Paritair comite voor de bedienden uit de kleinhandel in voedingswarenDovnload 78.57 Kb.
Datum25.07.2016
Grootte78.57 Kb.
      PARITAIR COMITE VOOR DE BEDIENDEN UIT DE KLEINHANDEL IN VOEDINGSWAREN
      COMMISSION PARITAIRE DES EMPLOYES DU COMMERCE DE DETAIL ALIMENTAIRE

PC 202

CP 202

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST VAN 22 MAART 2007 TOT WIJZIGING EN COÖRDINATIE VAN DE COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST VAN 14 JULI 1976 TOT OPRICHTING VAN HET “FONDS VOOR BESTAANSZEKERHEID VOOR DE BEDIENDEN UIT DE KLEINHANDEL IN VOEDINGSWAREN” EN TOT VASTSTELLING VAN ZIJN STATUTEN

CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL DU 22 MARS 2007 MODIFIANT ET COORDONNANT LA CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL DU 14 JUILLET 1976 INSTITUANT UN "FONDS SOCIAL ET DE GARANTIE DES EMPLOYES DU COMMERCE DE DETAIL ALIMENTAIRE" ET FIXANT SES STATUTS

Artikel 1 - Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en de bedienden die vallen onder de bevoegdheid van het Paritair comité voor de bedienden uit de kleinhandel in voedingswaren (PC 202), met uitsluiting van de werkgevers en de bedienden die vallen onder de bevoegdheid van het Paritair subcomité voor de middelgrote levensmiddelenbedrijven (PC 202.1).

Article 1 - La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux employés qui relèvent de la compétence de la Commission paritaire pour les employés du commerce de détail alimentaire (CP 202), à l'exclusion des employeurs et des employés qui relèvent de la compétence de la Sous-commission paritaire pour les moyennes entreprises d'alimentation (CP 202.1).

Artikel 2 - De gecoördineerde statuten van het sociaal fonds voor de bedienden uit de kleinhandel in voedingswaren zijn bijgevoegd in bijlage.

Article 2 - Les statuts coordonnés du Fonds social des employés des magasins d'alimentation à succursales multiples sont joints en annexe de la présente.

Artikel 3 - Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking op 1 januari 2007 en wordt gesloten voor een periode van een jaar, welke telkens stilzwijgend van jaar tot jaar wordt verlengd.

Ze kan worden opgezegd mits een opzegging welke minstens zes maanden vóór de jaarlijkse vervaldag wordt betekend, bij een ter post aangetekend schrijven aan de Voorzitter van het Paritair comité voor de bedienden uit de kleinhandel in voedingswaren.Article 3 - La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2007 et est conclue pour une période d'un an, prorogée par tacite reconduction d'année en année.

Elle peut être dénoncée moyennant un préavis signifié au plus tard six mois avant l'échéance annuelle, par lettre recommandée à la poste, au Président de la Commission paritaire des employés des magasins d'alimentation à succursales multiples.Artikel 4 - Zij vervangt de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 juli 1976 gesloten in het Paritair comité voor de bedienden uit de kleinhandel in voedingswaren tot vaststelling van de statuten van het sociaal fonds.


Article 4 - Elle remplace la convention collective de travail du 14 juillet 1976 conclue au sein de la Commission paritaire des employés fixant les statuts du Fonds social.

BIJLAGE

GECOÖRDINEERDE Statuten van het fondsANNEXE

STATUTS COORDONNES DU FONDS
 1. BENAMING
 1. DENOMINATION

Artikel 1 - Met ingang van 1 januari 1977 wordt een Fonds voor bestaanszekerheid opgericht, genaamd "Sociaal Fonds der levensmiddelenbedrijven met talrijke bijhuizen".

Voor de toepassing van deze statuten wordt onder "Fonds" verstaan : het "Sociaal Fonds der levensmiddelenbedrijven met talrijke bijhuizen".Article 1 - Il est institué à partir du 1er janvier 1977 un Fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds social des magasins d'alimentation à succursales multiples".

Pour l'application des présents statuts, on entend par "Fonds" : le "Fonds social des magasins d'alimentation à succursales multiples".


 1. ZETEL

 1. SIEGE

Artikel 2 - De zetel van het Fonds is gevestigd te 1160 Brussel, Edmond Van Nieuwenhuyselaan, 8. .

Article 2 - Le siège du Fonds social est établi à l’avenue Edmond Van Nieuwenhuyse, 8, à 1160 Bruxelles
 1. DOEL

 1. BUT

Artikel 3 - Het Fonds heeft tot doel aanvullende sociale voordelen te financieren, te organiseren of toe te kennen, ondermeer wat betreft de aansluiting bij een vakbond, alsmede de beroepsopleiding en de syndicale vorming van de bedienden. Bovendien kan het Fonds de betaling waarborgen van de aanvullende vergoeding bij de werkloosheidsuitkeringen aan de ontslagen oudere bedienden, krachtens de collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 19 december 1974 in de Nationale Arbeidsraad, tot invoering van een regeling van aanvullende vergoeding ten gunste van sommige bejaarde werknemers indien zij worden ontslagen, algemeen verbindend verklaard bij koninklijk besluit van 16 januari 1975.

Article 3 - Le Fonds a pour objet de financer, d'organiser ou d'octroyer des avantages sociaux complémentaires, notamment en ce qui concerne l'affiliation à une organisation syndicale, ainsi que la formation professionnelle et syndicale des employés. En outre, le Fonds peut garantir le paiement de l'indemnité complémentaire à l'allocation de chômage à certains employés âgés licenciés en vertu de la convention collective de travail conclue au sein du Conseil National du travail le 19 décembre 1974, instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de licenciement, rendue obligatoire par arrêté royal du 16 janvier 1975.
 1. DUUR
 1. DUREE

Artikel 4 - (C.A.O. 9 februari 1983) Het Fonds wordt opgericht voor onbepaalde duur. Het kan door elk van de in het Paritair comité van de levensmiddelenbedrijven met talrijke bijhuizen vertegenwoordigde organisaties worden opgezegd mits een opzeggingstermijn van 3 maanden gegeven ten vroegste op 1 oktober 1984 bij ter post aangetekende brief gericht aan de Voorzitter van het Paritair comité voor de levensmiddelenbedrijven met talrijke bijhuizen.

Article 4 - (C.C.T. 9 février 1983) Le Fonds est institué pour une durée indéterminée. Il peut être dénoncé par chacune des organisations représentées à la Commission paritaire des magasins d'alimentation à succursales multiples moyennant un préavis de trois mois, donné au plus tôt le 1er octobre 1984 par lettre recommandée à la poste adressée au Président de la Commission paritaire des magasins d'alimentation à succursales multiples.

HOOFDSTUK 2 - ORGANISATIE EN WERKING

CHAPITRE 2 - ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT
 1. TOEPASSINGSGEBIED
 1. CHAMP D'APPLICATION

Artikel 5 - Onderhavige statuten zijn van toepassing :

Article 5 - Les présents statuts s'appliquent :

 • op de werkgevers van de groepen A en B, zoals gedefinieerd in de collectieve arbeidsovereenkomsten van 17 juni 1994 en van 5 september 1994, algemeen bindend verklaard bij koninklijk besluit van 18 november 1994 tot regeling van de toepassing van de collectieve arbeidsovereenkomsten in de ondernemingen van het Paritair comité voor de bedienden uit de kleinhandel in voedingswaren;

 • aux employeurs des groupes A et B tels que définis par les conventions collectives de travail du 17 juin 1994 et du 5 septembre 1994, rendues obligatoires par arrêté royal du 18 novembre 1994, réglant l'application des conventions collectives de travail dans les entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les employés du commerce de détail alimentaire;
 • op de bedienden die door deze werkgevers tewerkgesteld worden.

 • aux employés occupés par ces employeurs.
 1. BEHEER
 1. ADMINISTRATION

Artikel 6 - Het Fonds wordt beheerd door een raad van beheer, paritair samengesteld uit afgevaardigden van de werkgevers en van de bedienden.

Article 6 - Le Fonds est géré par un conseil d'administration, composé paritairement de délégués patronaux et d'employés.

Deze raad telt tien effectieve en tien plaatsvervangende leden, hetzij vijf effectieve en vijf plaatsvervangende afgevaardigden van de werkgevers en vijf effectieve en vijf plaatsvervangende afgevaardigden van de bediendenorganisaties vertegenwoordigd in het Paritair comité voor de levensmiddelenbedrijven met talrijke bijhuizen.

Ce conseil comporte dix membres effectifs et dix membres suppléants, c'est-à-dire cinq délégués effectifs et cinq délégués suppléants patronaux et cinq délégués effectifs et cinq délégués suppléants des organisations des employés représentées à la Commission paritaire des magasins d'alimentation à succursales multiples.

De plaatsvervangende leden hebben slechts beslissende stem wanneer ze een afwezig effectief lid vervangen.

Les membres suppléants n'ont voix délibérative que lorsqu'ils remplacent un membre effectif absent.

De leden van de raad van beheer worden aangeduid onder de effectieve en plaatsvervangende leden van het Paritair comité voor de levensmiddelenbedrijven met talrijke bijhuizen.

Les membres du conseil d'administration sont désignés parmi les membres effectifs ou suppléants de la Commission paritaire des magasins d'alimentation à succursales multiples.

Hun mandaat eindigt bij beslissing van dit Paritair comité.

Leur mandat prend fin par décision de ladite Commission paritaire

Artikel 7 - Elk jaar duidt de raad van beheer onder zijn leden een voorzitter en een secretaris aan.

Article 7 - Chaque année, le conseil d'administration désigne en son sein un président et un secrétaire.


Artikel 8 - De raad van beheer vergadert na samenroeping door de voorzitter. De voorzitter is gehouden de raad minstens éénmaal per jaar bijeen te roepen en ook telkens wanneer ten minste twee leden van de raad daarom verzoeken.

Article 8 - Le conseil d'administration se réunit sur convocation du président. Le président est tenu de convoquer le conseil au moins une fois par an et chaque fois qu'au moins deux membres du conseil en font la demande.

De oproepingen moeten de agenda vermelden. De notulen worden opgesteld door de secretaris en door hem samen met de voorzitter of degene die de vergadering heeft voorgezeten, ondertekend.

Les convocations doivent contenir l'ordre du jour. Les procès-verbaux sont établis par le secrétaire et signés par lui, conjointement avec le président ou celui qui préside la réunion.

De beslissingen worden eenparig genomen. Opdat de stemming geldig zou wezen moeten ten minste zes leden aanwezig zijn, waarvan de helft de werkgeversorganisaties en de andere helft de bediendenorganisaties vertegenwoordigen. Indien het quorum niet wordt bereikt, wordt de raad van beheer opnieuw samengeroepen met dezelfde agenda.

Les décisions sont prises à l'unanimité. Pour que le vote soit valable, il faut que six membres au moins soient présents, la moitié représentant les organisations patronales et l’autre moitié les organisations d’employés. Si le quorum n’est pas atteint, le conseil d’administration est convoqué de nouveau avec le même ordre du jour.

Op de tweede vergadering beslist de raad geldig, ongeacht het aantal aanwezige beheerders.

Il statue valablement lors de la deuxième réunion, quel que soit le nombre des administrateurs présents.

Er mag slechts worden gestemd over de punten welke op de agenda staan.

Il ne peut être voté que sur les points figurant à l’ordre du jour.

Artikel 9 - De raad van beheer heeft tot opdracht het Fonds te beheren en alle maatregelen te treffen welke nodig blijken voor de goede werking ervan.

Article 9 - Le conseil d'administration a pour mission de gérer le Fonds et de prendre toutes les mesures qui s'avèrent nécessaires à son bon fonctionnement.

Hij beschikt over de ruimst mogelijke bevoegdheden om het beheer en de directie van het Fonds waar te nemen.

Il possède les pouvoirs les plus étendus pour la gestion et la direction du Fonds.

De raad van beheer wordt in al zijn acties en rechtshandelingen door de voorzitter of door een daartoe afgevaardigd beheerder vertegenwoordigd.

Le conseil d'administration est représenté dans toutes ses actions et agit en justice par le président ou un administrateur délégué à cet effet.

De beheerders zijn enkel verantwoordelijk voor de uitvoering van hun mandaat. Zij gaan geen enkele persoonlijke verplichting aan ingevolge hun beheer, ten opzichte van de verbintenissen aangegaan door het Fonds.

Les administrateurs ne sont responsables que pour l'exécution de leur mandat et il ne leur incombe aucune obligation personnelle par suite de leur gestion, à l'égard des engagements du Fonds.

Artikel 10 - De raad van beheer kan zijn bevoegdheden geheel of gedeeltelijk overdragen aan één of meerdere van zijn leden of zelfs aan derden.

Article 10 - Le conseil d'administration peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs à un ou plusieurs de ses membres ou même à des tiers.

Artikel 11 - Het dagelijks beheer wordt waargenomen door de voorzitter en de secretaris.

Article 11 - La gestion journalière est assumée par le président et le secrétaire.

 1. FINANCIERING
 1. FINANCEMENT

Artikel 12 - Ter uitvoering van zijn maatschappelijk doel int het Sociaal Fonds en beschikt het over de door de werkgevers gestorte bijdragen, waarvan het bedrag en de financieringswijze, evenals de inningswijze, worden bepaald door de collectieve arbeidsovereenkomsten die gesloten worden binnen het Paritair comité voor de levensmiddelenbedrijven met talrijke bijhuizen, en die bindend worden verklaard bij koninklijk besluit.

Article 12 - Le Fonds social perçoit et dispose, pour l'accomplissement de son objet social, de cotisations versées par les employeurs, dont le montant et les modes de financement ainsi que le mode de paiement sont fixés par conventions collectives de travail conclues au sein de la Commission paritaire des magasins d'alimentation à succursales multiples, rendues obligatoires par arrêté royal.

Artikel 13 - Jaarlijks bepaalt de Raad van bestuur de omvang van het bedrag der bijdragen waarvan sprake in artikel 12, dat gebruikt kan worden om de kosten te dekken van het beheer en de goede werking van het Sociaal Fonds, benevens de kosten van de inning, heffing en afrekening der prestaties.
De raad kan ook een specifieke bijdrage overeenkomen.

Article 13 - Le Conseil d'administration détermine annuellement la quotité du montant des cotisations dont question à l'article 12 qui peut être utilisée pour couvrir les frais de gestion et de bon fonctionnement du Fonds social ainsi que les frais de perception, de recouvrement et de liquidation des perceptions.

Le conseil peut également convenir d'une cotisation spécifique.Artikel 14 - Het statistiekraam gevoegd bij de aangifte welke door elke werkgever voor het derde kwartaal van het refertejaar is ingediend bij de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid is rechtsgeldig voor de berekening van de door de werkgever verschuldigde bijdragen.

De werkgever moet ten laatste vóór het einde van de maand november een aangifte van het aantal tewerkgestelde personen aan het Sociaal Fonds sturen op een formulier dat door het Sociaal Fonds wordt bezorgd, evenals een kopie van het "statistiekraam" van de aangifte van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid van het derde kwartaal.Article 14 - Le cadre "statistiques" accompagnant la déclaration souscrite par chaque employeur auprès de l'Office national de sécurité sociale pour le troisième trimestre de l'année de référence fait foi pour le calcul de la cotisation due par l'employeur.

L'employeur fait parvenir au Fonds social, au plus tard pour la fin du mois de novembre, une déclaration attestant le nombre de personnes occupées sur un formulaire émanant du Fonds, ainsi qu'une copie du cadre "statistiques" de la déclaration à l'Office national de sécurité sociale du troisième trimestre.

Artikel 15 - Na het verstrijken van de betalingstermijnen bepaald in de in uitvoering van artikel 12 gesloten overeenkomsten, moet de werkgever een supplement betalen van 10 % op het bedrag van de verschuldigde bijdragen. Een jaarlijkse verwijlinterest van 5 % wordt berekend op het bedrag van de bijdragen en van het supplement van 10 % vanaf de dag welke volgt op het verstrijken van de betalingstermijn en tot de datum van betaling, zonder dat een ingebrekestelling is vereist.

Article 15 - A l'expiration des délais de paiement fixés par la ou les conventions conclues en application de l'article 12, l'employeur est tenu de payer un supplément de 10 % à titre de pénalité de retard sur le montant des cotisations dues. Un intérêt de retard de 5 % par an est calculé sur le montant de la cotisation et du supplément de 10 % à dater du lendemain de l'expiration du délai de paiement et ce jusqu'à la date du paiement, sans qu'une mise en demeure soit nécessaire.

Artikelen 16 tot 18 - Opgeheven. (Bij C.A.O. 21 september 1989)


Articles 16 à 18 - Abrogés. (C.C.T. 21 septembre 1989)
 1. BEGROTING, REKENINGEN
 1. BUDGETS, COMPTES

Artikel 19 - Het dienstjaar vangt aan op 1 januari en eindigt op 31 december.

Article 19 - L'exercice prend cours le 1er janvier et s'achève le 31 décembre.

Artikel 20 - Ieder jaar wordt, ten laatste in de maand december, de begroting voor het volgend jaar ter goedkeuring voorgelegd aan het Paritair comité voor de levensmiddelenbedrijven met talrijke bijhuizen. In bijzondere omstandigheden, kan de Raad van bestuur een andere periode vaststellen.

Article 20 - Chaque année, au cours du mois de décembre au plus tard, le budget pour l'année suivante est soumis à l'approbation de la Commission paritaire des magasins d'alimentation à succursales multiples. En raison de circonstances particulières, le Conseil d'administration peut fixer une autre période.

Artikel 21 - De rekeningen van het verstreken jaar worden afgesloten op 31 december. Ze moeten boekhoudkundig voldoende zijn gedetailleerd.

De Raad van beheer, alsook de revisor of de accountant aangewezen door het Paritair comité voor de levensmiddelenbedrijven met talrijke bijhuizen, stellen jaarlijks een geschreven verslag op over de uitvoering van hun taak in de loop van het verstreken jaar.


De rekeningen, evenals de bovengenoemde geschreven verslagen moeten ten laatste in de maand april ter goedkeuring worden voorgelegd aan het Paritair comité voor de levensmiddelenbedrijven met talrijke bijhuizen.

Article 21 - Les comptes de l'année écoulée sont clôturés le 31 décembre. Ils doivent être suffisamment détaillés au point de vue comptable.

Le conseil d'administration, ainsi que le réviseur ou l'expert-comptable désigné par la Commission paritaire des magasins d'alimentation à succursales multiples, présentent annuellement un rapport écrit sur l'exécution de leur mission au cours de l'année écoulée.

Les comptes ainsi que les rapports écrits susmentionnés, doivent être soumis au cours du mois d'avril au plus tard à l'approbation de la Commission paritaire des magasins d'alimentation à succursales multiples.
 1. RECHTHEBBENDEN EN AANVULLENDE SOCIALE VOORDELEN
 1. BENEFICIAIRES ET AVANTAGES SOCIAUX COMPLEMENTAIRES

Artikel 22 - De organisaties vertegenwoordigd in het Paritair comité voor de levensmiddelenbedrijven met talrijke bijhuizen doen aan de Raad van beheer van het Fonds voorstellen betreffende de aard, de toekenningsvoorwaarden en het bedrag van de aanvullende sociale voordelen gekozen bij toepassing van artikel 3 van deze statuten.

Article 22 - Les organisations représentées à la Commission paritaire des magasins d'alimentation à succursales multiples proposent au conseil d'administration du Fonds, l'objet, les conditions d'octroi et le montant des avantages sociaux complémentaires choisis en application de l'article 3 des présents statuts.

Artikel 23 - Binnen de grenzen van de beschikbare middelen samengesteld overeenkomstig de bepalingen van hoofdstuk II, C, van deze statuten, worden de aard, het bedrag, de toekenningsvoorwaarden en de uitkeringsmodaliteiten van de aanvullende sociale voordelen bedoeld in artikel 22, op voorstel van de Raad van beheer van het Fonds, vastgesteld bij collectieve arbeidsovereenkomst, gesloten in het Paritair comité voor de levensmiddelenbedrijven met talrijke bijhuizen, algemeen verbindend verklaard bij koninklijk besluit.


Article 23 - Dans les limites des ressources disponibles constituées conformément aux dispositions du chapitre II, C, des présents statuts, la nature, le montant, les conditions d'octroi et les modalités de paiement des avantages sociaux complémentaires visés à l'article 22, sur proposition du conseil d'administration du Fonds, sont fixés par convention collective de travail conclue au sein de la Commission paritaire des magasins d'alimentation à succursales multiples, rendue obligatoire par arrêté royal.
 1. ONTBINDING - VEREFFENING
 1. DISSOLUTION - LIQUIDATION

Artikel 23 bis – (CAO 21/12/1995) Elke betwisting betreffende het sociaal fonds voor de levensmiddelenbedrijven met talrijke bijhuizen valt zonder enige uitzondering onder de bevoegdheid van de rechtbanken en hoven van Brussel.

Article 23 bis - (CCT 21/12/1995) Toute contestation touchant le Fonds Social des magasins d'alimentation à succursales multiples relève sans exception de la compétence des tribunaux et cours de Bruxelles.

Artikel 24 - Het Fonds kan enkel worden ontbonden volgens de procedure voorzien in artikel 4 of krachtens een éénparige beslissing van het Paritair comité voor de levensmiddelenbedrijven met talrijke bijhuizen.

Article 24 - Le Fonds ne peut être dissout que selon la procédure prévue à l'article 4 ou en vertu d'une décision unanime de la Commission paritaire des magasins d'alimentation à succursales multiples.

Het Paritair comité voor de levensmiddelenbedrijven met talrijke bijhuizen duidt de vereffenaars aan, omlijnt hun bevoegdheden en hun bezoldiging, en omschrijft nauwkeurig de bestemming van het vermogen.

La Commission paritaire des magasins d'alimentation à succursales multiples désigne les liquidateurs, définit leurs pouvoirs et appointements et précise la destination des avoirs.PC 202 STATUTEN SOCIAAL FONDS / CP 202 STATUTS FONDS SOCIAL

De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina