Overlegvergadering: Opening Esther opent de vergadering en heet iedereen welkom. Vaststellen agenda overlegvergaderingDovnload 14.28 Kb.
Datum25.08.2016
Grootte14.28 Kb.
Notulen MR vergadering 10 februari 2014
Aanwezig: Oudergeleding:Esther van Efferen, Peter Kimmel

Personeelsgeleding:Susanne Merjenburgh, Ineke Kooijman, Jeanet Duijts

Bevoegd gezag: Aart Maat

Afwezig met voorkennis: André Baardwijk


Overlegvergadering:

1. Opening

Esther opent de vergadering en heet iedereen welkom.


2.Vaststellen agenda overlegvergadering

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.


3. Vaststellen notulen en actielijst overlegvergadering 11 november 2013

Punt 8: Passend Onderwijs; Esther denkt graag mee!

Actielijst: André vragen hoe het met de computers staat.
Jaarplanner:

Volgende keer op de agenda: eigen functioneren van de MR, Esther maakt een opzetje.

De volgende punten komen later aan bod: Veiligheid/gezondheid/ welzijnsbeleid, Communicatieplan, Financiele middelen en Jaarverslag.
4. Mededelingen vanuit het schoolteam

We zijn begonnen met het werken op chrome books. Ze kunnen nog niet allemaal tegelijk op het draadloos netwerk, te weinig capaciteit.


De groepen 3 en 4 gaan in maart een bezoek brengen aan een melkveebedrijf.

De groepen 7 en 8 gaan na de voorjaarsvakantie naar het Binnenhof.


5. Personele zaken

Regina Snel is tijdelijk thuis ivm haar gezondheid.

Ze wordt vervangen door Yvette Maat.
6. Vanuit de GMR

Er ligt een voorstel om de GMR te versmallen per 1 augustus 2014; 4 leerkrachten en 4 ouders. Dit werkt praktischer. Het staat op de agenda van de GMR en zal later terugkomen in de MR.


Beleidsplan Begeleiding invalleerkrachten

Invallers hebben net als vaste leerkrachten een functioneringsgesprek of beoordelingsgesprek. Als ze zeer regelmatig op dezelfde scholen komen, zal dat net zo vaak zijn.


In de vervangingsmanager kunnen directeuren hun beoordeling over invalkrachten geven dmv een duim.
Voor nieuwe invalkrachten binnen de stichting is er video begeleiding van Yvonne vd Beek.
Functiemix

Vanuit de stichting is er de vraag of er mensen zijn die van schaal LA ( “gewone leerkracht”) naar LB ( leerkracht met onderwijsspecialisatie) willen doorstromen. Op De Schelp is Anneke vd Berg LB-er, zij is taalspecialist.. IB-ers hebben ook LB functies.

Punt is wel dat het ministerie nu nog bijspringt in de kosten, maar er moet rekening gehouden worden met wat dit op lange duur voor de formatieruimte gaat kosten.
Professionalisering

Voor nascholingsgelden van de stichting geldt een terugbetalingsregeling. Dit is iets anders dan een lerarenbeurs.


7. SOP/ Passend onderwijs/OPR

Aart en Esther hebben zich aangemeld voor de Ondersteunings Plan Raad maar zijn uitgeloot. Esther wil wel graag meelezen met de OPR.

Er is nog geen terugkoppeling van het SOP (SchoolOndersteuningsPlan) van De Schelp. Rien Strootman gaat zich er binnenkort over buigen en dit komt terug in de volgende vergadering. Binnen het team is het plan besproken en de opmerkingen/ vragen zijn meegenomen.
8. Nieuwsbrief

Een aantal mensen vindt de nieuwsbrief te lang met meer informatie dan nodig. Er wordt te veel uitgewijd en in de agenda staan een aantal dingen die voor ouders niet relevant zijn. Aart neemt dit mee.


9. Marketingplan

Op woensdag 19 maart 2014 is er een open dag op De Schelp. De lessen gaan gewoon door, het is niet de bedoeling dat mensen in de klassen komen, maar de deuren staan open. Aart en Hanny Braat zullen mensen rondleiden door de school. Voor de publiciteit zal Aart contact opnemen met Jeanette Goudswaard.


10. Bus Petrus Datheen school

De bus stopt nu tussen de bushalte van Arriva en het zebrapad. De vraag van een ouder is of de bus wat verderop kan stoppen, voorbij het zebrapad zodat een veiligere situatie ontstaat. Er is dan voor andere weggebruikers meer overzicht mbt het zebrapad. Aart neemt contact op met de school.


11. Rondvraag

Peter; De ingang van de BSO is naar het kleuterplein gegaan. Er moet dus om de school heen gelopen worden. Het eerste stuk is daar in de winter 's morgens en 's middags erg donker en gevaarlijk. Kan daar een lamp opgehangen worden? Aart neemt contact op met Tejo Vink van de stichting.


Het bevoegd gezag verlaat de vergadering.

Actielijst:

Wat wanneer wie

Contact Andre computers ZSM Aart/Esther

Opzet punt Eigen functioneren MR Volgende vergadering Esther

Contact met Petrus Datheen over bus ZSM Aart

Contact Tejo Vink over lamp ZSM Aart

Reguliere MR vergadering
1. Vaststellen agenda reguliere MR vergadering

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.


2. Vaststellen notulen en actielijst reguliere MR vergadering 11 november 2013

Notulen worden ongewijzigd vastgesteld. Actielijst:geen punten.


3. Ingekomen stukken

Er zijn geen stukken. Tijdschriften worden verdeeld. Dit punt komt voortaan ook op de overlegvergadering met Aart erbij.


4. Rondvraag

Er zijn geen vragen.


5. Sluiting

Esther bedankt ons voor de inzet en wenst ons wel thuis.


Er zijn geen actiepunten.
Volgende keer op de agenda:
SOP/Passend onderwijs

MarketingplanEigen functioneren MR
De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina