Objectieve bronnenDovnload 1.38 Mb.
Pagina1/13
Datum24.08.2016
Grootte1.38 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

PZ WETTEREN – LAARNE - WICHELEN

ANALYSE


van de

OBJECTIEVE BRONNEN

cijfers over criminaliteit en verkeer

DOELSTELLING van het rapport: OVERZICHT EN ANALYSE van de beschikbare statistische gegevens


Deze analyse


 1. biedt aan de hand van tabellen en grafieken een overzicht van de verscheidene brute criminaliteits- en verkeersgegevens die ons recent ter beschikking werden gesteld.

 2. geeft een inhoudelijke verduidelijking bij sommige grafieken aan de hand van een beknopte commentaartekst.

MATERIAAL voor deze analyse


De grondstof van deze analyse bestaat uit de harde/brute cijfergegevens die ons door verschillende instanties werden aangereikt:


 1. De Criminaliteitsbarometer 2008 – 2012 afsluitdatum 31/08/2012 en 25/01/2013, verstrekt door de CGOP.

 2. De gegevens over de verkeersongevallen (met lichamelijk letsel) opgemaakt door CGOP.

 3. Gegevens aangeleverd door de strategische analisten van het CSD Oudenaarde / CSD Dendermonde / CSD Gent over de criminele veiligheidsfenomenen vermeld in het NVP.


HOOFDSTUK I : CRIMINALITEITSBAROMETER 2008-2012
Gegevens van CGOP
Historiek

De voorbije jaren heeft CGOP gewerkt aan het verkrijgen van een zo groot mogelijke volledigheid van de gegevensstroom van de geregistreerde criminaliteit. Met de criminaliteitsbarometer wil CGOP de statistieken veel vlugger aan de zones ter beschikking stellen.


De basis van de Criminaliteitsbarometer blijft het aanvankelijk proces-verbaal dat wordt opgesteld door de politiediensten. De inbreuken in het kader van het wegverkeer worden niet in deze statistieken opgenomen.
Het is duidelijk dat de cijfers uit de Criminaliteitsbarometer slechts een benaderend beeld geven van de gepleegde criminaliteit. Het “dark number”, de verborgen criminaliteit, wordt niet weergegeven. Andere instrumenten, zoals de Veiligheidsmonitor, pogen dit euvel op te vangen.
Methodologische bemerking

In haar “Methodologische nota – Productie van de politiële criminaliteitsstatistieken in het verleden en het heden” (gevoegd bij de staten 2000-2006) schrijft de Directie van de nationale gegevensbank:

De schommelingen in de criminaliteitscijfers kunnen een weergave zijn van de reële stijgingen of dalingen van bepaalde vormen van criminaliteit maar kunnen ook sterk onderhevig zijn aan:


 • de veranderingen in nomenclatuur over verscheidene jaren heen (bijv.: invoeren van nieuwe criminaliteitsfenomenen zoals informaticacriminaliteit, …);

 • de veranderingen in federaal en lokaal veiligheidsbeleid (prioriteitsstelling, proactiviteit);

 • de nieuwe procedures

 • de meldingsbereidheid van de bevolking;

 • de registratiebereidheid van de politiediensten;

 • het beleid van andere instantie.”


De nomenclatuur – gebruik van hoofdrubrieken – leidraad

De lezer zal merken dat in de tabellen, in de grafieken en in de begeleidende commentaarteksten vaste hoofdrubrieken (bijv. beschadiging van eigendom, bedrog, misdrijven tegen de lichamelijke integriteit,…) gebruikt worden voor de afbakening van de misdrijven.

Deze hoofdrubrieken zijn afgeleid uit de ‘nomenclatuur’ zoals die voorafgaandelijk voor de vatting van de gegevens is afgesproken en opgesteld. De nomenclatuur is een geheel van juridische termen die methodisch zijn ingedeeld. Ze bestaat uit meer dan 800 feiten. Deze feiten worden ingedeeld in hoofdrubrieken. Deze hoofdrubrieken geven de lezer een eerste overzicht van de grote onderverdelingen binnen de criminaliteit die door de politiediensten wordt geregistreerd. De hoofdrubrieken worden op hun beurt onderverdeeld in subrubrieken.

Daarnaast wordt binnen de nomenclatuur ook gebruik gemaakt van ‘criminele figuren’. Dit zijn feiten waarmee de politie regelmatig wordt geconfronteerd maar niet als dusdanig in het strafwetboek zijn opgenomen. Wegens hun strategisch en operationeel belang voor de politiediensten worden deze ‘criminele figuren’ afzonderlijk geregistreerd. Het gaat hier om verschillende vormen van diefstal: autodiefstal, winkeldiefstal, inbraken in woningen, diefstal in auto’s, … .


Om de lezer die niet vertrouwd is met de gebruikte terminologie van de (hoofd)rubrieken, te helpen bij de lectuur van dit rapport over objectieve cijfergegevens, geven wij achteraan als leidraad (bijgevoegd als bijlage 1) een overzicht van de rubrieken met hun onderverdeling.GEGEVENS CRIMINALITEITSBAROMETER – GEGEVENSVERWERKING - ANALYSE – COMMENTAAR

I. 1 AANTAL geregistreerde FEITEN 2008 – 2012
2008

2009

2010

2011

2012

Wetteren

2431

2620

2474

2647

1965

Laarne

790

863

699

646

654

Wichelen

763

690

601

552

545

Totaal aantal misdrijven

3984

4173

3774

3845

3164

Het totaal aantal geregistreerde misdrijven toont een golfbeweging. De aangiftebereidheid van de slachtoffers is hier essentieel.

De “cijfers 2012” dalen spectaculair. Dit is bijna volledig te verklaren door een wijziging in registratie. Gestolen of verloren identiteitskaarten werden tot 2011 geregistreerd onder de hoofdrubriek bedrog en werden hoofdzakelijk aangegeven op het centraal onthaal in het Politiehuis te Wetteren. Vanaf 2012 gebeurt de registratie op een andere wijze waardoor deze niet meer opgenomen worden in de criminaliteitsbarometer. Zo kunnen we optimaal vergelijken met andere politiezones.
In de scanning van het vorige zonaal veiligheidsplan werd er gesteld: “Een merkelijke stijging van het aantal opgestelde processen-verbaal zien we voor feiten op het grondgebied van de gemeente Laarne: van 775 feiten in 2003 naar 1054 feiten in 2006. Dit is een stijging van 279 feiten (of een stijging van 36 %). In Wetteren is het aantal geregistreerde feiten met 281 eenheden gestegen (dit is een stijging met 11 %). In Wichelen zien we een daling tot het jaar 2005, in 2006 merken we een forse stijging op zodat het aantal processen-verbaal ongeveer gelijk blijft. In 2006 hadden we ten opzichte van 2003 voor de gemeente Wetteren 10% minder processen-verbaal. De daling wordt gedeeltelijk tenietgedaan door de stijging in het jaar 2006.”
Het aantal registraties in 2012 in Wetteren daalt spectaculair. Van 2647 in 2011 naar 1965 in 2012. Een daling van 25,7%. Voor de gemeente Laarne worden er in 2012 iets meer processen-verbaal opgesteld. Na een stijging in 2009 zien we een daling voor de volgende twee jaar. In 2012 is er opnieuw een lichte stijging. Voor Wichelen merken we een gestage daling op. Tussen 2008 en 2012 is er een procentuele daling van 28,6%.
Een hogere of lagere registratie van misdrijven betekent niet noodzakelijkerwijze een hogere of lagere criminaliteit. Zoals reeds in de inleiding van dit hoofdstuk is aangestipt, bestaat er een “dark number” (de verborgen criminaliteit; misdrijven waarvan de politiediensten geen kennis hebben). Hogere aangiftebereidheid kan de registratiecijfers omhoog duwen en het “dark number” verkleinen zonder dat de “objectieve (=ongekende) criminaliteitsomvang” stijgt.

Weliswaar is het best mogelijk dat een hogere registratie van feiten inderdaad wijst op een gestegen criminaliteit.Er is evenwel geen rechtstreekse evenredigheid tussen beide begrippen en dit maakt een juiste interpretatie precies zo moeilijk en precair. Daarom werd er in de bevolkingsbevraging gevraagd naar de aangiftebereidheid van het slachtoffer. (cf. subjectieve analyse).
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina