Onderwerp: vergaderingDovnload 20.56 Kb.
Datum16.08.2016
Grootte20.56 Kb.Weert, 25 oktober 2013

Aan de Raad

Onderwerp: vergadering
Hierbij nodig ik u uit tot het bijwonen van de openbare raadsvergadering

op woensdag 30 oktober a.s. om 19.30 uur in de raadzaal van het stadhuis.

De stukken, die tijdens deze vergadering aan de orde zullen worden

gesteld, liggen ter inzage in de leeszaal van het stadhuis.

De Burgemeester van Weert,

A.A.M.M. HeijmansAGENDA

   1. Opening.
   1. Vaststellen van de agenda.
   1. Spreekrecht.
   1. Mededelingen.
   1. a. Vaststellen van de notulen van de vergadering van 25 september 2013;

    1. Vaststellen van de besluitenlijst van de vergadering van 25 september 2013;

(geen spreekrecht)
Benoemingen
De onderstaande benoemingen geschieden in principe bij hamerslag. Indien u schriftelijke stemming wenst, kunt u dat tot 1 werkdag voor de raadsvergadering aan de raadsvoorzitter laten weten.


 1. Benoemen van de heer H.J.W.M. van de Loo tot lid van de raadscommissies Economische Zaken en Ruimtelijke Ordening, namens de fractie Van de Loo (initiatiefvoorstel).
 1. Wijzigen commissiebemensing fractie Weert Lokaal (initiatiefvoorstel fractie Weert Lokaal).Raadsvoorstellen

Hamerstukken


 1. Besluiten over de verantwoording van de besteding van de fractiebudgetten 2012 en aanpassen van de toelichting bij artikel 6 van de verordening (initiatiefvoorstel Fractievoorzittersoverleg).
 1. Definitief vaststellen "Wijzigingsverordening Subsidies Welzijn en evenementen 2013".
 1. Incidenteel beschikbaar stellen van € 62.000,- voor de pilot generalisten in het kader van de decentralisatie Jeugdzorg in 2014.
 1. Vaststellen bestemmingsplan Oud Boshoven ongenummerd en afzien van vaststelling exploitatieplan.
 1. Kennelijk niet-ontvankelijk verklaren van bezwaar van Salemans Vastgoed, namens dhr. Van Ratingen en mevr. Van Hoef.Bespreekstukken
22b. Brief van mevrouw M. op den Kamp-Smans en de heer P. Sijben namens de fractie CDA d.d. 16 oktober 2013 inzake vragen aan het college over Bospop, met het verzoek om mondelinge beantwoording.
19. Kenbaar maken van eventuele wensen en bedenkingen aangaande de verkoop brandweerkazerne aan Veiligheidsregio Limburg Noord onder de voorwaarde dat er geen sprake is van een verplichting of toezegging tot terugkoop.
20. Kenbaar maken van eventuele wensen en bedenkingen over deelneming van collegeleden van gemeente Weert in het Algemeen Bestuur van de op te richten Stichting Keyport 2020.
14. - Kennis nemen van de beantwoording van de motie: "herstel evenwicht inkomsten/kosten legesheffing gemeente Weert";

- Kennis nemen van de opgestelde kostenonderbouwing voor alle leges;

- Instemmen met de voorgestelde heffingsgrondslag en tarifering 'bouwleges'.
15. Wijzigen omvang rekenkamer en vergoeding leden gedurende een proefperiode van één jaar (initiatiefvoorstel fractievoorzittersoverleg).
17. A. Besluiten om de nota Grondprijsbeleid 2013 - 2014 vast te stellen.

B. De door het college van B&W opgelegde geheimhouding met betrekking tot de bijlagen 1, 2 en 3 op grond van artikel 10 lid 2 sub b en g van de Wet Openbaarheid van Bestuur bekrachtigen.


18. Vaststellen van de Integrale woonvisie Leuken.
25A. Motie vreemd aan de orde van de dag Beekstraatkwartier.
13. Instemmen met de 2e rapportage 2013 (financiële bijstellingen).
16. Kennis nemen van de Inventarisatienota jeugdhulp (september 2013) en vaststellen van de Visienota en het toekomstmodel jeugdhulp (september 2013).
Raadsconsultaties

Hamerstukken

Liggen niet voor


Bespreekstukken
21. Kenbaar maken van eventuele wensen en bedenkingen over het voornemen van het college om een regionaal transitiearrangement jeugdhulp Midden-Limburg vast te stellen.
Raadsinformatie (brieven)

Bespreekstukken
22. Vragen en verzoeken om inlichtingen ex artikel 40 van het reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de gemeenteraad van Weert.

a. Brief van de heren H. Marechal en P. Sijben d.d. 25 augustus 2013 inzake vragen aan het college over de Centrale Zandwinning Weert, met het verzoek om schriftelijke beantwoording.

c. Brief van de heer B. Peterse namens de fractie SP d.d. 21 oktober 2013 inzake vragen aan het college over bladkorven, met het verzoek om mondelinge beantwoording.

d. Brief van mevrouw L. Struving en de heer T. Meulen namens de fractie CDA d.d. 21 oktober 2013 inzake vragen aan het college over plaatsing bladkorven, met het verzoek om mondelinge beantwoording.


23. Lijst van aan de raad gerichte brieven ingekomen in de periode 21 augustus tot en met 17 september 2013. Kennisnemen van de ingekomen brieven.
24. Lijst van aan de raad gerichte brieven waarover het college nog een voorstel moet doen. Voor kennisgeving aannemen van voornoemde lijst.
25. Kennisnemen van de onderstaande overzichten:

a. Overzicht beïnvloeding onvoorziene lasten 2013;

b. Overzicht begrotingsuitkomsten 2013;

c. Overzicht nieuw beleid als gevolg van verlenging afschrijvingstermijnen 2013;d. Overzicht reserves en voorzieningen 2013.
26. Sluiting.

De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina