RaadsbesluitDovnload 44.16 Kb.
Datum23.08.2016
Grootte44.16 Kb.

Raadsbesluit
Raadsvergadering: 26 mei 2011


ONDERWERP

Programmabegroting 2012 en menukaarten Veiligheidsregio Kennemerland (VRK)SAMENVATTING

De Veiligheidsregio Kennemerland (VRK) heeft haar ontwerp-programmabegroting 2012 en de zogenaamde menukaarten ingediend om de raden van de deelnemende gemeenten in de gelegenheid te stellen hun zienswijze te geven. De menukaarten bevatten alle mogelijke bezuinigingen vanaf 2012. Ook de bezuinigingsmogelijkheden die het Dagelijks Bestuur ontraadt worden daarmee in beeld gebracht.


De raden dienen hun zienswijze voor 15 juni as. aan te geven zodat behandeling in het Dagelijks Bestuur van 20 juni plaats kan vinden. Hierna zal de aangepaste programmabegroting 2012 ter definitieve vaststelling voorgelegd worden aan het Algemeen Bestuur op 18 juli as. (dus inclusief de gekozen bezuinigingen uit de menukaarten).

BESLUIT B&W

De Raad voor te stellen de volgende zienswijzen door te geven aan de VRK: 1. Akkoord te gaan met de ontwerp-programmabegroting 2012 van de VRK behoudens het voorstel om alle toekomstige rekeningsresultaten, voor zover het weerstandsvermogen beneden de 3,8 miljoen euro blijft, automatisch te verrekenen met het weerstandsvermogen. Voorstellen rond de bestemming van het rekeningsresultaat dienen voorgelegd te worden aan de Raden van de deelnemende gemeenten;

 2. Het advies van het Algemeen Bestuur van de VRK te volgen, te weten:

  1. in 2012 een ombuiging in te vullen van 2,9 miljoen euro;

  2. dit bedrag in te vullen door het uitvoeren in 2012 van alle “groene” menukaarten, waarbij 0,2 miljoen wordt opgebracht uit de bedragen die in de menukaarten pm zijn geraamd;

  3. een ombuiging in 2013 en 2014 uit te voeren van ieder jaar € 600.000 structureel;

  4. deze bedragen in te vullen door het uitvoeren van de “groene” menukaarten en daarbij gebruik te maken van het financiële effect over 2013 en 2014 van deze menukaarten;

 3. De verhoging van de gemeentelijke bijdrage bij de begroting 2011 ad € 3,12 per inwoner van de VRK structureel te verklaren;

 4. De commissie Middelen om advies te vragen (A-stuk);

 5. De VRK overeenkomstig te berichten.RESULTAAT COMMISSIE

Toezegging:

Burgemeester Heeremans zegt toe dat afspraken die bij de overdracht naar de VRK zijn gemaakt worden nagetrokken om te kijken of ze nu nog worden nagekomen.
Conclusie voorzitter: bespreekpunt in de raad, met name vanwege bespreking van incidentele of structurele inwonerbijdragen.

BESLUIT RAAD

De raad van de gemeente Heemstede;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 26 april 2011

besluit de volgende zienswijzen aan de VRK mede te delen: 1. Akkoord te gaan met de ontwerp-programmabegroting 2012 van de VRK behoudens het voorstel om alle toekomstige rekeningsresultaten, voor zover het weerstandsvermogen beneden de 3,8 miljoen euro blijft, automatisch te verrekenen met het weerstandsvermogen. Voorstellen rond de bestemming van het rekeningsresultaat dienen voorgelegd te worden aan de Raden van de deelnemende gemeenten;

 2. Het advies van het Algemeen Bestuur van de VRK te volgen, te weten:

  1. in 2012 een ombuiging in te vullen van 2,9 miljoen euro;

  2. dit bedrag in te vullen door het uitvoeren in 2012 van alle “groene” menukaarten, waarbij 0,2 miljoen wordt opgebracht uit de bedragen die in de menukaarten pm zijn geraamd;

  3. een ombuiging in 2013 en 2014 uit te voeren van ieder jaar € 600.000 structureel;

  4. deze bedragen in te vullen door het uitvoeren van de “groene” menukaarten en daarbij gebruik te maken van het financiële effect over 2013 en 2014 van deze menukaarten;

 1. De verhoging van de gemeentelijke bijdrage bij de begroting 2011 ad € 3,12 per inwoner van de VRK structureel te verklaren;

 1. De VRK overeenkomstig te berichten.

De raad voornoemd,


de griffier, de voorzitter,

INHOUD

INLEIDING

De VRK heeft haar ontwerp-programmabegroting 2012 en de zogenaamde menukaarten ingediend om de raden van de deelnemende gemeenten in de gelegenheid te stellen hun zienswijze te geven. De begroting 2012 wordt gekenmerkt door de opdracht van de gemeenten om een bedrag van tenminste 2,9 miljoen euro structureel te bezuinigen. De menukaarten bevatten alle mogelijke bezuinigingen vanaf 2012. Ook de bezuinigingsmogelijkheden die het Dagelijks Bestuur ontraadt worden daarmee in beeld gebracht. Naast de door de gemeenten opgelegde bezuinigingstaakstelling wordt de VRK ook geconfronteerd met rijksbezuinigingen op de BDUR (Brede Doeluitkering ter bestrijding van Zware Ongevallen en Rampen) en bezuinigingen op de Ambulancehulpverlening (AHV) door de Zorgverzekeraars. De bezuiniging van de Zorgverzekeraars wordt geheel opgevangen binnen de ambulancehulpverlening omdat dit een gesloten systeem betreft. De AHV maakt daarom geen deel uit van dit voorstel.


De raden dienen hun zienswijze voor 15 juni as. aan te geven zodat behandeling in het Dagelijks Bestuur van 20 juni plaats kan vinden. Hierna zal de aangepaste programmabegroting 2012 ter definitieve vaststelling voorgelegd worden aan het Algemeen Bestuur op 18 juli as. (dus inclusief de gekozen bezuinigingen uit de menukaarten).
A) ONTWERP-PROGRAMMABEGROTING 2012

De ontwerp-programmabegroting is opgemaakt volgens de kaders die zijn opgenomen in de kadernotitie 2012 van de VRK. Deze kadernotitie is de Raad op 15 april jl. ter informatie toegezonden en is tevens als bijlage bij dit voorstel gevoegd. In de voorliggende ontwerp-programmabegroting is een stelpost voor de bezuinigingstaakstelling opgenomen van 2,9 miljoen euro in de financiële middelen. De bezuiniging is dus nog niet terug te vinden in de programma’s maar wel door middel van de stelpost opgenomen in de ontwerp-programmabegroting.


Algemeen kader bij de begroting 2012

Loonkostenontwikkeling

Voor 2012 gaat de VRK uit van een loonkostenstijging van 1,3%. De laatste verwachting uit het Centraal Economisch Plan van maart 2011 van het Centraal Plan Bureau (CPB) gaat uit van een stijging van 3,25% (2% loonkosten, 1,25% sociale lasten). De VRK zet hier dus niet hoog op in bij de begroting 2012 maar baseert zich op de werkgeversinzet bij de CAO-onderhandelingen.


Inflatie

De materiële budgetten van de VRK worden voor 60% beïnvloed door de loonkostenontwikkeling en voor 40% door de prijsontwikkeling. De VRK gaat voor 2012 uit van een prijsindex van 3,25% zodat de materiële budgetten met 2,1% geïndexeerd worden (60% van 1,3% + 40% van 3,25%).


Inwonergroei

De causaliteit tussen inwonergroei en evenredige ophoging van de kosten voor de VRK is niet aangetoond. Overeengekomen is daarom dat de inwonergroei in de regio niet automatisch leidt tot een verhoging van de totale bijdrage van de gemeenten. Hierdoor wijzigt de bijdrage per individuele gemeente wel (hij stijgt bij gemeenten met een sterke toename van inwoners, maar daalt bij gemeenten met een afnemend of gelijk blijvend aantal inwoners omdat de verhouding tussen de gemeenten verandert) maar blijft de totale bijdrage aan de VRK gelijk.


Bijdrage gemeente Haarlemmermeer

De bijdrage van de gemeente Haarlemmermeer wijkt op onderdelen af van die van de andere deelnemende gemeenten. Dit komt doordat met de toetreding van de gemeente Haarlemmermeer door het Rijk een extra bijdrage is verstrekt. Deze bijdrage is gestort in de reserve Territoriale Congruentie en is bedoeld om de inwonerbijdrage van de Haarlemmermeer gefaseerd toe te laten groeien naar de inwonerbijdrage van de overige deelnemende gemeenten. Tegenover de lagere bijdrage van de gemeente Haarlemmermeer staat dus een gelijke onttrekking aan de reserve Territoriale Congruentie. In 2017 zijn de bijdragen van alle gemeenten gelijk.


Programma’s uit de ontwerp-programmabegroting 2012

De programma’s worden voornamelijk aangepast met de hiervoor besproken index voor loon- en prijsstijgingen.


Financiële middelen

Hieronder worden de gemeentelijke bijdragen verantwoord onder aftrek van de taakstelling ad 2,9 miljoen euro. Daarnaast worden hier de brede doeluitkering (BDUR) en de versterkingsgelden op verantwoord waarbij rekening wordt gehouden met de bezuinigingstaakstelling die het rijk doorvoert op deze uitkeringen. Dit is overeenkomstig de eerder vastgestelde uitgangspunten.


Onzekerheden in de ontwerp-programmabegroting 2012

Meerjareninvesteringsplan 2011 – 2015

Het meerjareninvesteringsplan 2011 – 2015 bevat uitsluitend vervangingsinvesteringen maar geen nieuwe investeringen. Hiermee is het plan niet volledig. Daarnaast heeft bij de meldkamer (MICK) nog geen volledige inventarisatie van de aanwezige apparatuur plaats kunnen vinden. De hieruit voortvloeiende noodzakelijke vervangingsinvesteringen maken dus nog geen deel uit van het meerjareninvesteringsplan. Aangezien de lasten van het MICK verdeeld worden over de partners die gebruik maken van het MICK (politie, brandweer en ambulancehulpverlening) zal er in de loop van 2011 een verhoogd meerjareninvesteringsplan overlegd worden ter besluitvorming in het AB. Hierdoor kan de inwonerbijdrage van de deelnemende gemeenten dus stijgen.


Loonkosten en CAO-ontwikkelingen

De VRK houdt een erg lage index voor de loonkostenontwikkeling aan. De loonkostenstijging kan hoger uitvallen dan de 1,3% zoals nu in de ontwerp-begroting is opgenomen omdat de 1,3% gebaseerd is op de onderhandelingsinzet van de VNG. Indien dit hoger uitvalt dient er een begrotingswijziging te volgen waarin de gemeentelijke bijdrage betrokken kan worden.


Bestemmingen toekomstige rekeningsresultaten

Het weerstandsvermogen van de VRK blijft ook na de toevoeging van € 836.000 in de jaarrekening 2010 beneden de gewenste 5% van het balanstotaal (3,8 miljoen euro). Daarom stelt de VRK in de ontwerp-programmabegroting 2012 voor om alle toekomstige rekeningsresultaten, voor zover het weerstandsvermogen beneden de 3,8 miljoen euro blijft, automatisch te verrekenen met het weerstandsvermogen.


Voorgesteld wordt hier niet akkoord mee te gaan, maar steeds bij de jaarverslagen een onderbouwd voorstel tot resultaatbestemming te ontvangen waarover de gemeenten hun zienswijzen kunnen geven. Zolang het weerstandsvermogen van de VRK het gewenste peil niet bereikt dragen de gemeenten wel zelf (een deel van) het risico. Daar dient de gemeente dan in haar eigen risicoparagraaf rekening mee te houden. Heemstede houdt hier rekening mee in haar risicoparagraaf.
VOORBEHOUD BIJ BEGROTING 2011 VRK

Bij de begroting 2011 en de knelpuntenanalyse van de VRK heeft de Raad van de gemeente Heemstede bij amendement bepaald dat € 3,12 per inwoner (de extra bijdrage minus de harmonisatiebijdrage GGD en de bijdrage voor de lokale bestuursafspraken) een incidenteel karakter had. Aan het structureel worden van de bijdrage heeft de Raad de voorwaarde gekoppeld dat “het vertrouwen in de directievoering van de VRK bij de raad zodanig is toegenomen dat een structurele verhoging van de inwonerbijdrage gerechtvaardigd is”.


Financieel-technisch bezien is ondanks de stelpost voor de menukaarten, de extra bijdrage ad € 3,12 per inwoner nog steeds van toepassing op de ontwerp-programmabegroting 2012. Immers de menukaarten zijn onafhankelijk van de extra gemeentelijke bijdrage uit 2011. Het incidenteel laten van de verhoging uit 2011 zou de VRK op de bijdragen van alle gemeenten tezamen een extra bezuiniging opleggen van ruim 1,6 miljoen euro (€ 3,12 x 522.970 inwoners). Dit zou het project “bedrijfsvoering op orde” kunnen verstoren. Wel zou gekozen kunnen worden het bedrag te bereiken door ook te kiezen voor de door het Dagelijks Bestuur afgeraden menukaarten. Het dagelijks bestuur geeft aan dat dit gevolgen heeft voor de veiligheid. Daarnaast werkt de directie van de VRK aan het vertrouwen van de raad door middel van de regelmatige voortgangsrapportages bedrijfsvoering op orde.
Voorgesteld wordt daarom om de in 2011 incidenteel verstrekte extra bijdrage structureel te laten worden en de kosten hiervan af te zetten tegen de besparing die de menukaarten opleveren.
B) MENUKAARTEN

De bijgevoegde menukaarten worden middels kleur geprioriteerd naar haalbaarheid/wenselijkheid. Het totaal van de menukaarten bedraagt 5,7 miljoen euro. Het Dagelijks Bestuur adviseert te kiezen voor alle groen gekleurde kaarten omdat daarmee de taakuitvoering niet onder het wettelijk verplichte niveau komt en de bezuinigingstaakstelling behaald wordt. De oranje kaarten en rode kaarten worden niet geadviseerd door het Dagelijks Bestuur.


De keuze voor de “groene” menukaarten leidt tot een besparing van 2,9 miljoen euro in 2012 en nog € 600.000 extra besparing in 2013 en 2014. Voor Heemstede zou dat een verlaging van de bijdrage in 2012, 2013 en 2014 betekenen van respectievelijk € 145.000, € 175.000 en € 205.000 (cumulatief) bij ongewijzigd beleid en ongewijzigde omstandigheden. In de ontwerp-programmabegroting 2012 van de VRK is reeds rekening gehouden met de verlaging van € 145.000.
C) GEMEENTELIJKE BIJDRAGE

Voor het in beeld brengen van de financiële gevolgen van de invulling van de ontwerp-begroting 2012 inclusief het voorliggende voorstel van de “groene” menukaarten wordt aangesloten bij het raadsbesluit dat op 25 november 2010 in de Raad is genomen (verseonnr.488775) met betrekking tot de knelpunten en de begroting 2011 van de VRK.2011

2012

2013

2014

2015

Aanvullende bijdragen

152.000

152.000

152.000

152.000

152.000

Dekking
WMO reserve

- 35.000

- 35.000

- 35.000

- 35.000

- 35.000

Najaarsnota 2010

- 17.000

-17.000

- 17.000

- 17.000

- 17.000
100.000

100.000

100.000

100.000

100.000

Ingeboekte taakstelling Heemstede

0

26.000

52.000

78.000

78.000

Kosten zonder bezuinigingstaakstelling

100.000

126.000

152.000

178.000

178.000

Invulling “groene” menukaarten

0

- 145.000

- 175.000

- 205.000

- 205.000

Mutatie algemene middelen

(een negatief getal betekent een voordeel)


100.000

- 19.000

- 23.000

- 27.000

- 27.000


NB: hierbij wordt uitgegaan van de invulling van alle groene menukaarten en van het uitgangspunt dat de hieronder genoemde risico’s met betrekking tot frictiekosten, tempo van invulling en de bij de ontwerp-programmabegroting 2012 genoemde onzekerheden zich niet voor doen.
Risico

Bij een aantal menukaarten zijn de frictiekosten onvoldoende in beeld. Dit kan betekenen dat de besparingen in een later jaar hun beslag krijgen of lager uitvallen.


Relatie met heroverwegingen gemeente Heemstede

Met de vaststelling van de Kadernota 2010 is besloten tot een vermindering van € 78.000 op de bijdrage aan de VRK per 2014. Daarnaast is nog een stelpost van € 84.000 opgenomen als taakstellende besparing voor de categorieën ‘doorberekening van verminderde rijksinkomsten aan instellingen die door de gemeente gesubsidieerd en/of betaald worden’ en ‘bezuinigingen op gemeentelijke voorzieningen’. Van de stelpost ad. € 84.000 is door de herijking van het subsidiebeleid reeds € 77.000 ingevuld (€ 310.000 minus € 233.000). Per saldo resteert van de stelpost nog € 7.000 en dat bedrag wordt ruimschoots ingevuld door de VRK omdat de VRK-bijdrage in 2014 € 27.000 lager uitvalt dan waarmee gerekend is in de meerjarenbegroting. Er resteert een surplus van € 20.000 hetgeen beschikbaar blijft voor eventuele fricties binnen andere heroverwegingen.


D) ADVIES

Voorgesteld wordt het advies van het Dagelijks Bestuur van de VRK te volgen en te kiezen voor de invulling van alle “groene” menukaarten. Met de invulling van de 2,9 miljoen euro uit de “groene” menukaarten wordt een ombuiging van 6% bereikt ten opzichte van de programmabegroting 2011 van de VRK. Invulling van alle menukaarten zou een bezuiniging van 5,7 miljoen euro opleveren (12% van de programmabegroting 2011) maar hierdoor komt de taakuitvoering beneden het wettelijk minimum en kunnen er vraagtekens worden gezet bij de haalbaarheid. Tevens wordt voorgesteld akkoord te gaan met de ontwerp-programmabegroting 2012 behoudens de automatische aanvulling van het weerstandsvermogen met toekomstige rekeningsresultaten.BIJLAGEN

Aanbiedingsbrief financiële stukken door Dagelijks Bestuur van de VRK

Correctie op de aanbiedingsbrief met betrekking tot de resultaatbestemming 2010

Kadernotitie 2012

Ontwerp-programmabegroting 2012

Begeleidende notitie menukaarten en ontwerp-programmabegroting 2012

Matrix menukaarten

Menukaarten518364 /

De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina