Resultatenoverzicht lto noord Gelderland 2011Dovnload 29.18 Kb.
Datum07.10.2016
Grootte29.18 Kb.


Resultatenoverzicht LTO Noord Gelderland 2011

LTO Noord Gelderland heeft ook het afgelopen jaar weer de belangen voor boeren en tuinders behartigd. Dat heeft geleid tot veel resultaten op provinciaal en lokaal niveau. Deze resultaten zijn tot stand gekomen middels een goede samenwerking met de afdelingen en sectoren van LTO Noord. Goede contacten met de politiek en maatschappelijke organisaties in Gelderland zijn evenzeer van belang.


PROVINCIAAL BELEID

Ecologische Hoofdstructuur wordt kleiner

LTO Noord Gelderland heeft samen met andere partijen een voorstel gedaan om de EHS te ‘herijken’. De EHS wordt 6.000 ha kleiner. De planologische schaduwwerking verdwijnt, waardoor de land- en tuinbouw in deze gebieden weer ontwikkelingsruimte krijgt. Provinciale Staten hebben dit voorstel overgenomen.


Verlenging contracten agrarisch natuurbeheer

De provincie was van plan om contracten voor agrarisch natuurbeheer buiten de EHS, die eind 2011 afliepen, niet meer te verlengen. Door inzet van LTO Noord Gelderland is dit voorkomen. Provinciale Staten hebben besloten dat agrariërs deze contracten in ieder geval voor 2 jaar kunnen verlengen. Voor 2014 zal het rijksbeleid voor agrarisch natuurbeheer buiten de EHS bekend zijn. Zo ontstaat er geen ‘gat’ in deze vorm van beheer.


Vergunningverlening Natura 2000 verruimd

Bedrijven in en in de buurt van Natura 2000-gebieden zaten vrijwel geheel op slot. LTO Noord Gelderland heeft met provincie, GMF, NMV en NVV hierover een akkoord bereikt. Dit is in oktober vastgelegd in provinciaal beleid. Veehouderijbedrijven kunnen nu makkelijker een vergunning krijgen terwijl tegelijk de ammoniakbelasting in Gelderland verder wordt teruggedrongen. Dit betekent dat ongeveer 80% van de bedrijven een vergunning kan krijgen zonder dat zij aanvullende maatregelen hoeven te nemen. De andere 20% van de bedrijven kan gebruik maken van saldering: het overnemen van rechten van gestopte bedrijven. Voorwaarde is wel dat er voldoende rechten beschikbaar zijn. De vergunningverlening is zodoende een stuk vereenvoudigd


Niet alsnog NB-vergunning nodig

In hetzelfde akkoord is geregeld dat agrarische bedrijven, die hebben uitgebreid voor 1 februari 2009, op basis van een verleende bouw- en milieuvergunning geen vergunning meer hoeven aan te vragen in het kader van de Natuurbeschermingswet. Zo’n 2.000 agrarische bedrijven verkeerden hierdoor in onzekerheid. Met dit akkoord is deze onzekerheid weggenomen.


Megastal bestaat niet

Het rijk had de provincies gevraagd vooralsnog geen megastallen toe te staan. Mede op aandringen van LTO Noord Gelderland heeft de provincie besloten hier niet op in te gaan. Megastal is geen hanteerbaar begrip. In het Gelders Streekplan is voor intensieve veehouderij de maximumomvang van bouwblokken vastgelegd. Hiermee is geborgd dat er geen onaanvaardbaar grote bedrijven zullen komen. LTO Noord Gelderland is het hiermee eens, maar vindt wel dat de maatvoering van de bouwblokken in de toekomst verruimd moet worden.


Agrarisch bouwmeesterschap

LTO Noord Gelderland heeft samen met Gelders Genootschap en de provincie het project ‘Bouwmeesterschap bij agrarisch bouwen’ opgezet. Het doel is om schaalvergroting in de landbouw hand in hand te laten gaan met een goede vormgeving en landschappelijke inpassing van agrarische gebouwen. Vier agrarische bedrijven hebben plannen gemaakt om aan de hand van dit nieuwe concept hun bedrijf uit te breiden. LTO Noord Gelderland wil met deze aanpak de starre discussie over de omvang van bouwblokken doorbreken.


Herstructurering Glastuinbouw

De provincie heeft zowel voor Huissen-Bemmel als de Bommelerwaard een Structuurvisie opgesteld. Daarin is opgenomen waar de glastuinbouw zich kan ontwikkelen (intensiveringsgebieden) en waar beperkingen zijn (extensiveringsgebieden). In de extensiveringsgebieden krijgen tuinders de mogelijkheid om eenmalig met meer dan 20% uit te breiden. Zij kunnen ook kiezen voor verplaatsing naar het intensiveringsgebied. LTO Noord Gelderland en LTO Noord Glaskracht kunnen zich vinden in deze aanpak.


Verplaatsingsregeling glastuinbouw

De provincie heeft in 2011 € 5,7 miljoen beschikbaar gesteld voor de verplaatsingsregeling glastuinbouw. Glastuinbouwbedrijven kunnen met subsidie van de provincie verplaatsen naar specifiek aangewezen gebieden, waar volop ontwikkelingsruimte is. Het bedrijf op de oude locatie wordt gesaneerd. Voor de regeling is veel belangstelling. LTO Noord Gelderland en LTO Noord Glaskracht pleiten voor voortzetting van dit beleid, maar wel onder de voorwaarde dat het budget toereikend moet zijn.


Innovatiefond tuinbouw

Gedeputeerde Staten willen een nieuw fonds in het leven roepen om innovatie in de tuinbouw te stimuleren. Het fonds krijgt de naam Betuwse Bloem Innoveert. Het wordt een 'revolverend fonds': als de uit het fonds gefinancierde projecten een succes worden, vloeit het geld daaruit weer terug in de provinciekas. Tegen gunstige voorwaarden kan krediet worden verstrekt voor ongeveer 20 vernieuwende projecten. Het fonds richt zich primair op de agrarische sector. Gedeputeerde Staten willen € 2 miljoen aan het fonds beschikbaar stellen. Provinciale Staten beslissen hierover begin 2012.Voortzetting Betuwse Bloem

LTO Noord Gelderland steunt de voortzetting van het project ‘De Betuwse Bloem’. Dit project richt zich op versterking van de economische structuur van de tuinbouw in het Rivierengebied. Dit gebeurt door het bevorderen van de samenwerking tussen de verschillende sectoren in de tuinbouw en het versterken van de keten binnen de sectoren/tuinbouwclusters. Onder de Betuwse Bloem hangen verschillende pacten. Gedeputeerde Staten stellen voor om aan het laanboompact en fruitpact ieder € 37.500 ter beschikking te stellen zodat deze pacten kunnen worden voortgezet.


Dag van LTO Noord Gelderland groot succes
De dag van LTO Noord Gelderland op 25 februari 2011 was wederom een groot succes. Maar liefst 1.200 leden met partners en kinderen bezochten Burgers’ Zoo te Arnhem. Het thema ‘De land- en tuinbouw als pijler van de provinciale economie’ sprak de aanwezigen zeer aan. Het was weer een echte gezinsdag met een goed programma en veel ruimte voor informele contacten.
VELUWE EN VALLEI

Extra mestopslag op de Veluwe

Gemeenten Apeldoorn, Epe, Brummen en Voorst staan tijdelijk extra mestopslag toe onder bepaalde voorwaarden. Dat is gebeurd op aandringen van de LTO Noord afdelingen. De tijdelijke opslag moet uiterlijk 1 mei 2012 zijn verwijderd.
Bouwhoogte Voorst

Met een goothoogte van 6 meter en een nokhoogte van 12 meter kunnen agrariërs in de gemeente Voorst uit de voeten. Deze bouwhoogtes zijn de kaders voor het nieuwe bestemmingsplan Buitengebied. Dankzij de inzet van LTO Noord afdeling Voorst zijn ze opgerekt ten opzichte van eerdere plannen.


LOG Beemte-Vaassen

Provinciale Staten hebben € 5 miljoen beschikbaar gesteld voor het landbouwontwikkelingsgebied (LOG) Beemte-Vaassen. Het geld is nodig om het gebied in te richten en de verplaatsingen van intensieve veehouderijbedrijven mogelijk te maken.


Nokhoogte 12 meter in LOG Beemte-Vaassen

De nokhoogte van agrarische bedrijfsgebouwen is in het ontwerpbestemmingsplan Beemte-Vaassen verhoogd van 11 naar 12 meter. Dit biedt ruimte aan verdere ontwikkeling van melkveehouderijbedrijven in het gebied. De LTO Noord afdelingen Apeldoorn en Noordoost-Veluwe hebben hierover met de gemeenten Apeldoorn en Epe overeenstemming bereikt.Waterafvoer verbeteren

Op aandringen van LTO Noord afdelingen Apeldoorn, Voorst en Noordoost-Veluwe neemt het waterschap Veluwe maatregelen om de waterafvoer te verbeteren. Naast aanpassingen in het watersysteem (versneld uitvoeren baggeren, aanpassing stuw en duiker bij de Vloeddijk) gaat het waterschap het peilbeheer optimaliseren en automatiseren. Ook kijkt het waterschap naar verbetering van het maaibeleid van watergangen zoals de Nieuwe Wetering en de Grift.


Structuurvisie Elburg

Mede door de lobby van de LTO Noord afdeling Randmeerkust staat de agrarische sector in de Structuurvisie 2030 van de gemeente Elburg er goed op. De Structuurvisie biedt zo een goede basis voor een nieuw bestemmingsplan Buitengebied.


Landbouwvisie Nijkerk 2030

De landbouwvisie van LTO Noord afdeling Veluwerand is positief  ontvangen door de gemeente Nijkerk.  De visie wordt opgenomen in de Structuurvisie Nijkerk 2030. De ontwikkelingsruimte voor de agrarische sector, het belang van innovatie, duurzaamheid, educatie en maatschappelijke verantwoorde inbedding staan centraal in de visie. De agrarische sector is sterk verweven met de omgeving.


Masterplan glastuinbouw Twello-Voorst

Dit jaar is officieel het besluit gevallen om de al eerder in beeld zijnde voorkeurslocatie verder te ontwikkelen tot een tuinbouwcluster. In een cluster mogen glastuinbouwbedrijven groeien met meer dan 20%. Glastuinbouwbedrijven kunnen met subsidie naar het cluster worden verplaatst. Inmiddels heeft de gemeente Voorst voor het cluster het Masterplan uitgewerkt en zijn de eerste voorbereidingen getroffen om een tuinder naar dit gebied te verplaatsen


ACHTERHOEK EN LIEMERS

Verbetering maaibeleid WRIJ

Op aandringen van LTO Noord Gelderland heeft het waterschap Rijn en IJssel (WRIJ) het maaibeleid verbeterd. LTO Noord Gelderland heeft aangegeven dat sloten op tijd schoon moeten zijn, een betere prioritering binnen het maaiprogramma nodig is en de communicatie moet worden verbeterd. LTO Noord Gelderland en WRIJ hebben in het najaar een evaluatie verricht. De conclusie is dat het maaibeleid en de communicatie wezenlijk zijn verbeterd.

 

Landbouw op Peil

Het project Landbouw op Peil is officieel van start gegaan. Dit project moet oplossingsrichtingen bieden die werken in de praktijk. De maatregelen zijn gericht op verbetering van de waterhuishouding en klimaatbestendig waterbeheer. Inmiddels zijn 15 waterhuishoudplannen voor de deelnemende bedrijven gemaakt.  Met de agrarische ondernemers worden op eigen gronden vernieuwende maatregelen uitgevoerd en getoetst.


Landbouwvisie De Liemers

De LTO Noord afdeling De Liemers heeft met haar landbouwvisie aan bestuurders van de verschillende gemeenten in De Liemers laten zien dat de land- en tuinbouw een vitale sector is.

In De Liemers is een groot aantal initiatieven van ondernemers die aantonen dat de agrarische sector meer is dan produceren. De Landbouwvisie krijgt een vervolg. Samen met het Plattelandshuis wordt uitgezocht welke regels knellend werken.
Teeselinkven schrappen
Het rijk is van plan het Teeselinkven te schrappen als Natura 2000-gebied. Hiermee komt de externe werking, waardoor agrariërs worden beperkt, te vervallen. LTO Noord Gelderland staat achter dit voornemen van het rijk.
Landbouwvisie Berkelland

De Landbouwvisie van LTO Noord afdeling Berkelland is positief ontvangen door de Gemeente Berkelland. De visie is onderbouwd met gesprekken met het agro-bedrijfsleven in de regio en de leden.


Bestemmingsplan Buitengebied Zelhem

In het bestemmingsplan Buitengebied Zelhem is voor vormwijziging van het bouwblok geen economische onderzoek nodig en zijn de afstandsnormen voor bijgebouwen verbeterd.

LTO Noord afdeling Bronckhorst heeft de gemeente gevraagd dat op te nemen in het definitieve bestemmingsplan.
N18

LTO Noord zet zich in voor behoud van de landbouwstructuur, ook na de aanleg van de N18. LTO Noord zet zich ook in voor veilige oversteken voor landbouwverkeer en een goede verkaveling na aanleg van de weg.


Nieuwe bestemming vrijkomende agrarische bedrijfsgebouwen

De Kamer van Koophandel Achterhoek heeft met steun van LTO Noord onderzoek gedaan naar de ervaringen met functieverandering in het buitengebied van de Achterhoek en De Liemers. Wat zijn de succes- en faalfactoren? Uit het onderzoek blijkt dat er veel obstakels zijn op het terrein van wet- en regelgeving en vergunningverlening. In 2012 komt er een symposium waar mogelijke oplossingsrichtingen aan bod zullen komen.


Brug bij Westervoort

In een brandbrief heeft LTO Noord aan Rijkswaterstaat laten weten dat de plaatsing van barrières op de Westervoortse brug het onmogelijk maakt voor landbouwvoertuigen om elkaar te passeren. LTO Noord wil dat Rijkswaterstaat de barrières aan beide zijden van de brug in Westervoort 30 centimeter naar achteren plaatst, zodat landbouwmachines en/of vrachtauto’s elkaar kunnen passeren. Rijkswaterstaat zet verkeersregelaars in tot er een definitieve oplossing is gevonden.


GLB-pilot Winterswijk

Als één van de vier pilots voor het werken in collectieven als onderdeel van het nieuwe Gemeenschappelijke Landbouwbeleid, wordt in Winterswijk bekeken hoe innovatie en ontwikkeling van de agrarische sector een kans heeft in een kleinschalig landschap. Bijna honderd agrariërs in de omgeving van Winterswijk werken samen in het pilotproject. In Winterswijk is het inmiddels bekende puntensysteem (Boeren met landschap en natuur in Nationaal Landschap Winterswijk) het uitgangspunt geweest voor de deelname. De eerste resultaten en het aantal deelnemers maken de pilot al tot een succes.


Wehlse Broeklanden

LTO Noord heeft bezwaar gemaakt tegen de nota van uitgangspunten voor het bestemmingsplan Buitengebied in Doetinchem met betrekking tot het punt van het wegnemen van de ontwikkelingsmogelijkheden voor de intensieve veehouderij in de Wehlse Broeklanden. De gemeente Doetinchem zal de haar beleid op aandringen van LTO Noord aanpassen. In de Wehlse Broeklanden zal de intensieve veehouderij ontwikkelingsmogelijkheden blijven houden.


RIVIERENGEBIED

Grote rol boeren bij beheer Heesseltsche uiterwaarden

Lokale agrariërs die nu al grond beheren in de Heesseltsche uiterwaarden krijgen een grote rol bij het beheer na de herinrichting van het gebied in 2015. Dat hebben Staatsbosbeheer en Vereniging Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (VANL) afgesproken. Er wordt voor het gebied een duurzame beheersamenwerking voorbereid voor minimaal tien jaar na de herinrichting.


Subsidie vrijwillige kavelruil West-Betuwe

De provincie heeft voor de vrijwillige kavelruil in de West-Betuwe € 150.000,-- beschikbaar gesteld. Dit kavelruilproject is een gezamenlijk initiatief van de LTO Noord afdelingen Geldermalsen/Culemborg en Lingewaal en de afdeling West-Betuwe van de Nederlandse Fruittelers organisatie (NFO). Doel van dit project is om op vrijwillige basis de verkaveling van de bedrijven te verbeteren.


Kavelruil Bommelerwaard

De provincie Gelderland heeft € 145.000,-- beschikbaar gesteld voor het initiatief van LTO Noord en ZLTO voor een vrijwillige kavelruil in de Bommelerwaard. Kosten van het ruilproces, de stimulering van kavelruilmaatregelen, het Kadaster, de notaris en de ruilcoördinator zijn gefinancierd. De drie betrokken afdelingen hebben een kavelruilcommissie  benoemd. De verwachting is dat er in het gebied een paar honderd hectare geruild kan worden.20-01-2012.TE.nbDe database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina