Reportage: 'icf vraagt andere manier van helpen'Dovnload 11.27 Kb.
Datum20.08.2016
Grootte11.27 Kb.
REPORTAGE: 'ICF vraagt andere manier van helpen'
van onze redactie -bron: Redactioneel

door: Ton van Vugt


Op de ANGO-ledenvergadering van zaterdag j.l. hield Piet Vreeswijk

een interessante lezing over ICF (International Classification

Functional). Deze nieuwe manier van kijken, denken, meten en

helpen vraagt een nieuwe houding van de hulpverlening. Laten we

proberen het een-en-ander voor u samen te vatten.
Wat is ICF?
De ICF is een internationale, multiprofessionele classificatie voor het

vastleggen van het functioneren van een persoon in het dagelijks leven en

factoren die op dat functioneren van invloed zijn.
Deze classificatie, die wordt gebruikt naast andere classificaties (zoals de ICD waarmee met name ziekten kunnen worden benoemd), wordt in de

Nederlandse gezondheidszorg in toenemende mate gebruikt. Daarbij gaat het om het gebruik in het kader van beleid (zorgtoewijzing / indicatiestelling en financiering van zorg en hulpmiddelen), documentatie, het ontwikkelen van richtlijnen, onderzoek en onderwijs naast gebruik door de individuele beroepsbeoefenaar.


Door het gebruik van de ICF-terminologie worden gegevens over

beroepsgroepen heen en tussen landen vergelijkbaar. Voor paramedici is de ICF bijzonder belangrijk omdat deze classificatie geschikt is om de

aangrijpingspunten van (para)medische zorg te benoemen. Dit levert de basis voor relevante meetbare resultaten van zorg.
De ICF in relatie tot de WMO.
In het Wetsvoorstel Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) is het

compensatiebeginsel opgenomen. Dit beginsel verplicht de gemeente om

beperkingen te compenseren die iemand ervaart bij het voeren van een

huishouden, bij het ontmoeten van mensen of in het vervoer. De gemeente is wel vrij om zelf te bepalen hóe ze daar invulling aan geeft. Dit moet zij in een verordening vastleggen. Aan het compensatiebeginsel wordt een motiveringsplicht gekoppeld. De gemeente moet beargumenteren dat een Wmo-voorziening tot compensatie van een beperking leidt. Hiermee heeft de gemeente een resultaatsverplichting.


Bij het beoordelen of en welke soort ondersteuning iemand nodig heeft, kan de gemeente gebruik maken van de ICF-classificatie. De ICF is een

begrippenkader waarmee het mogelijk is het functioneren van mensen en de eventuele problemen die mensen in het functioneren ervaren te beschrijven plus de factoren die op dat functioneren van invloed zijn.


Perspectieven en begrippen uit de ICF.
- De ICF biedt een standaardtaal én een schema voor de beschrijving van

het menselijk functioneren en hetgeen daarmee verband houdt. Met de ICF kan iemands functioneren worden beschreven vanuit drie verschillende perspectieven:


het perspectief van de mens als organisme, als ‘lichaam’ (hoe goed

functioneren bijvoorbeeld de gewrichten, het hart en de bloedvaten,

de hersenen en zenuwen, en de longen van een persoon? Zijn ze

onbeschadigd?);


het perspectief van het menselijk handelen (welke activiteiten voert

iemand zelf uit en welke zou hij/zij zelf kunnen of willen uitvoeren?);


het perspectief van participatie, deelname aan het maatschappelijk

leven (kan iemand meedoen op alle levensterreinen (zoals werk,

gezin, hobby) en doet hij/zij ook mee? Is iemand een volwaardig lid

van de maatschappij?).


Nieuwe manier van hulpverlenen.
De ICF meet niet, zoals de oude WVG dit wel vaak deed, met middelen en

voorraden. Er wordt vooral gekeken wat iemand nodig heeft om iets zelf te kunnen doen. Dat vraagt anders denken, anders kijken en anders handelen.


Het is niet meer vanzelfsprekend dat iemand een rolstoel nodig heeft of

krijgt, maar er wordt in een geheel plaatje gekeken of dit wel de juiste optie of oplossing is voor de vraag van die persoon.


Meer info:
Piet Vreeswijk heeft aangegeven om aan geledingen binnen de ANGO, te

denken valt in eerste instantie aan ANGO-adviseurs, de ICF-theorie nog eens uitgebreid uit te leggen. ANGO district Noord-Brabant heeft dit voornemen op haar (bij)scholingsdagen seizoen 2008/2009 geplaatst.


Als u snel alles wilt weten over ICF, kijk dan eens HIER.
De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina