staat alle informatie die ze nodig hebben. Zo staat er bijvoorbeeld in aangegeven bij wie ze informatie kunnen krijgen over de vorderingen van hun eigen kind.

De briefschrijvende ouders zijn tevreden met het antwoord van de gemeente. De zaak is hiermee afgehandeld.
 1. Concept-medezeggenschapsreglement SCOH (Stichting Christelijk onderwijs Haaglanden)

De vraag is of de MR akkoord is met het reglement. De MR kan zich in het reglement vinden, op één punt na. Het gaat om de achterbanraadpleging. Dit punt blijkt uit het reglement te zijn gehaald.

Hugo gaat na wat de consequenties zijn als we (nu) niet akkoord gaan. Verder checkt hij de Wet Medezeggenschap (WMS) op ‘achterbanraadpleging’.

De kans is namelijk groot dat de WMS van kracht wordt op het moment dat de MR niet akkoord gaat met het SCOH-reglement. Eventueel schrijft Hugo hierover nog een brief aan de SCOH.

Marian gaat nog bij de GMR (Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad ) na hoe andere scholen hiermee omgaan.
 1. Kwaliteit overblijf

Afgesproken wordt dat er een werkgroep wordt ingericht. Doel van de werkgroep is te komen tot een precieze doelbeschrijving van het ‘nieuwe’ overblijven en een plan hoe hiertoe te komen. Vanuit de MR maken Mircha, Cocky en Roy deel uit van de werkgroep. Bij de volgende MR presenteren zij hun plan/bevindingen.


 1. Communicatie MR

Externe Communicatie

Het idee is om de MR meer te profileren, zodat de achterban de MR beter weet te vinden. Besloten wordt om: • De MR-pagina op de internetsite te updaten;

 • Een groepsfoto van de MR op de site plaatsen;

 • Een stuk in de schoolkrant over de MR te plaatsen;

 • Vanaf nu in het Vrijdagnieuws verslag te doen van de tweemaandelijkse MR-vergaderingen. En ook het e-mailadres van de MR wordt geplaatst.

Tina stuurt een mailtje rond aan de leden met vragen die ze beantwoord wilt zien, voor de te plaatsen stukken. Kees update de site en plaatst het verslag.


Te zijner tijd zal worden gekeken of er met deze acties voldoende input komt om de achterban optimaal te kunnen vertegenwoordigen. Mocht de MR van mening zijn dat dit niet het geval is, dan wordt gekeken of er aanvullende acties ondernomen moeten worden.
Daarnaast wordt besloten dat de MR ook informeel bij elkaar komt. De eerstvolgende keer gaan we borrelen na afloop van de vergadering. Daarom begint de vergadering al om 19.00 uur.
Interne Communicatie:

Tina krijgt van Vera de notulen van de teamvergaderingen en die van middenbouwvergadering. Van de overige ‘bouwen’ ontvangt ze die ook graag structureel. Kees neemt dit nog op in de desbetreffende vergaderingen.

Luciënne geeft door dat de notulen van de ouderraad voortaan ook naar Tina moeten worden gestuurd.


 1. Notulen teams

De MR stelt een vraag naar aanleiding van het verslag van de teamvergadering van 24 juni. Het gaat om de formatie: een enkele klas heeft drie leerkrachten per week. Kees laten weten dat dit probleem nu tot een minimum is beperkt.


 1. Mededelingen van de directie

Verbouwing gebied rond De Vliermeent: Kees meldt dat we weer terug bij af zijn. Vlak voor de zomervakantie was de laatste vergadering met de gemeente. “De Vlierboom” heeft toen aangegeven dat ze onder geen beding hun school op het terrein van de Vliermeent willen en in hun eigen gebouw blijven zitten. Hiermee was de vergadering direct ten einde.

De gemeente is echter van mening dat er nieuwbouw moet komen, waarbij de Vlierboom en Vliermeent op één locatie komen te zitten. Hiervoor heeft ze een integraal huisvestingplan (IHP) opgesteld. De status van dit plan is echter nog niet duidelijk. Kees is gesprekspartner vanuit de Vliermeent. De MR kan nu nog niet veel doen.


Afgesproken wordt dat de directie de ouders regelmatig op de hoogte houdt van de ontwikkelingen. Door bijvoorbeeld stukken te plaatsen in de schoolkrant, het vrijdagnieuws en/of op de site. Momenteel is er alleen niet heel veel te melden, omdat alles weer open lijkt te liggen. Maar er wordt gesteld dat “geen nieuws ook nieuws is”. Dus ook als er geen bijzonderheden zijn, worden de ouders daarover geïnformeerd.
Leerling-telling: woensdag 1 oktober vindt de leerling-telling plaats. Het aantal leerlingen is bepalend voor de bekostiging van de overheid. Er staan momenteel 408 leerlingen ingeschreven. Dat zijn er veel en er is een wachtlijst.
Bij het toelaten van nieuwe leerlingen wordt altijd gekeken naar de groepsgrootte. Uitgangspunt is maximaal 28 leerlingen per klas. Momenteel is er een groep met 30 leerlingen. Dit komt doordat er in deze groep in de overgang van klas twee naar drie besloten was een relatief groot aantal leerlingen te laten blijven ‘kleuteren’. Vervolgens heeft er geen verloop meer plaatsgevonden, waardoor de groep zo groot blijft.


 1. GMR

Marianne is naar de laatste GMR geweest. Er is gesproken over:

 • Taakbelasting

 • De pilot "Vervangingsfonds", waaraan de SCOH mee gaat doen.

De volgende GMR is in november. De notulen van de GMR worden voortaan door Marian aan Tina gestuurd.
 1. Rondvraag

 • Roy heeft nog een vraag bij het concept-medezeggenschapsreglement. Het gaat om de informatie voorziening (artikel 18, lid 1). Afgesproken wordt dat Kees aan Roy en Judith nog algemene achtergrondinformatie stuurt.

 • Luciënne vraagt wie de kascontrole van de Ouderraad op zich wilt nemen. Marianne geeft aan dit te willen doen. Er wordt een afspraak voor gepland.

 • Tina vraagt of er nog activiteiten rond de Kinderboekenweek worden ondernomen. Kees geeft aan dat er zowel op school- als klassenniveau het nodige wordt gedaan.

 • Tina stuurt de adressenlijst door aan alle leden van de MR.

Vergaderdata schooljaar 2008 2009
Dinsdag 30 september 2008, 20.00 uur
woensdag 12 november 2008, 19.00 uur
Dinsdag 13 januari 2009, 20.00 uur
Dinsdag 10 maart 2009, 19.45 uur
Maandag 18 mei 2009, 20.00 uur
Dinsdag 30 juni 2009, 19.45 uur

Aanvangstijd wisselend


ActiepuntenlijstActie

Wie

Wanneer afgesproken

Wanneer gereed

Bijzonderheden

Schoolgids: Kees gaat na of er in de schoolgids een verwijzing is gemaakt naar het schoolplan.

Kees

30.09.08

12.11.08
Medezeggenschapsreglement: Hugo gaat na hoe het weigeren van dit reglement zich verhoudt tot de WMS en schrijft, indien nodig, een brief aan de SCOH.

Marian gaat bij de GMR na hoe andere scholen hiermee omgaan.Hugo

Marian


30.09.08

12.11.08
Kwaliteit overblijf: In de vergadering van 12 november presenteert de werkgroep “Kwaliteit Overblijf” haar plan.

Mircha, Cocky en Roy

30.09.08

12.11.08
Communicatie MR: Om de MR meer te profileren worden voor nu de volgende acties ondernomen:

 • De MR-pagina wordt ge-update;

 • Er wordt een groepsfoto op de site geplaatst;

 • Er worden stukken over de MR voor het Vrijdagnieuws en de schoolkrant geschreven en geplaatst;

 • Tina zet de vragen voor input bij de leden uit;

 • Het verslag van de MR-vergadering wordt (in aangepaste vorm) in het Vrijdagnieuws geplaatst.

 • Te zijner tijd wordt gekeken of deze actiepunten voldoende zijn om voldoende input van de achterban te komen.

 • Kees zorgt ervoor dat Tina voortaan ook structureel de notulen van de onder- en bovenbouw krijgt.

 • Luciënne zorgt ervoor dat Tina voortaan ook de notulen van de Ouderraad krijgt

 • Marian zorgt ervoor dat Tina voortaan de notulen van de GMR krijgt.

Kees


Kees
Tina en Kees

Tina en allen

Judith en Kees
Allen

Kees
Luciënne


Marian

30.09.08z.s.m.
Verbouwing: Kees zorgt ervoor dat de ouders regelmatig worden geïnformeerd over de stand van zaken.

Kees

30.09.08

structureel
Achtergrondinformatie: Kees stuurt Roy en Judith achtergrondinformatie over het reilen en zeilen van de De Vliermeent (schoolplan, begroting etc.).

Kees

30.09.08

z.s.m.
Kascontrole: Marian doet de kascontrole van de ouderraad. Hiertoe wordt een afspraak gemaakt.

Marian en Luciënne

30.09.08

z.s.m.
Adressenlijst: Tina stuurt de adressenlijst van de MR-leden rond.

Tina

30.09.08

z.s.m.De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina