Openbare notulen van de vergadering van burgemeester en wethouders datum: 10 mei 2005Dovnload 21.21 Kb.
Datum19.08.2016
Grootte21.21 Kb.


OPENBARE NOTULEN van de vergadering van burgemeester en wethouders

datum: 10 mei 2005.

────────────────────────────────────────────
aanwezig: J. van Lidth de Jeude, burgemeester

Th. Bakhuizen, gemeentesecretaris

B.J. Doornebos, G. Hiemstra, I.R. Adema, J.J.T. Fleskes en G.A.J. Berkelder, wethouders

P.R. Bandel, adjunct-secretaris


────────────────────────────────────────────
Vaststelling openbare notulen van 26 april 2005.

BESLUIT : conform vastgesteld.
Vaststelling niet-openbare notulen van 26 april 2005.

BESLUIT : conform vastgesteld.


Nummer : 2005.-

Afdeling : BB/JZ

Portefeuille: JVL
Onderwerp: Uitnodigingen.
BESLUIT :

1. a. dat het college verhinderd is de officiële opening van de 2e Internationale Architectuur Biënnale Rotterdam op donderdag 26 mei 2005 bij te wonen;

b. dat het college verhinderd is de bijeenkomst van Achmea Health Center op vrijdag 20 mei 2005 bij te

wonen;


c. dat wethouder Berkelder het derde cultuurdebat van Overijssel op vrijdag 27 mei 2005 van 12.00 – 17.30

uur in De Proosdij, Bethlehemskerkplein 35 te Zwolle zal bijwonen;

d. dat de burgemeester alsmede wethouder Berkelder de jaarlijkse gemeentelijke sportdag op vrijdag 3 juni

van 13.00 – 19.00 uur op het ABS-terrein te Bathmen zullen bijwonen;

e. dat de burgemeester en wethouder Adema het debat “Tussen beeld en werkelijkheid” van het Etty

Hillesum Lyceum, locatie Het Vlier, op maandag 6 juni 2005 van 11.30 – 13.00 uur zullen bijwonen;

2. dit besluit openbaar te maken.

Nummer : 2005.8496

Afdeling : BB/JZ

Portefeuille : JVL
Onderwerp : Wet BIBOB.
BESLUIT :

1. de wet BIBOB gefaseerd te implementeren en daarbij te beginnen met de vergunningen voor horecabedrijven, seksinrichtingen en coffeeshops;

2. hiertoe de BIBOB beleidslijn Deventer vast te stellen;

3. de vragenlijsten vast te stellen;

4. het benodigde budget ad € 5.000,- voorshands ten laste te brengen van het budget van het product 310 Juridische Zaken;

5. dit besluit openbaar te maken.Nummer : 2005.8755

Afdeling : BB/BO

Portefeuille : JVL/DO
Onderwerp : Agenda Stedendriehoek 2005 – 2006.
BESLUIT :

1. in te stemmen met de Agenda Stedendriehoek 2005 – 2006;

2 de stukken aan te bieden aan het raadspresidium;

3. dit besluit openbaar te maken.Nummer : 2005.8311

Afdeling : RMW/RO

Portefeuille : DO/ADE
Onderwerp : Vaststellen ontwerpbestemmingsplan, ontwerpbeeldkwaliteitplan, ontwerpverzoek hogere

grenswaarden en notitie intensief ruimtegebrek Bedrijvenpark A1.


BESLUIT :

1. het ontwerpbestemmingsplan Bedrijvenpark A1 vast te stellen;

2. het ontwerpbestemmingsplan Bedrijvenpark A1conform het bepaalde in artikel 23 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening gedurende vier weken voor een ieder ter inzage te leggen;

3. de Commentaarnota Bedrijvenpark A1 vast te stellen;

4. het ontwerpbeeldkwaliteitplan Bedrijvenpark A1 vast te stellen;

5. het ontwerpbeeldkwaliteitplan Bedrijvenpark A1 conform het bepaalde in artikel 12a en artikel 12 lid 4

van de Woningwet gedurende vier weken voor een ieder ter inzage te leggen;

6. het ontwerpverzoek hogere grenswaarden Bedrijvenpark A1 vast te stellen;

7. het ontwerpverzoek hogere grenswaarden Bedrijvenpark A1 gedurende vier weken voor een ieder ter

inzage te leggen;

8. hogere grenswaarden aan te vragen bij het college van Gedeputeerde Staten van Overijssel indien vaststaat dat gedurende de termijn van terinzagelegging geen zienswijzen zijn ingediend;

9. het college van Gedeputeerde Staten van Overijssel te verzoeken tot afgifte van een algemene verklaring van geen bezwaar ex artikel 19 lid 2 WRO ten behoeve van de aanleg van de oostelijke ontsluiting van het Bedrijvenpark A1;

10. de notitie intensief ruimtegebruik op de kavel vast te stellen;

11. de besluiten onder de punten 1 tot en met 10 openbaar te maken nadat de insprekers en vooroverleginstanties op de hoogte zijn gesteld van dit besluit;

12. de vertrouwelijke notitie ‘ontwerpgrondexploitatie Bedrijvenpark A1’ vast te stellen;

13. het besluit onder punt 12 niet openbaar te maken te maken gelet op het bepaalde in artikel 10, lid 2, onder b van de Wet openbaarheid van bestuur.Nummer : 2005.7902

Afdeling : RMW/VHMZ

Portefeuille : BER
Onderwerp : Aanvaarding schenking collectie bodemvondsten van de heer P.P.M. Hattinga Verschure.
BESLUIT :

1. de schenking van de collectie bodemvondsten van de heer Hattinga Verschure onder dankzegging te aanvaarden;


2. de heer Hattinga Verschure per brief te bedanken voor de schenking en hem tevens mee te delen dat zijn naam vermeld zal worden in publicaties bij toekomstige tentoonstellingen van de collectie, waarvan hij dan een presentexemplaar zal ontvangen;

3. dit besluit openbaar te maken.

Aldus vastgesteld in de vergadering van 17 mei 2005.
secretaris, burgemeester,

mr. Th. Bakhuizen drs. J. van Lidth de Jeude
De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina