Opening+ mededelingen Mireille opent de vergadering. Annemarie is ziek, Camiel afwezig. 2 NotulenDovnload 21.78 Kb.
Datum26.07.2016
Grootte21.78 Kb.


MR 1 maart 2016Tijd

:

20.00

Plaats

:

Teamkamer

Notulist

:

Ineke

Aanwezig : Mireille, José, Dorine, Ineke, Saskia vanaf 20.30


Tijd:
Onderwerp:

20.00

1


Opening+ mededelingen

Mireille opent de vergadering. Annemarie is ziek, Camiel afwezig.


2


Notulen

Deze zijn besproken. Saskia in formeert bij Ollard waar de MR financieel recht op heeft.

Jose past de notulen eerst aan voordat deze openbaar worden gemaakt.

3


Inkomende post MR

De klapper wordt als zinvol ervaren: er staan een aantal belang- rijke onderdelen in. Nieuwe post komt bij Saskia binnen, zij doet de post in de klapper en dan gaat deze weer rond.


4


Voorbereiding inspectie

De voorbereidingen zijn getroffen. Van 8.30 tot 11.15 uur komt de inspecteur kijken in de groepen. Wendy en Saskia geven een

presentatie over kwaliteit, zorg, begeleiding en veiligheid.

Zelfevaluatie: we verwachten het basisarrangement te krijgen.


5

Projectplan cultuureducatie en creatieve vorming

De werkgroepen cultuur en creatieve vorming zijn in elkaar geschoven. Het doel van het bespreken van een projectplan is om de MR-ouders te informeren. Aangezien Mireille de enige aan- wezige ouder is en de werkgroep zelf nog bij elkaar moet komen, wordt dit punt doorgeschoven naar de volgende vergadering.6

Project andere schooltijden

Er is geen offerte voor voorlichting vanuit de vakbond (er moet iemand lid van de CNV zijn) gekomen, wel vanuit Marant en de AVS. Gezien ook de kosten wordt eerst gekeken of er voldoende interesse is bij ouders voor eventuele andere schooltijden. De centrale vraag is: hoeveel ouders willen dit? Er wordt besloten dat dit de meerderheid moet zijn.

Saskia en Mireille stellen een enquête op, waarin de vraag gesteld wordt of men wel/niet onderzocht wil hebben of we ons gaan oriënteren op andere schooltijden. Ook zal hierin een korte be- schrijving van de verschillende modellen gegeven worden. Iedere ouder heeft een stem. Duidelijk moet zijn wanneer de enquête representatief is (bij een reactiepercentage van 60 %).

De begroting van de AVS wordt ingediend bij de GMR.7

Verkiezingen

Hoeveel periodes mag iemand in de MR zitting hebben? Ineke zal op zoek gaan naar het MR-reglement (Saskia heeft dit inmiddels gevonden en rondgestuurd. Zittingsduur is voor 3 jaar.)

Voor de oudergeleding geldt dat er verkiezingen moeten komen wanneer er meer dan 1 persoon zich opgeeft. Voor de team-

geleding geldt dat dit binnen het team wordt geregeld.Volgens de nieuwste informatie van Mireille: Voor Camiel en Mireille komt een vacature. Camiel stelt zich niet verkiesbaar. Mireille alleen als er geen kandidaten komen. Jose en Dorine moeten ook aftreden. Zij kunnen dit in het team regelen. Of Dorine en Jose gaan er nog een periode inzitten of er komen 1 of 2 andere leerkrachten.

8

Formatie en mobiliteit

De formatiecijfers zijn nog niet helemaal vastgesteld. Op grond van het aantal leerlingen moeten we ongeveer een ½ baan in- leveren. De ronde vrijwillige mobiliteit is gestart.9

Mededelingen/verslag vanuit GMR

Klaas was niet aanwezig; de notulen GMR zijn niet besproken.

Vanuit de GMR wordt een basiscursus georganiseerd. Ieder bekijkt

voor zich of dit zinvol is. Vanuit onze MR was behoefte aan cursus over financiën/begrotingen.10

Nieuwe datum vergadering

De volgende MR-vergadering is op maandag 11 april om 19.30 uur (Saskia om 20.00 uur) i.v.m. project andere schooltijden.11

Rondvraag

GeenDe database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina