OndergetekendenDovnload 19.76 Kb.
Datum27.09.2016
Grootte19.76 Kb.
modelovereenkomst verstrekking lease auto

ONDERGETEKENDEN:

1 [naam werkgever], gevestigd te [plaats], kantoorhoudende aan [vestigingsadres], [postcode] te [plaats], in deze vertegenwoordigd door [de heer/mevrouw naam ondertekenaar], verder te noemen "werkgever";

en

2 [naam], wonende aan de [straat], [postcode] te [plaats], geboren op [geboortedatum], verder te noemen "werknemer".NEMEN IN AANMERKING DAT:

Werkgever en werknemer een overeenkomst wensen aan te gaan en de bepalingen daarvan schriftelijk wensen vast te leggen.


Zijn overeengekomen:

Artikel 1Algemene Bepalingen

1.1Deze overeenkomst is van toepassing indien en voor zolang werkgever een lease-overeenkomst heeft met [invoer] en is geldig voor de duur dat werkgever aan werknemer een bij genoemde maatschappij geleaste auto ter beschikking stelt.

1.2Bij wijziging van de in het eerste lid genoemde omstandigheden zullen werkgever en werknemer deze overeenkomst waar nodig aanpassen.

1.3Deze overeenkomst is voor zover mogelijk en mutatis mutandis eveneens van toepassing indien en voor zolang werkgever aan werknemer tijdelijk een andere auto ter beschikking stelt, ongeacht het feit of dit een lease-auto betreft of niet.

Artikel 2Standaarduitvoering

2.1Werkgever stelt aan werknemer kosteloos ter beschikking de navolgende lease-auto (en iedere auto die hiervoor tijdelijk in de plaats wordt gesteld):

Merk: [invoer]

Kleur: [invoer]

Type: [invoer]

Kenteken: [invoer]

Chassisnummer: [invoer]

Klasse: [invoer]

Cataloguswaarde: [invoer]


2.2Werknemer ontvangt de auto in de standaarduitvoering. Hieronder wordt verstaan: de auto als door de fabriek gespecificeerd, extra voorzien van kentekenbewijs delen 1 en 3, kentekenplaten, gevarendriehoek, set reservelampen, vloermatten voor, reservewiel, krik, gereedschap, alsmede de handleiding voor de berijder.

2.3Indien bij de aanvang van de overeenkomst de bij de functie horende maximale waarde van de auto wordt overschreden, mag met voorafgaande toestemming van de werkgever tot maximaal 15 procent boven deze maximale waarde door de werknemer zelf worden betaald.

2.4Bij het aflopen van deze overeenkomst verplicht de werknemer zich om de auto over te nemen, mee te nemen naar een nieuwe werkgever dan wel de nieuwe berijder te vergoeden voor een hogere bijtelling voor de verdere duur van het contract.

2.5Werknemer ontvangt tevens een brandstofpas en [invoer].

2.6De werknemer heeft recht op deze auto in de functie van [invoer].

Artikel 3Accessoires

3.1Het aanbrengen van andere dan genoemde fabrieksaccessoires en/of van welke veranderingen dan ook, is onverminderd het hierna in dit artikel bepaalde alleen toegestaan na voorafgaande schriftelijke toestemming van de werkgever.

3.2De kosten van met de in het eerste lid bedoelde toestemming van de werkgever aangebrachte accessoires en/of veranderingen, zijn voor rekening van de werknemer, tenzij het gaat om accessoires en/of veranderingen die door de overheid verplicht worden gesteld.

3.3Eventueel met de accessoires samenhangende meerkosten moeten rechtstreeks door werknemer met de dealer worden afgerekend, tenzij het gaat om accessoires die door de overheid verplicht zijn gesteld.

3.4Het verwijderen van accessoires en/of aangebrachte veranderingen is toegestaan, als deze accessoire en/of verandering eigendom is van werknemer en het verwijderen geen schade aan de auto toebrengt. De eventuele kosten van verwijdering zijn voor rekening van werknemer. Voor verwijderen van accessoires die geen eigendom van de werknemer zijn, is voorafgaand schriftelijke toestemming van werkgever nodig.

3.5Het aanbrengen van reclame op de auto niet toegestaan, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van werkgever.

Artikel 4Gebruik, onderhoud en reparaties

4.1Werknemer dient de in artikel 2 genoemde auto na ingebruikneming te behandelen conform de regels voor een goed beheer. Het gebruik moet plaatsvinden overeenkomstig de geldende wetten, verordeningen en regelingen en met het doel waarvoor de wagen is verstrekt en ingericht. Werknemer zal de auto in goede staat houden en zonodig zorg dragen voor onderhoud en reparatie.

4.2Werknemer is verplicht de brandstof te gebruiken die is voorgeschreven door de fabrikant. Voor het tussentijds bijvullen van olie dient de voorgeschreven kwaliteit te worden gebruikt.

4.3Werknemer is verplicht de voorgeschreven onderhoudsbeurten, zoals vastgelegd in het onderhoudcouponboekje, tijdig te laten uitvoeren en het couponboekje volledig te laten invullen en ondertekenen door de erkende reparateur.

4.4Werknemer wordt geacht regelmatig doch minimaal iedere [invoer] kilometer het peil van de motorolie, accu- ,rem- en koelvloeistof en de spanning van de banden te laten controleren en eventueel op peil te laten brengen. Tevens dient werknemer zorg te dragen voor tijdige voorbereiding op het winterseizoen.

4.5Werknemer is in het algemeen verplicht al datgene te (laten) doen wat nodig is om de auto in goede staat te houden.

4.6Voor auto’s voorzien van een lpg-installatie mag de totale hoeveelheid loodvrije benzine op jaarbasis [invoer] % van de totale hoeveelheid gebruikte brandstof zijn.

4.7Als werknemer de verplichtingen als omschreven in dit artikel niet volledig nakomt, dan wel anderszins nalatig is gebleven of onoordeelkundig heeft gehandeld, komen de hieruit voortvloeiende kosten voor rekening van werknemer. Indien hierover verschil van mening bestaat tussen werkgever en werknemer, zal werkgever een onpartijdige expertise laten verrichten. Indien uit deze expertise naar voren komt, dat de kosten door werknemer gedragen dienen te worden, dient werknemer aan werkgever ook de gemaakte expertisekosten te vergoeden.

Artikel 5Bestuurders

5.1De auto mag slechts worden bereden door werknemer en zijn echtgenoot of levenspartner, mits deze in het bezit is van een in Nederland geldig rijbewijs.

5.2Het is werknemer verboden de auto te verhuren in enigerlei vorm danwel de auto te gebruiken om personen en/of goederen tegen betaling te vervoeren. Schade aan de auto en/of het interieur van de auto, die het gevolg is van nalatigheid en/of ondeskundig gebruik van de auto, komt voor rekening van werknemer.

Artikel 6Reparaties

6.1Reparaties aan de auto mogen uitsluitend worden verricht door een officiële reparateur van het onderhavige merk, dan wel bij een door de werknemer voorgestelde en door werkgever schriftelijk geaccepteerde, bij de BOVAG aangesloten garage. Reparaties die zijn verricht in strijd met de bepalingen in dit lid, blijven voor rekening van werknemer.

6.2Als een reparatie moet plaatsvinden als gevolg van een ongeval, betreft het eigen risico van werknemer € [invoer] per gebeurtenis, indien en voor zover niet een derde aansprakelijk is voor de schade.

6.3Voor reparaties die naar schatting een bedrag van € [invoer] te boven zullen gaan dient vooraf door werkgever toestemming te worden verleend aan de reparateur. Bij reparaties in het buitenland vindt alleen vergoeding van de reparatiekosten plaats tegen overlegging van de garagenota’s, vermeerderd met BTW of het equivalent van deze belasting.

Artikel 7Kosten

7.1Alle kosten die voortvloeien uit het gebruik van de auto worden door werkgever gedragen, met uitzondering van:


  • het bedrag van het eigen risico als genoemd in artikel 6.2;

  • kosten als gevolg van het niet naleven van de voorschriften als vermeld in de handleiding genoemd in artikel 2;

  • kosten als gevolg van misbruik, verlies en/of diefstal van een eventueel aan werknemer verstrekte brandstofpas;

  • fiscale gevolgen voor werknemer als gevolg van het door werkgever aan hem ter;

  • beschikking stellen van een auto; dit geldt evenzeer voor het geval de auto op grijs kenteken staat en de persoonlijke fiscale bijtelling mogelijk wettelijk zal worden verhoogd;

  • boetes en gerechtelijke kosten voortvloeiend uit het gebruik van de auto;

  • kosten van brandstof ten behoeve van verreden privé-kilometers (eventueel: in het buitenland);

  • kosten van het schoonmaken van de auto, alsmede kosten van parkeren, tolgelden, en dergelijke;

  • een eigen bijdrage voor privégebruik, gemaximeerd op [invoer] % van het totale jaarlijkse leasetarief.

Artikel 8Inspectie

8.1Werkgever en de in artikel 1 genoemde leasemaatschappij hebben te allen tijde het recht de auto te inspecteren of te doen inspecteren, waar deze zich ook bevindt. De werknemer is verplicht na een daartoe strekkend verzoek van werkgever of de leasemaatschappij, onmiddellijk mee te delen waar de auto zich bevindt en werkgever dan wel de leasemaatschappij in de gelegenheid te stellen de auto te inspecteren.

Artikel 9Afgifte van de auto aan de leasemaatschappij

9.1Indien de overeenkomst tussen de werkgever en de leasemaatschappij om welke reden dan ook eindigt, is de leasemaatschappij en/of de door hem daartoe aangewezen persoon of instelling gerechtigd zonder gerechtelijke tussenkomst de auto in te nemen. Werknemer is gehouden de auto in dat geval direct af te geven.

9.2Voorts is de werknemer gehouden de auto direct af te geven aan de leasemaatschappij indien de werkgever hem daartoe opdracht geeft.

Artikel 10Verzekering

10.1De ter beschikking gestelde auto is via de leasemaatschappij verzekerd op all-riskbasis, waarbij het vermelde in artikel 5.4 onverminderd van kracht blijft.

10.2Ten behoeve van de aan de werknemer ter beschikking gestelde auto is een inzittendenverzekering afgesloten waarvan de premie ten laste van de werkgever komt. Deze polis is ter inzage bij de werkgever. De verzekering is afgesloten op basis van het aantal zitplaatsen volgens het kentekenbewijs.

Artikel 11Gebruik in het buitenland

11.1Indien werknemer de lease-auto voor privé-doeleinden in het buitenland wenst te gebruiken, moet hij daarvoor voorafgaand toestemming van de werkgever hebben.

11.2Indien de lease-auto wordt gebruikt in het buitenland, dient werknemer in het bezit te zijn van een Internationale Reis- en Kredietbrief van de ANWB.

Artikel 12Beëindiging en opschorting van de overeenkomst

12.1Deze overeenkomst eindigt zonder dat opzegging vereist is op het moment dat de arbeidsovereenkomst tussen werkgever en werknemer eindigt.

12.2Deze overeenkomst eindigt eveneens zonder dat opzegging vereist is op het moment dat de overeenkomst tussen werkgever en de leasemaatschappij eindigt.

12.3Werkgever is bevoegd deze overeenkomst op te zeggen met ingang van de datum gelegen drie maanden na het moment dat de functie van de werknemer zodanig wordt gewijzigd, dat het gebruik van een auto naar het oordeel van werkgever niet langer noodzakelijk is voor een goede uitoefening van de functie. Dit geldt eveneens als werknemer een andere functie gaat uitoefenen, die volgens de personeelsgids geen recht geeft op een leaseauto.

12.4Deze overeenkomst eindigt bij verlies of diefstal van de auto of indien de auto zodanig beschadigd is, dat hij naar het oordeel van de assuradeuren redelijkerwijs niet kan worden dan wel niet hersteld dient te worden gelet op de kosten van herstel in relatie tot de dagwaarde van de auto (total loss). Diefstal dient binnen 24 uur te worden gemeld bij de werkgever en de leasemaatschappij, onder overlegging van een proces-verbaal.

Artikel 13Opschorting overeenkomst


De werking van deze overeenkomst wordt opgeschort:

13.1na een ziekteperiode van werknemer van drie maanden;

13.2met ingang van de datum waarop het rijbewijs van de werknemer wordt ingenomen dan wel hem de rijbevoegdheid wordt ontzegd;

13.3op het moment dat de werknemer op non-actief wordt gesteld;

Artikel 14Beëindiging overeenkomst

14.1Werknemer is verplicht de auto na het einde van deze overeenkomst binnen [invoer] dagen bij werkgever in te leveren. Indien dit niet mogelijk is, moet daarover binnen 24 uur contact worden opgenomen met de werkgever. Bij in gebreke blijven volgt er een boete van € [invoer] per dag, vanaf de eerste dag na het eindigen van de overeenkomst.

14.2Indien de werking van deze overeenkomst wordt opgeschort op grond van het bepaalde in artikel 13 bepaalt de werkgever het moment waarop de werknemer de auto dient in te leveren. Tot het moment waarop de auto feitelijk is ingeleverd, blijven de bepalingen van deze overeenkomst volledig van kracht.

Artikel 15Toepasselijk recht


Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

Aldus overeengekomen en in tweevoud opgemaakt en getekend te [ plaats ] op [ datum met jaartal ]


[ naam werkgever ]

Werkgever Werknemer


[ naam ondertekenaar ] [ naam werknemer ]

[ functie ondertekenaar ]
De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina