Orlandus lassusDovnload 28.64 Kb.
Datum26.08.2016
Grootte28.64 Kb.
ORLANDUS LASSUS

Magnificat octavi toni

Groot prijst mijn ziel de Heer

en gejubeld heeft mijn geest

in God die mijn redding is.

Want hij zag neer op zijn

schamele dienares:

ja toch, van nu af zal ik zalig

heten


bij alle geslachten.

Want grote dingen deed aan

mij de Machtige:

heilig is zijn naam.

En zijn erbarming gaat van

geslacht tot geslacht

voor hen die hem vrezen.

Kracht heeft hij betoond door

zijn arm,

wie trots van hartsgedachten

was versloeg hij.

Machtigen heeft hij uit hun

troon ontzet

en schamelen verheven.

Die honger hadden

overstelpte hij met gaven

en rijken stuurde hij met lege

handen heen.

Israël, zijn dienaar, heeft hij

opgenomen,

zijn barmhartigheid

indachtig,

zoals hij gesproken heeft tot

onze vaderen,

voor Abraham en diens zaad

in eeuwigheid.


Glorie zij de Vader, de Zoon

en de Heilige Geest,

zoals het was bij de aanvang,

nu en altijd

en in de eeuwigheid der

eeuwen. Amen.ORLANDUS LASSUS

Ad Dominum

Door kwelling geteisterd

aanriep ik de Heer

en hij heeft naar mij geluisterd.

Heer, bevrijd mijn ziel

van lippen vol boosheid en

listige tong.

Wat zou hij u geven,

wat u toekennen

vanwege een listige tong?

De pijlen van de machtige

zijn aangescherpt,

met gloeiende kolen van verdelging.
Wee mij, die moest leven in

durende ballingschap:

ik woonde bij die wonen in Kedar:

Met hen die de vrede verfoeiden

zocht ik de vrede;

als ik tot hen sprak,

vielen zij mij aan zonder reden.

ORLANDUS LASSUS

Omnium deliciarum

Aan alle genieting en praal

van de wereld

komt weldra een einde.

Dood en pijn, rouw en angst

overvallen iedereen.ORLANDUS LASSUS

Canzon, la doglia e ‘l pianto

Lied, dat zo goed zoekt het

verdriet en het geween te

vertolken,

en dat aan de

teneergeslagenen

al die steun brengt,

zeg dan, dat in verlangen het

hart wordt verfijnd

door geduld, opperste en

goddelijke deugd.

ORLANDUS LASSUS

No giorno t’haggio havere

Een dag zal ik je tussen mijn

vingers krijgen

zonder te verliezen.

Vlucht maar, zoveel je kunt,

je ontkomt me niet.


Goed begonnen is half

gewonnen,

ik zal je hebben, om ieder te

plagen.


Vlucht maar, zoals je kunt, je

ontkomt me niet.ORLANDUS LASSUS

La nuict froide et sombre

De kille en donkere nacht,

die met duistere schaduw

hemel en aarde bedekt,

doet in onze ogen de slaap

uit de hemel neervloeien,

zo zacht als honing.
Dan ontvouwt de dag die volgt

en ons tot werken roept

zijn volle schittering

en omhangt en schikt

met wisselende tint

dit groots heelal.ORLANDUS LASSUS

Il estoit une religïeuse

Er was eens een kloosterlinge

van de orde van Ave Maria

die zo verliefd was op een Pater

dat ze haar bevallig lichaam

met het zijne verbond.

De abdis kwam vragen wat

er gaande was.

Toen antwoordden zij haar beiden:

“De Pa ter en het Ave Maria

zijn tot een Paternoster

aaneengeregen.”
ORLANDUS LASSUS

Timor et tremor

Vrees en huivering overvielen mij

en duisternis kwam over mij neer.

Wees mij genadig, Heer,

wees mij genadig,

aangezien op u mijn geest vertrouwt.


Verhoor mijn smeekgebed, o God,

want gij zijt mijn toevlucht

en mijn krachtige helper.

Heer, ik riep u aan:

beschaam mij niet.

ORLANDUS LASSUS

In hora ultima

Bij het laatste uur

vergaat het al:

bazuin en fluit en citer,

spel en lach en danspas,

zang en tegenzang.ORLANDUS LASSUS

Deus, qui sedes

God, die zetelt op uw troon

en oordeelt naar gerechtigheid,

wees der armen toevlucht in hun kwelling,

want gij alleen peilt kommer en verdriet.

ORLANDUS LASSUS

Il grave de l’età

Het gewicht van jaren, altijd vergezeld

van pijn, lusteloosheid,

verbleking, duisternis en koude,

overvalt me met grote kracht;

ik bevries dan ook

bij het bedenken hoe

kwetsbaar en vermoeid ik al ben,


In deze strijd schiet ik elke dag te kort.

En vrede of respijt zoek ik vergeefs,

vluchten kan ik niet; ik voel ieder moment

hoe de arm van de tijd mij wurgt.


Mijn ziel, jij, die die furie van de jaren misprijst,

en een beter leven van de dood verwacht,

als je de illusies van de lust zou willen vluchten,
richt dan al je gevoelens tot God,

zodat er een eind komt aan je sterfelijke verlangens

om je vertroosting eeuwig te laten bestaan.

ORLANDUS LASSUS

Passan vostri triomphi

Uw triomf- en praalwagens trekken voorbij,

edellieden trekken voorbij,

heerschappijen gaan over;

alles wat sterfelijk is wordt

door de dood onderbroken;

wat genomen is van de

mindergegoede wordt niet

gegeven aan wie de

waardigste ere toekomt:

en niet alleen wist de tijd het lichaam uit,

maar ook uw mooie taal en uw talenten.

Zo sleept de tijd in zijn vlucht

de hele wereld mee;

hij kent geen rust, hij stopt

niet en keert niet terug,

tot u niet meer bent dan een hoopje stof.

ORLA NDUS LASSUS

O vin en vigne

O wijn in de wingerd, lieve leuke wijn in de wingerd,

wingerdin, wingerduit, wingerd op wingerd,

he verdraaid, he lieve leuke wijn in de wingerd!

O wijn in de tros, lieve leuke wijn in de tros,

trosin, trosuit, tros op tros, he verdraaid,

he lieve leuke wijn in de tros!

IVO DE VENTO

Der Wein der schmeckt

De wijn, die smaakt mij werk’lijk goed,

maakt mij zomer en winter zoet,

bevalt mijn vrouw niet al te goed,

bezorgt haar heim’lijk lijden,

maar ik kan hem niet mijden:

vooruit, vooruit, vooruit,

er moet gedronken zijn,

het weze bier of wijn,

daarmee speel ik het mijne kwijt;

wanneer ik het mijne verbrast heb,

drink ik nadien water.JOHANNES DE FOSSA

Vidi aquam

Ik zag water uitbreken uit de tempel

aan zijn rechterzijde, alleluja,

en allen tot wie dit water doordrong,

werden gered en juichen,

alleluja:

Prijst de Heer, want hij is genadig,

want in eeuwigheid duurt zijn ontferming.

Glorie zij de Vader, de Zoon en de Heilige Geest,

zoals het was bij de aanvang, nu en altijd

en in de eeuwigheid der eeuwen. Amen.

ORLANDUS LASSUS

Hola, Caron

“He daar, he daar, Charon,

veerman van het

schimmenrijk!”

“Wie is die opdringerige die

mij zo gehaast toeroept?”

“Het is de treurende geest

van een trouwe aanbidder,

die door hartstochtelijk te

beminnen alleen maar

ellende verkreeg.”

“Wat verlang je van mij?”

“De fatale overtocht.”

“Wie heeft je omgebracht?”

“Ach, gruwelijke vraag!

Liefde heeft mij doen sterven.”

“Nooit zet ik met mijn schuit

iemand de stroom over die

van liefde sterft.”

“He, ik smeek je, Charon,

neem me mee in je boot!”

“Zoek een andere veerman,

want noch ikzelf noch de Schikgodin

ondernemen ooit iets tegen

de meester der goden.”

“Dan ga ik maar ondanks jou,

want in mijn ziel steken

zoveel liefdespijlen en zoveel

tranen heb ik in de ogen

dat ik er en de stroom en de

boot en de riemen zal mee maken.”

BALDWINUS HOYOUL

Aus tiefer Not schrei ich zu dir

Uit diepe nood roep ik tot U,

Heer God, verhoor mijn roepen.

Keer uw genadig oor naar mij toe,

en sta open voor mijn bede;

want als Gij wilt aanzien

wat voor zonden en onrecht gedaan worden,

wie kan, Heer, voor U staande blijven?ORLANDUS LASSUS

Veni, Sancte Spiritus

Kom, Heilige Geest,

vervul het hart van uw gelovigen

en ontsteek in hen het vuur van uw liefde:

gij die over de verscheidenheid van alle

talen heen de volkeren door eenheid

van geloof verbonden hebt.

Alleluja.ORLANDUS LASSUS

Respicit Dominus

De Heer overschouwt

de wegen van de mens

en al zijn gangen doorpeilt hij.

In eigen misdaden zit de boze gevangen

en in boeien van eigen zonden verstrikt.Hij zal sterven die geen tucht betoonde,

en door zijn vele dwaasheden wordt hij misleid.
De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina