Ondertitel: Onderzoeksrapport Instituut/uitgever


Bij de 2e meting van het grasgewas is ook de pH-waarde van de bodem meegenomen. De pH is bij alle percelen bij de steenmeelstroken toegenomen t.o.v. de referentiestrokenDovnload 2.04 Mb.
Pagina2/26
Datum20.08.2016
Grootte2.04 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   26

Bij de 2e meting van het grasgewas is ook de pH-waarde van de bodem meegenomen. De pH is bij alle percelen bij de steenmeelstroken toegenomen t.o.v. de referentiestroken.

Inleiding


Voor een melkveehouder worden de opbrengsten per hectare gras, dat wil zeggen de kwantiteit en de kwaliteit, steeds belangrijker. Door de aanscherping van de gebruikersnormen voor stikstof en fosfaat komen opbrengsten onder druk te staan. In het afgelopen decennium mag er steeds minder mest op een hectare worden aangebracht. Tevens hebben de veehouders zich de afgelopen decennia in de eerste plaats op stikstof, fosfaat en kali gericht. Hierdoor wordt door Arcadis en door Theo Mulder vermoed dat er bodems zijn die in onbalans zijn geraakt. Dit betekent dat de mineralen en sporenelementen verhouding in de bodem dan uit evenwicht zijn geraakt. Dit kan consequenties hebben voor de gewaskwantiteit, de gewaskwaliteit en de diergezondheid doordat een overdaad of tekort aan bepaalde mineralen en sporenelementen ontstaat. Er zijn gronden die van nature rijk of van nature arm zijn aan mineralen en sporenelementen en deze meer of minder goed weten vast te houden. Een onbalans in de bodem door eenzijdige bemesting zal eerder tot uiting kunnen komen op een ‘arme grond’ dan op een ‘rijke grond’.

Het gebruik van steenmeel moet er voor zorgen dat de mineralen en sporenelementen in een natuurlijke balans in de bodem blijven. Uiteindelijk gaat het om wat het effect van steenmeel is op de opbrengst en kwaliteit van het gras. Steenmeel is een slow release meststof, dit houdt in dat het meerdere jaren zal duren voordat alle mineralen en sporenelementen vrijkomen, misschien wel meer dan 10 jaar.

De centrale vraag waarmee dit onderzoek gestart is:


  • Wat is het effect van steenmeel (Basabox) op het grasgewas (kwantitatief & kwalitatief)?

Om een passend antwoord op de centrale vraag te vinden, is dit onderzoek opgedeeld in literatuur- en veldonderzoeken. Hieronder volgen de subonderzoeksvragen waarmee de centrale vraag beantwoord is.

  • Wat is Basabox?

  • Wat is de kwaliteit van de bodem waarop Basabox wordt toegepast?

  • Wat mag worden verwacht van de toepassing van Basabox?

  • Wat is het effect van steenmeel Basabox op het verse grasgewas qua opbrengst voor de 1e snede van het eerste jaar na aanwending van steenmeel Basabox?
  • Wat is het effect van steenmeel Basabox op het verse grasgewas qua samenstelling van mineralen en sporenelementen ten opzichte van het referentiegras waar geen steenmeel Basabox op is aangewend voor de 1e snede van het eerste jaar na aanwending van steenmeel Basabox?

Onderzoeksmethoden

In onderstaande tabel is beschreven op welke manieren wij antwoorden hebben gekregen op de subonderzoeksvragen:Onderzoeksvraag

Beantwoord door middel van

Wat is Basabox?

De extractieproef van Wageningen Universiteit.

Wat is de kwaliteit van de bodem waarop Basabox wordt toegepast?

De bodemanalyses van de 0-meting.

Wat mag worden verwacht van de toepassing van Basabox?

Een combinatie van de extractieproef en van de bodemanalyses van de 0-meting.

Wat is het effect van steenmeel Basabox op het verse grasgewas qua opbrengst voor de 1ste en zomersnede van het eerste jaar na aanwending van steenmeel Basabox?

Het gras is gewogen op het maaimoment in deze is vermenigvuldigt met de uitkomsten (DS) analyse.

Wat is het effect van steenmeel Basabox op het verse grasgewas qua samenstelling van mineralen en sporenelementen ten opzichte van het referentiegras waar geen steenmeel Basabox op is aangewend voor de 1e snede van het eerste jaar na aanwending van steenmeel Basabox?

Een uitgebreide studie van de laboratoriumgegevens van de mineralen en sporenelementen van het grasgewas.

Uiteraard zijn er verschillende manieren om deze subvragen, en vervolgens de hoofdvraag, te beantwoorden. Door middel van een combinatie van literatuurstudie en het verrichten van veldonderzoek naar het gebruik van steenmeel, hebben wij geprobeerd na te gaan wat de verschillen zijn tussen het wel of niet toepassen van steenmeel.

Dit onderzoeksverslag heeft meerdere doelen. Het hoofddoel van dit verslag is om te beschrijven wat de effecten toepassing van steenmeel zijn op de bodem en grasgewas in het eerste jaar na aanwending. Een nevendoel is dat er meer informatie verkregen wordt over het toepassen van steenmeel. Met het toepassen van steenmeel op de bodem, zou de bodem ook beter in balans kunnen raken qua mineralen en sporenelementen. Doordat de bodem beter in balans is, zou er met minder kunstmest gewerkt kunnen worden (Arcadis1, 2012).

Het onderzoeksverslag is ingedeeld in een aantal hoofdstukken. In het eerste hoofdstuk wordt de probleembeschrijving geschetst, hierin wordt beschreven wat voor probleem er in de praktijk aanwezig is. Dit hoofdstuk wordt opgevolgd door het hoofdstuk “wat is steenmeel”, hierin wordt uitgelegd wat steenmeel is. Ook wordt er ingegaan op de extractie proef, hiermee wordt gemeten wat er aan mineralen en sporenelementen uit het steenmeel is vrijgekomen. In het derde hoofdstuk wordt beschreven hoe het veldonderzoek is opgezet en wordt er een beeld geschetst hoe de percelen zijn ingedeeld. Na het aanbrengen van steenmeel op de bodem, treed versnelde verwering op waarbij minerale voedingsstoffen voor het gewas vrijkomen. Door de aanlevering van nutriënten en het beheersen van de bodem-pH worden de natuurlijke minerale vruchtbaarheid, buffercapaciteit en weerbaarheid van de bodem hersteld (Arcadis2, 2012). Bij het aanwenden van Basabox zijn er een aantal elementen die een aanvulling zouden kunnen zijn op de bodemmineralen. Maar er zijn ook een aantal elementen die de bodem verder uit balans zouden kunnen doen raken. Wat wij dan ook verwachten is dat je een soort steenmeel moet gaan toedienen die op de bodem aansluit. De toegediende steenmeel moet een aanvulling/toevoeging voor de bodem zijn. Dit alles wordt beschreven in hoofdstuk vier.

In het vijfde hoofdstuk worden de resultaten van de veldonderzoeken en de analyses van het gewas beschreven. De resultaten van het grasgewas zijn in kaart gebracht, waarbij er is gekeken naar de gegevens als kleur, gewaslengte en het gewicht. Tevens zijn van de veldgegevens de opbrengsten per hectare per perceel beschreven. Aansluitend zijn de laboratorium gegevens beschreven waarbij de met steenmeel bemeste stroken vergeleken zijn met de referentie. Hierbij wordt gekeken naar de verschillen van de mineralen en sporenelementen. Als laatste wordt in dit hoofdstuk ingegaan op de bodemanalyse, waar wederom de gegevens kleur, gewaslengte en het gewicht worden geanalyseerd.

Het zesde hoofdstuk 6 beschrijft de werking van de mineralen en sporenelementen. Wat houden mineralen en sporenelement precies in en wat gebeurt er met een tekort of overmaat hiervan. In hoofdstuk 7 wordt een analyse opgemaakt en worden de resultaten benoemd. Tot slot volgt de discussie waarin een aantal zaken beschreven worden die ter discussie staan. Uiteindelijk komt er een conclusie die uit onze ondervindingen tot stand zijn gekomen, hierin zijn de aanbevelingen voor de toekomst beschreven.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   26


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina