Raadscommissie Bestuur en Middelen gemeente DeventerDovnload 25.64 Kb.
Datum22.07.2016
Grootte25.64 Kb.
Raadscommissie Bestuur en Middelen gemeente Deventer

Notulen van de openbare vergadering van de raadscommissie Bestuur en Middelen,

gehouden op donderdag 12 mei 2005
Aanwezig:

Leden: Jansen (voorzitter), Eindhoven (GL), Krabbendam (GL), Nijboer (PvdA), Van

Dijk – Scholten (PvdA), Hendriks (VVD), Ahne (D66), Van Brink (SP),

Zandstra (APB), De Jong (CU), Oggel (CDA), Yazici (CDA), Emens (ADB)


Afwezig: Stegink (APB, mkg), Rolloos (VVD,mkg), De Jager (ADB, mkg),
Portefeuillehouders de heren Van Lidth de Jeude, Doornebos en Hiemstra
Griffie de heer Dashorst
Ambtenaren de heren Bakhuizen, Galesloot en Modderkolk
1. Opening, vaststelling agenda en mededelingen
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. Medegedeeld wordt dat de thema avond op 14 juni over veiligheid geen doorgang vindt vanwege afwezigheid districtschef en de portefeuillehouder. Het wordt een datum in september. Op 24 mei (onder voorbehoud) vindt er voorlichting plaats over de plannen voor het stadskantoor en bibliotheek voor omwonenden. Raadsleden ook van harte welkom. Streven is in de commissie van 16 juni en de raad van 4 juli het PvE c.a. te behandelen.
Commissie stemt in met het voorstel om het voorstel “Oprichting van en deelneming in het Deventer Groenbedrijf BV” rechtstreeks op de agenda van de raad te plaatsen. Voorstel was van de agenda afgevoerd omdat er nog geen duidelijkheid was over standpunt OR. OR is inmiddels akkoord.
2. Vragenhalfuurtje.
Mevrouw Van Dijk vraagt n.a.v. publicatie over de misdaadmeter, waarin Deventer niet al te best van af komt, of de cijfers bij het college bekend waren. Legt ook nog een relatie met het rapporteren in het kader van de jaarlijkse begrotingscyclus. Vraagt in het bijzonder aandacht voor tasjes en winkeldiefstal.
De burgemeester zegt dit soort krantenkoppen te betreuren. Zegt veel energie te hebben gestoken en te steken in het geven van realistische beelden. Criminaliteit is altijd te hoog. Echter Deventer zit in relatie met vergelijkbare steden of op het gemiddelde of onder het gemiddelde. Daarnaast stelt hij dat er veel energie is gestoken om de aangiftebereidheid te verhogen. Dit leidt dus ook tot hogere cijfers.

Hij zegt toe in volgende commissie BM met korte notitie te komen met analyse over de cijfers.


3. Ingekomen stukken.

a. Veiligheidsregio’s in Nederland: stand van zaken.

Geen opmerkingen.

b. Aanbieding rapport Veiligheidsbewustzijn bij brandweerpersoneel.

Geen opmerkingen.

c. Voorjaarsmanagementrapportage 2005.

Geen opmerkingen.

d. Accountantsverklaring jaarrekeningen 2004.

Geen opmerkingen.
4. Notulen en actielijst.

Notulen conform vastgesteld. N.a.v.: of accountant ingestemd heeft met afspraken in auditcommissie? Antwoord ja, accountant maakt deel uit van auditcommissie.


Griffie wordt gevraagd i.o.m. college actielijst op te schonen. Gevraagd wordt naar stand van zaken notitie inhuur beleid, rentebeleid en systematiek bouwleges c.a. Notitie rentebeleid komt in komende commissie. Er was ontwerp notitie inhuur, is besproken, teruggelegd in de organisatie, nieuw ontwerp komt binnenkort in college.

Via de notulen systematiek m.b.t. inkomsten gebruiksvergunningen bouwleges: Gelet op de organisatieontwikkeling wordt gewacht op de nieuwe organisatiestructuur en om vervolgens dit punt af te wegen en eventueel een nadere analyse plaats te laten vinden.
5. Raadsvoorstellen

5.1. Stukken ter bespreking

a. Voorjaarsnota.
In de eerste termijn worden van de zijde van de commissie de volgende opmerkingen / vragen gemaakt, resp. gesteld.
De heer Nijboer. Er wordt een scherpe koers gevaren. Wel blij dat reserves opgeschoond zijn / worden en dat er een overschot op de rekening is. Wel angst dat bepaalde zaken niet structureel gedekt zijn (vgl. sociaal programma). Tussen aantal onderwerpen zoals organisatie ontwikkeling, personele taakstelling, externe inhuur, BTW is een nauwe relatie. Verbanden tussen de ontwerpen moeten bij de behandeling van de begroting 2006 inzichtelijk zijn, hoe daar straks mee om te gaan.
De heer Eindhoven. Is helemaal niet vrolijk, er is sprake van vreemde constructies, mist bepaalde zaken. Hij wijst op aantal zaken als verlagen omslag rente, volgende maand in commissies, wil risico’s in beeld zien, wat betekent verhoging, wat doen andere gemeenten. Zeer verbaasd over de RSI (bld 48 / 49). In 2006 / 2007 te kort van 20 miljoen. Wat zijn de risico’s als opbrengsten niet worden gehaald. Vraagt naar dekking Amstellaan en bedrijven park A1. Ziet nergens bedragen voor het cultuurplein. Fietsvoorzieningen zouden uit de mobiliteitsfonds moeten, welk fonds gevoed moet worden uit parkeeropbrengsten. Echter op parkeeropbrengsten een groot tekort. Structurele dekking nachtopvang??
De heer Oggel. Voorjaarsnota niet SMART genoeg. In het kader van de begroting 2006 moet er een flinke slag worden gemaakt. T.a.v. BTW-compensatie fonds, begonnen als voordeel, toen neutraal, nu te kort, verbaast zich. Vindt de onderbouwing van 1 miljoen voor personele taakstelling onvoldoende. Als taakstelling via natuurlijk verloop kan worden bereikt waarom dan geld nodig.

Dekking herstructurering via rioolrecht, nu ja zeggen tegen voorjaarsnota betekent niet ja tegen verhoging rioolrecht (voorbehoud). In kader RSI waarom Siebelinksweg op wachtlijst. Waarom duurt het jaren dat de paragraaf weerstandvermogen er is, risico’s moeten meer gekwantificeerd worden.


De heer De Jong. Refereert aan het boek “Zeven jongens en een oude schuit”. De schuit is nog steeds lek. Heeft forse kritiek, college nog steeds aan het hozen. Grote twijfels bij uitvoerbaarheid vermindering 50 fte’s. Er is al aantal sectoren gereorganiseerd, is er dan nog formatie weg te halen.

Stelt dat het college een truc uithaalt bij het afschrijvingsbeleid, zijn armer dan we dachten, te kort had in 2004 genomen moeten worden.

Negatieve reserve van de RSI is niet acceptabel, eerst verdienen, dan uitgeven. Vindt alle oormerkingen niet terecht. WBB inzetten voor sociale peiler is creatief, wel erge oprekking. De RSI koppeling wordt losgelaten, nu ook voeding uit algemene middelen. Niet alleen bezuinigingen vinden voor stijging uitgaven binnen hetzelfde programma, moet ook uit andere programma’s dekking kunnen halen, meer integraal afwegen.

Maakt eveneens opmerking over inzet rioolrecht voor herstructurering, alleen inzetten voor investering in het riool, nu geen besluiten nemen. Verder mist hij nog een aantal belangrijke documenten, te weten: integrale investeringsplanning, rentenotitie, kredietrisicobeheer, bouwleges. Vindt dat er sprake is van stagnatie, wordt nog groter als er 50 fte’s verdwijnen..


De heer Ahne. Er was toegezegd dat collegeprogramma SMART uitgewerkt zou worden. Is niet gebeurd. Aantal keuzes worden niet gemaakt, een aantal lekken worden genegeerd. Spreekt ook van stagnatie in ontwikkeling. Vindt dat er sprake is van schrijnende tegenstelling in zin van jubelend persbericht, en de inhoud van de stukken.

Wijst op herstructurering, investeringen in infrastructuur, de bodem van de RSI in zicht, de personele taakstelling van 2,5 miljoen (naast al eerdere taakstellingen), te kort op parkeren, problemen bij de bibliotheek. Allemaal strijdig met juichstemming. Er wordt oneigenlijk gebruik gemaakt van reserve eenmalige problematiek. Sprake van veel zachte dekking.

Naast besparingen op personeel, wel mensen er bij (Deventer digitaal). Vraagtekens bij de invulling daarvan, waarom niet iemand die op subsidiejacht gaat. Waarom alles binnen een programma oplossen.
De heer Emens. Wijst op aantal knelpunten (ook genoemd in vastgoedrapportage). Vraagt of die niet op A-4tje kunnen worden weergegeven. Noemt 50 fte’s, RSI. Over overschotten 2004, verbaast zich, er zou toch nauwkeuriger begroot worden, in welke sectoren speelt het. Vraagt of de inzet van stadstoezicht ‘avonds niet groter kan zijn.
De heer Hendriks: Merkt t.a.v. de fietsenstallingen Keizerslanden en Zandpoort op dat we iets vaststellen zonder dat er dekking is. Vraagt naar de risico’s van de baatbelasting.
De heer Van Brink. Constateert dat de uitwerking collegeprogramma (bijlage 4) nog niet op geld is gezet. Vraag of het MIND voldoende gedekt is. Vraagt naar hoogte rioolrecht in relatie met kostendekkendheid. Vindt dat er van de reserve wijkaanpak moet worden afgebleven. Vraagt zich af hoe het mobiliteitsfonds gevoed moet worden uit het parkeren, nu er een tekort is.
Mevrouw Zandstra. Mist prioritering in uitwerking collegeprogramma. Ziet onzekerheden / plaats vraagtekens bij BTW-compensatiefonds, RSI. Vraagt hoe de 50 fte’s gerealiseerd moeten worden. Van beleid naar uitvoering leidt niet altijd tot bezuinigingen. Betreurt dat bezuinigingen binnen het sociaal programma moeten worden gevonden.
Eerste termijn van het college.

Wethouder Doornebos. De 2,5 miljoen taakstelling op personeel in 2010 wordt meegenomen in het plan van aanpak organisatie ontwikkeling. Bij de begroting 2006 wordt de uitwerking van dit onderdeel overlegd. Eens met de constatering dat er tussen veel onderwerpen een relatie ligt. Voor eind van dit jaar concrete voorstellen. Alle sporen moeten gelijktijdig oplopen. Is het niet eens met kritiek dat er niet gekozen is, is wel gebeurd. Daarom bijvoorbeeld uitwerking cultuurplein bevroren. Over de frictiekosten van 1 miljoen, natuurlijk wordt er gebruik gemaakt van natuurlijk verloop, maar er moet eerst wel worden geïnvesteerd.
Burgemeester Van Lidth. Over inzet stadstoezicht. Er is sprake van onderbezetting. Deelt prioriteit dat stadstoezicht ‘avonds meer ingezet zou moeten worden.
Wethouder Hiemstra. Beslist niet in juichstemming, gematigd positief. Over het rioolrecht in relatie met de herstructurering. Bij herstructurering ook riool vervangen, daarom verhogen, besluitvorming pas in het kader van het vaststellen van de rechten eind dit jaar. Alleen verhoging voor die kosten die toegerekend kunnen worden aan het riool. Over het BTW-compensatiefonds. Gedacht voordeel gemeente te zijn. Echter uit schoning bleek dat er sprake was van een gat in relatie met uitname uit gemeentefonds. Oorzaken: veel meer BTW gedeclareerd dan er geschoond is, veel incidentele uitgaven, of niet goed geschoond. Daarnaast nog eenmalige tekorten (vgl. RSI).

T.a.v. het SMART zijn van de begroting 2006. In de zomervakantie vindt er een inhaalslag / verbeterslag plaats.

Waar het om de rente omslag gaat, er zit voldoende ruimte, we zouden zelf onder de 5 % kunnen zaken, door op 5 % te gaan zitten, spelen we op zeker. In juni komt de rentenotitie in de commissie BM.

Over het maken van keuzes. We worden continue geconfronteerd met meer ambities dan geld. Komend half jaar wordt nog eens indringend over prioritering gesproken.

Over de truc bij het afboeken. We doen dit om juist te voldoen aan het BBV, het mag eenmalig ten laste van de egalisatiereserve. Het was gepland. De zorgen over de stagnatie worden niet gedeeld, wel enige vertraging door de herindeling.

Over de reserve wijkaanpak, gelden mogen maximaal 2 jaar staan, deel van de reserve is al belegd met plannen.
Tweede termijn commissie.

De heer De Jong. Afboeken is verplicht. Ten laste waarvan is de vraag. Zou ten laste van de exploitatie moeten en ten laste van de reserve. Stelt nog eens de vraag, moeten we door gaan met het oormerken van gelden (bijv. RSI), of moeten we naar meer integrale afweging. Stelt nog t.a.v. dekking kosten herstructurering uit reserve afvalstoffen, dat dat niet kan. Is door de burger betaald en moet dus terug naar de burger.
De heer Nijboer. Vraagt of het college nu een probleem heeft, gelet op standpunten CDA en GL. Wedervraag van heer De Jong, hoe stelt de PvdA zich op. Heer Nijboer. Twee belangrijke uitgangspunten Uitwerking collegeprogramma moet veel SMARTER en de structurele dekking moet aanzienlijk beter geregeld worden. Verder vindt hij dat er voor ontschotting van potjes best wat te zeggen is, binnen de peilers meer integraliteit (nu bijv. binnen fysiek verschillende potten, MIND en RSI).
De heer Van Brink. Nog geen antwoord op vraag mobiliteitsfonds en tekorten parkeerexploitatie.
Tweede termijn college.

Wethouder Hiemstra. Waar het om herstructurering en reserve afvalstoffenheffing. Afvalstoffenheffing moet kostendekkend zijn. De reserve is niet alleen gevoed uit de afvalstoffen, maar ook uit andere reserves en opbrengsten. Was met name hoog gelet op risico heads of agreement. Risico is weg, dus uitname verantwoord. Toegezegd wordt dat er analyse komt van hoe de reserve tot stand is gekomen.

Waar het om het parkeren gaat, er wordt nog onderzoek gedaan. Over de ontschotting. Voeding RSI blijft achter bij de wensen, wil je blijven investeren, dan moet je naar andere vulling toe. Is het eens met integrale investeringsplanning.


Voorzitter concludeert dat de nota voldoende besproken is.
6. Stukken ter bespreking.

a. Evaluatie wijkprogramma’s 2003 – 2004 (inclusief memo rol wijkcontactraadsleden / versterken

dialoog)
Eerste termijn commissie.

Alle fracties stemmen in met de voorstellen in de memo, i.c. het houden van een wijkdebat.


Verder worden er nog de volgende opmerkingen / vragen gesteld over de evaluaties.

Er worden compliment gegeven over de evaluaties. Wel wordt gemist hoe we nu verder willen. Moeten we vast blijven houden aan vaste sjablonen, of moet er meer maatwerk per wijk komen. Hoe wordt er voor gezorgd dat het gedragen blijft en dat er voldoende participatie blijft. Kan de participatieladder en de uitwerking daarvan een rol spelen bij de wijkaanpak. Er is veel verschil per wijk, wijken zijn niet allemaal homogeen. Suggestie wordt gedaan om als eerst onderwerp voor het wijkdebat te nemen de indeling van de wijken en de rol van het wijkcontactraadslid. Wat opviel in de evaluatie was dat procedures lang duren / knelpunt bij de gemeente?.


Burgemeester Van Lidth. De wijkaanpak is en blijft van de bewoners. Welke conclusies te trekken uit de evaluatie. Wijkambtenaren boeken resultaten. Wijkopbouwwerkers moeten nog slag maken, er is overleg met Raster. Over de reserve wijkaanpak. Geld is van de wijkaanpak zelf, niet meer dan 2 jaar budget er in. Er is sprake van verplichtingen en is sprake van onderbesteding. We zijn het aan het bezien.
Tweede termijn commissie. Er is verschil in organiserend vermogen per wijk. Daarom wijkaanpak meer toesnijden, vaste sjablonen loslaten, meenemen in tweejaarlijks programma.
Burgemeester Van Lidth. Kunnen trots zijn op de wijkaanpak, participatie is op zich hoog, nooit op lauweren gaan rusten. Daarom ook de vraag stellen is je indeling in wijken nog goed.
7. Stukken ter kennisneming.

a. Bureau Halt onderdeel van Regio IJssel vecht,

Voor kennisgeving aangenomen.
b. Tussenrapportage afhandelingtermijnen bezwaarschriften via de Algemene

Bezwaarschriftencommissie.

Voor kennisgeving aangenomen.
c. Stand van zaken uitwerking besluit Binnenstad Zuid.

Opgemerkt wordt dat het stuk op onderdelen al achterhaald is. Overigens voor kennisgeving aangenomen.


d. Basis Brandweer Zorgnormen: organisatiemodel

Voor kennisgeving aangenomen.


8. Sluiting.
Niets meer aan de orde zijnde, sluit de voorzitter de vergadering.
De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina