Programmabegroting 2007 Stadsdeelraad 19 december 2006 InhoudsopgaveDovnload 2.02 Mb.
Pagina1/31
Datum18.08.2016
Grootte2.02 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   31PROGRAMMABEGROTING
2007

Stadsdeelraad 19 december 2006

Inhoudsopgave


1. Inleiding 6

1.1 Inleiding 6

1.2 Kerncijfers Zeeburg 7

2. Financieel Perspectief 8

2.1 Inleiding 8

2.2 Totstandkoming financieel perspectief 8

2.3 Ontwikkelingen ten opzichte van de begroting 2006 10

3. Programma’s 15

3.1 Inleiding 15

3.2 Wonen 16

16

3.3 Schoon, Heel en Veilig 263.4 Stoepen, Straten, Pleinen 32

Prioriteit Johan Cruyffveld Sumatraplantsoen € 30.000 39

3.5 Groen, Water en Milieu 41

Tevens is een deel van het onderhoudsbudget groen IJburg overgeheveld ten behoeve van welzijn IJburg. Er wordt rekening gehouden met een verlaging van de beeldkwaliteit van het groen in Zeeburg, zowel in de wijken als in de parken. 50

3.6 Jeugd 51

3.7 Maatschappelijke Ontplooiing 64

3.8 Sport en Cultuur 72

BOS-impuls 74

Publiek Private Samenwerking op het watersportcentrum 75

Investeringsprogramma Sportaccommodaties 75

3.9 Burgers en Bestuur 77

77


3.10 Algemene Dekkingsmiddelen 86

4. Paragrafen 89

4.1 Financiering 89

4.2 Weerstandsvermogen 90

Onderwijshuisvesting 91

4.3 Bedrijfsvoering 94

4.4 Onderhoud Kapitaalgoederen 98

4.5 Grondbeleid 103

4.6 Lokale heffingen 105

4.7 Verbonden partijen 109

4.8 Participatie 110

4.9 IJburg 114

4.10 Grotestedenbeleid 119

5. Financiële positie 123

5.1 Overzicht baten en lasten 2007 123

5.2 Ontwikkeling begrotingssaldo 124

5.3 Meerjarige ontwikkeling per programma 125

5.4 Reserves 126

5.5 Voorzieningen 129

5.6 Investeringsfonds Stedelijke Vernieuwing 131

5.7 Investeringen 132

6. BIJLAGEN 134

6.1 Beleidsruimte en kaders per programma 134

6.2 Overzicht niet gehonoreerde prioriteiten 147

6.3 Overzicht externe geldstromen 148

6.4 Overzicht inzet ISV-middelen 149

6.5 Financiën Onderwijshuisvesting 154
1. Inleiding

1.1 Inleiding

Voor u ligt de sluitende programmabegroting 2007. Het is de eerste begroting van de huidige bestuursperiode. Met deze begroting heeft het Dagelijks Bestuur een grote uitdaging opgepakt; hoe kunnen de afspraken uit het Programakkoord ondanks een moeilijke financiële uitgangspositie worden gerealiseerd. Uit de begroting 2006 bleek al dat de meerjarige financiële vooruitzichten voor stadsdeel Zeeburg ongunstig waren. In de Perspectievennota 2006 van afgelopen september is dat beeld geactualiseerd. De situatie was nog even ernstig als daarvoor. Dit was dan ook reden voor de Stadsdeelraad om in te stemmen met een omvangrijk pakket aan bezuinigingsmaatregelen.


De opzet van de begroting sluit aan bij de voorschriften die het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) stelt. Deze begroting biedt derhalve een goed en transparant inzicht in de financiële opbouw van de begroting en geeft een beeld van het financieel meerjaren perspectief. Daarnaast wordt nadrukkelijk ingegaan op de financiële positie van het stadsdeel.
In hoofdstuk 2 wordt u geïnformeerd over de financiële hoofdlijnen van deze begroting, waarna hoofdstuk 3 dieper ingaat op de materie op programmaniveau.
In hoofdstuk 4 worden de paragrafen behandeld waarna in hoofdstuk 5 het (meerjarig) financieel beeld wordt geschetst. Hoofdstuk 5 gaat nadrukkelijk in op de financiële positie van stadsdeel Zeeburg.
Tot slot bevat hoofdstuk 6 een vijftal bijlagen:

  • bijlage 1 bevat een overzicht van de beleidsruimte en kaders per programma

  • bijlage 2 bevat een overzicht van de niet gehonoreerde prioriteiten

  • bijlage 3 bevat een overzicht van externe geldstromen die niet zijn opgenomen in de begroting

  • bijlage 4 bevat het overzicht van de inzet van ISV-middelen

  • bijlage 5 bevat de toelichting op de financiën onderwijshuisvesting

Helemaal achterin deze begroting treft u een drietal stukken aan die geen onderdeel zijn van de begroting. Het gaat hier om een brief over de voorgenomen budgetoverhevelingen 2006, een brief over de veranderingen in de begroting ten opzichte van vorige jaar en de productenraming 2007.


1.2 Kerncijfers Zeeburg

Volgens de prognose afkomstig van bureau O&S neemt het aantal inwoners in de komende vier jaar enorm toe. Dit komt met name door de groei van IJburg. Het verloop van het inwonertal geeft het volgende grafische beeld:In 2006 neemt IJburg 7,3% van het inwonertal van Zeeburg voor haar rekening.

De prognose is dat dit percentage in 2010 ruim 27% bedraagt van het totale inwonertal van stadsdeel Zeeburg. De cijfers voor IJburg afkomstig van het Bureau Onderzoek en Statistiek gaan uit van het scenario waarin jaarlijks 1.000 woningen worden opgeleverd.

De peildatum voor het inwonertal voor 2006 is 1 oktober j.l. De jaren 2006 en 2010 en de gevolgen op het inwonertal per regio zijn weergegeven in de onderstaande grafiek:

Bron: Bureau Onderzoek en Statistiek

2. Financieel Perspectief

2.1 Inleiding

De vastgestelde Perspectievennota 2006 vormt het uitgangspunt voor deze begroting. Het is daardoor mogelijk gebleken een sluitende begroting te presenteren. Het incidenteel financieren van structurele lasten is drastisch teruggebracht en de afspraken uit het Bestuursakkoord voor 2007 worden gerealiseerd. stadsdeel Zeeburg is met deze begroting echter nog niet uit de financiële zorgen. De geplande bezuinigingsmaatregelen moeten nog effect sorteren. Het Dagelijks Bestuur vindt het van groot belang u tijdig te informeren over de voortgang van deze maatregelen omdat het succes hiervan doorslaggevend is voor het realiseren van onze gezamenlijke ambities.  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   31


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina