Redactie: KerkenraadDovnload 44.98 Kb.
Datum16.08.2016
Grootte44.98 Kb.
Maandblad van en voor

de Hervormde Gemeente

te Nieuw-Beijerland.

Redactie: Kerkenraad.


Predikant: vacant
Kerkelijk werker:

Kandidaat J. Hogenhout


Scriba:

M.J. de Rijke, Jaargang 49 no. 4

Kriekenbogerd 20, februari 2011

3264 XW Nieuw-Beijerland.

Tel. 693764.

E-mail: m.j.de.rijke@kpnmail.nl


Website: www.nhgnb.nl


Collectebonnen

Oranje bonnen à € 0,55; per vel van 20 stuks € 11,--

Blauwe bonnen à € 1,10; per vel van 20 stuks € 22,--

Verkrijgbaar via Ingrid Verzijl (692100) of Arno den Boer (691991)


Girono. 525532 en rek. Regiobank no.69.10.24.138

t.n.v. Kerkrentmeesters Hervormde Gemeente,

Mauritsstraat 4.

Rek.no. 63.58.17.381 t.n.v. Diaconie Hervormde Gemeente,

Postbus 3545, 3264 ZG Nieuw-Beijerland.
MEDITATIE

“De HEERE is mijn Kracht en Lied, en Hij is mij tot een Heil geweest. Deze is mijn God; daarom zal ik Hem een liefelijke woning maken. Hij is mijns vaders God, daarom zal ik Hem verheffen!” Exodus 15 : 2.


Laten we stil staan bij de eerste uitdrukking: ‘De HEERE is mijn Kracht’. Wat een prachtige uitdrukking!
Het arme Israël had geen kracht. Ze had niet zonder reden uit haar slavernij, waarin ze stenen moest maken en het stro zelf moest zoeken, geroepen. Israël zelf was zwak, maar de HEERE kwam haar met kracht te hulp. De HEERE is mijn kracht, als ik zelf geen kracht bezit. Door de sterke arm van de Heere werd Israël uitgeleid.
Egypte was blij toen ze vertrokken en de Egyptenaren gaven hun ten afscheid gouden en zilveren sieraden, want God had hen in de ogen van het volk verhoogd. De Heere is onze kracht, juist als we zelf uiterst zwak zijn.
De Heere was ook Israëls kracht tegenover een andere kracht. Farao was buitengewoon machtig. De koningen van de aarde beefden bij het horen van het gehinnik van zijn strijdrossen en het geratel van zijn strijdwagen weerklonk zelfs in de hemelen. Maar voor God stelde dat alles weinig voor. Als de sterke zich opmaakt om Gods volk aan te vallen, stelt God daar Zijn almacht tegenover.
Wat is Farao’s kracht in vergelijking met de macht van de HEERE? Een propje papier dat tegen een muur van koper wordt gegooid. De vijand zei: ‘We zullen hen achtervolgen, we zullen hen overwinnen, we zullen de buit verdelen. ‘ Maar de HEERE behoefde slechts Zijn wind te laten waaien en de zee bedekte hen.
Zo zal de HEERE onze kracht zijn als de machtigen zich tegen ons verheffen.
Hij is de meerdere Simson die het voor ons opneemt en ons in veiligheid brengt. Tegen zijn kracht zijn de duivel en de macht van de zonde niet opgewassen.

C.H. Spurgeon

DIENST DES WOORDS

zondag 6 februari

09.30 uur Kand. H.S. Mosterd, Rotterdam

18.00 uur Kand. J. Hogenhout, Zijderveld

Diaconie- en extra collecte voor Werelddiaconaat.


zondag 13 februari

09.30 uur Ds. P.J. Droogers, Werkendam

18.00 uur Kand. J.H. de Vree, Dodewaard

Uitgangscollecte voor college van kerkrentmeesters


zondag 20 februari

09.30 uur Dr. O.J. van der Ploeg, Rotterdam

18.00 uur Kand. L.M. Aangeenbrug, Woerden

Uitgangscollecte voor college van kerkrentmeesters


zondag 27 februari

09.30 uur Ds. C. Doorneweerd, Strijen

18.00 uur Ds. G.H. Abma, Gouda

Uitgangscollecte voor college van kerkrentmeesters


zondag 6 maart

09.30 uur Kand. J. Hogenhout, Zijderveld

18.00 uur Ds. E.G. de Kruijf, Nieuwpoort

Diaconie- en extra collecte bestemd voor de GZB/

voorjaarszendingscollecte
woensdag 9 maart Biddag

09.30 uur Kand. J. Hogenhout, Zijderveld

19.30 uur Ds. A. van Duinen, Zwammerdam

Diaconiecollecte bestemd voor plaatselijk jeugdwerk;

uitgangscollecte voor college van kerkrentmeesters


PSALMENROOSTER

Voor de diensten hopen we met elkaar de volgende psalmen/liederen

te zingen:

zondag 6 feb.: Lied 185: 1, 2, 5, 7, 8 (m)


Lied 183: 1 en 2 (a)
zondag 13 feb.: Ps. 76: 1, 4 en 5 (m)
Ps. 56: 4 en 5 (a)
zondag 20 feb.: Ps. 82: 1 en 2 (m)
Ps. 84: 1 en 2 (a)
zondag 27 feb.: Ps. 85: 1 en 4 (m)
Ps. 60: 6 en 7 (a)
zondag 6 maart: Lied 59 (m)
Lied 57: 1 en 2 (a)
woensdag 9 maart: Ps. 81: 1 en 12 (m)
Ps. 37: 2 en 10 (a)


OPPASROOSTER

Hierbij een vriendelijk maar ook uitdrukkelijk verzoek aan een ieder die oppas heeft, om uiterlijk 09.15 uur aanwezig te zijn. Voor de ouder(s) die vervolgens naar de kerk gaan is het van belang om rustig hun kind(eren) achter te kunnen laten zonder dat dit overhaast dient te gebeuren. Ook voor jezelf is het prettig om alles op tijd klaar te zetten en te weten welk kind welk tasje, drinken etc. nodig heeft. Mocht je verhinderd zijn dan graag tijdig met iemand ruilen zodat er in ieder geval minimaal 2 personen bij de oppas aanwezig zijn !

 Bedankt, Annelijn de Bakker

AGENDA

Gebedskring: Iedere vrijdagavond om 20.00 uur in De Hoeksteen

7 en 21 febr.: Bijbelkring ouderen (psalm 119); aanvang 15.00 uur

8 en 22 febr.: Mannenvereniging

15 februari: Gebedssamenkomst vóór een speciale kerkenraads-

vergadering over het beroepingswerk: 19.30-20.00 uur

1 en 15 febr.

en 1 maart: Bijbelkring o.l.v. ds. D. Boers; aanvang 20.00 uur

17 februari: Moderamenvergadering; aanvang 19.30 uur
22 februari: Kerkenraadsvergadering: aanvang 19.30 uur

FINANCIEN
Collecten november 2010

Incl. giften via mw. Den Hartog € 10,- voor bloemen en € 10,- voor de kerk.

College van kerkrentmeesters € 2.378,31
Diaconie " 420,15
Zendingsbusjes " 255,95
GZB (najaarszendingscollecte) " 399,20
Stichting Ontmoeting " 360,45
Zondagsschool " 337,80

-----------------


€ 4.151,86
==========

Collecten december 2010

Incl. giften via br. Hogenhout € 11,-- voor de kerk; via br. Hoogwerf

€ 5,-- voor de kerk; via mw. den Hartog € 10,-- en € 20,-- voor de diaconie en via R. van Bochove € 50,-- voor de diaconie

College van kerkrentmeesters € 1.590,30


Diaconie " 574,95
Zendingsbusjes " 96,15
Bouw- & Restauratiefonds " 128,15
Stichting Voorkom " 156,55
IZB " 330,55
Collecte Kerst " 176,16
Kerktelefoon " 520,45

-----------------


€ 3.573,26
==========
KERKENRAADSVERGADERING VAN 11 JANUARI 2011
Op 11 januari vergaderde de kerkenraad.

Na de opening door de voorzitter (br. W. den Hartog) met schriftlezing (Openbaring 3: 7 t/m 13) en gebed wordt br. de Vries welkom geheten als ouderling en br. Hoogwerf ‘uitgezwaaid’. Als dank voor het werk dat hij binnen de kerkenraad heeft verricht, waaronder 6 jaar scribaat, wordt hem een boekenbon overhandigd. Afgesproken wordt dat br. Hoogwerf nog wel tot 1 juli 2011 de kopij voor het ringblad zal verzorgen. Br. de Vries wordt ouderling voor wijk 2.

Aan het begin van dit jaar wordt het moderamen van de kerkenraad verkozen. De samenstelling van het moderamen verandert niet:

br. W. den Hartog, assessor br. M.J. de Rijke, scriba

Diaken den Hartog blijft ook afgevaardigde naar de classis, evenals ouderling de Rijke (plaatsvervanger voor ds. de Jong).

De kerkenraad memoreert met dankbaarheid dat bijna 100 kinderen hebben deelgenomen aan de kerstfeestviering op 22 december 2010. De kerkenraad staat ook positief tegenover het initiatief om in 2011, in de laatste week van de zomerschoolvakantie, een vakantiebijbel-week te organiseren. Misschien is het mogelijk dit te doen in een tent op de ijsbaan. Dit wordt onderzocht, evenals de mogelijkheid om hiervoor sponsors te vinden.

Er worden afspraken gemaakt over de weeksluitingen in de tehuizen:

Heemzicht: ouderling de Bonte

Sabina: ouderling de Rijke

Open Waard: ouderling de Vries

De ingekomen stukken worden doorgenomen.

Een aantal pastorale zaken wordt besproken.

Een moment van stil gebed vóór de avondmaalsbediening wordt door een ieder waardevol gevonden. Dit willen we voor de toekomst vasthouden.

De kerkenraad staat positief tegenover het interkerkelijke initiatief om zgn. Ezra-avonden voor jonge mensen te gaan beleggen. Onze jeugdleiders zullen hierbij aanwezig zijn.

Voor de kinderen in de kerk zal een zogenaamd ‘Kerkboekje’ worden gemaakt.

De kerkorde wordt op een groot aantal punten aangepast. Aan de hand van een samenvatting van de scriba worden deze besproken. Het gaat vooral om technische-organisatorische wijzigingen die geen principieel karakter dragen.

De kerkenraad besluit om op zondag 16 januari 2011 het themanummer van de Waarheidsvriend over de Herziene Statenvertaling uit te reiken aan de gemeenteleden. Verder zal een bestuurslid van de Stichting HSV worden uitgenodigd om een presentatie voor onze gemeenteleden te verzorgen. Hiervoor zullen ook gemeenteleden van de Hervormde Gemeente van Goudswaard worden uitgenodigd.

De kerkenraad kan zich vinden in het geactualiseerde preekrooster voor 2011 en in het preekrooster voor 2012.

De kerkenraad meent dat de tijd is aangebroken om vervolgstappen te zetten om te komen tot het uitbrengen van een beroep. Bij dit agendapunt is ds. Breugem, als consulent, aanwezig. De gemeente zal worden uitgenodigd om namen in te dienen van personen die naar haar mening voor verkiezing in aanmerking komen. Dit zal in Tot Opbouw van februari 2011 worden toegelicht. Voor de vaststelling van een groslijst wordt een speciale kerkenraadsvergadering belegd: D.V. op 15 februari 2011. Op voorstel van ds. Breugem zal deze vergadering worden voorafgegaan door een gebedssamenkomst, waarvoor ook belangstellende gemeenteleden zullen worden uitgenodigd. Nadat de kerkenraad de prioriteitstelling binnen de groslijst heeft bepaald kan de beroepingscommissie aan het werk. Br. de Vries neemt binnen deze commissie de plaats in van br. Hoogwerf.

De begroting van de kerkrentmeesters voor 2011 wordt vastgesteld. Met de makelaar wordt op korte termijn een plan de campagne doorgesproken voor de verkoop van de pastorie. De bouwvergunning voor de verbouwing van de Hoeksteen is aangevraagd.

De begroting van de diaconie voor 2011 wordt vastgesteld.

Aan het eind van deze kerkenraadsvergadering gaat br. de Rijke voor in dankgebed.

De voorzitter sluit hierop de vergadering.

In memoriam 1

Nadat de kopij van de vorige Tot Opbouw al gereed was om gekopieerd te worden, bereikte ons het bericht dat Cornelia Adriaantje Boender, laatst gewoond hebbend Kievitstraat 4, Piershil op 29 november 2010 op 87-jarige leeftijd is overleden. De gevolgen van de ziekte waaraan zij leed waren vooral de laatste tijd zo duidelijk waar te nemen. Wat is het dan een grote zegen als wij, zoals zuster Boender, uitzicht mogen hebben op het hemelse Kanaän. “Want wij weten, dat, zo ons aardse huis van deze tabernakel gebroken wordt, wij een gebouw van God hebben, een huis niet met handen gemaakt, maar eeuwig in de hemelen.” 2 Korinthe 5 : 1. Op verzoek van de familie heeft onze oud-predikant, ds. de Jong, de begrafenisdienst geleid. Zij is begraven op de oude begraafplaats. Wij verliezen in haar een trouw meelevende zuster.


In memoriam 2

Vlak voordat deze Tot Opbouw zou worden gekopieerd bereikte ons het verdrietige bericht dat op vrijdag 28 januari Bram van Leenen is overleden. Bram was al langere tijd ernstig ziek, maar de laatste tijd ging zijn situatie heel snel achteruit. Gelukkig kon hij verpleegd worden in de Grutto in Strijen, waar Bram woonde. Wij willen de familie en in het bijzonder Ina en Ton en hun kinderen van harte condoleren met het verlies van deze bijzondere broer, zwager en oom. Bram heeft een week voordat hij heenging er nog van getuigd dat hij vrede had en dat hij wist waar hij heenging. Dat mag de familie troosten. De Heere maakt alle dingen nieuw (Openbaring 21 : 5). Het is ook een verlies voor onze gemeente. Bram was met de laatste kerstfeestviering voor de kinderen van de zondagsschool nog in de kerk. De begrafenis zal D.V. plaatsvinden op donderdag 3 februari op de algemene begraafplaats aan de Kreekkant. Daaraan voorgaand zal een rouwsamenkomst worden gehouden in onze kerk. Deze dienst begint om 13.30 uur en zal worden geleid door ds. J. de Jong.
In memoriam 3

Op zaterdagavond 29 januari 2011 is op de leeftijd van 102 jaar ontslapen mevrouw H. van der Hoeven-van der Bie. Sinds enkele jaren werd ze verzorgd in verzorgingshuis Heemzicht, maar tot op zeer hoge leeftijd woonde ze op zichzelf, in haar huisje aan de Zuidzijdsedijk. Ze zag uit naar het Kanaän van de rust, aan de andere kant van de (doods)Jordaan. We wensen de familie van harte de troost toe die de Heere zelf geeft door het geloof.


Hebreën 11 : 14.

Tot slot

Een bijzonder moment toen tijdens de oudejaarsdienst de namen werden voorgelezen van hen die ons in 2010 zijn ontvallen. We mochten, met de rouwdragenden, een ogenblik stil zijn voor Gods aangezicht.


We zijn dankbaar voor de grote inzet van onze broeder J. Hogenhout voor onze gemeente. En ook voor de hulp die we mogen ondervinden van ds. Boers en van de consulent, ds. Breugem. Het helpt ons geweldig in deze vacante tijd. Want wat speelt er veel in onze relatief kleine gemeente.

Dankbaar zijn we ook voor het feit dat br. R.J. de Vries uit Goudswaard op 2 januari 2011 bevestigd mocht worden tot ouderling en dat hij daarmee broeder P. Hoogwerf mocht aflossen, die de gemeente 8 jaar in het ambt van ouderling heeft gediend.

Ook mocht de voorzitter van onze kerkenraad, br. W. den Hartog, herbevestigd worden als diaken. De HEERE gaat nog door met Zijn werk.

De opkomst tijdens de kerstfeestviering voor alle kinderen in de basisschoolleeftijd overtrof onze verwachtingen: bijna 100 kinderen. Dat we hen wat hebben mogen meegeven van de rijkdom van het Kerstevangelie, dat is toch heerlijk? Zeker voor herhaling vatbaar.

Dankbaar zijn we ook over het feit dat de kerkdiensten over het algemeen goed worden bezocht. Al blijft er het verlangen, dat de honger naar het Brood des Levens zo sterk wordt, dat we allemaal tweemaal per zondag, zo dat enigszins mogelijk is, naar de kerk komen.

Het beroepingswerk vraagt onze aandacht. We weten ons daarin afhankelijk van de leiding van de Geest van God. Daarover schrijven we meer in een apart stukje in deze Tot Opbouw.
80 jaar en ouder.
De volgende gemeenteleden hopen in de komende weken 80 jaar of ouder te worden:

  1. mw. M. Kraak-v.d. Linden, Baljuwerf 23 (11-02-1928)

  2. dhr. J.C. Molendijk, Boomgaard 9 (15-02-1927)
DIVERSE BERICHTEN

Rommelmarkt

Al sinds jaren wordt in deze gemeente jaarlijks een rommelmarkt gehouden ten behoeve van de plaatselijke dorpskerk. Ook dit jaar hopen we weer een rommelmarkt te organiseren waarvan de opbrengst zal worden gebruikt voor het onderhoud en de restauratie van het kerkgebouw. De rommelmarkt hopen we dit jaar te houden op:

vrijdag 27 mei van 19.00 - 21.30 uur

zaterdag 28 mei van 09.00 - 12.00 uurVanaf zaterdag 5 maart a.s. tot en met zaterdag 21 mei a.s. zullen iedere zaterdagmorgen van 09.30 uur - 11.30 uur 2 vrijwilligers bij de kerk aanwezig zijn voor het innemen van spullen voor de rommelmarkt.

Wij verzoeken u geen oude t.v.-toestellen en computers in te leveren.

Voor nadere informatie:

Kees de Jong tel. 691979 of e-mail: keesdejong@hetnet.nl


Wim den Hartog tel. 692353 of e-mail: denhartog.wim@gmail.com

Kerstfeestviering kinderen van de zondagsschool

De kerstfeestviering van de kinderen van de zondagsschool ligt al weer achter ons en we zijn al weer bezig aan het jaar 2011. We mogen terug kijken op een fijne kerstfeestviering met veel vaders, moeders, familieleden en leden van de gemeente. De kinderen hebben erg hun best gedaan en dat kan iedereen wel beamen. De lijstcollecte heeft het mooie bedrag opgebracht van € 615,50. En de collecte tijdens de kerstfeestviering: € 238,70. De zondagsschool zal dit aanvullen tot € 250,--. Dit bedrag wordt overgemaakt aan Stichting House of Hope in Rotterdam, een stichting die met inzet van veel vrijwilligers heel veel goed werk doet onder vooral allochtone mensen in Rotterdamse achterstandswijken.

Allemaal erg bedankt voor uw gaven. Wat is het goed om zo samen op die manier de geboorte van onze Heiland te vieren en te gedenken. Als het goed is, is het eigenlijk altijd Kerst in ons hart. Als deze Tot Opbouw verschijnt zijn we al weer begonnen met de zondagsschool, elke zondagmiddag van 14 – 15 uur. Alle kinderen vanaf 4 jaar zijn van harte welkom!

De leiding van de zondagsschoolKerstfeest voor de kinderen van het dorp

Op woensdag 22 december jl. was het zover en mochten we bijna 100 kinderen uit het dorp welkom heten op deze kerstmiddag. Om 15.45 uur begonnen de kinderen binnen te lopen en kregen ze drinken met wat lekkers. Na de opening in de kerk en na wat kerstliederen te hebben gezongen, mochten ze gaan knutselen, wat erg leuk was. Gelukkig was er genoeg hulp en op die manier hebben de kinderen een versierde dakpan of met vers groen een kerstkrans gemaakt. Zij mochten deze na afloop ook mee naar huis nemen. Daarna zijn ze de kerk weer ingegaan om te zingen en konden anderen de rommel opruimen en alles klaarzetten voor het pannenkoekenfestijn, wat ook erg in de smaak viel! Aansluitend werd in de kerk het kerstverhaal verteld en ook nog gezongen. Kandidaat Hogenhout, die het initiatief voor deze middag heeft genomen, heeft rond 19.00 uur geëindigd. Op weg naar de kapstok kregen de kinderen nog een mooi boek en een zak snoep mee naar huis. Mede dankzij alle enthousiaste vrijwilligers kunnen we terugzien op een geslaagd kinderkerstfeest. Echt voor herhaling vatbaar!

Namens de organisatie van het kinderkerstfeest,

G. Monster-ElsdijkPassage

De 56e jaarvergadering van Passage op 24 februari a.s. zal mevr. A. v.d. Wijk uit Den Haag verzorgen met verhalen, zang en gedichten, geheten "Een ketting van verhalen".

Leden en gasten zijn van harte welkom om 19.45 uur in De Hoeksteen.


Verkoping

Op D.V. zaterdag 26 februari 2011 zal er in de grote zaal van de kerk van de Oud Gereformeerde Gemeente aan de Voordoel 15 een verkoping worden gehouden van o.a. snoep, aardappelen, fruit, noten, kettingen, hoedjes, fotokaarten etc.

Tijd van 9.30 – 12.30 uur. Koffie en taart staan voor u klaar!

De opbrengst zal bestemd zijn voor de algemene Bijbelverspreiding t.b.v. de GBS.

Een kijkje nemen is beslist de moeite waard!Dankbetuigingen

Op 17 december 2010 waren wij 40 jaar getrouwd. Bij deze willen wij iedereen bedanken voor de bloemen, kaartjes en felicitaties die wij mochten ontvangen. Nogmaals: hartelijk dank!

Maaike en Adrie Koppenaal
Uw warme en hartelijke belangstelling, in welke vorm dan ook, ter gelegenheid van ons 40-jarig huwelijk hebben wij zeer gewaardeerd. Onze dank daarvoor. In het bijzonder gaat onze dank uit naar onze God die ons al die jaren voor elkaar en ons gezin heeft gespaard.

Greet en Wim den Hartog


Met dit berichtje willen wij u en de uwen alsnog een voorspoedig 2011 toewensen. Beiden waren wij zeer verrast door de goede wensen die wij mochten ontvangen door middel van kaarten, telefoontjes en bloemen ter gelegenheid van de jaarwisseling. Nogmaals: onze welgemeende dank!

Willy en Leo Kosters-van Dommelen


Langs deze weg wil ik iedereen hartelijk bedanken voor de vele kaarten met de beste wensen voor een spoedig herstel en thuiskomst. Het was hartverwarmend. Ik wil van de gelegenheid (al is het wat laat) gebruik maken om iedereen een goed en gezond 2011 toe te wensen. Ik ben blij weer thuis te zijn en maak het goed. Nogmaals hartelijk dank en groeten vanzelfsprekend,

Gré Kraak-van der Linden


Uit Dirksland

Dit keer niet meer uit de pastorie, alhoewel deze wel door een oud-pastoriebewoonster (onze dochter Eliana) wordt bewoond, maar een dankwoord aan u uit Dirksland. Afgelopen tijd hebben wij de videoboodschappen die door verschillende mensen zijn ingesproken, bekeken. Geweldig hoe sommige mensen zo voor de vuist weg hun persoonlijk woord weten in te spreken. Geglimlacht hebben we ook hoe, terwijl de video-opname al liep, er vragen klonken als ‘doet hij het nu’ of ‘op welke knop moet je nu drukken’. Heel herkenbaar voor ons, a-technisch als we zijn. Het bepaalde ons erbij hoezeer we in de achterliggende jaren met u als gemeente vergroeid zijn geraakt en wel en wee rondom het Woord van de Heere hebben meegemaakt. Het betekende voor ons als gezin een hele omschakeling om ergens anders te wonen en een nieuwe start te maken, om als een vreemde een gemeenschap –ook kerkelijk- binnen te komen. Langzamerhand zijn we wel wat gewend, maar u begrijpt het: het haalt het lang niet bij Nieuw-Beijerland!

Het werk in de Samaritaan is heel mooi om te mogen doen. Voor veel mensen is het toch het laatste station. Het is een voorrecht om daar ook met het Woord vanuit de bewogenheid van de Heere Jezus te mogen arbeiden, samen met anderen.

Verder willen we nog iedereen bedanken voor de kerst- en nieuwjaarswensen die we vanuit Nieuw-Beijerland mochten ontvangen. We zijn begonnen met iedereen die ons een kaart stuurde, er een terug te sturen. Maar vanwege het grote aantal zijn we hier niet verder mee gegaan en willen we u en jou via deze Tot Opbouw een goed en gezegend 2011 toewensen.

Als u of jij in de buurt van Dirksland bent, dan bent u/ben jij van harte uitgenodigd om langs te komen ‘voor een bakkie’.

En last but not least, ik wil samen met mijn vrouw Lijda u nogmaals heel hartelijk bedanken voor het bijzondere afscheid wat u voor ons hebt verzorgd. Er zijn er heel veel, die hier heel veel werk aan hebben gehad. Bedankt en ik wil eindigen met het woord waarmee Lukas het evangelie eindigt, als hij schrijft dat de Heere Jezus hen buiten tot aan Bethanië leidt ‘En Zijn handen opheffende, zegende Hij hen.’ (Lukas 24 : 50).

Hartelijke groet vanuit Dirksland,

Fam. J. de JongBeroepingswerk

De kerkenraad meent dat de tijd is aangebroken om volgende stappen te zetten om te komen tot het uitbrengen van een beroep. Wij hebben toestemming om een predikant voor onbepaalde tijd en voor 100% te benoemen. Na het vertrek van ds. de Jong zijn in onze gemeente 15 kandidaten voorgegaan. Niet al deze broeders zijn ook beroepbaar. Zo zijn sommigen van hen nog niet klaar met de studie of hebben inmiddels een beroep naar elders aangenomen. Inmiddels zijn nog 6 andere kandidaten ook beroepbaar; geprobeerd wordt ook daarmee tot afspraken te komen om een keer in onze gemeente voor te gaan. Er is een lijstje met kandidaten van gereformeerde bondssignatuur, die op dit moment beroepbaar zijn. Desgewenst kunt u daar een kopie van krijgen. Daarvoor kunt u contact opnemen met de scriba of met de voorzitter van de kerkenraad. D.V. in 2011 gaan meerdere predikanten voor, die de adviseur voor het beroepingswerk ons heeft aangereikt, dit met inachtneming van de door de kerkenraad vastgestelde profielschets.


Op grond van de kerkorde nodigen wij de belijdende leden van onze gemeente uit om aanbevelingen in te dienen van personen die naar uw mening voor verkiezing in aanmerking komen. Dat mogen meerdere namen zijn. En u behoeft zich vanzelfsprekend niet te beperken tot de voorgangers die u recent hebt gehoord. Wel moet u zich realiseren dat een predikant pas beroepbaar is als hij zijn huidige gemeente ten minste vier jaar heeft gediend.

Een aanbeveling moet schriftelijk en ondertekend worden ingediend. De kerkenraad zou het erg op prijs stellen als u uw aanbeveling ook kort zou willen motiveren. Dat laatste is geen verplichting, maar zou de kerkenraad wel kunnen helpen bij het samenstellen van een groslijst. U hebt gelegenheid tot in het indienen van aanbevelingen tot en met 14 februari 2011. De kerkenraad stelt niet alleen een groslijst vast, maar ook de volgorde daarbinnen. De vaststelling van de groslijst is gepland D.V. op 15 februari 2011. Aan de hand hiervan gaat de beroepingscommissie aan de slag. Deze beroepingscommissie bestaat uit de kerkenraadsleden J. de Bonte, W. den Hartog, M.J. de Rijke en R.J. de Vries; br. C.H. van de Zande is reservelid. De beroepingscommissie gaat kandidaten/predikanten horen, gesprek-ken voeren enz. en brengt daarna advies uit aan de kerkenraad.

U zult begrijpen dat het werk van de beroepingscommissie een vertrouwelijk karakter draagt.

De kerkenraad stelt de gemeente vervolgens tijdens een verkiezingsbijeenkomst in de gelegenheid om zich uit te spreken over het al dan niet beroepen van de voorgedragen kandidaat of predikant.

Wij zijn ons terdege bewust van onze verantwoordelijkheid in deze. Er hangt veel van af, zowel voor degene die verkozen wordt als voor de gemeente. Met psalm 127 in gedachten beseffen wij onze afhankelijkheid van de zegen van God, ook en juist in het beroepingswerk. Ons gebed is dat de Heere ons een voorganger zal geven in Zijn gunst, iemand die op een geestelijke wijze leiding kan geven aan onze gemeente. Met het oog hierop wil de kerkenraad op 15 februari a.s., voordat een groslijst wordt samengesteld, in gebed gaan. Belangstellende gemeenteleden die deel willen nemen aan deze gebedsronde of die daar alleen maar bij aanwezig willen zijn, zijn van harte welkom in de Hoeksteen van 19.30 tot ongeveer 20.00 uur. Daarna gaat de kerkenraad in een vertrouwelijke vergadering aan het werk. Als u daar behoefte aan hebt kunt u een kopie krijgen van een lijst met intrededata van predikanten, zodat u kunt zien welke predikanten minimaal 4 jaar in de huidige gemeente staan. Neemt u daarvoor dan even contact op met de scriba of met de voorzitter van de kerkenraad.


Uw kerkenraad

Gemeentebijeenkomst

D.V. op dinsdag 15 maart a.s. zal een gemeentebijeenkomst worden gehouden. Tijdens deze bijeenkomst hoopt ds. H. Russcher namens het bestuur van de Stichting Herziene Statenvertaling een presentatie te houden over de herziene statenvertaling.

Onlangs is het themanummer van De Waarheidsvriend over de herziene statenvertaling uitgereikt. Wij hopen dat u het hebt gelezen. De kerkenraad ziet de herziene statenvertaling als een eerlijke poging om de (zeer betrouwbare) statenvertaling voor het nageslacht te bewaren.

De gemeentebijeenkomst zal beginnen om 19.45 uur (inloop tussen 19.30 en 19.45 uur). Van 19.45 – 20.45 uur zal worden ingegaan op enkele onderwerpen die voor onze gemeente van belang zijn, zoals de voorbereiding van de verbouwing van de Hoeksteen, de stand van zaken met betrekking tot de pastorie en –voor zover mogelijk- het beroepingswerk. Van 20.45 - 21.00 zal pauze worden gehouden. De presentatie van ds. Russcher begint dan om 21.00 uur.

Vanzelfsprekend zal er voldoende gelegenheid zijn om vragen te stellen. Na deze gemeentebijeenkomst willen wij peilen hoe de gemeente denkt over de invoering van de herziene statenvertaling in onze gemeente, dus als kanselbijbel en voor gebruik op bijbelkringen, catechisatie enz. Wij hopen dat velen uit de gemeente zullen komen.

IK GEEF DE PEN DOOR

In 1978 ben ik geboren in het kleine plaatsje Oud-Alblas wat ligt in de Alblasserwaard. Ik ben opgegroeid in een gezin met vijf kinderen, waarvan ik de vierde was. Mijn ouders hadden een melkveebedrijf en daardoor woonden wij buiten het dorp en dat betekende elke dag op de fiets naar de basisschool. Als klein meisje was ik altijd met dieren of buiten bezig. Dat verklaart misschien nu ook waarom ik paarden, honden en katten heb. Na de basisschool ben ik naar de MAVO gegaan in Papendrecht. Omdat het agrarische toch in mijn bloed zit ben ik vervolgens naar de Middelbare Agrarische School (MAS) in Dordrecht gegaan, waar ik Adriaan, die daar ook een opleiding volgde, leerde kennen. Na 4 jaar MAS zag ik geen toekomst in de bloemen, maar meer in het agrarische onderwijs. Het gevolg van deze keuze was, 4 jaar heen en weer reizen tussen Oud-Alblas en 's-Hertogenbosch, waar ik op de STOAS de agrarische lerarenopleiding heb gevolgd. Bij de eerste stage op het Wellantcollege VMBO Klaaswaal wist ik zeker dat ik in het onderwijs wilde. In het 4de jaar van mijn opleiding ben ik afgestudeerd op het Wellantcollege VMBO Dordrecht, waar ik nu nog 3 dagen in de week werkzaam ben als praktijkdocente. In mei woon ik 7 jaar in Piershil en samen met de familie van Adriaan hebben wij een akkerbouwbedrijf in Goudswaard. Waarschijnlijk is het de meeste mensen niet onopgemerkt gebleven, dat ons huis aan de Oudendijk verkocht is. Vanwege bedrijfsuitbreiding gaan wij in juli verhuizen naar Goudswaard. Ondanks de verhuizing blijven wij toch in deze gemeente, omdat wij ons hier thuis voelen.

Hartelijke groet, Dicky Veerman – van Vuuren.
De pen wordt doorgegeven aan….H. Ensering
Met het oog op Israël en de Gemeente.

………de Joden wezen de Here Jezus af. Dat bleef niet zonder gevolgen, want hen werd door God een bedekking opgelegd: ‘Want tot heden toe blijft dezelfde bedekking over de voorlezing van het oude verbond zonder weggenomen te worden, omdat zij slechts in Christus verdwijnt. Ja, tot heden toe ligt telkens wanneer Mozes voorgelezen wordt een bedekking over hun hart, maar telkens wanneer iemand zich tot de Here bekeerd heeft, wordt die bedekking weggenomen. De Here nu is de Geest; en waar de Geest des Heren is, is vrijheid. En wij allen die met een aangezicht waarop geen bedekking meer is, de heerlijkheid des Heren weerspiegelen, veranderen naar hetzelfde beeld van heerlijkheid tot heerlijkheid, immers door de Here, die Geest is.’[2Kor.3:14-18] Deze bedekking is de oorzaak dat zo weinig Joden de weg tot Christus vinden. Daarom zegt Paulus in Rom.9:2-3: ‘Ik heb een grote smart en een voortdurend hartzeer. Want zelf zou ik wel wensen van Christus verbannen te zijn ten behoeve van mijn broeders [de Joden], mijn verwanten naar het vlees.’ Nu het Messiaanse Rijk is uitgesteld [tot op heden], is er voor de volgelingen van Jezus [de Gemeente] een nieuw koninkrijk om naar uit te kijken: Het Koninkrijk Gods. Paulus heeft daar veel over gesproken. Bijvoorbeeld in 1Kor.15:50: ‘Dit spreek ik evenwel uit, broeders: vlees en bloed kunnen het Koninkrijk Gods niet beërven en het vergankelijke beërft de onvergankelijkheid niet.’ Het onvergankelijke is de geest van de gelovige. Die vaart na het sterven op naar het koninkrijk van God: ‘Gij weet trouwens hoe wij, als een vader zijn eigen kinderen, u hoofd voor hoofd vermaanden, aanmoedigden en betuigden te blijven wandelen, Gode waardig, die u roept tot Zijn eigen Koninkrijk en heerlijkheid.’[1Tess.2:11-12] En 2Petrus 1:11: ‘Want zó zal u rijkelijk worden verleend de toegang tot het eeuwige Koninkrijk van onze Here en Heiland, Jezus Christus.’

Over dat koninkrijk spreekt de Here Jezus in Joh.14:2: ‘In het huis mijns vaders zijn vele woningen – anders zou Ik het u gezegd hebben – want Ik ga heen om u plaats te bereiden.’ Voor elke gelovige geldt dus de rijke belofte, dat de Here Jezus een thuis voor hem/haar gereed maakt. Als u dus in Christus sterft, wordt u verwacht!!

Dan zult u de mooiste thuiskomst meemaken die maar mogelijk is.

[uit ‘Profetie in het Nieuwe Testament’, door ev.Gert van de Weerd in Het Zoeklicht]

Alles ten goede


Ik dacht, dat het een najaarsblad,

Een geel geworden blad was;

Maar ‘k zag dat het een vlinderke,

Een vlinder op mijn pad was.
Ik dacht: er dreigt een zware storm,

Die heel veel zorg zal geven;

Maar ‘k zag, hoe straks integendeel

De schepping ging herleven.
Ik dacht, dat alles tegenliep,

k Was moedeloos, verlegen;Maar zie, het bleek de rechte weg,

t Was juist een weg van zegen.


Ik dacht, ik dacht… maar wat ik denk,

Is stellig niet onfeilbaar.

Laat ik maar voortgaan aan Gods hand:

Zijn wijsheid is onpeilbaar!
Laat ik maar voortgaan naar Zijn wil

En letten op Zijn wenken,

Wat eerst een onheil scheen, kan dan

Mij blijken heil te schenken!

Morgenster. De telling van de zendingsbusjes over november en december bedraagt totaal € 352,10. Met 4 streepjes erbij op de thermometer, komt de stand op 20.
Kopij. De volgende Tot Opbouw zal D.V. uitkomen vóór zondag 6 maart 2011. De kopij voor dat nummer s.v.p. vóór vrijdag 18 februari 2011 inleveren bij de scriba. Bij voorbaat hartelijk dank.
De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina