Openbare zittingDovnload 35.37 Kb.
Datum22.07.2016
Grootte35.37 Kb.


GEMEENTE

KRUISHOUTEM


LIJST MET DE BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE DOOR DE GEMEENTERAAD DD. 13 OKTOBER 2008 GEREGELDE AANGELEGENHEDEN


(Artikel 252, §1 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005)

AGENDAOPENBARE ZITTING

1. Goedkeuren notulen van de vorige vergadering.
De notulen van deze vergadering ligt ter inzage van de gemeenteraadsleden.

2. Politiezone Vlaamse Ardennen : vaststelling en toekenning van de gewijzigde gemeentelijke dotatie 2008 aan de politiezone.
De gemeenteraad heeft, in zitting van 17 december 2007, de dotatie van de gemeente Kruishoutem aan de politiezone voor het dienstjaar 2008 vastgesteld op 524.826,85 EUR EUR.

Het bedrag van de gemeentelijke dotatie wordt berekend op basis van het unaniem akkoord gesloten binnen het politiecollege om voor het dienstjaar 2008 het netto-tekort van de uitgaven min de ontvangsten van alle gemeenten te verdelen volgens de hierna vermelde verdeelsleutel :


8,53 % Kluisbergen;

12,07 % Kruishoutem;

61,85 % Oudenaarde;

9,13 % Wortegem-Petegem;

8,42 % Zingem.
Uit het ontwerp van begrotingswijziging 2008/nr. 1 & 2 blijkt dat het netto-tekort van de uitgaven min de ontvangsten thans geraamd wordt op 4.499.788,77 EUR, te verdelen onder de deelnemende gemeenten in de politiezone.

Ten gevolge van de overeengekomen verdeelsleutel worden de gewijzigde gemeentelijke dotaties bepaald op :

Kluisbergen 388.781,75 EUR;

Kruishoutem 530.075,12 EUR;

Oudenaarde 2.834.866,92 EUR;

Wortegem-Petegem 379.332,19 EUR;

Zingem 366.732,79 EUR.
De gemeentelijke dotaties stijgen bijgevolg met 1 %.
Aangezien de gemeentelijke dotatie 2008 reeds werd ingeschreven in de uitgaven van de gemeentebegroting 2008 voor een bedrag van 524.826,85 EUR, dient bij de eerstvolgende begrotingswijziging nog het saldo te worden voorzien.
BESLISSING
De gemeentelijke dotatie aan de politiezone Vlaamse Ardennen voor het dienstjaar 2008 ten laste van de gemeente Kruishoutem wordt vastgesteld op 530.075,12 EUR.
De noodzakelijke kredieten werden ingeschreven in de uitgaven van de gemeentebegroting 2008. Het saldo zal worden voorzien bij begrotingswijziging 2008.
3. Gemeentelijke brandweer : vacantverklaring van vijf betrekkingen van brandweerman/-vrouw.
Omwille van de goede werking en de optimale dienstverlening door de vrijwillige brandweerdienst is het aangewezen om over te gaan tot de aanwerving van 5 nieuwe brandweerlieden.
BESLISSING
Er worden 5 betrekkingen van brandweerman/-vrouw vacant verklaard bij het gemeentelijk vrijwillig brandweerkorps.

De kandidaten dienen te voldoen aan de voorwaarden bepaald in het grondreglement.4. Gemeentelijke brandweer : vacantverklaring van vijf betrekkingen van brandweerman-ambulancier(ster)
Omwille van de goede werking en de optimale dienstverlening door dienst 100 van het gemeentelijk vrijwillig brandweerkorps is het aangewezen om over te gaan tot de aanwerving van 5 nieuwe brandweermannen-ambulancier(ster)s.
BESLISSING
Er worden 5 betrekkingen van brandweerman/ambulancier(ster) vacant verklaard bij het gemeentelijk vrijwillig brandweerkorps.
De kandidaten dienen te voldoen aan de voorwaarden bepaald in het grondreglement.

5. Ondergronds brengen van de nutsleidingen in de Duifhuisstraat : goedkeuren wijziging ontwerp.
Op 13 februari 2006 heeft de gemeenteraad het ondergronds brengen van de nutsleidingen in de Duifhuisstraat, meer bepaald in het gedeelte vanaf de Karreweg tot aan de E 17, goedgekeurd.

Tijdens een coördinatievergadering is thans echter gebleken dat het wenselijk is om ook in het ander gedeelte van de Duifhuisstraat, met name vanaf de Deinsesteenweg tot aan de E 17, de nutsleidingen ondergronds te brengen.

Het gemeentelijk aandeel in deze bijkomende werken wordt door Gaselwest geraamd op 46.985 EUR incl. BTW, zijnde 22.550 EUR (vrijgsteld van BTW) voor laagspanning en 24.434,96 EUR (incl. BTW).
BESLISSING
De wijzigingen aan het ontwerp, waarbij het gemeentelijk aandeel in de investering wordt geraamd op 46.985 EUR, worden goedgekeurd.

6. Ondergronds brengen van de ICS-netten in de Duifhuisstraat (gedeelte tussen de Deinsesteenweg en de E 17).
Op 10 juli 2006 heeft de gemeenteraad het ondergronds brengen van de ICS-netten in de Duifhuisstraat, meer bepaald in het gedeelte vanaf de Karreweg tot aan de E 17, goedgekeurd.
Tijdens een coördinatievergadering is thans echter gebleken dat het wenselijk is om ook in het andere gedeelte van de Duifhuisstraat, vanaf de Deinsesteenweg tot aan de E 17, de nutsleidingen ondergronds te brengen.
Uit de kostenraming van de NV Telenet blijkt dat de raming 20.598 EUR bedraagt waarvan 0 EUR ten laste van de gemeente.
BESLISSING
De wijzigingen aan het ontwerp worden goedgekeurd voor een bedrag van 20.598 EUR (vrijgesteld van BTW). Het aandeel van de gemeente bedraagt 0 EUR.

7. Ondergronds brengen van de ICS-netten in de Fonteinstraat.
Naar aanleiding van de verbeteringswerken in de Fonteinstraat wenst het gemeentebestuur ook de ICS-netten ondergronds te brengen.

De kostprijs van deze werken wordt door de NV Telenet geraamd op 11.154 EUR, waarvan 0 EUR ten laste van de gemeente.


BESLISSING
Het ondergronds brengen van de ICS-netten in de Fonteinstraat waarvan de kostprijs geraamd wordt op 11.154 EUR (vrijgesteld van BTW) wordt goedgekeurd. Het aandeel van de gemeente bedraagt 0 EUR.

8. Drinkwaternet : uitbreiding in de Leedsestraat.
Teneinde de woning met huisnummer 8 te kunnen aansluiten op het drinkwaterdistributienet, dient er te worden voorzien in een uitbreiding ten belope van 42 meter.
De kostprijs van deze werken wordt door de TMVW geraamd op 7.426 EUR, waarvan 0 EUR ten laste van de gemeente.
BESLISSING
De uitbreiding van het drinkwaternet in de Leedsestraat, waarvan de kostprijs wordt geraamd op 7.426 EUR, wordt goedgekeurd. Het aandeel van de gemeente bedraagt 0 EUR.

9. Renovatie gemeenschapscentrum Nocra – lot 9bis (schilderwerken) : goedkeuring bestek, raming, lastvoorwaarden en gunningswijze.
De gemeenteraad heeft in zitting van 14 mei 2007 het bestek betreffende de schilderwerken uit te voeren aan zaal Nocra goedgekeurd.

De aannemer die in uitvoering hiervan werd aangesteld om de schilderwerken uit te voeren, heeft verklaard niet in de mogelijkheid te verkeren om deze werken overeenkomstig het goedgekeurde bestek uit te voeren, omwille van het feit dat een aantal noodzakelijke werken niet zijn opgenomen in het bestek, o.m. :  • het voorzien van elastisch voegwerk langs ramen en deuren;

  • het afbeitelen van de oude stuclaag aan de zijkant van de woning;

  • het opmetselen van het plafond boven de voordeur van de woning.

Ten gevolge hiervan dient het bestek aldus te worden aangepast en dient de raming te worden vastgesteld op een bedrag van 53.121 EUR excl. BTW.


BESLISSING
Het gewijzigde bestek wordt goedgekeurd. De kostenraming bedraagt 53.121,84 EUR excl. BTW. De opdracht zal worden gegund na onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking.

10. Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan nr. 5 “zonevreemde bedrijven” : principebesluit en goedkeuren van de raming, bestek en wijze van gunnen.
In de gemeente zijn talrijke zonevreemde bedrijven gehuisvest die, door de recente wijzigingen in de wetgeving op de ruimtelijke ordening, weinig kansen krijgen om nog een dynamisch beleid te voeren.

Deze problematiek werd ook aangehaald in het goedgekeurde gemeentelijk ruimtelijk structuurplan. Hierbij werd bepaald dat de gemeente de visie voor alle zonevreemde bedrijven zou verfijnen op basis van een gebiedsgerichte aanpak.

Aanvullend op het GRS werd tevens een beleidskader zonevreemde bedrijven, horeca en kleinhandel opgemaakt, dat een meer uitgewerkte ruimtelijke visie van de zonevreemde functies omvat.

Als vervolg op het sectoraal BPA zonevreemde bedrijven kan de gemeente een RUP zonevreemde bedrijven opmaken, waarbinnen de ontwikkelingsperspectieven worden vastgelegd en bepaald.

Voor dit RUP wordt een limitatieve lijst van 10 te onderzoeken bedrijven voorgesteld. De lijst van de bedrijven is weergegeven in het bestek dat ter inzage ligt van de raadsleden.

Vervolgens is het de bedoeling om, in nauwe onderhandeling met de weerhouden bedrijven en de gemeente, te komen tot een apart deelplan ( RUP per bedrijf).


BESLISSING
Er wordt een gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan nr. 5 “zonevreemde bedrijven” opgemaakt waarvan de kostprijs indicatief geraamd wordt op 25.000 EUR excl. BTW.
Het college van burgemeester en schepenen wordt gemachtigd om minstens 3 hiertoe gemachtigde stedenbouwkundigen aan te schrijven teneinde een prijsofferte in te dienen.

11. Industriezone : toelating aan de NV Flanders Air Technic tot verkoop van een onroerend goed gelegen Stokstraat 26 T.G.
De NV Flanders Air Technic, Stokstraat 26 T.G. is eigenaar van het aldaar gelegen nijverheidsgebouw en opstalrecht en wenst over te gaan tot de verkoop van voormeld onroerend goed en het opstalrecht aan BVBA Studiebureau Monsaert F. s’ Gravenstraat 209 te 9810 Nazareth (grondeigenaar).
In de oorspronkelijke verkoopakte werd bedongen dat de koper zich het recht ontzegt om gedurende een termijn van 20 jaar het verkregen goed en de intussen er op aangebrachte gebouwen, geheel of gedeeltelijk te vervreemden of te verhuren, of aan een derde, onder welke titel ook, toelating te verlenen om gebouwen of andere werken op het verkocht goed op te richten, behoudens voorafgaandelijke toelating van het gemeentebestuur.
BESLISSING
Er wordt toelating verleend aan de NV Flanders Air Technic, Stokstraat 26 T.G. om over te gaan tot de verkoop van het aldaar gelegen nijverheidsgebouw en opstalrecht aan BVBA Studiebureau Monsaert F. s’ Gravenstraat 209 te 9810 Nazareth (grondeigenaar).

De ontwerpakte houdende de wederverkoop, opgesteld door meester Jozef Verschueren, notaris te Nazareth, wordt goedgekeurd.


Het gemeentebestuur doet afstand van het voorkooprecht.

Kruishoutem, 15 oktober 2008.


De gemeentesecretaris, De burgemeester,


Kris NACHTERGAELE. Paul TANT.De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina