Reconstructie van Midden-Delfland Actiecomité Behoud Woudweg e oDovnload 34.11 Kb.
Datum27.08.2016
Grootte34.11 Kb.

Reconstructie van Midden-Delfland


Actiecomité Behoud Woudweg e.o.
Alternatief inrichtingsplan voor de plangebieden Holierhoek en Woudhoek van deelplan Abtswoude gelegen in de gemeenten Vlaardingen en Schiedam.

Actiecomité Behoud Woudweg e.o.www.home.versatel.nl/woudweg

woudweg@versatel.nl
September 2005

Laatst bijgewerkt: februari 2006
Inhoud
Inleiding

 • Oprichting Actiecomité Behoud Woudweg e.o.

 • Reden opstellen alternatief plan

 • Voorwaarden herinrichting

 • Gebiedsvisie Midden-Delfland

 • Bestemmingsplan Abtswoude


Plan van actiecomité Behoud Woudweg

 • Recreatie

 • Natuur

 • Cultuurhistorie

 • Belvedère


Samenvatting
Bijlagen

 • Inrichtingskaart Holierhoek

 • Inrichtingskaart WoudhoekPagina 3


Pagina 4

Pagina 4


Pagina 5

Pagina 5


Pagina 6

Pagina 6


Pagina 7

Pagina 7
Pagina 8

Pagina 9

Pagina 10
Inleiding
Oprichting Actiecomité Behoud Woudweg e.o.
Actiecomité Behoud Woudweg e.o. zet zich in voor behoud van de huidige waarden van deze mooiste weg van het Midden-Delfland gebied. De veranderingen die in het kader van de reconstructie van Midden-Delfland zijn bedacht doen geen recht aan het prachtige eeuwenoude landschap maar zorgen voor een onomkeerbare aantasting van de aanwezige cultuurhistorie en natuur. De recreanten willen genieten van het authentieke poldergebeuren met koeien, schapen, boeren, fluitenkruid, vogels, knotwilgen, vergezichten en weidsheid.
Het Actiecomité Behoud Woudweg e.o. (ABW) is opgericht naar aanleiding van het bekend worden van de dreigende sloop van verschillende karakteristieke schuurtjes in de Woudweg. Een artikel in het Rotterdams Dagblad van 10 maart 2005 en een schrijven aan Dienst Landelijk Gebied (DLG) heeft er in geresulteerd dat één van de mooiste schuren, ondermeer omdat een uil deze schuur al jarenlang verkiest als verblijfplaats, gehandhaafd blijft. Ongerust geworden door de dreigende sloop zijn de inrichtingskaartjes bij DLG opgevraagd van de gebieden Woudhoek en Holierhoek. Deze inrichtingskaartjes lieten een dermate grote ongewenste ingreep zien in dit volgens velen mooiste stukje van het hele Midden-Delfland gebied dat is besloten tot oprichting van het ABW ten einde de plannen aangepast te krijgen aan de huidige inrichtingswensen.
Het Actiecomité weet zich inmiddels gesteund door een grote schare sympathisanten die voor het grootste deel uit Vlaardingen en Schiedam afkomstig zijn maar ook uit o.a. Delft, Den Hoorn, Maassluis en Schipluiden bereiken ons vele reacties van mensen die speciaal voor de authentieke sfeer in de Holyweg en Woudweg hun favoriete fietstocht langs deze route hebben. De reconstructiewet Midden-Delfland wordt door het Actiecomité gezien als de redding van de groene buffer Midden-Delfland. De intensieve recreatiegebieden als de Krabbeplas bij Vlaardingen voorzien ook naar het idee van het ABW in een grote behoefte. Bij extensief recreatieve gebieden, zoals bij Holierhoek en Woudhoek het geval is, dient echter het behoud van het landschap als uitgangspunt te dienen.

Reden opstellen alternatief plan
Voor de inrichting van de meeste gebieden zijn de weilanden gelegen aan de stadsranden gereconstrueerd tot de huidige recreatieve gebieden. In tegenstelling tot elders in Midden-Delfland lopen hier de wegen niet recht de polder in maar zijn de Woudweg en Holyweg gesitueerd dwars op de bebouwing van deze steden. Hierdoor komt het boerenleven bijna de stad in. Er is nu al een grote hoeveelheid personen die hier wandelen en fietsen of op een ander manier de weidsheid ondergaan van dit prachtige stukje polder zo dicht bij de stad. Deze wegen barsten van de cultuurhistorie en zitten boordevol natuur. Gewapend met verrekijker, fototoestel, potlood of penseel kom je hier mensen tegen genietend van de koeien, schapen en weidevogels maar ook van de overweldigende met fluitenkruid begroeide bermen, de knotwilgen en de beschermde koffiebloemen in de sloot. Het ABW wil de recreatieve mogelijkheden verbeteren zonder de polder te veel te veranderen. De aanwezige inrichting en natuurwaarden dienen hierbij als uitgangspunt genomen te worden.
Dit gebied krijgt volgens de reconstructieplannen een recreatieve bestemming met natuurbestemming. De recreanten zullen voornamelijk afkomstig zijn uit de directe omgeving van dit gebied. Het plan van het Actiecomité gaat ook uit van een recreatieve bestemming met daarnaast een natuurbestemming. Bij dit plan wordt nadrukkelijk de bestaande boerennatuur gehandhaafd en waar mogelijk versterkt. Zo is ook in het alternatieve plan van ABW het plas-dras gebied langs de Holyweg uit het plan van DLG gehandhaafd om te dienen als foerageergebied voor de hier nu nog talrijk aanwezige weidevogels.
Voorwaarden herinrichting
De herinrichting van dit gebied zou moeten voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • Aandacht voor het handhaven en het versterken van de aanwezige natuur.

 • Het zoveel mogelijk in stand houden van het bestaande landschap.

 • Nadrukkelijk vooraf betrekken van de wensen van de recreanten en andere gebruikers in de plannen.

Het Actiecomité Behoud Woudweg e.o. wil: • Geen aanleg parkeerplaatsen.

 • Reductie nieuwe bosaanplant

 • Geen rietruigtes en rietmoeras, behoud biotoop weidevogels.

 • Geen aanleg van nog meer plassen waarvoor de kenmerkende cultuurhistorisch waardevolle kreekruggen worden afgegraven.

 • Heroverweging en samenvoeging van het aantal paden waarbij de huidige inrichting als leidraad zou moeten dienen.

 • Geen verstoring van de ecologisch belangrijke Zwethzone.

 • Handhaven van zoveel mogelijk cultuurhistorische elementen en het verbeteren en herstellen hiervan.

Op bovenstaande punten is het DLG plan verouderd, voldoet niet aan de wensen van de recreanten en past niet binnen de gebiedsvisie. Het DLG plan maakt een park van dit gebied terwijl ABW juist de waarde van deze weidse polder wil behouden en benadrukken in de recreatieve invulling.Gebiedsvisie Midden-delfland
De gemeente Midden-Delfland heeft recent het initiatief genomen om een gebiedsvisie voor het hele Midden-Delfland gebied op te stellen. Deze gebiedsvisie zal worden gepresenteerd en aangeboden aan de koningin tijdens haar bezoek aan Schipluiden op 11 november 2005. Het belangrijkste kenmerk van deze gebiedsvisie is verwoord in de volgende passage:
De rode lijn in de gebiedsvisie is dat het landschap, met de koe in de wei, in 2025 van grote waarde zal zijn voor ruim anderhalf miljoen mensen uit de directe stedelijke omgeving. Een sterk landschap dat uitnodigt, dat van grote kwaliteit is, dat nieuwe kansen biedt. Een sterk landschap met waarde(n)volle polders, en goede verbindingen naar de steden. En waar vooral van het landschap kan worden genoten.
Dit kan volgens het ABW worden bereikt door het huidige landschap als uitgangspunt te nemen bij dit gebied. Dit polderlandschap dient de basis te zijn voor de recreatieve inrichting. Men komt hier zo graag vanwege de unieke bewaard gebleven authenticiteit van het veenweidelandschap.
Bestemmingsplan Abtswoude
Naar het idee van het ABW is dit plan niet in strijd met het bestemmingsplan Abtswoude. De inrichting zoals volgens de reconstructiewet Midden-Delfland is voorzien voor dit gebied onderschrijven wij. Recreatieve invulling van natuur langs de stadsranden van Vlaardingen en Schiedam is wat dit plan inhoudt. De inrichting is gebaseerd op de huidige natuur en cultuurhistorie wat naar het idee van het ABW en de vele sympathisanten niet of onvoldoende is terug te vinden in het DLG plan van de Reconstructiecommissie Midden-Delfland.

Plan van actiecomité Behoud Woudweg
Recreatie
De recreatieve invulling van dit plan voorziet in een veelheid aan fiets en wandelpaden, ook voor ruiterpaden is plaats ingeruimd. Op de kaartjes van Holierhoek en Woudhoek (Bijlage 1 en 2) staan globaal de paden aangegeven zoals wij die hebben bedacht voor dit gebied. Voor wandelaars zijn er verschillende mogelijkheden voor grotere en kleinere wandelingen die aansluiten op de bestaande infrastructuur van Vlaardingen en Schiedam. Voor de fietsers zijn met name langs de Holyweg en Breeweg paden voorzien waardoor men desgewenst gescheiden van het autoverkeer op deze wegen kan fietsen. Voor de Woudweg is volgens de reconstructieplannen van DLG voorzien in een toekomstige afsluiting ter hoogte van het zandlichaam van rijksweg A4 waardoor fietsers in deze weg geen last hebben van doorgaand autoverkeer in de toekomst. Naast deze paden is er de al gegraven Olsthoornplas waar vertier aan het water mogelijk is.
Natuur
De nu aanwezige waardevolle boerennatuur zou zoveel mogelijk gehandhaafd moeten worden. De belangrijkste en meest zichtbare kenmerken zijn de koeien, schapen, weilanden en knotwilgen. Maar ook de vaak minder zichtbare weidevogels moeten hun plek houden in dit gebied. Het is voor het actiecomité onaanvaardbaar dat de weidevogels grotendeels gaan verdwijnen door de reconstructie. Is het wel toegestaan dat rode lijst soorten als grutto en tureluur worden verdreven van hun habitat ten behoeve van nieuwe natuur ?
De recreatieve inrichting van het ABW houdt hier nadrukkelijk rekening mee omdat de vele recreanten hiervoor komen. Men wil in het voorjaar de lammetjes zien in de wei en die in de loop van het jaar zien uitgroeien tot volwassen schapen. Men wil de weidevogels bekijken door de verrekijker en de kuikens door het hoge gras zien rennen in het voorjaar.

Men wil de prachtige, beschermde, koffiebloemen in de sloot bewonderen. Men wil genieten van poldernatuur en niet van vinex natuur. De aanplant van bospercelen en de aanleg van rietpercelen verstoort het weidse landschap en zorgt daardoor voor een ernstige aantasting van de leefomgeving van de weidevogels. Bos zorgt voor een gevoel van onveiligheid, aanleg van ënge plekken”is ongewenst.


De huidige natuur moet op de juiste waarde worden geschat. Dit plan probeert nadrukkelijk de huidige waarden te behouden en indien mogelijk te verbeteren en versterken. Het gaat slecht met de weidevogels in Nederland. Midden-Delfland was altijd een relatief goed weidevogelgebied mede door de inzet van de boeren maar een plan als van DLG zorgt voor onnodige vermindering van de leefomgeving van deze vogels.
Wij hebben SOVON vogelonderzoek Nederland gevraagd naar hun mening ten aanzien van de bospercelen in een open weidegebied en kregen daarop het volgende antwoord:

Natuurlijk is het zo dat meer bos leidt tot minder weidevogels want in bomen kunnen weidevogels niet nestelen. Daarnaast hebben bomen en bos(jes) ook nog een uitstralingseffect waardoor in een buffer rondom een boom of bos(je) weidevogels niet broeden. Dit effect doet zich ook voor bij wegen of bebouwing. Aanplant van bos leidt dus tot meer areaalverlies voor de weidevogels, dan alleen maar het oppervlak bos. Mede daardoor gaat er uiteindelijk minder areaal voor de weidevogels verloren als het totale oppervlak boomaanplant in één bos wordt geplant en nog beter is het als dat gebeurt langs de rand van stedelijke bebouwing. In dat geval komt het bos te staan in het uitstralingsgebied van de bebouwing en gaat er nog minder broedgebied voor de weidevogels verloren.

SOVON Vogelonderzoek Nederland, afdeling Onderzoek en Advies

Cultuurhistorie
De Woudweg en de Holyweg bezitten nu nog vele belangrijke historische kenmerken die met de DLG plannen voor het grootste deel dreigen te verdwijnen. Hoewel het rijk en de provincies steeds meer rekening houden met cultuurhistorische waarden bij de ruimtelijke inrichting van Nederland bestaat de aandacht van DLG hiervoor uit het aanvragen van sloopvergunningen voor prachtige schuurtjes en andere bouwsels en het afgraven van kreekruggen. Die kreekruggen zijn een uniek gegeven van de ontstaansgeschiedenis van dit gebied. De processen die het landschap hebben gevormd zijn bepaald door de wisselwerking van mens en natuur waarbij de mensen de natuurlijke beperkingen hebben weten te benutten en overwinnen met als resultaat het huidige cultuurlandschap. Langs de kreken in het veengebied werden vroeger tijdens vloed smalle zandige ruggen (oeverwallen) gevormd. Deze zandige ruggen zijn nu als zichtbare ruggen in het landschap waarneembaar. In plaats van afgraven zouden er juist informatieborden bij geplaatst moeten worden zodat men wat kan leren van deze polder. Ook het afgraven van het veen naast de kreekruggen is onaanvaardbaar. Hiermee wordt de band van de kreekrug met het omringende landschap verbroken.
De aanwezige weidemolens dienen behouden te blijven, de voet van de enige weidemolen van Midden-Delfland met houten wieken is nog aanwezig langs de Woudweg en dit molentje zou eigenlijk weer in oude glorie hersteld moeten worden. Twee molentjes staan op land wat door de reconstructie onteigend is. De molen langs de woudweg verkeert sindsdien in slechte staat en zou een goede onderhoudsbeurt nodig hebben. Vele kenmerkende schuurtjes kunnen door kleine grenswijzigingen bij naastgelegen boerenerven worden getrokken waardoor behoud voor de toekomst zonder kosten voor de beheerder van dit gebied gerealiseerd kan worden. Oude dammen en bruggen moeten ook zoveel mogelijk behouden worden. Het bruggetje met trapvormige leuningen in de woudweg is uniek in zijn soort. Betonnen voersilo’s getuigen van de geschiedenis van dit gebied en zijn met uitsterven bedreigd in Midden-Delfland. Reeds decennia zijn ze verdrongen door de inmaakkuilen waarbij het kuilgras onder plastic wordt bewaard, in de Holyweg staan drie mooie gave exemplaren die bewaard moeten blijven als herinnering aan vervlogen tijden. In de berm van de Woudweg ligt de bekende strontgoot. Deze betonnen goot is de enige in Midden-Delfland die bewaard is gebleven. Dit historisch waardevolle element dient te worden behouden en opgeknapt.
Belvedère
Belvedère is de strategie van de overheid waarbij nadrukkelijk de cultuurhistorie betrokken wordt bij ruimtelijke ontwikkelingen en ruimtelijke planvorming met als doel verbetering van de kwaliteit van de leefomgeving en behoud van het culturele erfgoed. Vormgeving met respect voor de cultuurhistorie vergroot de kwaliteit van de inrichting van een gebied. De ontstaansgeschiedenis van een gebied, de cultuurhistorie met de unieke elementen dat zijn zaken waar steeds meer waarde aan wordt toegekend in Nederland.


Samenvatting
Het plan van Actiecomité Behoud Woudweg e.o. zorgt voor behoud van de natuurlijke waarden. De nu aanwezige natuur en cultuurhistorische waarden worden zoveel mogelijk gehandhaafd en daar waar mogelijk versterkt en verbeterd. Het prachtige veenweidelandschap blijft haar open karakter met weidse vergezichten behouden en zal ook in de toekomst uitstekend broedgebied blijven voor de nu nog talrijk aanwezige weidevogels. De aanwezigheid van deze vogels, inclusief rode lijst soorten, zo dicht bij de stad is uniek te noemen. Er moet geen dierentuininrichting komen met allemaal verschillende stukjes nieuwe natuur. Dit zou desastreus zijn voor de natuurwaarden van het huidige veenweidelandschap.
Er komt in het plan van ABW geen verstoring van het landschap door rietmoeras, deze nieuwe natuur voegt niets toe aan het landschap en vormt een bedreiging voor de nu aanwezige natuurwaarden. Verspreid in het landschap staande plukjes bos zijn ongewenst. Slechts langs de rand van Vlaardingen en Schiedam aan weerszijden van het zandlichaam van de A4 hebben wij aansluitend op het al aanwezige park beplanting met bomen voorzien. Midden in de polder is dit ongewenst doordat deze bosjes het weidse landschap verstoren en in verband met de aantrekkingskracht die deze bosjes hebben op weidevogelpredatoren.
Afgraven van kreekruggen of de directe omgeving daarvan getuigt van weinig respect voor de ontstaansgeschiedenis van dit gebied. De samenhang met de omgeving dreigt hierdoor verloren te gaan. Alsof men de Grote Kerk op het plein van winkelcentrum De Loper plaatst. Het blijft een mooie kerk en een mooi winkelcentrum maar de kerk past niet in de omgeving van dat winkelcentrum.
Het plan van het Actiecomité zorgt voor een recreatieve invulling van de waardevolle boerennatuur in dit gebied. Vele inwoners van de aanliggende steden willen hier een herinrichting als het ABW plan waarbij het waardevolle landschap gecombineerd wordt met recreatieve inrichting in de vorm van wandel en fietspaden.
Uitgebreide informatie over het plan van het Actiecomité Behoud Woudweg e.o. is te vinden op de website van het ABW. Op deze website is veel uitgebreide informatie te vinden over alle in dit plan beschreven zaken. www.home.versatel.nl/woudweg


Bijlage 1Bijlage 2De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina