Professioneel Gids/Reisleider Richtgraad 3Dovnload 300.15 Kb.
Pagina1/11
Datum17.08.2016
Grootte300.15 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


Leerplan

OpleidingEngels

Professioneel Gids/Reisleider

Richtgraad 3

(module B)

Modulair


Studiegebied Talen richtgraad 3 en 4

Secundair volwassenenonderwijs

Goedkeuringscode 1 april 2009

Goedgekeurd 08-09/1942/N/D

De coördinatie berustte bij de netoverschrijdende werkgroep talen:


  • Jeanine Billens voor het Vlaams Onderwijs Overleg Platform (VOOP)

  • Dirk Bokken en Andrea Michiels voor het Onderwijs van Steden en Gemeenten (OVSG)

  • Ann De Herdt voor het Provinciaal Onderwijs Vlaanderen (POV)

  • Jan Koeken voor het Vrij Gesubsidieerd Onderwijs (VDKVO)

  • Tine Florival voor het Gemeenschapsonderwijs (GO!)

Dit leerplan Engels Professioneel Gids/reisleider, richtgraad 3 (module B), werd geschreven door

  • Christine Van Kerckhove, Het Perspectief PCVO

  • Miguel De Clercq, Het Perspectief PCVO

  • Paul Marchal, PCVO Antwerpen/PCVO Moderne Talen Hasselt/CVO De Oranjerie

  • Stany Meskens, CVO Aalst-Opwijk

Inhoudstafel

1 Situering van het leerplan 5

1.1 Algemene beschouwingen 5

1.2 Plaats van de specifieke eindtermen en de leerinhouden in dit leerplan 10

1.3 Decretale verplichtingen en pedagogische vrijheid 11

2 Beginsituatie 12

3 Doelstellingen 13

3.1 Algemene doelstellingen 13

3.2 Leerplandoelstellingen 13

Hieronder volgen, genummerd voor elk van de vier vaardigheden, de leerplandoelstellingen die gerealiseerd moeten worden. 13

3.2.1 Spreken/ mondelinge interactie (spreken en luisteren) 13

3.2.2 Luisteren 15

3.2.3 Lezen (schriftelijke taalbeheersing) 17

3.2.4 Schrijven/schriftelijke interactie (schrijven en lezen) 18

4 Leerinhouden 21

4.1 Contexten 21

4.2 Taalhandelingen 24

4.2.1 Algemene taalhandelingen 24

4.2.2 Contextspecifieke taalhandelingen 25

toekomstperspectieven beschrijven (nieuwe bouwprojecten, vieringen en manifestaties) 26

4.3 Taalsysteem 28

4.4 Taalregisters 31

4.4.1 Progressie 31

4.4.2 Soorten registers 31

4.5 Uitspraak en intonatie 34

4.6 Socioculturele aspecten 36

4.6.1 Socioculturele conventies 36

4.6.2 Socioculturele aspecten per context 36

4.6.3 Non-verbale communicatie 39

5 Methodologische wenken 40

6 Materiële uitvoerbaarheid 44

6.1 Minimale materiële vereisten 44

6.2 Nuttige didactische hulpmiddelen 44

7 Evaluatie 45

7.1 Visie 45

7.1.1 Functie van de evaluatie 45

7.1.2 De evaluatie van communicatieve vaardigheden 45

7.2 Criteria 47

8 Bibliografie 49

8.1 Algemene didactische werken 49

8.2 Taalspecifieke werken 50

8.2.1 Woordenschat 50

8.2.2 Grammatica 53

8.2.3 Uitspraak en intonatie 55

8.2.4 Socioculturele aspecten 55

8.2.5 Specifiek gids/reisleider 57


Bijlage 1: Nuttige adressen

Bijlage 2: Trefwoordenlijst


1Situering van het leerplan

1.1Algemene beschouwingen


Dit leerplan is de concrete vertaling van de publicatie Volwassenenonderwijs, Opleidingsprofielen Moderne Talen die de Dienst voor Onderwijsontwikkeling (DVO) heeft ontwikkeld in het kader van zijn decretale opdracht.

Die opdracht bestond erin een structuur voor de taalopleidingen in het volwassenenonderwijs uit te werken, specifieke eindtermen1 voor elk niveau te formuleren en een modulair leertraject vast te leggen.

De opleidingsprofielen beantwoorden aan de noodzaak om verschillende beheersingsniveaus eenduidig van elkaar te onderscheiden en te beschrijven. Een modulaire structuur bedoelt bovendien in te spelen op de behoefte aan een flexibele organisatie van levenslang leren.

Voor de opleidingenstructuur is uitgegaan van het Europese referentiekader voor het leren, onderwijzen en evalueren van moderne talen van de Raad van Europa. Dat kader is stilaan het ijkpunt aan het worden voor het talenaanbod in alle ons omringende landen. De oriëntering daarop biedt bovendien het voordeel van de transnationale vergelijkbaarheid van de Vlaamse taalopleidingen.

De opleidingsprofielen en het voorliggend leerplan onderschrijven de visie op taalonderwijs van het ERK die een cursistgecentreerde, vaardigheidsgerichte en communicatieve benadering van taalonderwijs nastreeft met volgende doelen:

- het ontwikkelen van democratisch burgerschap in Europa

- een efficiëntere internationale communicatie gebaseerd op respect voor culturele identiteit en verscheidenheid

- het bevorderen van de persoonlijke en intellectuele ontwikkeling van de cursist

- het bevorderen van de autonomie van de cursist en zijn levenslang leren.

De gids als gastheer van de anderstalige bezoeker in ons land en de reisleider als verbindingspersoon tussen de Nederlandstalige toerist en de anderstalige cultuur vervullen een actieve rol in de interculturele Europese toenadering en binnen de mondiale context.

De cursist die aan de taalopleiding begint, heeft er voordeel bij wanneer hij de praktijk van het gidsen en/of de reisleiding heeft verworven tijdens een inhoudelijke opleiding of die aan het verwerven is. In dat geval verwerft hij volgende competenties met betrekking tot het opbouwen, vertellen en overbrengen van een verhaal in het Nederlands:

- verhaaltechnieken toepassen

- uit een veelheid van thema’s een zinvolle en boeiende selectie maken en deze verhalend met elkaar verbinden

- inspelen op de specificiteit, de verwachtingen en de leefwereld van de doelgroep en zijn verhaal hierop afstemmen

Deze competenties dient de cursist eveneens in de vreemde taal te verwerven, zodat ze hem in geen geval hindert bij de verwoording van zijn inzichten en kennis.

Het leerpad wordt zo uitgestippeld dat de cursist op het einde van de opleiding zijn verhaal kan brengen in de andere taal met alle onderliggende strategieën en taaltaken die dit veronderstelt; hij speelt hierbij in op de doelgroep.

Enkel wie ook beschikt over het certificaat Gids of het certificaat Reisleider wordt als dusdanig erkend door Toerisme Vlaanderen en mag in de vreemde taal gidsen.

De indeling van de opleidingen in richtgraden


De taalopleidingen in het volwassenenonderwijs zijn verdeeld in vier taalbeheersingsniveaus, ‘richtgraden’ genoemd. Het ‘mastery-niveau’, dat vergelijkbaar is met het taalbeheersingsniveau van een moedertaalspreker met een gemiddelde opleiding, wordt in het volwassenenonderwijs niet haalbaar geacht.

Europees referentiekader

Nieuwe benamingen volwassenenonderwijs

Oude benamingen (lineair) volwassenenonderwijs

Breakthrough A1

Richtgraad 1.1

Elementaire kennis 1

Waystage A2

Richtgraad 1.2

Elementaire kennis 2

Threshold B1

Richtgraad 2

Praktische kennis

Vantage B2

Richtgraad 3

Gevorderde kennis 1

Effectiveness C1

Richtgraad 4

Gevorderde kennis 2

Mastery C2

--

--


De concretisering van de richtgraden in specifieke eindtermen


Voor elk van de vier richtgraden is beschreven waartoe de cursist2 in staat moet zijn als hij receptief (luisterend en lezend) of productief (sprekend en schrijvend) met taal omgaat.

De beschrijvingen zijn geconcretiseerd in specifieke eindtermen: dat zijn doelstellingen met betrekking tot de vier vaardigheden, kennisgegevens en attitudes.

In de specifieke eindtermen voor de vaardigheden is een aantal bouwstenen verwerkt: de taaltaak (bijv. zich een mening over iets vormen), de tekst (bijv. een nieuwsuitzending, een dialoog), het publiek (de bekende of onbekende taalgebruiker), het verwerkingsniveau (bijv. het overnemen van een zin, het beoordelen van een reclameboodschap), de tekstkenmerken (bijv. een doorzichtige tekststructuur) en de context (bijv. communicatie op het werk).

Ook de componenten die de taalvaardigheid ondersteunen, zijn geëxpliciteerd. Het gaat daarbij om de functionele kennis van woordenschat en taalsysteem (grammatica), uitspraak, ritme en intonatie, kennis van de socioculturele context, om leer- en communicatiestrategieën en om attitudes.

Hoe belangrijk die ondersteunende componenten ook zijn, centraal staat de praktische taalvaardigheid van de cursist: wat hij met taal kan doen, is belangrijker dan wat hij erover weet.

De clustering van specifieke eindtermen tot modules


De specifieke eindtermen worden - op basis van een toenemende graad van complexiteit - geclusterd tot modules, die samen een leertraject vormen. Elke module bevat een set van specifieke eindtermen die een samenhangend geheel vormen en markeert een afgeronde stap in de taalopleiding die tot certificering leidt.

Een modulair leertraject met bijbehorende specifieke eindtermen voor een bepaalde richtgraad wordt een ‘opleidingsprofiel’ genoemd. Voor Arabisch, Chinees, Japans, Grieks, Pools, Russisch en Turks eindigt het leertraject met richtgraad 2. De specifieke eindtermen voor de hogere richtgraden worden voor die talen niet haalbaar geacht.

Grafisch voorgesteld zien de respectieve leertrajecten er als volgt uit:

Na Andere Talen richtgraad 2 kan men overschakelen naar Andere Talen Professioneel Gids/Reisleider richtgraad 3.

Voor Andere Talen binnen de opleiding Professioneel Gids/Reisleider richtgraad 3 ziet het leertraject er grafisch als volgt uit:

Aangezien de specifieke eindtermen voor alle talen dezelfde zijn, is het leertraject voor een aantal talen verlengd. Dat was onvermijdelijk, onder meer wegens de noodzakelijke alfabetisering in het schrift, de grote verschillen in grammaticale structuren en de complexiteit van de vervoegingen.

Het vastgelegde studievolume voor de taalopleidingen ziet er als volgt uit:

TALEN

AANTAL LESTIJDEN

RG 1

RG 2

RG 3

RG 4

Totaal

Arabisch, Chinees, Japans

480

480

--

--
960

Grieks, Pools, Russisch, Turks

360

480

--

--
840

Alle andere talen

240

480

240

240
1200

Andere Talen Professioneel Gids/Reisleider120120

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina