Relatie kwaliteitscriteria – protocollen Versie 29 november 2004Dovnload 51.11 Kb.
Datum16.08.2016
Grootte51.11 Kb.
Relatie kwaliteitscriteria – protocollen

Versie 29 november 2004Nr.

Beschrijving kwaliteitscriteria / vraagstelling zelfevaluatie

Naam protocol (/stroomschema)

Waar is protocol te vinden

Opmerkingen / planning

2.6

Protocollen en werkinstructies

2.6.1 a

Uitvoeren van een toezichtsbezoek

Uitvoeren van integrale controle 221004

Door SEPH gemaild aan coördinatoren kwaliteitscriteria d.d. 22 oktober 2004

Dit protocol wordt is aangepast op basis van de nieuwe Limburgse Sanctie- en Gedoogstrategie.

Planning: gereed

2.6.1.b

Behandeling van een klacht

Klachtafhandeling 170604

Door SEPH gemaild aan coördinatoren kwaliteitscriteria d.d. 18 juni 2004

Het landelijke protocol dat 18 juni jl. is gemaild hoeft op grond van de pilot centrale klachtenaanname niet aangevuld te worden. Planning: gereed

2.6.1.b

Behandeling van een klacht

Stroomschema klachtaanname pilot 150904

Door SEPH gemaild aan coördinatoren kwaliteitscriteria d.d. 27 september 2004

Dit is aanvullend ten opzichte van het protocol Klachtafhandeling 170604.

Planning: gereed

2.6.1.b

Behandeling van een klacht

Stroomschema klachtafhandeling voorbeeld Kerkrade 150904

Door SEPH gemaild aan coördinatoren kwaliteitscriteria d.d. 27 september 2004

Dit is aanvullend ten opzichte van het protocol Klachtafhandeling 170604.

Planning: gereed

2.6.1.c

Behandeling van een melding van een ongewoon voorval

Optreden ongewone voorvallen en incidenten 170604

Door SEPH gemaild aan coördinatoren kwaliteitscriteria d.d. 18 juni 2004

Planning: gereed

2.6.1.c

Behandeling van een melding van een ongewoon voorval

Stroomschema melding ongewone voorvallen 150904

Door SEPH gemaild aan coördinatoren kwaliteitscriteria d.d. 27 september 2004

Dit is aanvullend ten opzichte van het protocol Optreden ongewone voorvallen en incidenten. Planning: gereed

2.6.1.d

Behandeling van een ongeval / incident

Optreden ongewone voorvallen en incidenten 170604

Door SEPH gemaild aan coördinatoren kwaliteitscriteria d.d. 18 juni 2004

Planning: gereed

2.6.1.e

Controle van administratieve bescheiden

Uitvoeren van administratieve controle 221004

Door SEPH gemaild aan coördinatoren kwaliteitscriteria d.d. 22 oktober 2004

Dit protocol is nog aangepast op basis van de nieuwe Limburgse Sanctie- en Gedoogstrategie.

Planning gereed

2.6.1.f

Toezicht op / controle van emissienormen

Uitvoeren van administratieve controle 221004

Door SEPH gemaild aan coördinatoren kwaliteitscriteria d.d. 22 oktober 2004

Zie de opmerking hierover op pag. 2 van de notitie Bouwstenen voor een toezichtstrategie.

Planning: gereed

2.6.1.g

Het opstellen van een bezoekrapport

Rapportage controles 221004

Door SEPH gemaild aan coördinatoren kwaliteitscriteria d.d. 22 oktober 2004

Planning: gereed

2.6.1.h

Het uitvoeren van diepte-onderzoeken

Uitvoeren van een integrale controle 221004 of Uitvoeren administratieve controle 221004

Door SEPH gemaild aan coördinatoren kwaliteitscriteria d.d. 22 oktober 2004

Zie de opmerking hierover op pag. 3 van de notitie Bouwstenen voor een toezichtstrategie.

Planning: gereed

2.6.1.i

Het uitvoeren van quickscans

Uitvoeren van aspectcontrole 221004

Door SEPH gemaild aan coördinatoren kwaliteitscriteria d.d. 22 oktober 2004

Zie de opmerking hierover op pag. 3 van de notitie Bouwstenen voor een toezichtstrategie.

Planning: gereed

2.6.1.j

De toepassing van de sanctiestrategie

Toepassen sanctiestrategie 221004

Door SEPH gemaild aan coördinatoren kwaliteitscriteria d.d. 22 oktober 2004

Planning: gereed

2.6.1.j

De toepassing van de sanctiestrategie – onderdeel: optreden tegen overtredingen eigen organisatie en andere overheden

Optreden tegen overtredingen eigen organisatie en andere overheden 221004

Door SEPH gemaild aan coördinatoren kwaliteitscriteria d.d. 22 oktober 2004

Planning: gereed

2.6.1.k

De toepassing van de gedoogstrategie

Toepassing gedoogstategie 221004

Door SEPH gemaild aan coördinatoren kwaliteitscriteria d.d. 22 oktober 2004

Planning: gereed

2.6.1.l

De interne afstemming van handhavingsactiviteiten met andere organisatieonderdelen

Interne afstemming 161104 en Afstemming met vergunningverlening 161104.

Door SEPH gemaild aan coördinatoren kwaliteitscriteria d.d. 29 november 2004

Planning: gereed

2.6.1.m

De uitvoering van afspraken uit de bestuursovereenkomstenDe bestuursovereenkomst loopt af op 1 januari 2005. In het kader van de nieuwe Limburgse sanctie- en gedoogstrategie zijn afspraken gemaakt over bestuursrechtelijk en strafrechtelijk optreden en de daarbij behorende informatieuitwisseling. Deze afspraken zijn opgenomen in de protocollen sanctiestrategie en gedoogstrategie.

Planning: gereed

2.6.1.n

De wijze van samenwerken wanneer van meerdere bevoegde gezagen sprake is
Dit protocol moet nog gemaakt worden.

In het B-PMO van 2 december 2004 komt een voorstel aan de orde over de wijze van taakverdeling bij meervoudige handhavingsbevoegdheden. Op basis van het B-PMO-besluit wordt een protocol opgesteld. Planning: December 2004.

Aan te leveren door SEPH.

2.6.1.o

De wijze van samenwerken in ketenhandhaving

Ketenhandhaving 221004

Door SEPH gemaild aan coördinatoren kwaliteitscriteria d.d. 22 oktober 2004.

De wijze van samenwerken wanneer sprake is van na elkaar bevoegde gezagen, is opgenomen in de nieuwe Limburgse sanctie- en gedoogstrategie. Zie ook de notitie afspraken ketenbeheer/-toezicht die door het SEPH is toegezonden aan de coördinatoren kwaliteitscriteria d.d. 28 mei 2004.

Planning: Gereed

2.6.1.p

Overige, namelijk nalevingsstrategie – onderdeel overige instrumenten, niet zijnde handhavingAls gemeente zelf opstellen, afhankelijk van de gekozen overige instrumenten.

2.6.1.p

Overige, namelijk uitvoeren hercontrole

Uitvoeren hercontrole 221004

Door SEPH gemaild aan coördinatoren kwaliteitscriteria d.d. 22 oktober 2004

Zie de opmerking hierover op pag. 3 van de notitie Bouwstenen voor een toezichtstrategie.

Planning: gereed

2.6.1.p

Overige, namelijk projectmatige aanpak

Projectmatige aanpak 170604

Door SEPH gemaild aan coördinatoren kwaliteitscriteria d.d. 18 juni 2004

Planning: gereed.

2.6.1.p

Overige, namelijk verzoek tot handhavingPlanning: eerste helft december 2004. Aan te leveren door SEPH.

2.6.1.p

Overige, namelijk regeling uitbesteding

Protocol uitbesteding toezichthoudende taken 160804

Door SEPH gemaild aan coördinatoren kwaliteitscriteria d.d. 17 augustus 2004

Dit protocol wordt aangeboden ter ondersteuning van de invulling van kwaliteitscriterium 1.4f.

Planning: gereed

2.6.1.p

Overige, namelijk interne (kwaliteits)audits

Protocol interne audits 270904

Door SEPH gemaild aan coördinatoren kwaliteitscriteria d.d. 27 september 2004

Dit voorbeeldprotocol wordt aangeboden ter ondersteuning van de invulling van kwaliteitscriterium 4.4. Het betreft een voorbeeld van de Provincie Limburg.

Planning: gereed

2.6.1.p

Overige, namelijk aansturing BOA’s
Door SEPH gemaild aan coördinatoren kwaliteitscriteria d.d. 9 november 2004

Planning: gereed

2.7

Protocollen voor communicatie, informatiebeheer en informatieuitwisseling

2.7.a

Communicatie over toezichtsresultaten, sancties en gedoogbesluiten

Protocol communicatie over toezichtsresultaten e.d. 270904

Door SEPH gemaild aan coördinatoren kwaliteitscriteria d.d. 27 september 2004

Dit betreft de gedragslijn van de Provincie Limburg over het op het internet plaatsen van toezichtsresultaten e.d.. Dit kunt u als voorbeeld gebruiken om uw eigen protocol te maken voor de communicatie over toezichtsresultaten, sancties en gedoogbesluiten. Planning: gereed

2.7.b

Informatiebeheer over toezichtsresultaten, sancties en gedoogbesluiten

Beheer van informatie (dossiervorming) 170604 en Beheer van informatie 170604

(onderdeel: geautomatiseerd bedrijvenbestand)Door SEPH gemaild aan coördinatoren kwaliteitscriteria d.d. 18 juni 2004

Planning: gereed

2.7.c

Operationele informatie-uitwisseling intern over toezichtsresultaten, sancties en gedoogbesluitenDe wijze waarop u de interne operationele informatieuitwisseling geregeld heeft binnen uw organisatie, zelf verwerken in de protocollen die betrekking hebben op toezicht.

2.7.c

Operationele informatie-uitwisseling met andere handhavingsorganisaties over de toezichtsresultaten, sancties en gedoogbesluitenDe provinciebrede afspraken over informatieuitwisseling op grond van de sanctie- en gedoogstrategie worden verwerkt in de protocollen sanctiestrategie en gedoogstrategie. Planning gereed Eventuele aanvullende locale afspraken zelf opnemen in de protocollen.

De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina