OcmwantwerpenDovnload 47.96 Kb.
Datum17.08.2016
Grootte47.96 Kb.


OCMWANTWERPEN

Raadszitting

openbare zitting
Vergadering van dinsdag 2 juni 2009, te 9 uur
Stafdiensten Secretaris

Secretariaat

Ann Van Gorp

tel. 03 338 26 43Rondgedeeld op: 23.06.2009
Aanwezig:
Waren eveneens aanwezig :


Mevr. De Coninck, voorzitter ;
MM. Laenens, Lemmens, Aertbeliën, Neel, Mevr. Quackels, MM. Geeraerts,

De Vroey, Mevr. Luyckx, MM. Geldof, Van der Sande, Mevr. Pirquin,

MM. De Preter, Ver Eecke en Boonen, leden ;
M. Van den Bergh, afgevaardigd ambtenaar.


Verontschuldigd:
Waren eveneens aanwezig :

M. De Bens, waarnemend secretaris.
M. Conincx, ontvanger ;

S. Elst, dienstencentrumleider ;

M. Grootjans, bestuurscoördinator ;

J. Schrauwen, afdelingschef.

VERSLAGDIENSTEN VAN DE SECRETARIS

1. Goedkeuring verslagen vorige vergadering d.d. 5 mei 2009 en15 mei 2009
De verslagen van de Raadszitting – openbare zitting – van dinsdag 5 mei 2009 en vrijdag 15 mei 2009, worden goedgekeurd.

2. VVSG - Afdeling OCMW's - Afvaardiging Algemene Vergadering - 18 juni 2009


Beslist wordt DE VROEY Paul aan te duiden als afgevaardigde op de Algemene

Vergadering afdeling OCMW’s van 9.30 uur tot 13 uur in het Psychiatrisch Centrum Bethanië, zalen Waterweg, Andreas Vesaliuslaan te Zoersel.

3. ETHIAS Verzekering - Algemene Informatievergadering - 22 juni 2009
Beslist wordt DE VROEY Paul aan te duiden als afgevaardigde op de algemene

informatievergadering over activiteiten en perspectieven van Ethias op maandag

22 juni 2009, vanaf 11.30 uur in “Kortrijk Xpo” – Doorniksesteenweg 216 te 8500 Kortrijk.


DIENSTEN VAN DE ONTVANGER
4. Verkoop van in bewaring genomen goederen
Overeenkomstig artikel 100 §2 van de organieke wet wordt beslist de goederen van hierna vermelde personen te aanvaarden en te laten verkopen door het veilinghuis Campo :


 • mevrouw De Laet Joanna (verblijvende in RVT Sint Jozef, overleden op 2/01/2006)

 • mevro

 • w Schrauwen Maria (verblijvende in RVT Sint Augustinus, overleden op 9/02/2006)

 • de heer Hache Emiel (verblijvende in DC De Fontein, overleden op 4/8/2006)

 • mevrouw Dryvers Simone (verblijvende in DC De Meere, overleden op 5/8/2006)DEPARTEMENT MAATSCHAPPELIJKE INTEGRATIE

5. RVA geschorsten en sociale tewerkstelling


Beslist wordt dat :


 1. Een voorstel tot sociale tewerkstelling voor RVA-geschorsten mogelijk is indien uit het sociaal onderzoek blijkt dat de klant recht heeft op een leefloon/equivalent leefloon doch waarbij de maatschappelijk werker twijfelt aan de werkbereidheid van de klant.

Op het ogenblik van de “beslissing tot sociale tewerkstelling” dient de schorsingsperiode van de uitkeringsgerechtigde werkloze met sanctie nog minstens 4 maanden te duren.


 1. De arbeidsovereenkomst art. 60§7 voor deze specifieke situatie dient aangepast. De volgende clausule dient opgenomen te worden : “ de duur van de arbeidsovereenkomst is gelijk aan die van de schorsing van de RVA en de AO neemt van rechtswege een einde wanneer ook de RVA-schorsing een einde neemt”.
 1. De dienst activering nieuwe afspraken maakt met de dienst GDPBW- afspraken medisch onderzoek.

6. Reorganisatie SC Dam/SC Luchtbal


Beslist wordt principiële goedkeuring te verlenen om van Sociaal Centrum Luchtbal opnieuw een satelliet te maken en deze te annexeren aan Sociaal Centrum Dam.


CONCERN DIENSTEN

7. Kwartaalmonitoren:


Communicatie : goedgekeurd.
Raadsleden vragen om de affiches in de toekomst systematisch bij de monitor te voegen.

Raadsleden melden dat het opzoeken van nota’s op intranet moeilijk verloopt.

Marijke De Rouck zal dit nakijken.
Huisvesting : goedgekeurd.
Bij de volgende monitor vragen de raadsleden duiding van leegstand : hoeveel, waarom, wat te doen om, alsook de financiële impact.
Recht op Recht : goedgekeurd.
Activering : goedgekeurd.
Tijdens de jobbeurs is gebleken dat het aantal bezoekers (contracten binnen

art. 60) stagneert.


Door de raadsleden wordt opgemerkt dat het aanbod “lessen Nederlands” omhoog moet. De beslissing van enkele maanden terug, dat iemand van de stad toelichting komt geven over lessen Nederlands, wordt terug opgenomen.
Middelen : uitgesteld tot 16.06.2009.


DEPARTEMENT ORGANISATIE, COMMUNICATIE & PERSONEEL
Logistiek
Inschrijvingen:
8. SC den Oever - Nieuw buitenschrijnwerk
De ingezonden biedingen werden overgemaakt aan het Departement Logistiek – Overheidsopdrachten – voor nazicht en advies.
Volgende personen waren aanwezig bij de opening der biedingen:


 • JESPERS Patrick, adjunct coördinator

 • BRANDS Nancy, administratief assistent

 • CHATAR Chaïma, administratief assistentOverheidsopdrachten

9. Lijst nr.17, lijst nr.18 en lijst nr.19 van de uitgeschreven inkooporders - Kennisgeving/Bekrachtiging,


Kennisgenomen van de lijsten nr. 17, 18 en 19 van de uitgeschreven inkooporders (zie bijlage).

10. Addendum 4 : Contract voor preventief onderhoud en herstelling van de lift 6101451281 van het Departement Maatschappelijke Integratie "Activering" Technische en Oriënterende opleidingen - Ketsstraat 7-13 - 2060 Antwerpen


Beslist wordt goedkeuring te verlenen aan de bijakte (addendum nr. 4) van het basiscontract, opgesteld door de firma Thyssen liften nv, voor het onderhoud van de liftinstallatie 610151281 – personenlift - in het gebouw ‘Technische en Oriënterende opleidingen’ ten bedrage van 838,00 EUR – 9% korting = 763 EUR + 21% BTW of 923,23 EUR.

11. Aanstellen externe lesgevers - Vorming - Opleiding kort verzuimtegengaan - Contractverlenging
Gelet op de richtlijn van de Raad van de Europese Gemeenschap betreffende de

coördinatie van de procedures voor het plaatsen van overheidsopdrachten voor werken, leveringen en diensten,


Gelet op de organieke wet van 8 juli 1976 op de Openbare Centra voor

Maatschappelijk Welzijn, houdende bepalingen betreffende de Openbare Centra voor µ

Maatschappelijk Welzijn en laatste wijzigingen,
Gelet op de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en haar

uitvoeringsbesluiten,


Gelet dat conform artikel 46 § 2 van de organieke OCMW-wet de heer Martin

Conincx, Ontvanger, met zijn schrijven van 06/05/2009 een gunstig visum verleende,


Wordt beslist, met algemene stemmen der aanwezige leden, goedkeuring te

verlenen om de firma Securex, Brouwerijstraat 1, 9031 Drongen, verder aan te duiden als externe lesgever voor de cursus “kort verzuim tegengaan” en dit voor een laatste periode van 1 juli 2009 tot en met 30 juni 2010.

12. Aanstellen externe lesgevers - Vorming - Opleiding nieuweleidinggevenden - Contractverlenging
Gelet op de richtlijn van de Raad van de Europese Gemeenschap betreffende de

coördinatie van de procedures voor het plaatsen van overheidsopdrachten voor werken,

leveringen en diensten,
Gelet op de organieke wet van 8 juli 1976 op de Openbare Centra voor

Maatschappelijk Welzijn, houdende bepalingen betreffende de Openbare Centra voor

Maatschappelijk Welzijn en laatste wijzigingen,
Gelet op de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en haar

uitvoeringsbesluiten,


Gelet dat conform artikel 46 § 2 van de organieke OCMW-wet de heer Martin

Conincx, Ontvanger, met zijn schrijven van 29/04/2009 een gunstig visum verleende,


Wordt beslist, met algemene stemmen der aanwezige leden, goedkeuring te

verlenen om de firma Performance Coaching, Cogels Osylei 57, 2600 Berchem, verder aan te duiden als externe lesgever voor de cursus “basisopleiding nieuwe leidinggevenden” en dit voor een laatste periode van 1 juli 2009 tot en met 30 juni 2010.

13. Aanstellen externe lesgevers - Vorming - Opleiding supervisie -

Toewijzing
Gelet op de richtlijn van de Raad van de Europese Gemeenschap betreffende de

coördinatie van de procedures voor het plaatsen van overheidsopdrachten voor werken,

leveringen en diensten,
Gelet op de organieke wet van 8 juli 1976 op de Openbare Centra voor

Maatschappelijk Welzijn, houdende bepalingen betreffende de Openbare Centra voor

Maatschappelijk Welzijn en laatste wijzigingen,
Gelet op de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en haar

uitvoeringsbesluiten,


Gelet dat conform artikel 46 § 2 van de organieke OCMW-wet de heer Martin

Conincx, Ontvanger, met zijn schrijven van 06/05/2009, een gunstig visum verleende,


Wordt beslist, met algemene stemmen der aanwezige leden, goedkeuring te

Verlenen om de firma Gouden Regen Consult, Marte Nevelsteen, Brekelen 22a, 2990 Wuustwezel, aan te duiden als externe lesgever voor de cursus “ supervisie” voor de periode van 1 april 2009 tot en met 31 maart 2010 en dit conform de voorwaarden van het bestek en de ingediende offerte.
Patrimonium

14. Beëindigen juridische procedure OCMW/Corporate Design -Lichtreclame Jan Van Rijswijcklaan 288 - Advies meester De Wachter
Beslist wordt :


 • de juridische procedure lastens de firma Corporate Design, Dr. Decrolylaan 3 te 1180 Brussel, stop te zetten ;

 • het dossier te klasseren ;

 • het gevorderde bedrag van 30.000 euro lastens Corporate Design in minwaarde te brengen.

15. Hoboken - site Hoge Beuken - RVT Lichtenberg - Openstellen van de kapelvoor de open Monumentendag op 13 september e.k
Beslist wordt dat :


 • Het district Hoboken de kapel op de site van Hoge Beuken / RVT Lichtenberg mee mag opnemen in het programma van de Open Monumentendag 2009 op 13

september e.k.;

 • De kapel wordt opengesteld tussen 10u30 en 18u;

 • De medewerkers van de stuurgroep Open Monumentendag toezicht houden in en rondom de kapel, zolang de activiteit loopt;

 • Noch het OCMW, noch het zorgbedrijf, noch ZNA verantwoordelijk is voor deze

activiteit, het publiek en haar medewerkers. Het district dient hiervoor, samen met de organisatoren, de nodige verzekeringen af te sluiten.

16. Antwerpen - Sint Jorispoort 27 - Vaststellen nieuwe huurprijs


Beslist wordt :


 • het handelspand Sint-Jorispoort 27 te Antwerpen, onderhands te huur te stellen;

 • de huurprijs wordt vastgesteld op 1.250 euro per maand;

 • deze huurprijs wordt jaarlijks geïndexeerd;

 • de nutsvoorzieningen zijn exclusief de huurprijs en vallen ten laste van de huurder;

 • de onroerende voorheffing wordt jaarlijks aangerekend;

 • er dient een borgstelling te gebeuren van 3 maanden huur bij een bank naar keuze met zetel in België;

 • horeca wordt niet toegelaten in dit pand, noch bel- en nachtwinkels, gelet op het karakter van de straat en het profiel van de andere winkels.

17. Antwerpen - Sint-Nicolaasplaats - BBQ wijkcomité De Borzers - Vraagtot gebruik van het plein
Beslist wordt :


 • toestemming te verlenen aan wijkcomité De Borzers om hun buurtbarbecue op 1

augustus 2009 te laten doorgaan op het plein van de Sint-Nicolaasplaats te

Antwerpen en dit van 15 tot 24 uur; • het buurtcomité dient het plein op te kuisen tegen uiterlijk zondagmiddag;

 • de dienst patrimonium neemt de regiefunctie op om alle afspraken, tussen de verschillende partijen op het plein, in goede banen te leiden;

 • het OCMW Antwerpen neemt geen verantwoordelijkheid bij gebeurlijke calamiteiten. Het organiserende buurtcomité dient hiervoor de nodige verzekeringen af te sluiten.

18. Antwerpen - Sint-Nicolaasplaats - vzw Alma Ardiente - Vraag totgebruik plein voor tangonamiddagen
Beslist wordt :


 • toestemming te verlenen aan vzw Alma Ardiente om tangonamiddagen te organiseren op 19 juli en 16 augustus 2009 op het plein van de Sint-Nicolaasplaats te Antwerpen en dit van 15 tot 21 uur;

 • de vzw Alma Ardiente dient het plein op te kuisen tegen uiterlijk maandagvoormiddag;

 • de dienst patrimonium neemt de regiefunctie op om alle afspraken, tussen de verschillende partijen op het plein, in goede banen te leiden;

 • het OCMW Antwerpen neemt geen verantwoordelijkheid bij gebeurlijke calamiteiten. De vzw dient hiervoor de nodige verzekeringen af te sluiten.

19. Antwerpen - Sint-Nicolaasplaats - Studentenclub Primus Scaldiae -Vraag om organisatie BBQ op het plein
Beslist wordt :


 • toestemming te verlenen aan de studentenclub Primus Scaldiae om op 27 juni 2009 een barbecue te organiseren op de Sint – Nicolaasplaats van 17 u 30 tot 22 uur;

 • het pleintje wordt ter beschikking gesteld, er wordt hiervoor geen vergoeding gevraagd

 • de barbecue mag geen hinder opleveren voor de andere huurders van het plein;

 • alle mogelijke afval dient onmiddellijk opgeruimd na de activiteit;

 • de dienst patrimonium neemt de regiefunctie op om alle afspraken, tussen de verschillende partijen op het plein, in goede banen te leiden;

 • het OCMW Antwerpen neemt geen verantwoordelijkheid bij gebeurlijke calamiteiten. De studentenvereniging dient hiervoor de nodige verzekeringen af te sluiten.


DEPARTEMENT THUIS WONEN
Thuis wonen

20. Jurimmo - Ekeren - De Schinde - Schoonbroek 142: 4 studio's -Aanpassing provisies
Beslist wordt :


 • goedkeuring te verlenen aan de verhoging van de provisies voor 2009 voor de vier ingehuurde appartementen op de site Schoonbroek te Ekeren (De

Schinde); deze provisie dient te worden betaald aan Jurimmo.

 • de vier appartementen zijn gelegen op Schoonbroek nr. 142/ appartement 06, 07, 08 en 09;

 • de verhoging wordt retroactief betaald voor het 1ste kwartaal 2009.PERSONEEL

21. Schrijven ACOD - Ledenvergadering


Kennisgenomen dat de ACOD ledenvergaderingen zal houden op maandag 15 juni 2009 te 14 uur en dinsdag 16 juni 2009 te 10 uur, in het Bondsgebouw, Ommeganckstraat 47, 2018 Antwerpen.

Namens Marc De Bens, waarnemend secretaris Voorzitter,

De Afgevaardigd ambtenaar,
Hugo Van den Bergh

Bestuursdirecteur Monica De Coninck.
De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina