RaadsvoorstelDovnload 19.33 Kb.
Datum23.07.2016
Grootte19.33 Kb.

Raadsvoorstel
Raadsagenda

:

27 september 2007

Nr.

:Bijlage nr.

:Portefeuille

:

Wethouder G. A. van Balveren

Onderwerp : Bouw berging aan F.B. Deurvorststraat 43, te UlftVoorgestelde beslissing:

  1. Een bedrag van € 35.000,-- beschikbaar stellen voor de bouw van een berging t.b.v. Fidessa Welzijn en schutterij St. Hubertus te Ulft.

  2. De benodigde € 35.000,-- dekken uit een extra krediet, af te schrijven in 20 jaar. De kapitaallasten in het 1ste jaar ten laste van onvoorzien brengen en vervolgens structureel opnemen vanaf begroting 2008.

Inleiding

De voormalige gemeente Gendringen heeft, in het kader van de herstructurering van het terrein achter ‘t Klooster in Ulft, toezeggingen gedaan ten aanzien van de bouw van een berging t.b.v. schutterij St. Hubertus. De bedoeling was, dat de schutterij St. Hubertus in eigen beheer de berging gaat bouwen en dat de gemeente alle kosten voor het nodige materiaal zou betalen.

Door verschillende oorzaken zijn deze afspraken niet nader uitgewerkt.

Op dit moment zijn alle voorbereidingen afgerond en is er een bouwvergunning verleend. De bedoeling is dat de schutterij een nieuwe berging bouwt, waarvan zowel Fidessa Welzijn als St. Hubertus gebruik gaan maken. Tevens worden de huidige “zeecontainers”, die nu door de schutterij als berging gebruikt worden, opgeruimd. Omdat de berging in de tuin van ’t Klooster gebouwd wordt, zal ook het hekwerk rondom de tuin vervangen worden.


Meetbaar effect

Er wordt uitvoering gegeven aan de gemeentelijke toezegging in het verleden. De Schutterij en Fidessa krijgen een adequate berging.

Argumenten

    1. De toezegging wordt nakomen die vanuit de voormalige gemeente Gendringen is gedaan: St. Hubertus mag een berging bouwen en de gemeente betaalt het benodigde materiaal of stelt dit beschikbaar;

    1. Deze berging gaat gezamenlijk met Stichting Fidessa gebruikt worden;
    1. Wanneer het achterliggende terrein van ’t Klooster wordt opgeknapt kunnen de oude zeecontainers die nu als berging gebruikt worden opgeruimd;
2.1 Voor de herstructurering van het zogenaamde pleintje, het terrein achter ’t Klooster, is een restant krediet herinrichting achterterrein ’t Klooster beschikbaar van € 95.000,--.

De financiering van de nieuwe berging was daarin niet meegenomen. Helaas is men er destijds wel van uitgegaan en zijn aan de schutterij toezeggingen gedaan waarvoor nog geen krediet beschikbaar is. Op de investeringslijst 2007 is geen ruimte gemaakt om deze investering te dekken.


Kanttekeningen

Met toestemming van de portefeuillehouder is een aanvang met de bouw gemaakt.

Burgemeester en wethouders,


J.A. Jansen J.P.M. Alberse

loco-secretaris burgemeester
Opmerking van de griffier naar aanleiding van de behandeling van het voorstel in de commissie Ruimte en Groen d.d. 3 september 2007:

Meegezonden stukken behorende bij het voorstel:

1. Conceptraadsbesluit.

Ter inzage gelegde stukken behorend bij het voorstel:


1. Conceptraadsbesluit.

Raadsvergadering d.d. 27 september 2007, nr.


De raad van de gemeente Oude IJsselstreek,

overwegende dat er in het verleden toezeggingen zijn gedaan aan St. Hubertus,

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 14 mei 2007,

gezien het advies van de commissie Ruimte en Groen d.d. 3 september 2007,

BESLUIT:
  1. Een bedrag van € 35.000,-- beschikbaar te stellen voor de bouw van een berging t.b.v. Fidessa Welzijn en schutterij St. Hubertus te Ulft.

  2. De benodigde € 35.000,-- te dekken uit een extra krediet, af te schrijven in 20 jaar. De kapitaallasten in het 1ste jaar ten laste van onvoorzien brengen en vervolgens structureel opnemen vanaf begroting 2008.

Aldus besloten door de raad van de gemeente Oude IJsselstreek in zijn openbare vergadering van

27 september 2007.

De griffier, de voorzitter,


Drs P.W. Bannink J.P.M. Alberse
De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina