{rett}Commissie regionaal beleid, vervoer en toerismeDovnload 27.71 Kb.
Datum17.10.2016
Grootte27.71 Kb.


EUROPEES PARLEMENT

19992004

{RETT}Commissie regionaal beleid, vervoer en toerisme

<RefStatus>VOORLOPIGE VERSIERefStatus>

<RefVer>RefVer
>

{10-04-2001}10 april 2001

ONTWERPADVIES

van de {RETT}Commissie regionaal beleid, vervoer en toerisme

aan de {AFET}Commissie buitenlandse zaken, mensenrechten, gemeenschappelijke veiligheid en defensiebeleid

inzake het 2000 periodiek verslag van de Commissie over de vorderingen van Malta op de weg naar toetreding

(COM(2000) 708 – C5 0608/2000 – 1999/2029(COS))

Rapporteur voor advies: Mark Francis Watts
PROCEDUREVERLOOP

De {RETT}Commissie regionaal beleid, vervoer en toerisme benoemde op haar vergadering van 6 {06-02-2001} februari 2001 Mark Francis Watts tot rapporteur voor advies.

De commissie behandelde het ontwerpadvies op haar vergadering van 26 april 2001.

Op dezelfde/laatstgenoemde vergadering hechtte zij met ... stemmen voor en ... tegen bij ... onthouding(en)/met algemene stemmen haar goedkeuring aan de hierna volgende conclusies.Bij de stemming waren aanwezig: ... (voorzitter/waarnemend voorzitter), ... (ondervoorzitter), ... (rapporteur), ... (verving ...), ... (verving ... overeenkomstig artikel 153, lid 2 van het Reglement), ... en ....


BEKNOPTE MOTIVERING


Algemene inleiding
Malta heeft aanvankelijk in juli 1990 zijn aanvraag ingediend om tot de Gemeenschap toe te treden. Om de overname van het communautair acquis te vergemakkelijken werd met de Maltese overheid een hervormingsprogramma overeengekomen dat in de periode tot 1995 bijna volledig was uitgevoerd. In oktober 1996 besloot de aantredende Maltese regering de toetredingsaanvraag van Malta te bevriezen. Daarom werd Malta niet opgenomen in het uitbreidingsproces dat in december 1997 op de Europese Raad van Luxemburg gelanceerd werd, en werd het niet betrokken bij de toetredingsonderhandelingen die in maart 1998 van start gingen. Na algemene verkiezingen in september 1999 besloot de nieuwe regering de toetredingsaanvraag van Malta te hernieuwen.
De vervoersector in Malta
Volgens de Maltese regering vormen scheepvaart, luchtvaart en toerisme de ruggengraat van de groeiende economie van Malta. Malta heeft geen spoorwegennet.
Luchtvaart en toerisme
De dienstensector, met het toerisme als belangrijkste subsector, zorgt voor twee derden van Malta’s BBP. Het is de luchtvaart die de basis is voor de Maltese toeristische industrie. In 1999 kwamen bijna 1,2 miljoen toeristen met het vliegtuig op Malta aan, waarvan 85% uit de Europese Unie. Zowat 24% van alle vluchten op Malta International Airport, de enige internationale luchthaven van het land, vertrekken uit het Verenigd Koninkrijk. De nationale luchtvaartmaatschappij, Air Malta, is een naamloze vennootschap en heeft een vloot van 13 vliegtuigen. Vorig jaar vervoerde ze 1,7 miljoen passagiers.
Zeevervoer
De belangrijkste haven van Malta is de Grand Harbour. In 1990 werden een vrijhaven geopend in de haven van Marsaxlokk, dat nu een belangrijk overslagcentrum is geworden. Jaarlijks leggen in de Grand Harbour ongeveer 6500 schepen aan met een totaal netto tonnage van 26 miljoen ton.
Het totale brutotonnage dat is geregistreerd overeenkomstig de Maltese koopvaardijwet van 1973 bedraagt 28,6 miljoen voor ongeveer 1500 vaartuigen (waaronder 430 bulkschepen, 420 schepen voor droge ladingen en 330 olietankers), wat de Maltese koopvaardijvloot op de vijfde plaats in de wereldranglijst brengt. Malta kan best worden beschreven als een “goedkope vlag” voor schepen uit 49 landen. Zowat 450 schepen die in het bezit zijn van Grieken of een andere band hebben met Grieken, zijn in Malta ingeschreven. De ontwikkeling van Malta als goedkope vlaggestaat is vrij recent en dateert van 1988. Er is geen classificatiebureau op Malta. Er is een “spoed”-registratiedienst die 24 uur op 24 en 7 dagen op 7 werkt.
Het Memorandum van Overeenstemming van Parijs toont dat in Malta geregistreerde vaartuigen meer dan gemiddeld aan de ketting worden gelegd, namelijk een percentage van 10,6% tegenover een EU-gemiddelde van 3,2%. Malta wordt dan ook als een risicovlag beschouwd.

Vervoer over de weg
Malta heeft in het totaal 1.742 kilometers snelweg, waarvan 1.677 km geasfalteerd is. 157 kilometers zijn hoofdverkeerswegen. Er zijn 520 privé-wagens per 1000 inwoners (EU-gemiddelde: 445 per 1000 inwoners). Er zijn 500 lijnbussen, die in particulier bezit zijn maar openbare dienstverlening bieden en die 39 miljoen passagiers per jaar vervoeren.
Vorderingen in de overname van het communautair acquis
Luchtvervoer
Het communautair acquis is nog niet volledig overgenomen. Malta is lid van de Internationale Burgerluchtvaartorganisatie (ICAO), de Europese burgerluchtvaartconferentie (ECAC) en Eurocontrol. De luchtvaartveiligheid is verbeterd en het departement burgerluchtvaart is onlangs versterkt.
De Commissie heeft erop gewezen dat de Maltese wet inzake burgerluchtvaart moet worden gewijzigd, zodat deze in overeenkomst is met het communautair acquis, met name voor de toewijzing van slots en grondafhandeling. Ook moet er adequate wetgeving komen inzake embarkatieweigering, lawaaihinder van vliegtuigen, computerreserveringssystemen, uitrusting voor luchtverkeersleiding, normen van Eurocontrol en onderzoek van luchtvaartongevallen. Er moet ook worden nagedacht over de toekomstige rol van Air Malta in een geliberaliseerde markt.
Zeevervoer
Malta is lid van de Internationale Maritieme Organisatie (IMO) en het Mediterrane Memorandum van overeenstemming (MOU) inzake toezicht op schepen door de havenstaat. De EU-lidstaten zijn lid van het MOU van Parijs.
Er is nu een volledig register van vaartuigen onder Maltese vlag opgesteld en vaartuigen van meer dan 25 jaar worden niet langer aanvaard als nieuwe inschrijvers, maar toch blijft de scheepvaartsector met aanzienlijke problemen kampen. Het feit dat onder Maltese vlag varende vaartuigen relatief vaak aan de ketting worden gelegd toont aan dat strengere en meer frequente inspecties door de vlaggestaat en een nauwere samenwerking met de classificatiebureaus noodzakelijk zijn. De EU moet duidelijk maken dat een gemakkelijke en snelle registratie niet mag vóórgaan op de doeltreffende toepassing van de IMO- en EU-normen voor vaartuigen.
Een forse daling van het aantal Maltese vaartuigen dat na controle door de havenstaten aan de ketting wordt gelegd zou het duidelijkste bewijs zijn van het feit dat Malta het communautair acquis overneemt en toepast.
Malta moet ervoor zorgen dat het in staat is de bepalingen na te leven van het eerste en het tweede Erika-pakket, welke momenteel in het Parlement en de Raad worden behandeld. Deze bepalingen hebben met name betrekking op de geleidelijke oplegging van zijn vloot van enkelromptankers, het toezicht op en de controle van vaartuigen rond zijn kusten en de versterkte havenstaatcontrole, die inhoudt dat voldoende middelen worden ingezet om een toezichtspercentage van 25% te bereiken alsmede andere voorwaarden. Er moet werk worden gemaakt van het maatregelenpakket voor havens, met name de Richtlijn inzake de markttoegang tot havendiensten.
Scheepsbouw en scheepsreparatie
De Maltese scheepswerven moeten hervormd worden zodat ze volledig in overeenstemming zijn met het acquis.
Wegvervoer
Onlangs is een wet inzake de dienst voor openbaar vervoer goedgekeurd die het kader vormt voor aanvullende wetgeving. Er zijn ook bepalingen uit het acquis inzake rijbewijzen en technische controle goedgekeurd. De kwesties die nog moeten worden geregeld zijn: markttoegang, fiscale harmonisatie, vervoer van gevaarlijke stoffen en snelheidsbegrenzers. Gezien zijn omvang kan Malta vrijstellingen vragen inzake rijtijden, rustperiodes en tachografen.

CONCLUSIES
De {RETT}Commissie regionaal beleid, vervoer en toerisme verzoekt de ten principale bevoegde {AFET}Commissie buitenlandse zaken, mensenrechten, gemeenschappelijke veiligheid en defensiebeleid onderstaande suggesties in de goed te keuren ontwerpresolutie op te nemen:

1. verwelkomt de vooruitgang die de Maltese overheid tot nu toe heeft geboekt bij de goedkeuring en wijziging van wetgeving en administratieve praktijken teneinde deze op één lijn te brengen met het communautair acquis;

2. merkt evenwel op dat nog vooruitgang moet worden geboekt in de sector luchtvervoer met name in verband met toewijzing van slots en grondafhandeling, en dat moet worden nagedacht over de rol van Air Malta in een geliberaliseerde markt;

3. merkt eveneens op dat nieuwe Maltese wetgeving vereist is op het gebied van embarkatieweigering, lawaaihinder van vliegtuigen, computerreserveringssystemen, uitrusting voor luchtverkeersleiding, normen van Eurocontrol en onderzoek van luchtvaartongevallen;

4. verwacht een oplossing van de resterende kwesties van markttoegang, fiscale harmonisatie, vervoer van gevaarlijke stoffen en snelheidsbegrenzers in de sector wegvervoer;

5. verwelkomt het feit dat nu een volledig register van vaartuigen onder Maltese vlag is opgesteld en dat vaartuigen van meer dan 25 jaar niet langer worden aanvaard als nieuwe inschrijvers;

6. drukt zijn ernstige bezorgdheid uit over het hoge aantal Maltese vaartuigen dat na controle door de havenstaat aan de ketting wordt gelegd;

7. dringt erop aan dat de Maltese overheid ernaar streeft dit cijfer te verminderen tot het EU-gemiddelde door middel van een volledige en strikte uitvoering van de IMO-bepalingen en de communautaire wetgeving inzake scheepsnormen en veiligheid op zee;

8. verwacht te dien einde ook dat de procedures voor scheepsregistratie in Malta zo zullen worden toegepast dat wordt verzekerd dat geen enkel onzeewaardig schip, zoals de Erica, nog wordt geregistreerd en dat de registratieprocedure in de allereerste plaats tot doel heeft de zeewaardigheid te bepalen, terwijl gemak en snelheid slechts op de tweede plaats komen;

9. dringt er bij de Maltese autoriteiten op aan wetgeving voor te bereiden zodat volledige uitvoering kan worden gegeven aan de bepalingen van het Erica 1- en het Erica 2-pakket, onder meer de installatie van reisgegevensrecorders op Maltese vaartuigen, en ervoor te zorgen dat er middelen ter beschikking zijn voor efficiënte havenstaatcontrole en het toezicht op en de controle van schepen,

10. verwacht dat de scheepswerven en de bedrijven voor scheepsbouw en scheepsreparatie worden hervormd zodat zij beantwoorden aan de prioriteiten van het acquis;11. staat erop dat de Commissie de Maltese autoriteiten blijft duidelijk maken dat de volledige en efficiënte uitvoering van het communautair acquis, met name op het gebied van zeevervoer, een noodzakelijke voorwaarde is voor een lidmaatschap, en dringt er bij de communautaire instellingen op aan dat ze adequate technische bijstand verlenen om te verzekeren dat het acquis zo snel mogelijk wordt overgenomen; merkt op dat het niet overnemen van het acquis op het gebied van maritieme veiligheid zal resulteren in een aanbeveling om de aanvraag van Malta te verwerpen.

PA\434118NL.doc
PE 301.800

NL NL

De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina