Provinciale Staten Voorstel aan Provinciale StatenDovnload 1.31 Mb.
Pagina1/23
Datum18.08.2016
Grootte1.31 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   23
Provinciale StatenVoorstel aan Provinciale Staten

PS2008-219


HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH


Statenvoorstel RSP 2008-2011
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH

Beknopte samenvatting van inhoud voorstel:


De provincie Gelderland wil in deze Statenperiode het verschil maken door in het kader van het Regionale Samenwerkingsprogramma (RSP) meerjarige contracten te sluiten met dertien Gelderse steden en zes Gelderse regio’s. De contracten staan voor een gezamenlijke aanpak (‘bestuurskracht bundelen’) om een samenhangende pakket investeringen uit te voeren.
In lijn met het Gelders Coalitieakkoord 2007-2011 gaat het om de uitvoering van het fysieke omgevingsbeleid, de regionale sociale agenda’s, de sociale cohesie en het versterken van de centrumfunctie. Binnen die kaders hebben de regio’s en steden programma’s opgesteld. Zij hebben daarbij steeds de gemeenteraden betrokken. De programma’s zijn door de steden en regio’s ingediend en door ons beoordeeld middels een beleidstoets (past inhoud binnen de kaders), uitvoeringstoets (vóór 2011 tot uitvoering komen), financiële toets (sluitende begroting) en bij de regioprogramma’s de regionaliteitstoets (steeds twee of meer gemeenten betrokken).
In het Statenvoorstel treft u aan welke programmatische afspraken wij met onze partners willen maken voor de periode 2008-2011. In deel 1 van het Statenvoorstel worden de algemene afspraken verwoord. In deel 2 van het Statenvoorstel worden, per programma, de specifieke resultaatsafspraken inzichtelijk gemaakt.
Met het Regionaal Samenwerkingsprogramma (RSP) 2008-2011 is een totale provinciale investering gemoeid van ruim € 151,9 miljoen. Daarvan komt € 130 miljoen uit de Meerjarige investeringsreserve Gelderland en is – voor de regiocontracten - nog € 21,9 miljoen uit de sectoren afkomstig. Voorgesteld wordt deze sectorale middelen over te hevelen naar de in te stellen RSP-reserve. Aan onze partners zal subsidie worden verstrekt per programma op basis van de Subsidieregeling meerjarenprogramma’s Gelderland (SmpG). Met de RSP-reserve kan, naar analogie van de bestaande GSO-reserve, worden ingespeeld op fluctuaties in het uitvoeringstempo. Voor de feitelijke uitvoering van het RSP 2008-2011 worden uw Staten gevraagd in te stemmen met de mogelijkheid om – conform de regeling “Voorbereidings- en uitvoeringskosten” - 5% van het programmatisch budget (€ 130 miljoen) aan te vragen voor uitvoeringskosten; in dit geval gaat het om ruim € 6,0 miljoen.
Het RSP heeft de afgelopen tien maanden veel losgemaakt en opgeleverd. Er zijn indrukwekkende visie en afrekenbare programma’s opgeleverd door onze partners die daarvoor alle lof verdienen te krijgen. Er zijn forse verbeterslagen gemaakt met betrekking tot de kwaliteit van besluitvorming bij onze partners (democratische legitimatie). Ook in eigen huis is de vernieuwing met betrekking tot het provinciaal instrumentarium voor programmatisch werken doorgezet. Denk aan het vaststellen van de Subsidieregeling meerjarenprograma’s Gelderland (SmpG) door uw Staten. Wederom zijn stappen gezet bij de ontschotting van de provinciale werkwijze (inzet sectorale middelen voor Regiocontracten). Kortom: allemaal illustraties van de postitieve ontwikkeling van het partnerschap met onze steden en regio’s en de moderne wijze waarop wij invulling geven aan onze rol als middenbestuur. Illustraties waar we trots op zijn en die ons tot tevredenheid mogen stemmen. Maar er is geen reden voor zelfgenoegzaamheid en ‘achterover leunen’. Na besluitvorming door uw Staten en de ondertekening van de contracten begint het pas. Gedurende de uitvoeringsperiode 2008-2011 zullen wij in nauwe samenspraak met onze partners bovenstaande ontwikkelingen met kracht voorzetten.
=====
Aan de leden van Provinciale Staten
Vooraf

Dit Statenvoorstel bestaat uit twee delen: • In deel 1 wordt het Regionaal Samenwerkingsprogramma op hoofdlijnen beschreven.

 • In deel 2 wordt het Regionaal Samenwerkingsprogramma uitgewerkt op het niveau van de te bereiken resultaten.

In de bijlage treft u de contractteksten aan.

Regionaal Samenwerkingsprogramma

deel 1

Beschrijving1. Coalitieakkoord en Uitvoeringsagenda: daadkrachtig partnerschap
Het verschil maken

De provincie Gelderland wil in deze Statenperiode het verschil maken. Dat is de kernboodschap van het Gelders Coalitieakkoord. Wij willen – samen met onze partners - vanuit vastgestelde visies en beleid het voortouw nemen in de uitvoering daarvan en daarmee actief verantwoordelijkheid nemen voor een sociaal en duurzaam Gelderland.

In de Uitvoeringsagenda van ons College zijn de ambities uit het Coalitieakkoord vertaald naar concrete uitvoeringsopgaven. Ten aanzien van steden en regio’s zijn het Coalitieakkoord en de Uitvoeringsagenda helder: we willen substantieel investeren in de integrale wijkaanpak en de versterking van de centrumfunctie van de grote steden. Daarnaast investeren we in de sociale samenhang in de kleine steden. Op het regionaal niveau willen wij investeren in de fysieke ruimte en in sociale cohesie, uitgaande van programma’s waarbij gemeenten in een regio vanuit bestuurlijke solidariteit onderling samenwerken.

Regionaal Samenwerkingsprogramma (RSP) is koepel

Het Regionaal Samenwerkingsprogramma (RSP) is een koepel boven de programma’s GSO, KSB, de Regiocontracten en de Sleutelprojecten in de GSO-steden, waardoor samenhang, samenwerking, afstemming en uniformiteit mogelijk wordt. De uniformiteit komt tot uitdrukking in gestandaardiseerde contracten en onderling gelijksoortige subsidiesystematieken. De samenhang is gedurende het proces ontwikkeld, waarbij door de steden en regio’s inhoudelijke agenda’s zijn opgesteld. De afstemming komt verder tot stand door het bevorderen van kennisdelen tussen provincie, participerende regio’s en steden, tijdens het opstellen van de contracten maar ook gedurende de uitvoering daarvan.
Uit het Coalitieakkoord:

Gebiedsgericht werken is een prioriteit voor de komende jaren. Dit vindt ondermeer zijn uitwerking in de continuering van het Gelders Stedelijk Ontwikkelingsbeleid en het Kleine Stedenbeleid, met behoud van de in de praktijk bewezen verworvenheden.
De in de afgelopen jaren ontwikkelde methodiek van regionaal werken wordt in gewijzigde vorm voortgezet onder de naam “Regionaal SamenwerkingsProgramma”. Dit op uitvoering gerichte programma bevat zowel regionale afspraken als afspraken die worden gemaakt in het kader van het Gelders Stedelijk Ontwikkelingsbeleid (inclusief sleutelprojecten) en het Kleine Stedenbeleid. Dit programma zorgt ervoor dat er meer samenhang ontstaat en dat er een sterkere inhoudelijke samenwerking en afstemming binnen de regio plaatsvindt. Hiermee wordt vermeden dat één en hetzelfde project, zowel in de stads- als de regiocontracten voorkomen. Immers stad en regio zijn in sterke mate op elkaar betrokken en raken steeds meer verweven.
De uitwisseling van ervaringen en het inzicht bieden in elkaars opgaven en ambities zullen in het kader van het Regionale SamenwerkingsProgramma worden bevorderd. In overleg met onze partners kiezen we daar een inspirerende vorm voor.

2. Kenmerken en kaders van het Regionale Samenwerkingsprogramma (RSP)
2.1 Kenmerken van het RSP
Vernieuwende bestuursvorm

Door in het kader van het Regionale Samenwerkingsprogramma (RSP) meerjarige contracten te sluiten met dertien Gelderse steden en zes Gelderse regio’s wordt mede invulling gegeven aan de ambities die zijn verwoord in het Coalitieakkoord en de Uitvoeringsagenda. Het Coalitieakkoord zegt over het RSP dat “…de contractrelatie met de steden en regio’s ruimte biedt om te investeren in zowel de provinciale uitvoeringsopgaven als de prioritaire opgaven van onze partners …”. Deze contractrelatie die we met onze partners in het RSP willen aangaan, verenigt naar onze mening een aantal belangrijke kenmerken van de Gelders bestuursstijl waardoor het, wellicht ook buiten Gelderland, als vernieuwende manier van samenwerken mag worden betiteld. De drie kenmerken van deze nieuwe bestuursstijl zijn: • Partnerschap

 • Gebiedsgerichte aanpak, en

 • Uitvoeringsgerichtheid.

Partnerschap

Partnerschap is het voornaamste kenmerk. Met behoud van eigen verantwoordelijkheid stellen de Gelderse lokale, regionale en provinciale besturen zich schouder aan schouder op om de maatschappelijke problematiek in Gelderland op te lossen en kansen te benutten waar die zich voordoen. We bundelen bestuurlijke slagkracht. Met de partnerschapsgedachte in het RSP geven wij tevens gestalte aan de wederzijdse afhankelijkheid van gemeenten, regio’s en provincie in het bereiken van de eigen doelen. Het RSP is niet enkel een provinciaal meerjarenprogramma; beleid en uitvoering van de provincie en haar partners komen er in samen. Dat de financiële zekerheid, die de partners elkaar hierbij in het RSP bieden, meerjarig is (2008-2011) versterkt deze partnerschapsgedachte nog eens. Wij zijn ervan overtuigd dat dit partnerschap de komende jaren zich verder zal ontwikkelen.
Gebiedsgericht

Een tweede kenmerk is de gebiedsgerichte aanpak. De oorzaken voor maatschappelijke problemen zijn veelal zeer divers. Sectorale aanpak van maatschappelijke problemen richt zich vaak op onderdelen van de oplossing en niet op de integrale ‘totaal’-oplossing. Een gebiedsgerichte, integrale aanpak kan daarnaast sectorale strijdigheden in overheidsbeleid ondervangen. De programma’s waaruit het RSP bestaat nemen zonder uitzondering de sterke en zwakke punten, de kansen en bedreigingen van Gelderse gebieden als vertrekpunt. Of het nu gaat om achterstandswijken in steden, de complexe gebiedsontwikkeling in de Sleutelprojecten of de uitvoeringsprogramma’s in de kleine steden of Gelderse regio’s. Voor de aanpak ervan is maatwerk mogelijk; alle programma’s worden via één (nieuwe) kaderregeling Programmafinanciering gesubsidieerd, die alleen aan de in voorliggend RSP-programma opgesomde criteria toetst.


Uitvoeringsgericht

Het laatste, maar zeker niet het onbelangrijkste kenmerk is de uitvoeringsgerichtheid. Met beleidvoornemens alleen lossen we geen Gelderse maatschappelijke problemen op. Met programma’s en contracten overigens ook niet. Maar met daadwerkelijke uitvoering van programma’s en contracten, die hun oorsprong vinden in ons beleid en dat van onze partners, kunnen we de problemen wel te lijf gaan. In het RSP worden zeer concrete uitvoeringsafspraken met onze partners gemaakt, er wordt geen letter nieuw beleid gemaakt. De uitvoeringsafspraken hebben in het RSP ook hun financiële vertaling gekregen met betrekking tot provinciale middelen, maar ook met betrekking tot regionale en lokale middelen en middelen van derden. De uitvoeringsafspraken maken tot slot duidelijk wat er precies aan het eind van deze periode (eind 2011) moet zijn opgeleverd. We weten dus gezamenlijk waar we naar toe willen, en zullen elkaar daar gaandeweg ook op aanspreken.


2.2 Financiële kaders RSP

In het Coalitieakkoord zijn de volgende financiële kaders vastgelegd voor het regionaal samenwerkingsprogramma:
(€)

Regiocontract

GSO-stadscontracten

Sleutelprojecten

KSB-stadscontracten
Beschikbare middelen 2008-2011


30 mln

40 mln

50 mln

10 mln

Beschikbare middelen 2012-2014
35 mln
Beschikbare middelen 2015-2017
35 mlnBij de Regiocontracten geldt dat de gereserveerde middelen van € 30 miljoen, afhankelijk van de inhoudelijke programma’s, kunnen worden aangevuld wordt met sectorale middelen. In voorliggend RSP is dit daadwerkelijk het geval. Wij zijn erin geslaagd deze gereserveerde middelen ruim € 21,9 mln. te verhogen en zo in totaal € 51,9 mln. beschikbaar te stellen voor de Regiocontracten.


Programmafinanciering

Om uitvoering te kunnen geven aan de programma’s wordt gewerkt met de Subsidieregeling meerjarenprogramma’s Gelderland (SmpG). Basis voor de subsidieverlening is het (door uw Staten vastgestelde) meerjarenprogramma. Beschikkingen voor subsidieverlening zullen door de provincie dan ook op programmaniveau aan de verschillende rechtspersonen (gemeenten en regio’s) worden verstrekt.

Voordeel van de nieuwe regeling is dat geld ontkokerd en ontschot wordt ingezet. Alle doelen worden vanuit één regeling gesubsidieerd. Voorts worden de administratieve lasten voor ons en voor onze partners drastisch verminderd in vergelijking met de situatie dat voor elk programmaonderdeel of elk project een subsidieverzoek gedaan zou moeten worden. Om toch te kunnen sturen worden in de contracten en programmabeschikkingen de te behalen resultaten binnen een programma vastgelegd. Dit zijn de resultaten die u aantreft in onderdeel 2 van dit Statenvoorstel.
2.3 Inhoudelijke kaders van het RSP
Doel van het RSP is in partnerschap een samenhangend pakket aan investeringen in regionale- en stedelijke ontwikkeling te realiseren, zodat de speerpunten van het Gelderse coalitieakkoord tot uitvoering komen. Het RSP, dat in dit Statenvoorstel wordt gepresenteerd, geeft daaraan een forse impuls:


 • In elke regio geven we uitvoering aan de Gelderse strategische omgevingsplannen èn aan de sociale agenda’s. In het programma zitten investeringsvoorstellen op het gebied van mobiliteit, klimaat en energie, milieu, economie, cultuur, recreatie en toerisme èn op het gebied van sociaal-economische, sociaal-maatschappelijke en sociaal-culturele problematiek;

 • In de acht Gelderse GSO-steden gaan we investeren in integrale aanpak van een twintigtal wijken. Het zijn de wijken waar investeringen op fysiek en/of sociaal gebied hard nodig zijn;

 • Voor de vijf Gelderse KSB-steden wordt geïnvesteerd in sociale samenhang;

 • In de acht GSO-steden gaan we met investeringen in sleutelprojecten de centrumfunctie van die steden verder versterken.
Regiocontracten

GSO-contracten

KSB-contracten

Sleutelprojecten

Uitvoering strategische omgevingsplannen en Regionale Sociale Agenda

Integrale wijkaanpak (versterken sociale samenhang en duurzame leefomgeving)

Versterken sociale samenhang

Versterken centrumfunctie van de GSO-steden

Hieronder worden de provinciale kaders voor de vier onderdelen van het RSP verder beschreven. Deze kaders hebben wij reeds uiteengezet in de Uitvoeringsagenda van het College.


2.4 Kaders Gelders Stedelijk Ontwikkelingsbeleid (GSO)
Sociale samenhang en duurzame leefomgeving

Sinds 2001 voert de provincie Gelderland het Gelders Stedelijk Ontwikkelingsbeleid (GSO) uit. Onze partners in het GSO zijn de gemeenten Arnhem, Nijmegen, Ede, Doetinchem, Apeldoorn, Harderwijk, Tiel en Zutphen. De werkwijze van het GSO heeft zich in de praktijk als succesvol bewezen. Op programmaniveau worden met steden afspraken gemaakt, waarbij de concrete vertaling in projecten primair een verantwoordelijkheid is van onze stedelijke partners.


Na twee eerdere GSO-perioden van vier jaar wordt het GSO-beleid in het coalitieakkoord 2007-2011 nu verbijzonderd naar integrale wijkontwikkeling. In overleg met onze partners zijn een aantal kwetsbare wijken geselecteerd, waarin we investeren in zowel de sociale samenhang als in de duurzame leefomgeving. Ter voorbereiding op de selectie hebben de steden en provincie onderzocht wat in de steden de kwetsbare gebieden zijn. Uiteindelijk zijn het altijd de steden geweest die de selectie hebben gemaakt. Bij het maken van de selectie was uitgangspunt dat er geen sprake mocht zijn van dubbeling met de door minister Vogelaar geselecteerde wijken. In Arnhem en Nijmegen, waar mogelijk dubbeling speelde, zijn dus in goed overleg andere wijken geselecteerd. Voor de integrale wijkaanpak is in het Coalitieakkoord € 40 miljoen beschikbaar gesteld.
Uit de Uitvoeringsagenda 2007-2011 van GS:

Op korte termijn selecteren wij welke wijken in de GSO-steden het meest in aanmerking komen voor een integrale aanpak. Het gaat wat ons betreft om aandachtswijken én preventiewijken, dit laatste zijn wijken die in een negatieve spiraal dreigen te geraken of zijn geraakt.
De algemene inhoudelijke kaders voor GSO uit het Coalitieakkoord zijn door ons in de Uitvoeringsagenda als volgt ingevuld:

 • Bijdragen aan sociale samenhang:

 • Vroegtijdige signalering risicojongeren en voorzien in sluitende ketensamenwerking;

 • Voorkomen en wegwerken onderwijsachterstanden;

 • Voorkomen sociaal-culturele spanningen;

 • Verhogen sociale veiligheid/veiligheidsgevoelens;

 • Verhogen vrijwilligersgraad en participatie burgers;

 • Stimuleren ondernemerschap in wijken en economische weerbaarheid.

 • Bijdragen aan een duurzame leefomgeving (doelstellingen met name in herstructureringsgebieden):

 • Tegengaan verloedering, verbeteren fysieke veiligheid;

 • Levensloopbestendig bouwen;

 • Verhogen kwaliteit woningen en woonomgeving (fysiek beheer en onderhoud);

 • Benutten kansen voor duurzaam bouwen en –energiegebruik;

 • Verbeteren milieukwaliteit (lucht, geluid, fijnstof, bodem, asbest).


2.5 Kaders Sleutelprojecten
Uit het coalitieakkoord:

Wij onderscheiden voor de acht steden een aantal specifieke sleutelprojecten. Deze zijn onlosmakelijk verbonden met het GSO. In verband met deze samenhang, als ook de samenhang tussen de sleutelprojecten onderling, is één bestuurlijk aanspreekpunt bij de provincie voor alle sleutelprojecten essentieel.
De centrumfunctie versterken

In het Coalitieakkoord zijn acht Sleutelprojecten geselecteerd. Voor de Sleutelprojecten geldt dat de investeringen de centrumfunctie van de acht grote Gelderse steden moeten versterken. De centrumfunctie is cruciaal voor het goed functioneren van een regio. Met de sleutelprojecten zijn in alle gevallen meerdere provinciale beleidsvelden c.q. belangen betrokken. Het gaat steeds om complexe opgaven. Onze inzet is er vooral op gericht om – met focus op de provinciale belangen - er aan bij te dragen dat deze projecten daadwerkelijk starten danwel qua uitvoering verder komen.

In het Coalitieakkoord zijn de volgende sleutelprojecten geselecteerd:


 • Apeldoorn: Kanaalzone

 • Arnhem : Rijnboog

 • Doetinchem: De Schil

 • Ede: Ede Oost

 • Harderwijk: Waterfront

 • Nijmegen: Koers West

 • Tiel: Waalfront

 • Zutphen: Ijsselsprong.

In het Coalitieakkoord is voor de sleutelprojecten € 120 miljoen beschikbaar gesteld voor de periode 2007-2017. Voor de periode 2007-2011 wordt € 50 miljoen uitgetrokken.


2.6 Kaders Kleine Stedenbeleid (KSB)
Uit het coalitieakkoord:

Het Kleine StedenBeleid (KSB) wordt gecontinueerd. Wij sluiten stadscontracten met Culemborg, Doesburg, Wageningen, Winterwijk en Zaltbommel voor een periode van 4 jaar, met een herijking na 2 jaar, naar analogie van het Regionale Samenwerkingsprogramma.

Inhoudelijk richten de contractafspraken zich op het versterken van de sociale samenhang.

In overleg met onze partners worden de voor hun stad specifieke speerpunten in de stadscontracten benoemd. Wij zetten hiervoor gedurende deze bestuursperiode € 10 miljoen voor in.
Sociale samenhang

Voor het KSB zijn onze partners de gemeenten Culemborg, Doesburg, Wageningen, Winterswijk en Zaltbommel. Daar waar het Coalitieakkoord stelt dat de inhoud zich dient te richten op het versterken van de sociale samenhang, hebben wij dat in de Uitvoeringsagenda als volgt verder ingevuld: • Vroegtijdige signalering risicojongeren en voorzien in sluitende ketensamenwerking;

 • Voorkomen en wegwerken onderwijsachterstanden;

 • Voorkomen sociaal-culturele spanningen;

 • Verhogen sociale veiligheid/veiligheidsgevoelens;

 • Verhogen vrijwilligersgraad en participatie burgers;

 • Stimuleren ondernemerschap en economische weerbaarheid.


2.7 Kaders Regiocontracten
Uit het coalitieakkoord:

Het afsluiten van regiocontracten is voor ons een belangrijk instrument voor het versnellen van de uitvoering van de vastgestelde provinciale strategische omgevingsplannen en de regionale sociale agenda. Daarnaast bieden wij ook ruimte aan onze partners, om met eigen voorstellen te komen.

Er is voor deze contractperiode een basisbudget van € 30 miljoen beschikbaar, dat afhankelijk van de inhoudelijke projecten en programma’s per regio aangevuld wordt met sectorale middelen. Door de bundeling van provinciale middelen wordt de transparantie voor alle betrokkenen aanzienlijk vergroot en wordt de administratieve last beperkt.
Strategische omgevingsplannen en sociale agenda

Het versnellen van de uitvoering van de vastgestelde provinciale strategische omgevingsplannen en van de regionale sociale agenda, daar gaat het dus om. Naast het bovenstaande staat in het Coalitieakkoord dat de regiocontracten over majeure projecten en programma’s gaan, die van regionale aard zijn. Een voorwaarde is dat bij elk programma meerdere gemeentelijke partners betrokken zijn, zodat een extra impuls wordt gegeven aan de onderlinge samenwerking en wederzijdse afstemming binnen de regio.

Op de bovenstaande punten onderscheiden de Regiocontracten zich van de Regionale Uitvoeringsprogramma’s (RUP’s) uit de vorige bestuursperiode; een ander belangrijk verschil is dat deze RUP’s een looptijd hadden van slechts één jaar terwijl de regiocontracten voor vier jaar worden afgesloten.

Voor de Regiocontracten zijn onze partners de Stadsregio Arnhem-Nijmegen, Regio De Vallei, Regio Stedendriehoek, Regio Achterhoek, Regio Rivierenland en Regio Noord-Veluwe, allen opererend namens de inliggende gemeenten.

De algemene inhoudelijke kaders uit het Coalitieakkoord zijn door ons in de Uitvoeringsagenda verder gespecificeerd in de volgende speerpunten (die per regio verder zijn vertaald):


 • wat betreft de regionale sociale agenda’s: aanpak van schooluitval, toeleiding naar arbeidsparticipatie, maatschappelijke stages, centra voor jeugd en gezin sport, specifieke doelgroepen waaronder mensen met een beperking en andere thema’s uit het preventief jeugdbeleid, vrijwilligerswerk/verenigingsleven, maatschappelijke opvang en aanpak veelplegers.

 • wat betreft het regionale omgevingsbeleid gaat het onder meer over het provinciale beleid voor recreatie en toerisme, bedrijventerreinen, mobiliteit, energie waaronder windenergie, bio-energie, luchtkwaliteit en geluid, ruimte voor de rivier, groen in en rondom de stad, de doorwerking van het ruimtelijke beleid en het voorzien in de ruimtebehoefte van milieuhinderlijke bedrijven.

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   23


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina