RaadszittingDovnload 107.06 Kb.
Datum13.10.2016
Grootte107.06 Kb.


RAADSZITTING
OPENBARE ZITTING
Vergadering van dinsdag 18 december 2007, te 9.00 uur.

VERSLAG

Aanwezig : M. Lemmens, plaatsvervangend voorzitter ;
MM. Laenens, Neel, Mevr. Quackels, MM. Geeraerts,

De Vroey, Mevr. Luyckx, MM. Geldof, MM. De Preter,

Ver Eecke en Dhont, leden ;
M. De Bens, waarnemend secretaris.
Verontschuldigd : Mevr. De Coninck, voorzitter ;
MM. Aertbeliën Van der Sande, Mevr. Pirquin, leden ;
- - -

1 Goedkeuring verslag vorige vergadering d.d. 27.11.2007 en 4.12.2007


Het verslag van de Raadszitting – openbare zitting – van dinsdag 27 november 2007 wordt goedgekeurd.
Het verslag van de Raadszitting – openbare zitting – van dinsdag 4 december 2007, wordt goedgekeurd, mits volgende aanpassingen :
Na “Voorzitter, secretaris en ontvanger verlaten de zitting “
De heer Luk Lemmens, raadslid, neemt het voorzitterschap over.

De heer Hugo Van den Bergh, bestuursdirecteur, vervangt de waarnemend secretaris.

- - -
Bij punt 6 : ICT voor de burger: Digitale kloof - voorstel acties

Beslist wordt, met 9 stemmen voor en 5 stemmen tegen der aanwezige leden,

…….
- - -2 Uitvoering sectoraal akkoord 2005-2007 - Algemene principes arbeidstijdherverdeling
Kennisgenomen van het sectoraal akkoord 2005 – 2007.

Historisch perspectief


Op 12 mei 2006 ging het college akkoord met het ontwerp van sectoraal akkoord 2005-2007 voor de stad Antwerpen. Dit was de uitvoering op lokaal vlak van wat in het Vlaams overlegcomité C1 voor de lokale en regionale besturen werd afgesproken.

De afgevaardigden van de overheid en de representatieve vakbonden hebben op het bijzonder comité en hoog overlegcomité van 3 mei 2006 een protocol afgesloten over de uitvoering van dit sectoraal akkoord 2005-2007.


Artikel 42 OCMW-wet verplicht het OCMW om voor de OCMW-personeelsleden een zelfde statuut toe te passen als voor het stadspersoneel. Wel werd beslist om de federaal gefinancierde diensten bij het OCMW buiten dit sectoraal akkoord te laten. Bijgevolg gelden de gemaakte afspraken niet voor het personeel van de rust- en verzorgingstehuizen en voor de thuisverpleging.
De representatieve vakbonden tekenden voor akkoord, met opmerkingen.
Ter uitvoering van dit globaal akkoord werden volgende beslissingen genomen:

20 februari 2006: Verhoging maaltijdcheques met € 0,5

24 april 2006: Naast ervaring in een openbaar bestuur, kan ook ervaring uit de privé-sector ingebracht worden als voorwaarde voor aanwerving in bevorderingsgraden van niveau A en B.


 • 26 juni 2006: Versoepeling aantal vormingsuren voor doorstroming in de functionele loopbaan en vermindering verplichte vormingsuren voor niveau E.

 • 26 juni 2006: Afschaffing van de lijst met moeilijk te werven functies die beperkt was tot niveau A en B. Privé-anciënniteit kan gevalideerd worden voor alle niveaus. De stad zal zich richten op de knelpuntberoepenlijst van VDAB.

 • 26 juni 2006: Optrekken van de stadsbijdrage voor woon-werkverkeer van 60% tot 80% voor abonnementen openbaar vervoer.

 • 18 september 2006: Verhoging eindejaarstoelage met € 100.

 • 18 september 2006: Verhoging maaltijdcheques met € 1.

 • 24 november 2006: Terugbetaling kosten voor behalen rijbewijs C+E voor brandweerrekruten.

 • 29 januari 2007: Verhoging eindejaarstoelage voor het brandweerpersoneel.

In het protocol sectoraal akkoord 2005-2007 van 3 mei 2006 werd eveneens een passage opgenomen met betrekking tot herverdeling van de arbeidstijd en het herbekijken van het retentiebeleid.


Het was voor alle partijen duidelijk dat deze oefening kaderde in het wegwerken van het misbruik van de betaalde lunchpauze en het terugdringen van het aantal overuren. Dit laatste was vooral belangrijk voor de stad.
Het stadsbestuur heeft een ontwerp uitvoeringsbesluit algemene principes arbeidstijdherverdeling besproken met de representatieve vakorganisaties.
De Raad neemt kennis van het protocol “algemene principes arbeidstijdherverdeling” afgesloten met de representatieve vakorganisaties in uitvoering van het sectoraal akkoord 2005-2007. Dit protocol is voorgelegd op het Bijzonder Comité/Hoog Overlegcomité van 22.11.2007.

PROTOCOL ‘ALGEMENE PRINCIPES ARBEIDSTIJDHERVERDELING’

Op basis van de in dit protocol geregelde afspraken zullen besprekingen gevoerd worden per bedrijfseenheid/departement. Als uitgangspunt geldt een gezond evenwicht tussen de verwachtingen van de burger naar de dienstverlening en de mogelijkheid van het personeel om over vrije dagen te beschikken. Om dit evenwicht in de stad te garanderen worden er op het niveau van het Hoog Overlegcomité algemene criteria vastgelegd waarbinnen alle BOC’s de concrete arbeidstijd moeten afspreken. Deze afspraken worden gevalideerd op het Hoog Overlegcomité.


Deze afspraken zijn van toepassing op het stads- en OCMW-personeel met uitzondering van de federaal gefinancierde instellingen van het OCMW en de brandweer. Voor deze categorieën van personeel zullen afzonderlijke onderhandelingen gevoerd worden en aparte afspraken gemaakt worden.
Het stadsbestuur engageert zich om de personeelsenveloppe geïndexeerd te garanderen. Deze middelen zullen optimaal worden aangewend om de permanent dynamische personeelsformatie in te vullen.
Deze afspraken over het totaal van de arbeidstijd zijn als volgt:
Algemene uitgangspunten vanaf 1 januari 2009

 • Een regeling binnen de wettelijke contouren van het uitvoeringsbesluit rechtspositieregeling

 • Gemiddelde arbeidsduur van 38-uren per week over een jaar bekeken

 • Lunchpauze is geen betaalde arbeidstijd

 • Maximale verlofsysteem ontwerp uitvoeringsbesluit

= 1611 arbeidsuren per kalenderjaar
OPBOUW Vrije dagen vanaf 1 januari 2009

Elke voltijdse medewerker heeft recht op maximaal 57 vrije dagen per jaar, waarvan: • Elke voltijdse medewerker recht heeft op 14 feestdagen

 • Elke voltijdse medewerker recht heeft op 35 vakantiedagen

 • Elke voltijdse medewerker maximaal 8 recuperatiedagen kan opbouwen door prestaties boven 38 uren.

  • Personeelsleden in een systeem van glijtijd kunnen glijuren opsparen voor de opbouw van volledige compensatiedagen.

  • Personeelsleden niet in een systeem van glijtijd krijgen een uurrooster waardoor zij recuperatiedagen opbouwen, maar op jaarbasis een 38-urenweek presteren. Dit wordt per bedrijf of dienst bekeken.


OPNAME vrije dagen vanaf 1 januari 2009

 • De 11 feestdagen liggen wettelijk vast, 3 feestdagen worden plaatselijk vastgelegd. Indien er feestdagen in het weekend vallen, worden hiervoor compensatiedagen voorzien. De stadssecretaris (of bij delegatie de bedrijfsdirecteur) legt deze compensatiedagen vast.

 • Eventuele sluitingsdagen of opnameperiodes worden in samenspraak met de vakbonden vastgelegd per BOC.

 • Verlofdagen moeten reglementair en tijdig worden aangevraagd. De rechtstreekse chef geeft toestemming. Enkel het dienstbelang kan weigering verantwoorden.

 • 4 dagen kunnen volledig vrij worden genomen. Hiertegen kan geen dienstbelang worden ingeroepen.

Bijkomende afspraken

Gekoppeld aan de invoering van bovenstaande principes rond de arbeidstijd zal: • Een zaterdagvergoeding van 25% ingevoerd worden vanaf 1 januari 2009

 • De waarde van de maaltijdcheques opgetrokken worden tot €6 vanaf 1 januari 2008

- - - - - - - - - - -


Klantperspectief


Bij de besprekingen in de BOC’s zal steeds de dienstverlening aan onze klanten als uitgangspunt worden genomen.

Organisatieperspectief


Moet verder worden uitgewerkt in de besprekingen in de BOC’s. Het afschaffen van de betaalde lunchpauze vanaf januari 2009 zal er toe leiden dat een aantal diensten tijdens de middagpauze worden gesloten.

Effect op het personeelskader:


Het personeelskader wijzigt niet / stijgt / daalt (schrappen wat niet past).
Voor 2008 verandert er niets. Voor 2009 moet het effect van het afschaffen van de betaalde lunchpauze meegenomen worden in de opmaak van het personeelsbehoefteplan.

Financieel perspectief

De verhoging van het bedrag van de maaltijdcheques tot 6 € met ingang van 1 januari 2008 zal voor het OCMW een meerkost betekenen van 399.280,50 €. De toekenning van een zaterdagvergoeding met ingang van 1 januari 2009 wordt geschat op een kost van 72.500 €.


De stad heeft verklaard dat ze deze kosten ten laste zal nemen bovenop de afspraken over de bijdrage voor het budget 2008.

Hierover werd echter nog geen enkele formele beslissing genomen door het college.


3 Aanpassing van de dagprijs in onze rust-en verzorgingstehuizen aan de index van de consumptieprijzen
Beslist wordt bij de federale overheidsdienst economie een aanvraag tot indexatie van de dagprijs van onze rust- en verzorgingstehuizen in te dienen op basis van het indexcijfer van de consumptieprijzen van november 2007.

Ingangsdatum van de nieuwe dagprijs : 01.02.2008.

4 Nutsvoorzieningen OCMW Antwerpen
Kennisgenomen van de gevoerde acties en besprekingen.
Beslist wordt de voorgestelde taakverdeling tussen de departementen goed te keuren.
4 bis. TOEPASSING FINANCIERING MET PROJECTBEHEER EN UITGIFTE VAN OBLIGATIES
Beslist wordt dat het aangaan van een financiering met projectbeheer en de organisatie en beheer van de uitgifte van obligaties wordt toegepast in twee concrete projecten :

- bij project Silsburg

- bij het realiseren van de serviceflats van het IGLO-project.

5 Rust- en verzorgingstehuis Vinck-Heymans - Arthur Goemaerelei 18 - 2018 Antwerpen - Vernieuwen vaatwasser - Perceel: bouwwerken, ventilatie, elektriciteit - Toewijzing (PL&F 11/12)

Gelet op de richtlijn van de Raad van de Europese Gemeenschap betreffende de coördinatie van de procedures voor het plaatsen van overheidsopdrachten voor werken, leveringen en diensten;
Gelet op de organieke wet van 8 juli 1976 op de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn, houdende bepalingen betreffende de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn en laatste wijzigingen;
Gelet op de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en haar uitvoeringsbesluiten;
Gelet voor deze investering een voorafgaande investerings- en financieringsanalyse werd gemaakt op grond van artikel 75 van het besluit van de Vlaamse regering van 17 december 1997 krachtens artikel 46 § 2 van de Organieke Wet op het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn van Antwerpen.

Gelet er een positief visum werd verleend door de Ontvanger. (Nota d.d. 24-09-2007 ref. DF/MC/nb/06023).


Gelet op het feit dat de motivering van het bijzonder comité Personeel, Logistiek en Financiën, d.d. 11-12-2007 integraal mee deel uitmaakt van deze beslissing;

Wordt beslist, met algemene stemmen der aanwezige leden, goedkeuring te verlenen om het onder titel vermelde project als volgt toe te wijzen:

 • perceel bouw
  Bouwbedrijf Stijnen BVBA, Langvoort 14 bus 1 te 2430 Laakdal
  bedrag: 31.029,02 EUR + 1.861,74 EUR (6% BTW) = 32.890,76 EUR
  uitvoeringstermijn: 40 werkdagen • perceel ventilatie
  Firma De Bruyne NV, Belcrownlaan 18 te 2100 Deurne (Antwerpen)…
  bedrag: 16.822,00 EUR + 1.009,32 EUR (6% BTW) = 17.831,32 EUR
  uitvoeringstermijn: 40 werkdagen • perceel elektriciteit
  Firma Campe BVBA, Bisschoppenhoflaan 618 te 2100 Deurne (Antwerpen°
  bedrag: 5.543,80 EUR + 332,63 EUR (6% BTW) = 5.876,43 EUR
  uitvoeringstermijn: 40 werkdagen

6. Voertuigenbeheer - Departement Maatschappelijke Integratie - Bedrijvencentrum - PAX - Aankoop twee bestelwagens - Toewijzing firma Citroën Belux N.V. (PL&F 11/12)


Gelet op de richtlijn van de Raad van de Europese Gemeenschap betreffende de coördinatie van de procedures voor het plaatsen van overheidsopdrachten voor werken, leveringen en diensten,
Gelet op de organieke wet van 8 juli 1976 op de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn, houdende bepalingen betreffende de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn en laatste wijzigingen,
Gelet op de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en haar uitvoeringsbesluiten;
Gelet dat conform artikel 46 § 2 van de organieke OCMW -wet de heer M. Conincx, Ontvanger,met zijn schrijven van 6 juni 2006 een gunstig visum afgeleverde voor de wijze van gunning, de selectiecriteria en de gunningcriteria met hun weging;
Gelet op het feit dat in het bijzonder comité Personeel, Logistiek en Financiën van 13 juni 2006 en Raadszitting van 23 juni 2006 goedkeuring werd gehecht aan de wijze van gunning, de selectiecriteria en de gunningswijze met hun weging;
Gelet dat conform artikel 46 § 2 van de organieke OCMW -wet de heer M. Conincx, Ontvanger,met zijn schrijven van 28 november 2007, een gunstig visum verleende voor het aankopen van twee bestelwagens aan de firma Citroën Belux, voor een bedrag van 21.895,26 € inclusief 21% BTW;
Gelet op het feit dat in het bijzonder comité Personeel, Logistiek en Financiën van 11 december 2007 goedkeuring werd gehecht aan de toewijzing van het aankopen van twee bestelwagens aan de firma Citroën Belux N.V., voor een bedrag van 21.895,26 € inclusief 21% BTW;
Gelet op het feit dat de motivering van het bijzonder bomité Personeel, Logistiek en Financiën integraal mee deel uitmaakt van deze beslissing.

Wordt beslist, met algemene stemmen der aanwezige leden, goedkeuring te verlenen:

Het aankopen van een twee bestelwagens toe te wijzen aan de firma Citroën Belux N.V., Boomsesteenweg 894-898 te 2610 Wilrijk, tegen de prijs van 21.895,26 € inclusief 21% BTW.

7 Voertuigenbeheer - Departement Logistiek - Dienst Ontwikkeling/Onderhoud - Inrichting vier bestelwagens - Toewijzing firma Modul-System N.V. (PL&F 11/12)
Gelet op de richtlijn van de Raad van de Europese Gemeenschap betreffende de coördinatie van de procedures voor het plaatsen van overheidsopdrachten voor werken, leveringen en diensten,

Gelet op de organieke wet van 8 juli 1976 op de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn, houdende bepalingen betreffende de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn en laatste wijzigingen,


Gelet op de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en haar uitvoeringsbesluiten;
Gelet dat conform artikel 46 § 2 van de organieke OCMW -wet de heer M. Conincx, Ontvanger, met zijn schrijven van 6 juni 2006 een gunstig visum afgeleverde voor de wijze van gunning, de selectiecriteria en de gunningcriteria met hun weging;
Gelet op het feit dat in het bijzonder comité Personeel, Logistiek en Financiën van 13 juni 2006 en Raadszitting van 23 juni 2006 goedkeuring werd gehecht aan de wijze van gunning, de selectiecriteria en de gunningswijze met hun weging;
Gelet dat conform artikel 46 § 2 van de organieke OCMW -wet de heer M. Conincx, Ontvanger, met zijn schrijven van 23 november 2007, een gunstig visum verleende voor het inrichten van vier bestelwagens aan de firma Modul-System N.V., voor een bedrag van 8.712,00 € inclusief 21% BTW;
Gelet op het feit dat in het bijzonder comité Personeel, Logistiek en Financiën van 11 december 2007 goedkeuring werd gehecht aan de toewijzing voor het inrichten van vier bestelwagens aan de firma Modul-System N.V., voor een bedrag van 8.712,00 € inclusief 21% BTW;
Gelet op het feit dat de motivering van het bijzonder comité Personeel, Logistiek en Financiën integraal mee deel uitmaakt van deze beslissing.

Wordt beslist, met algemene stemmen der aanwezige leden, goedkeuring te verlenen:

Het inrichten van vier bestelwagens toe te wijzen aan de firma Modul-System N.V., Wayenborgstraat 15 te 2800 Mechelen, tegen de prijs van 8.712,00 € inclusief 21% BTW

8 Algemene offerteaanvraag voor de huur van koffieautomaten en de levering van vloeibaar koffie-extract - Verlenging overeenkomst (PL&F 4/12)
Vervalt. Werd niet behandeld op bijzonder comité Personeel, Logistiek en Financiën van 04.12.2007.

9. Alle districten - Uitvoering van begrafenissen, crematies en vervoer van overledenen door toedoen van het OCMW - Verlenging toewijzing (PL&F 27/11)


Gelet op de richtlijn van de Raad van de Europese Gemeenschap betreffende de coördinatie van de procedures voor het plaatsen van overheidsopdrachten voor werken, leveringen en diensten,
Gelet op de organieke wet van 8 juli 1976 op de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn, houdende bepalingen betreffende de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn en laatste wijzigingen,

Gelet op de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en haar uitvoeringsbesluiten;


Gelet dat conform artikel 46 § 2 van de organieke OCMW-wet de heer Martin Conincx, Ontvanger, d.d. 20/05/2005 een gunstig visum heeft verleend om de firma Louis De Cock te gelasten met de uitvoering van begrafenissen, crematies en vervoer van overledenen voor de periode van 01/07/2005 tot met 31/12/2007.
Gelet dat in het bijzonder comité Personeel, Logistiek en Financiën d.d. 31/05/2005 en in raadszitting d.d. 10/06/2005 goedkeuring werd verleend voor deze toewijzing.

Aangezien de firma Louis De Cock akkoord gaat om het contract vanaf 01/01/2008 te verlengen aan de huidige prijzen en voorwaarden.


Gelet dat conform artikel 46 § 2 van de organieke OCMW-wet de heer Martin Conincx, Ontvanger, d.. 09/11/2007 een gunstig visum heeft verleend voor de verlenging van de toewijzing, voor de periode van 01/01/2008 tot met 30/06/2010.
Gelet dat in het bijzonder comité Personeel, Logistiek en Financiën d.d. 27/11/2007 goedkeuring werd verleend voor de verlenging van deze toewijzing.
Gelet op het feit dat de motivering van het bijzonder comité Personeel, Logistiek en Financiën integraal mee deel uitmaakt van deze beslissing.

Wordt beslist, met algemene stemmen der aanwezige leden, goedkeuring te verlenen:

De overeenkomst met de firma Louis De Cock, De Bruynlaan 77, 2660 Hoboken, te verlengen voor de periode van 01/01/2008 tot met 31/06/2010, aan de huidige prijzen en voorwaarden.


10 Het aangaan van een financiering met projectbeheer en de organisatie en beheer van de uitgifte van obligaties voor de realisatie van buitengewone uitgaven ( PL&F 4/12)


Na toepassing van de selectiecriteria en in toepassing van artikel 69 en 70 van het KB van 8/1/1996 en van artikel 17 van de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten worden de 4 kandidatuurstellingen aanvaard en krijgen deze 4 firma’s hun lastenboek toegezonden.

11 Het afsluiten van een raamcontract voor het realiseren van wooncomfort, beveiliging en alarmstechnologie in de serviceflats en/of sociale woningen van het OCMW van Antwerpen – Toewijzing


Gelet op de richtlijn van de Raad van de Europese Gemeenschap betreffende de coördinatie van de procedures voor het plaatsen van overheidsopdrachten voor werken, leveringen en diensten,
Gelet op de organieke wet van 8 juli 1976 op de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn, houdende bepalingen betreffende de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn en laatste wijzigingen,

Gelet op de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en haar uitvoeringsbesluiten;


Gelet dat conform artikel 46 § 2 van de organieke OCMW-wet de heer M.Conincx, Ontvanger d.d. 07/03/2007 een gunstig visum afgeleverde voor de wijze van gunning, de selectiecriteria en de gunningscriteria met hun weging
Gelet op het feit dat in het bijzonder comité Logistiek d.d. 20/03/2007 en Raad 27/03/2007 goedkeuring werd gehecht aan de wijze van gunning, de selectiecriteria en de gunningswijze met hun weging;
Gelet dat conform artikel 46 § 2 van de organieke OCMW-wet de heer M.Conincx, Ontvanger ,d.d. 10/12/2007 een gunstig visum verleende voor de toewijzing van dit contract;
Gelet op volgende bepalingen in het lastenboek
- in de opstartfase (piloot) zal het concept geïnstalleerd worden in 2 seniorenflat complexen en 5 individuele woningen

- Het OCMW is niet verplicht de opdracht toe te wijzen en kan afzien van gunning van de opdracht of de procedure herbeginnen - indien nodig op een andere wijze, zonder dat een inschrijver aanspraak kan maken op enige schadevergoeding;

 

Gelet op het feit dat deze materie momenteel volop in ontwikkeling is;


Na toepassing van de gunningcriteria en in toepassing van artikel 16 van de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, wordt beslist, met algemene stemmen der aanwezige leden, de opdracht toe te wijzen aan de inschrijver die de voordeligste regelmatige offerte heeft ingediend.
Een overeenkomst zal worden afgesloten met de firma HIM, Rue Hobbema 33 te 1000 Brussel voor het dossier Senior Comfort @ Home en dit conform de voorwaarden van het bestek en de ingediende offerte beperkt tot het pilootproject zijnde flats De Meere en flats Romanza en enkele sociale woningen. De firma HIM bevestigde ons dd 30 november 2007 zijn behoud van prijzen opgenomen in zijn offerte.

11bis. HET AFSLUITEN VAN EEN PPS-CONTRACT VOOR HET REALISEREN VAN EENWIJKONTWIKKELINGSPROJECT/WOONZORGCOMPLEX OP DE SITE VAN “DE VELDEKENS” IN BERCHEM – BEOORDELING KANDIDATUURSTELLING
Gelet op de hierboven vermelde beoordeling van de verschillende firma’s aan de hand van de uitsluiting en selectiecriteria
Gelet op de hierboven vermelde motivering
Conform artikel 46§2 van de organieke OCMW-wet heeft de heer Martin Conincx, Ontvanger d.d. 13/12/2007 een gunstig visum verleend voor de beoordeling van de verschillende kandidatuurstellingen aan de hand van de selectiecriteria / uitsluitingscriteria.
Gelet op de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en haar uitvoeringsbesluiten;

Gelet op de organieke wet van 8 juli 1976 op de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn, houdende bepalingen betreffende de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn en laatste wijzigingen, inzonderheid het decreet van 14 juli 1998Wordt beslist, met 7 stemmen voor en 4 onthoudingen der aanwezige leden, goedkeuring te verlenen:

Na toepassing van de selectiecriteria en uitsluitingscriteria en in toepassing van de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten dienen de kandidatuurstellingen van volgende firma’s niet aanvaard te worden: • Cores Development

 • ING

Na toepassing van de selectiecriteria en uitsluitingscriteria en in toepassing van de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten dienen de kandidatuurstellingen van volgende firma’s aanvaard te worden: • Van Roey/ Stramien

 • Van Laere/ Extensa

 • Hooyberghs/ Vooruitzicht

 • Democo

 • Strabag

 • FDA/ Vanhout/ Besix/ Technum

Deze 6 firma’s zullen een lastenboek ontvangen.

12. Algemene offerte aanvraag- Meubilair voor inrichting residentenkamers, zithoeken, restaurants. Vernieuwbouw Rust-en verzorgingstehuis De Pelikaan – Toewijzing (PL&F 11/12)

Gelet op de richtlijn van de Raad van de Europese Gemeenschap betreffende de coördinatie van de procedures voor het plaatsen van overheidsopdrachten voor werken, leveringen en diensten,


Gelet op de organieke wet van 8 juli 1976 op de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn, houdende bepalingen betreffende de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn en laatste wijzigingen,
Gelet op de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en haar uitvoeringsbesluiten;
Gelet dat conform artikel 46 § 2 46§2 van de organieke OCMW-wet de heer Martin Conincx, Ontvanger, d.d. 29 november 2007, een gunstig visum heeft verleend voor deze toewijzing.
Gelet dat in het bijzonder comité Personeel, Logistiek en Financiën d.d. 11/12/2007 goedkeuring werd verleend voor de verlenging van deze toewijzing.

Gelet op het feit dat de motivering van het bijzonder comité Personeel, Logistiek en Financiën integraal mee deel uitmaakt van deze beslissing.Wordt beslist, met algemene stemmen der aanwezige leden, goedkeuring te verlenen:

De levering en bedrijfsklare opstelling kan geschieden door de firma ART NIVO, Gent, en dit conform de voorwaarden van het bestek en de ingediende offerte.PERCEEL 1
72 full elektrische hoog laag RVT Bedden

Völcker 3080 S 1.833,99 euro / stuk

72 nachtkastjes – type 5562 KB 283,14 euro / stuk
PERCEEL 2

72 zetels – Kusch Luca 1570/3 571,- euro / stuk

72 stoelen zonder armleggers – Kusch Luca 1505/2 213,60 euro / stuk

72 stoelen met armleggers – Kusch Luca 1505/4 251,92 euro / stuk

36 voetbankjes – Kusch Luca 1502/0 131,41 euro / stuk

72 tafels – 80 x 80 cm – Kusch 1560/6 239,58 euro / stuk

72 TV-kasten - maatwerk 501,79 euro / stuk
PERCEEL 3

40 zetels – Manhattan 423,98 euro / stuk

32 stoelen met armleggers – kusch Luca 1505/4 251,92 euro / stuk

8 tafels – 160 x 80 cm – kusch 1560/6 296,93 euro / stuk

4 hoge kasten – maatwerk 738,84 euro / stuk

4 buffetkasten (dressoir) – maatwerk 834,49 euro / stuk


PERCEEL 4

50 stoelen zonder armleggers – kusch Luca 1502/2 194,58 euro / stuk

18 tafels – 160 x 100 cm – kusch 1560/6 314,60 euro / stuk

2 hoge kasten – maatwerk 738,84 euro / stuk

2 buffetkasten (dressoir) – maatwerk 834,49 euro / stuk
Alle eenheidsprijzen BTW inclusief
TOTALE UITGAVE : 278.843,02 euro + 21 % BTW = 337.400,06 euro

13 Alemene offerte aanvraag - Raamgarniering - Vernieuwbouw - Rust-en verzorgingstehuis De Pelikaan - Toewijzing (PL1f 11/12)


Gelet op de richtlijn van de Raad van de Europese Gemeenschap betreffende de coördinatie van de procedures voor het plaatsen van overheidsopdrachten voor werken, leveringen en diensten,
Gelet op de organieke wet van 8 juli 1976 op de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn, houdende bepalingen betreffende de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn en laatste wijzigingen,
Gelet op de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en haar uitvoeringsbesluiten;

Gelet dat conform artikel 46 § 2 46§2 van de organieke OCMW-wet de heer Martin Conincx, Ontvanger, d.d. 28 november 2007, een gunstig visum heeft verleend voor deze toewijzing.


Gelet dat in het bijzonder comité Personeel, Logistiek en Financiën d.d. 11/12/2007 goedkeuring werd verleend voor de verlenging van deze toewijzing.
Gelet op het feit dat de motivering van het bijzonder comité Personeel, Logistiek en Financiën integraal mee deel uitmaakt van deze beslissing.

Wordt beslist, met algemene stemmen der aanwezige leden, goedkeuring te verlenen:


de confectie, levering en bedrijfsklare plaatsing van overgordijnen in de diverse residentenkamers, zithoeken, restaurants, dagverblijven en paneelgordijnen op het gelijkvloers ten behoeve van de kamers en diverse administratieve ruimtes te laten geschieden door de firma Servio Projects, Roeselare, en dit conform de voorwaarden van het bestek en de ingediende offerte.
Overgordijnstof - Kvadrat Acoma – 44.807,00 euro

Rails -


Plaatsing 1.170,00 euro
Paneelgordijnen - Kvadrat PI 26.481,00 euro

Rails / ophanging 11.447,00 euro

Plaatsing 3.490,00 euro
Afwijking maten bestek en reële maten ramen rekening

Houdend met parkeermogelijkheid en vloeite 5.640,00 euro

+ 21 % BTW

TOTALE UITGAVE : 93.035,00 EURO + 21 % BTW = 112.572,35 EURO


14 Antwerpen - Professor Claraplein - gratis grondoverdracht aan Stad Antwerpen - Sectie F 1315 G2/deel - 3.511,20m2 (PL&F 11/12)


Gezien
Op het bijzonder comité Personeel, Logistiek en Financiën van 11 december 2007 werd beslist: • Er wordt principieel beslist om de gronden op het Professor Claraplein kadastraal gekend onder Sectie F 1315 G2/deel met een oppervlakte van 3.511,20 m² gratis over te dragen aan de Stad Antwerpen.

 • De procedure tot gratis grondoverdracht mag worden opgestart.

 • Notaris Boeykens wordt aangesteld om deze procedure uit te voeren.

 • Deze beslissing te laten bekrachtigen door de Raad voor Maatschappelijk Welzijn.Wordt beslist, met algemene stemmen der aanwezige leden, goedkeuring te verlenen:

 1. Aan de gratis grondoverdracht van de gronden op het Professor Claraplein, kadastraal gekend onder sectie F 1315 G2/deel met een oppervlakte van 3.511,20 m² aan de Stad Antwerpen.

 1. De procedure tot gratis grondoverdracht mag worden opgestart. 2. Notaris Boeykens aan te stellen om deze procedure uit te voeren. 3. Mevrouw de voorzitter en de heren secretaris en ontvanger te machtigen om inzake deze verkoop alle bescheiden te ondertekenen en kwijting van betaling te verlenen. 4. Het college van Burgemeester en Schepenen van de Stad Antwerpen en de heer Gouverneur van de Provincie in kennis te stellen van de geplande verkoop.De hypotheekbewaarder te ontslaan van zijn verplichting om ambtshalve inschrijving te nemen.


 1. Antwerpen - Carnotstraat 136 - Overdracht aandeel AKIO naar ZNA (PL&F 11/12)

Gezien


Op het bijzonder comité Personeel, Logistiek en Financiën van 11 december 2007 werd beslist:

 • Het OCMW Antwerpen schenkt het vruchtgebruik van 1 aandeel van AKIO (1/14) aan ZNA.

 • Het OCMW blijft de naakte eigenaar.

 • Het vruchtgebruik geldt voor een periode van 10 jaar. Indien ZNA eerder zou worden ontbonden komt het aandeel integraal terug naar het OCMW en stopt elk vruchtgebruik.

 • De jaarlijkse eigenaarskosten ten bedrage van minimaal 1.000 euro zijn ten laste van ZNA.

 • De kosten van het vruchtgebruik zijn ten laste van ZNA.
  De schenking wordt notarieel vastgelegd door het notariskantoor Deckers & De Graeve.

 • De notariskosten en registratiekosten zijn ten laste van ZNA.

Wordt beslist, met algemene stemmen der aanwezige leden, goedkeuring te verlenen:

 1. De schenking van het vruchtgebruik van 1 aandeel van AKIO (1/14) aan ZNA.

 2. Het OCMW blijft de naakte eigenaar.

 3. Het vruchtgebruik geldt voor een periode van 10 jaar. Indien ZNA eerder zou worden ontbonden komt het aandeel integraal terug naar het OCMW en stopt elk vruchtgebruik.

 4. De jaarlijkse eigenaarskosten ten bedrage van minimaal 1.000 euro zijn ten laste van ZNA.

 5. De kosten van het vruchtgebruik zijn ten laste van ZNA.
  De schenking wordt notarieel vastgelegd door het notariskantoor Deckers & De Graeve.

 6. De notariskosten en registratiekosten zijn ten laste van ZNA.

 7. Mevrouw de voorzitter en de heren secretaris en ontvanger te machtigen om inzake deze verkoop alle bescheiden te ondertekenen en kwijting van betaling te verlenen.

 8. Het college van Burgemeester en Schepenen van de Stad Antwerpen en de heer Gouverneur van de Provincie in kennis te stellen van de geplande verkoop.

 9. De hypotheekbewaarder te ontslaan van zijn verplichting om ambtshalve inschrijving te nemen.16 Antwerpen - Europapark - Schuldbekentenis voor het verwerven van gronden van cvba Huisvesting in het kader van het IGLO-project (PL&F 11/12)


Gezien
Op het bijzonder comité Personeel, Logistiek en Financiën van 11 december 2007 werd beslist: • De leden gaan principieel akkoord met het notarieel vastleggen van een schuldbekentenis van het OCMW Antwerpen versus cvba Huisvesting tegen de volgende voorwaarden:
 1. de gronden worden verworven tegen schattingsprijs;

 2. de exacte prijs en oppervlakte (kadastrale gegevens) worden in een latere fase vastgesteld. Indien gekend bij het verlijden van de akte (=schuldbekentenis), zullen deze gegevens worden opgenomen in de akte;

 3. de betaling van de gronden gebeurt cash ten laatste twee jaar na het verlijden van de notariële akte van schuldbekentenis. • Het notariskantoor Van Roosbroeck wordt aangesteld voor het uitvoeren van deze opdracht; • Deze beslissing te laten bekrachtigen door de Raad voor Maatschappelijk Welzijn.


Wordt beslist, met 6 stemmen voor en 5 onthoudingen der aanwezige leden, goedkeuring te verlenen:


 1. Aan het notarieel vastleggen van een schuldbekentenis van het OCMW Antwerpen versus cvba Huisvesting tegen de volgende voorwaarden:

  1. de gronden worden verworven tegen schattingsprijs.

  2. de exacte prijs en oppervlakte (kadastrale gegevens) worden in een latere fase vastgesteld. Indien gekend bij het verlijden van de akte (=schuldbekentenis), zullen deze gegevens worden opgenomen in de akte.

  3. de betaling van de gronden gebeurt cash ten laatste twee jaar na het verlijden van de notariële akte van schuldbekentenis. 2. Het notariskantoor Van Roosbroeck aan te stellen voor het uitvoeren van deze opdracht. 3. Mevrouw de voorzitter en de heren secretaris en ontvanger te machtigen om inzake deze verkoop alle bescheiden te ondertekenen en kwijting van betaling te verlenen. 4. Het college van Burgemeester en Schepenen van de Stad Antwerpen en de heer Gouverneur van de Provincie in kennis te stellen van de geplande verkoop.De hypotheekbewaarder te ontslaan van zijn verplichting om ambtshalve inschrijving te nemen.

17 Peerdsbos - Erfpacht distributiecabine IMEA (PL&F 11/12)


Gezien

Op het bijzonder comité Personeel, Logistiek en Financiën van 11 december 2007 werd beslist:
 • Er zal een erfpacht met erfdienstbaarheid worden toegestaan met een notariële akte van erfpacht voor de duur van 99 jaar, mits een jaarlijkse vergoeding van 0,02 eurocent, vooruitbetaalbaar als een eenmalige vergoeding van 2,45 euro (comparanten komen uitdrukkelijk overeen dat deze canon niet onderhavig is aan enige indexaanpassing).

 1. Het notariskantoor J. Kiebooms & F. Vlaminck wordt aangesteld voor het uitvoeren van deze opdracht.

 2. Alle honoraria- en registratiekosten zijn ten laste van IMEA.

 3. Deze beslissing te laten bekrachtigen door de Raad voor Maatschappelijk Welzijn.

Wordt beslist, met algemene stemmen der aanwezige leden, goedkeuring te verlenen :

 1. Een erfpacht met erfdienstbaarheid met een notariële akte van erfpacht voor de duur van 99 jaar, mits een jaarlijkse vergoeding van 0,02 eurocent, vooruitbetaalbaar als een eenmalige vergoeding van 2,45 euro (comparanten komen uitdrukkelijk overeen dat deze canon niet onderhavig is aan enige indexaanpassing).

 2. Het notariskantoor J. Kiebooms & F. Vlaminck wordt aangesteld voor het uitvoeren van deze opdracht.

 3. Alle honoraria- en registratiekosten zijn ten laste van IMEA.

 4. De opbrengst wordt aangewend voor het realiseren van de doelstellingen van het OCMW.

 5. Mevrouw de voorzitter en de heren secretaris en ontvanger te machtigen om inzake deze verkoop alle bescheiden te ondertekenen en kwijting van betaling te verlenen.

 6. Het college van Burgemeester en Schepenen van de Stad Antwerpen en de heer Gouverneur van de Provincie in kennis te stellen van de geplande verkoop.

 7. De hypotheekbewaarder te ontslaan van zijn verplichting om ambtshalve inschrijving te nemen


18. Stedelijke seniorenlokalen integreren in werking dienstencentra – Plan van aanpak


Beslist wordt, met 10 stemmen voor en 1 onthouding der aanwezige leden :


 1. Het OCMW keurt goed dat de stedelijke seniorenlokalen worden geïntegreerd in de werking van de dienstencentra en opgenomen in de visie die werd ontwikkeld in het kader van een wijkgericht dienstverlenings- en ontmoetingsnetwerk voor senioren.

 2. Het plan van aanpak omvat de overname van seniorenlokalen, die gelegen zijn op het grondgebied van de stad Antwerpen, met prioriteit voor de seniorenlokalen van het district Antwerpen (in bijlage overzichtslijst en voorlopige planning). De overname gebeurt gefaseerd en wordt gespreid over het jaar 2008. Een communicatieplan wordt opgemaakt. Per maand worden, vanaf februari 2008, meerdere seniorenlokalen overgenomen, te beginnen met deze van het district Antwerpen. Hierbij

hoort ook de overheveling van de financiële middelen, die stad en districten momenteel reserveren voor de uitbating van de seniorenlokalen. Tussentijdse evaluatie en mogelijke bijsturing van de planning worden voorzien per kwartaal. 1. Het OCMW neemt de seniorenlokalen over, maar maakt sluitende afspraken met de stad en de districten over de financiële, personeelsmatige en andere aspecten die met deze overname gepaard gaan. De vrijwilligerswerking (statuut volgens de nieuwe wetgeving) wordt behouden, goed omkaderd en professioneel ondersteund door de dienstencentrumleiders.

 2. Het OCMW wordt huurder van de betreffende lokalen en zal alle verplichtingen nakomen die hiermee verbonden zijn, maar verwacht van de eigenaar, zijnde de stad, ook een correcte naleving van de verplichtingen als eigenaar.BUITEN DAGORDE
BUDGETWIJZIGING 2007 – EXPLOITATIE
Beslist wordt, met 7 stemmen voor en 4 tegen der aanwezige leden, goedkeuring te verlenen aan de budgetwijziging, die ten opzichte van de stadsbijleg een verbetering betekent als gevolg van de stijging van de opbrengsten en de daling van de werkingskosten.

BUDGETWIJZIGING 2007 – INVESTERINGEN
Beslist wordt, met 7 stemmen voor en 4 tegen der aanwezige leden, goedkeuring te verlenen aan de budgetwijziging van het investeringsbudget met 123.392,00 euro, te voorzien als minder uitgaven.

OMZETTING DEEL THESAURIEBEWIJZEN IN LANGE TERMIJNLENINGEN VOOR ZNA
De raad voor maatschappelijk welzijn,
Gelet op het feit dat de OCMW raad eind 2000 besliste om met het oog op een actief schuldbeheer een thesauriebewijzenprogramma van € 125.000.000,00 te starten;
Gelet op het feit dat de OCMW raad in oktober 2002 besliste tot een verhoging van het bestaande programma (187.500.000 euro) over te gaan;
Gelet op de SLA KT waarbij ZNA ten bedrage van 25.000.000 euro een beroep mag doen op de kredietlijn van het OCMW;
Overwegende dat ZNA haar investeringsuitgaven met dit programma en dus met kortetermijnschuld financierde;
Gelet op de SLA LT waarbij het OCMW voor rekening van ZNA verzocht kan worden LT leningen af te sluiten;

Omdat er een evenwicht bewaard moet worden tussen korte- en langetermijnschuld;


Het is dus aangewezen het deel van het thesauriebewijzenprogramma dat betrekking heeft op de investeringsuitgaven ZNA om te zetten in leningen;
Aangezien het totale bedrag van het bestaande thesauriebewijzenprogramma onveranderd moet blijven, zodat het OCMW en ZNA te allen tijde over de financiële middelen kunnen beschikken om hun taken te kunnen uitvoeren;
Gezien het feit dat de wet op de overheidsopdrachten niet van toepassing is als het over een wijziging van een bestaand contract gaat;
Omdat de beslissingen tot omzetting snel moeten worden genomen, gelet op de duur van de offertes van de bankier en rekening houdend met de marktopportuniteiten;

Wordt beslist, met algemene stemmen der aanwezige leden:


Artikel 1: De ontvanger te machtigen tot het nemen van de beslissingen tot omzetting van KT naar LT financiering in functie van de afgesloten SLA’s KT en LT mits deze beslissingen aan de raad meegedeeld worden op de eerstvolgende raadszitting;
Artikel 2: Dexia Bank de omzetting in langetermijnleningen te vragen, tegen de hiernavermelde voorwaarden, voor een bedrag van 8.500.000 euro van het bestaande thesauriebewijzenprogramma van € 187.500.000,00 en dit volgens de opsplitsing zoals hieronder aangegeven:
- 300.000,00 EUR – looptijd 3 jaar

- 8.000.000,00 EUR – looptijd 10 jaar


Totaal : 8.300.000,00 EUR
De geleende bedragen zullen aangewend worden voor de terugbetaling van de thesauriebewijzen uitgegeven door Dexia Bank.
Artikel 3: De ontvanger te machtigen tot het afsluiten van rentestructuren op deze nieuw op te nemen leningen indien er zich interessante marktopportuniteiten voor doen.
Gelet op de brief d.d. 14 december 2007 waarbij Dexia Bank zijn akkoord verleent voor de leningen vermeld in dit besluit.

De Raad voor maatschappelijk welzijn keurt, met algemene stemmen der aanwezige leden, al de hiernavermelde bepalingen GOED :Artikel 1 – Terbeschikkingstelling van de leningen

Op 21 december 2007 worden de leningengelden ter beschikking gesteld op een rekening, op naam van de lener bij Dexia Bank, voor zover dat Dexia Bank uiterlijk op die datum vóór 11.00 uur in het bezit is gesteld van onderhavig leningsbesluit.
Artikel 2 - Omzetting in leningen

Met als valutadag de datum van de terbeschikkingstellingen van de leningen gebeurt de omzettingen in leningen.

De tabellen "rekening van de lening" wordt aan de lener toegestuurd kort na de terbeschikkingstelling van de leningengelden.

Artikel 3 – Rentevoet

  De rentevoeten vastgesteld op het ogenblik van de consolidatie zijn gebaseerd op een lange termijnrentevoet die uitgedrukt is ten opzichte van de IRS rentevoet en die rekening houdt met de ‘duration’. Dit betekent de rentevoet die de actualisatie van de cash flows op basis van de IRS ask zéro-coupon rentevoeten, gelijkstelt aan het ontleende kapitaal (of het resterende schuldsaldo), vermeerderd met een marge van 9 basispunten. De actualisatierentevoeten worden vastgesteld op het ogenblik van de consolidatie op basis van de IRS ask rentevoeten, dagelijks afgebeeld op de web-site www.icap.com (onder de rubriek Market Information & Commentary/Market Information/Real Time/Curve Snap Shot).

Deze rentevoet houdt reeds rekening met de periodiciteit van kapitaalaflossing en intrestaanrekening.

De rentevoeten zijn vast voor de volledige looptijd van de leningen

Artikel 4 – Terugbetaling en aanrekening van de intresten van de lening

De leningen worden terugbetaald met trimestriële progressieve tranches. Elke tranche stemt overeen met het gedeelte kapitaal begrepen in een constante trimestrialiteit berekend tegen de rentevoeten van de leningen .

De eerste intresten vervallen de eerste dag van het trimester dat onmiddellijk volgt op de terbeschikkingstelling van de leningen op één van de hiernavolgende data : 1 april, 1 juli, 1 oktober of 31 december. De volgende intresten zullen elkaar opvolgen met een tussentijd van een trimester.

De intresten worden berekend op basis van 360/360.

De eerste kapitaalsaflossingen vervallen één trimester na de aanrekening van de eerste intresten. De volgende aflossingen zullen elkaar opvolgen met een tussentijd van één trimester.
De vervallen kapitaalsaflossingen en intresten worden geboekt op het debet van de rekening-courant van de lener.

Artikel 5 – Vervroegde terugbetaling

Vervroegde terugbetalingen zijn niet mogelijk.

Elke niet-contractueel voorziene verrichting die een aanpassing van de aflossingstabel tot gevolg heeft, wordt gelijkgesteld met een wijziging van het voorwerp van de opdracht en wordt beschouwd als een eenzijdige verbreking van het contract door het bestuur. In dat geval heeft de bank recht op een vergoeding gelijk aan haar reëel financieel verlies.
Artikel 6 - Algemene schikkingen
Bij vernietiging of schorsing van het leningsbesluit door de toezichthoudende overheid behoudt Dexia Bank zich het recht voor de schuld van de leningen af te nemen van de rekening-courant van de lener.

De lener verbindt zich, tot de eindvervaldag van zijn leningen bij Dexia Bank alle nodige maatregelen te nemen om de storting te verzekeren op zijn rekening geopend bij deze maatschappij, van al de bedragen die er op dit ogenblik gecentraliseerd worden, (inclusief


de gemeentelijke toelage), hetzij uit hoofde van de wet , hetzij uit hoofde van een overeenkomst, evenals de stortingen van betalende derden (staat, verzekeringsinstellingen, Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen, Nationaal Werk voor Oorlogsinvaliden, verzekeringsmaatschappijen, openbare centra voor maatschappelijk welzijn, enz…..) en dit niettegenstaande elke eventuele wijziging in de manier van inning van deze inkomsten.
De lener geeft onherroepelijk aan Dexia Bank machtiging om deze inkomsten, evenals alle stortingen van andere debiteuren van de lener op zijn rekening bij Dexia Bank, aan te wenden tot de betaling van de intresten en van de terugbetalingen in kapitaal die op hun respectievelijke vervaldagen op het debet van zijn rekening-courant zullen geboekt worden evenals tot de bovenvermelde eventuele afname ingevolge vernietiging of schorsing van het leningsbesluit.

Deze door de lener gegeven machtiging geldt als onherroepelijke delegatie ten voordele van Dexia Bank.

De lener verbindt er zich tevens toe om deze inkomsten niet te vervreemden noch te verpanden.
Mochten de voormelde ontvangsten ontoereikend zijn voor de betaling der intresten en voor de kapitaalsaflossingen aflossing van de leningen op de vastgestelde vervaldagen, evenals voor de bovenvermelde eventuele afname, verbindt de lener zich bij Dexia Bank onmiddellijk het nodige bedrag te storten om de vervallen schuld volledig af te betalen.
Bij gehele of gedeeltelijke laattijdige betaling van de verschuldigde bedragen, zijn verwijlintresten van rechtswege en zonder ingebrekestelling verschuldigd, berekend tegen de rentevoet overeenkomstig artikel 15 § 4 van de bijlage bij het Koninklijk Besluit van 26 september 1996, en dit gedurende de periode van niet-betaling.
Dit besluit is onderworpen aan het algemeen toezicht voorzien door de wet.

Waarnemend secretaris, Plaatsvervangend voorzitter,


Marc De Bens. Luk Lemmens.
De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina