Ruimel (F235 – F248) VeldnaamDovnload 18.23 Kb.
Datum25.07.2016
Grootte18.23 Kb.
RUIMEL (F235 – F248)
Veldnaam : Rumelacha (698), Rumleos (739), Rumelo (1006), Rumelaer (1340), Rumel(l) (1449), Ruijmel (1741), Ruymel (1769), Rummel (1802), Ruimel (1870)
Aanduiding veldnaam voor : villa (698), foreste of foreest (1006), gehucht (1449), herscap (1465), heertganck (1741), kleine buurt (1802), kadaster sectiedel (1832), buurtschap (1952)
Samengestelde veldnaam woorden met Ruimel : Ruimelsche beemden  1. Haderik, zoon van Odo, schenkt aan Willibrord, abt van Echternach, al zijn bezittingen in de villa Rumelacha, als ook in Datmunda en Tadia.

Handschrift [eind 698 – eind 699]

A. Gotha, Forschungsbibliothek,cod, membr. I 71 (= Liber aureus Epternacencis) fol. 31v, einde 12e eeuw.

De plaatsnamen zijn, mede door de aard van de tekstoverlevering, niet met absolute zekerheid te identificeren.

P. Sprenger de Rover heeft in Brab. Heem III (1951) p. 50-65 Rumelacha met Ruimel , Datmunda met Gemonde en Tadia met Teede geïdentificeerd, waarin hij door Gysseling, Top. Wbk is gevolgd. Zie hierover ook F.W. Smulders, Brab. Heem III p. 82-83 en IV p. 29-31. Het bestaan van Echternachse cijnsen te St. Michielsgestel, terwijl er geen voorkomen in de door Wampach genoemde plaatsen (Rumlingen, Tadler en Gmund), en verder de dichte ligging van Ruimel , Teede en Gemonde onder St. Michielsgestel pleiten sterk voor de Noordbrabantse opvatting.

Bron : Oorkondeboek van Noord-Brabant tot 1312 I De Meierij van ’s-Hertogenbosch.

Bewerkt door Dr. H.P. Camps 1979 (oorkonde 2)


2 Van dezelfde Heilige is bekend, dat hij op 29 Mei van een ongenoemd jaar (in ieder geval voor zijn dood in 739 ter ere van St. Paulus een kapel wijdde ‘in Rumelos

Bron : Inventaris van het Archief der Gemeente St Michiels Gestel, pag 8 ,door Drs.C.Th.Kokke, met een verwijzing naar , H.A. Wilson,The Calendar of St. Willibrord, London 1918 pl.V “dedicatio bassilicae sancti Pauli in rumleos”.


3. Ansfried, bisschop van Utrecht, schenkt aan het door hem gestichte klooster op de Ho-

horst bij Amersfoort verschillendegoederen, waaronder de helft van de tol en de munt te Vught en van het foreest te Rumelo_)'>Ruimel (Rumelo ), alsmede de vierde part van het bos van Fughtroute [1006 november 18]

Opmerking : sommige onderzoekers zeggen dat deze oorkonde vals is

Bron : zie 1 (oorkonde 27)

4. Bernold, bisschop van Utrecht, oorkondt dat hij in het zuidelijk deel van de stad een klooster heeft laten bouwen (de St.-Paulusabdij), en bekrachtigt alle schenkingen door zijn voorgangers, Ansfried en Adelbold, aan de monniken aldaar gedaan waaronder de helft van de tol en de munt te Vught en van foreest te Ruimel, alsmede de vierde part van de silva in Uothenholt [1050 juni 26]

Opmerking : Het stuk is een falsum

Bron : zie 1 (oorkonde 29)
5 Schepenen van ’s-Hertogenbosch oorkonden dat Eustatius van Brakel, ridder, en Helyas Pannicida (=Wantsnijder), goederen op de Donk (onder Den Dungen), die eertijds van de heer van Batenborg waren, voor 55 pond ’s jaars in erfpacht gegeven hebben aan Jan, zoon van Rutger van Eikendonk, en Arnold de Fine (=Van den Einde) uit Ruimel . [1308 december 13]

Bron : zie 1 (oorkonde 770)


6 fol. 32 Ghestel, betaald 1340 t/m 1351

37 de weduwe van Wilhelmus Mutsart, 12 nieuwe schellingen

betaald :1340 t/m 1351,behalve in 1343 en1344
38 dezelfde, 6 nieuwe schellingen

betaald : 1340 t/m 1351, behalve in 1343 en 1344

39 dezelfde, 2 nieuwe schellingen en 8 nieuwe penningen van den Rumelaer

Bron : ’s Hertogs tienduizend bunders > Het Cijnsboek van de hertog voor de Meierij van ’s-Hertogenbosch van 1340 Martien van Asseldonk


7 Gelofte ten overstaan van schepenen van St. Michiels Gestel door Wouter Stoep aan Aelbrecht Mutsaert van een jaarlijkse erfcijns, groot 1 pond Bosch paiement,verschijnende met Lichtmis en gaande uit een heikamp, gelegen aldaar te Rumel, ter plaatse op die Locart.

1394 Juli 8

Bron : Zie 2 pag. 92 en 93 Gedeponeerde Archieven A Archief van de Tafel hvan de H. Geest (Grote Armen,Burgerlijk Armbestuur) van St.Michiels Gestel 1342-1942 nr.1448

8 De oudste vermelding is van 1449, waar gesproken wordt van de “kercke van Sint Jans Evangeliste off…. van Sanctus Willibrordus in onse gehuchte van Rumel

Bron: zie 2 pag 8, met verwijzing naar Jhr. Mr.A.F.O. vanSasse van Ysselt,De Ruwenbergen , Taxandria dl. 7 (1900) pag 12
9 In 1465 wordt het “herscap Rumell” vermeld. Gedeponeerde Archieven A no 1456. In St. Oedenrode worden zij hoeken genoemd. Mommers, St. Oedenrode dl. I, p.6 en 15. I St.Michiels Gestel komt de naam slechts zelden voor.

Bron : zie 2 pag. 34


10 Vestiging te overstaan van schepenen van ’s-Hertogenbosch door Petrus en Adriana,kinderenvanNycolaus, zoonvan wijlenWilhelmusJanszoen, ten behoevevan Johannes, zoonvanRutgherusJanssvan een jaarlijkse erfcijnsvan 1 1/2Carolusgulden, verschijnende St. Egidiusdagen gaande uit 2/4 delenvan een huis, erf, tuin en erfenis, groot12 lopense,gelegen in de parochie van St. MichielsGestel, ter plaatse Rumel, en uit 2/4 delen van een stuk bouwland groot 8 lopense ,gelegen als boven ter plaatse die Lokart, nadat genoemde Nycolaus van zijn vruchtgebruik op die goederen afstand heeft gedaan.

1537 Aug. 28.

Bron : Zie 2 en 6 pag 95
11 Hier volgen de huijsen welcke staan in den derden en laatste heertganck van Ruijmel, Pleijn en Dugense Cant

Bron : Gemeentearchief St. Michielsgestel , RANB 5039, inv.nr 0103 lijst van huisnummers van 1741


12 1750 Ruijmel

Bron : Archieven van de RAAD- en REKENKAMER Bergen op Zoom nr. 2801

Cijnsboek
13 Ruymel

Bron : Caarte Figuratief van de grondheerlijkheid St. Michiels Gestel, Oud en nieuw Herlaar en Geemonde van 1769 door J.F. van de Weijer

14 Men heeft verscheidene Buurten, waaronder de kleine Buurt Rummel, ten noord-westen van dit Dorp gelegen, het opmerkelykste is , dewyl men aldaar enige Romeinsche oudheden, te weten een Traanfleschen en enen Offer- of Outersteen, gevonden heeft.

Bron : Geschied- en Aardrykskundige BESCHRYVING DER STAD EN MEIERY VAN ’s-HERTOGENBOSCH door Steph. Hanewinkel 1803


15 Het gehucht Ruimel, in de XVI eeuw Rumel en vroeger Rumelo geschreven, kan zijn naam ontleenen aan “rum” (2) ruim en “lo” Bosch, en niets anders dan eene ruime, uitgestrekte boschaadje beteekenen. Het Bosch of foreste in Rumelo werd ten jare 1006 door Ansfried bisschop van Utrecht aan het Benedictijner-klooster Hohorst bij Amersfoort geschonken. (3) Volgens meer gemeld pouillé van 1520 was de kapel daar ter plaatse aan den H. Joannes toegewijd, en was daarin eene wekelijksche Mis gesticht met de inkomste van 40 pond paijment ; (4) een ander poillé van 1558 vermeldt den H. Johannes Evangelist als beschermheilige. (5) De standplaats van dit bedehuis is nog heden ten dage in den zoogenaamden Kapelberg bekend gebleven. In een privilegie-brief van 24 junij 1531 spreekt men van de kerk van St. Willibrordus in het gehucht Rumel in de heerlijkheid Gestel bij Herlaar. Welligt droeg de St. Janskapel den naam van St. Willibrorduskapel , omdat zij eerst aan den H. Willibrord en later aan den H. Joannes was toegewijd, of wel omdat de kapel tot eene grijze oudheid opstijgt, vermits zij van duifsteen was gebouwd, en men dezelve aan de tijden van den H. Willibrord heeft willen verbinden. Indien zij van het begin der VIII eeuw dagteekent, dan zal men eerst aan eene houten kapel te denken hebben, die dáár door den H. Willibrord of volgelingen werd opgeslagen om het heidendom daaronder te begraven. Deze bloote gissing vindt eenigen schijn, omdat ten jare 1683 in den kapelberg een steen met het volgende opschrift gevonden is : “C. Januarinus-Sextus-Interpres-Vivus.Sibi-Fecit”, waarvan de vertaling luidt : “Cyrus Januarinus Sextus, de tolk, heeft zich dit (gedenkteeken) bij zijn leven opgerigt”. Drie jaren later werd een witte gelofte- of altaarsteen, aaan Hecules toegewijd, met het volgende verminkt opschrift uitgegraven :….acusano (Magnusano) Herculi-Sacru (sacrum) Flavius-Vihtirmatis Fil (filius)-S. mmus (summus) Magistra (magistratus) – ivitatis (civitatis-volkstam) Batavor (Batavorum) V.S.L.M..(6) Bij latere opdelvingen en wel in het jaar 1839 met zorg gedaan, heft men in den heuvel geene Romeinse oudheden meer ontdekt.

(2) Weiland. Woordenb. woord “ruim”

(3) Hist. Genoots. Utrecht. Codex dipl. 1853 p.166. Vidimus-brief van 1050.

(4) Archief St. Pieter ’s Bosch.

(5) Analectes I. 260.

(6) Dr. C.R. Hermans. Mengelw. I.305-A.J. van der Aa art. Kapelberg

Bron : L.H.C. Schutjes. Geschiedenis van het Bisdom ’s Hertogenbosch, St. Michiels Gestel 1870-1876 dl V
16 Ruimel, sectiedeel van Sectie Gestel kaart F1

Bron : Kadasterkaarten 1832


17 78 Ruimel

De kadastrale benaming van deze buurtschap kan behouden blijven, te meer daar deze ook in de volksmond gebruikelijk is.Bron : Raadsbesluit 16 september 1952
Sint-Michielsgestel 20 januari 2005 JvV
: images -> uploads -> documenten
documenten -> De Heerlijkheid Herlaar
documenten -> Heemkundevereniging “De Heerlijkheid Herlaar”. Ingekomen 2007
documenten -> Nieuwsbrief april 2008
documenten -> Daniël van Orthen (1154) Daniël te Empel (1169)
documenten -> Stephan de Jong Toernooi Voor e- en f-pupillen Op zaterdag 25 mei 2013 Sportpark Schildman Hendrik-Ido-Ambacht Wat is Villa Joep?
documenten -> Heemkundevereniging “de heerlijkheid herlaar”
documenten -> Transscriptie door W. Knippenberg van de oorspronkelijk Caert uit 1614
documenten -> Een analyse van het 13e eeuwse cijnsboek van de abdij van Echternach
documenten -> Corneille Hipolithe Berail (1795-1891). Boomkweker en zijdeteler
documenten -> De jeugdjaren van pater Jan ( Johannes Henricus, geb datum 28 dec. 1860) van de Westelaken in Sint-Michielsgestel
De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina