Oude elektrische installaties op de arbeidsplaatsen werden in 2008 minimum veiligheidsvoorschriften opgelegd. (1) Binnen een overgangsperiode van 5 jaar, maar ten laatste op 28. 06Dovnload 19.43 Kb.
Datum20.08.2016
Grootte19.43 Kb.
Arbeidsplaatsen – Elektrische installaties - Algemeen

Infodocument

Arbeidsplaatsen - Elektrische installaties - Algemeen

Voor bepaalde oude elektrische installaties op de arbeidsplaatsen werden in 2008 minimum veiligheidsvoorschriften opgelegd. (1) Binnen een overgangsperiode van 5 jaar, maar ten laatste op 28.06.2013, moest de installatie aan de werknemers een gelijkwaardig beschermingsniveau bieden als voor de nieuwe installaties.In december 2012 werd die wetgeving vervangen door minimale voorschriften inzake veiligheid die voortaan niet enkel voor de oude, maar voor alle elektrische installaties op arbeidsplaatsen van toepassing zijn. (2) Voor de oude elektrische installaties zijn nieuwe overgangstermijnen vastgelegd.

Risicoanalyse en preventiemaatregelen

Alhoewel de werkgever sowieso een risicoanalyse moet uitvoeren omwille van andere wetgevingen (3) (4), moet hij voor de elektrische installatie waarvan hij de houder is, bepaalde risico’s opsporen en evalueren, daarbij rekening houdend met specifieke parameters. Daaropvolgend moet hij alle nodige preventiemaatregelen treffen ter bescherming van de werknemers.


Voor de ‘oude’ elektrische installaties moet hij dat uitvoeren tegen 31.12.2014.

Voor de andere, reeds aanwezige, elektrische installaties zal hij zijn bestaande risicoanalyse en de te nemen preventiemaatregelen moeten afstemmen op de vereisten van de nieuwe wetgeving.

Bij toekomstige installaties moet hij in zijn uit te voeren risicoanalyse (3) (4) onmiddellijk die bijkomende bepalingen in acht nemen.

Uitvoering van de elektrische installatieDe oude elektrische installaties moeten voldoen aan de minimale voorschriften zoals vastgelegd in de nieuwe wetgeving.

De andere elektrische installaties moeten voldoen aan de bepalingen van het AREI.


Indienststelling en controlesDoor de interne preventieadviseur:

Elke installatie, ook een gewijzigde, is een arbeidsmiddel en moet in dienst gesteld zijn door de interne preventieadviseur. (4)


Door de werkgever:

De werkgever heeft de verplichting om, naast de eerste en de periodieke controles door een erkend organisme (5), voor elke installatie de veiligheid en de gezondheid van de werknemers te waarborgen, o.a. door controles door een bevoegd persoon. (4)

Door een erkend organisme (5) voor controle van de elektrische installaties:


3.1. ‘Oude’ elektrische installaties

Ze moeten ten laatste op 01.01.2014 voor de eerste maal gecontroleerd worden door een erkend organisme. Eventuele aanpassingen moeten tegen 31.12.2016 zijn uitgevoerd; dat kan worden uitgesteld tot 31.12.2018, mits een gedetailleerd uitvoeringsplan tegen 31.12.2016 is opgesteld op advies van de bevoegde preventieadviseur en van het comité PBW.


Zolang ze in gebruik wordt gehouden en niet is aangepast, moet ze voldoen aan de bepalingen uit het ARAB en moet de werkgever maatregelen nemen om de veiligheid van de werknemers te bevorderen.
Na aanpassing van de oude elektrische installatie, volgen periodieke controles (6) om na te gaan of ze blijft voldoen aan de minimale voorschriften. Voldoet ze niet (meer), dan moet de werkgever ze in overeenstemming laten brengen. Zolang ze in gebruik wordt gehouden en niet is aangepast, moet de werkgever maatregelen nemen om de veiligheid van de werknemers te bevorderen.

De termijnen voor ‘oude’ elektrische installaties, samengevat:


- uiterlijk 01.01.2014: onderwerpen aan een eerste controle op de minimale voorschriften door een
erkend organisme,

- uiterlijk 31.12.2014: uitvoeren van risicoanalyse en treffen van preventiemaatregelen,

- uiterlijk 31.12.2016: voldoen aan de minimale voorschriften, of uiterlijk 31.12.2018 mits een
gedetailleerd uitvoeringsplan uiterlijk 31.12.206 is opgesteld.

3.2. De andere elektrische installaties

Het AREI verplicht een gelijkvormigheidsonderzoek en daarvan wordt een verslag opgesteld. Zolang de installatie niet voldoet aan de bepalingen van het AREI, mag ze niet in gebruik worden genomen. (4) (7) Indien er voor een reeds aanwezige elektrische installatie nog geen gelijkvormigheidsonderzoek heeft plaatsgevonden, dan moet dit alsnog gebeuren.

Nadien volgen periodieke controles om na te gaan of ze blijft voldoen aan de bepalingen van het AREI. Als dat niet (meer) het geval is, dan moet de werkgever de installatie aanpassen. Zolang ze in gebruik wordt gehouden en niet is aangepast, moet de werkgever maatregelen nemen om de veiligheid van de werknemers te bevorderen.Werkzaamheden aan en/of in de omgeving/nabijheid van elektrische installatiesWerkzaamheden aan een elektrische installatie moeten uitgevoerd worden volgens de artikelen 192 tot 197 en 266 van het AREI. Dit geldt ook voor iemand die als ‘derde’ zo’n werkzaamheden uitvoert in een ander bedrijf. (8) Het leidt ons te ver om de artikelen hier samen te vatten.
Daarnaast moet de werkgever van de inrichting waar derden de werkzaamheden uitvoeren en/of waar ze andere werkzaamheden uitvoeren waarbij de aanwezigheid van elementen van de elektrische installatie een risico kan vormen, hen specifieke (schriftelijke) informatie verstrekken, nl.:
- de aanwezigheid en lokalisatie van delen die niet of niet volledig voldoen aan de bepalingen van het AREI, en

- de bijzondere preventiemaatregelen die dan moeten worden genomen om hun veiligheid te verzekeren. (8)


Bekwaamheid en opleiding van een instructies voor de werknemers

De werkgever verzekert de nodige opleiding van de werknemers en hij verstrekt de nodige instructies om de risico’s van/met de elektrische installatie te vermijden, rekening houdend met de opdrachten waarmee ze zijn belast.


Hij zorgt ervoor dat alleen werknemers (ook ‘derden’) die de bekwaamheid BA 4 of BA 5 hebben, belast worden met het gebruik van, de uitbating van en de werkzaamheden aan elektrische installaties of delen ervan die een risico van elektriciteit kunnen opleveren. (9)
Hij vergewist zich ervan dat de werknemers de reglementering en de instructies die moeten nageleefd worden, kennen en dat de leden van de hiërarchische lijn ze ook doen naleven.

Eerste hulp

Een instructie m.b.t. de eerste hulp die toegediend moet worden in geval van ongeval met elektrische oorsprong, wordt op oordeelkundig gekozen plaatsen opgehangen. (10)


Documentatie en dossier

Er moet een dossier van de elektrische installatie samengesteld zijn en beschikbaar gesteld worden van de personen voor wie deze documenten dienstig zijn bij het uitvoeren van hun werk of bij het vervullen van hun opdracht. De elementen die ten minste daarin moeten zijn opgenomen, liggen vast. (11)


Andere verplichtingen dan het AREI en de wetgeving over de elektrische installaties

Een elektrische installatie is een arbeidsmiddel en valt als dusdanig onder de toepassing van die wetgeving. (3) (4)Sinds 2012 zijn er basiseisen waaraan arbeidsplaatsen moeten voldoen en enkele bepalingen gelden voor de elektrische installatie. (12)

Referenties(1) Nieuwe elektrische installaties vallen sinds de jaren 1981/1983 onder het AREI (Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties). Elektrische installaties van vóór die tijd worden hier ‘oude’ installaties genoemd.
(2) Koninklijk besluit (KB)  van 04.12.2012 betreffende de minimale voorschriften inzake veiligheid van elektrische installaties op arbeidsplaatsen.
(3) KB van 27.03.1998 over het welzijnsbeleid.
(4) KB van 04.05.1999 over het gebruik van arbeidsmiddelen.
(5) De lijst van de erkende organismen is gepubliceerd op de website van de FOD Economie, op
http://economie.fgov.be/nl/modules/publications/general/lijsterkendecontroleorganismen.jsp
(6) De frequentie van de controles is momenteel 5-jaarlijks voor laagspanning en jaarlijks voor hoogspanning (art. 271 en 272 van het AREI).


(7) Gelijkvormigheidsonderzoek vóór de ingebruikname ( art. 270 en/of 272 van het AREI).
(8) Werkzaamheden van werkgevers of zelfstandigen van buitenaf (art. 8 – 12 Wet Welzijn).
(9) Bekwaamheid van de personen (art. 47 van het AREI).
(10) KB van 15.12.2010 over de eerste hulp + (3) over het intern noodplan.
(11) KB van 04.12.2012 – Bijlage II – Inhoud van de documentatie.
(12) KB van 10.10.2012 over de algemene basiseisen waaraan arbeidsplaatsen moeten beantwoorden.

© Provikmo, 2013
Provikmo geeft u deze informatie op vrijwillige basis. Daarbij streven we er steeds naar om dit op een zeer zorgvuldige manier te doen. Gelet op deze middelenverbintenis, kan op basis van deze informatie nooit de aansprakelijkheid van Provikmo vzw ingeroepen worden.
De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina