Rws leefomgevingDovnload 50.17 Kb.
Datum17.08.2016
Grootte50.17 Kb.RWS Leefomgeving

Bodem+
Prinses Beatrixlaan 2

Postbus 93144

2509 AC Den Haag


Telefoon +31 88 602 51 23

Telefax +31 88 602 90 23

E-mail bodemplus@rws.nl

Internet www.bodemplus.nl

NV Grondbankcombinatie

T.a.v. de heer W. Warmerdam

Postbus 2

1566 ZG ASSENDELFT

Den Haag, 20-06-2014Ref: mca/Bssa/1043/19748-06:53

Betreft: project Gasfabriek Boskoop, ZH

Geachte heer Warmerdam,


Hierbij ontvangt u ons besluit op de aanvraag van 04-06-2014 met kenmerk JH/VV/9534/GBC om een verklaring van niet-reinigbaarheid van verontreinigde grond in het kader van het Besluit stortplaatsen en stortverboden afvalstoffen voor een partij die bij de directie RWS Leefomgeving Bodem+ bekend is onder nummer 19748.
Onderhavige partij is vrijgekomen bij een bodemsanering op de locatie Gasfabriek Boskoop gelegen aan de Zuidkade en Linnaeusweg te Boskoop. De partij is aangeleverd in de periode van 2 tot en met 5 mei 2014 en is tijdelijk opgeslagen en ingekeurd op de TOP Zeeasterweg aan de Zeeasterweg 42 te Lelystad. Het betreft uw partij Bulk 11466 / partij 12.946.46.26469.
De minister van Infrastructuur en Milieu,

namens deze

dr. ir. R.H.B. Kersten

Afdelingshoofd Bodem+

Bijlagen:

Besluit


Aanvullende informatie

Relatie-, project- en adviseursgegevens

Partijgegevens


Besluit stortplaatsen en stortverboden afvalstoffen

Besluit van de minister van Infrastructuur en Milieu van 20-06-2014 op de aanvraag van NV Grondbankcombinatie om een verklaring van niet-reinigbaarheid van verontreinigde grond als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdelen 17a, 17b, 30 en 31 van het Besluit stortplaatsen en stortverboden afvalstoffen (Bssa).


De minister van Infrastructuur en Milieu, gezien:

 • de aanvraag van NV Grondbankcombinatie van 04-06-2014 met kenmerk JH/VV/9534/GBC om een verklaring van niet-reinigbaarheid van verontreinigde grond;

 • de bij de aanvraag overgelegde stukken, waaronder:

 • het formulier “Aanvraag verklaring verontreinigde grond” d.d. 02-06-2014;

 • het monsternemingsplan en monsternemingsformulier inclusief formulier zeefproef, schets, plattegrond en drie foto’s van de partijkeuring behorende bij partij Bulk 11466 (Certicon Kwaliteitskeuringen B.V., opdrachtnummer P2014-0963, 14-05-2014);

 • de analyseresultaten van de fysische en chemische samenstelling van de partij (AL-West B.V., opdrachtnummer 436754, 23-05-2104);

 • de analyseresultaten van de fysische samenstelling van de partij (AL-West B.V., opdrachtnummer 436624, 19-05-2104);

 • de resultaten van het door de directie RWS Leefomgeving Bodem+, namens de minister van Infrastructuur en Milieu, uitgevoerde onderzoek.

gelet op: • het Besluit stortplaatsen en stortverboden afvalstoffen;

 • de Regeling beoordeling reinigbaarheid grond 2006;

 • het Besluit mandaat, volmacht en machtiging Rijkswaterstaat 2011, zoals gewijzigd op 1 januari 2013;

overwegende: • dat het betreft de partij van 144 m3 / 242 ton, bij de directie RWS Leefomgeving Bodem+ bekend onder nummer 19748, behorend bij project Gasfabriek Boskoop, zoals omschreven in de bijlagen 'Projectgegevens' en 'Partijgegevens' bij dit besluit;

overwegende dat, met betrekking tot de vraag of de partij grond betreft, blijkt dat: • de partij is vrijgekomen bij een bodemsanering op de locatie Gasfabriek Boskoop gelegen aan de Zuidkade en Linnaeusweg te Boskoop;

 • de partij bestaat uit vast materiaal met een maximale korrelgrootte van 2 millimeter bestaande uit minerale delen en organische stof in een verhouding en structuur zoals deze in de bodem van nature worden aangetroffen, alsmede van nature in de bodem voorkomende schelpen en grind met een korrelgrootte van 2 tot 63 millimeter;

 • de partij circa 3 à 4% bodemvreemd materiaal bevat;

 • de partij in tussendepot is opgeslagen en gekeurd op de TOP Zeeasterweg aan de Zeeasterweg 42 te Lelystad;

 • er derhalve sprake is van een partij grond;

overwegende dat, met betrekking tot de vraag of de partij grond verontreinigd is: • de partij is beoordeeld als niet herbruikbaar onder het generieke toetsingskader van het Besluit bodemkwaliteit, vanwege in ieder geval een overschrijding van de maximale waarden voor de kwaliteitsklasse Industrie voor de parameters zink, cyanide (vrij), cyanide (complex), PAK -10 (VROM) en minerale olie;

 • de partij is beoordeeld als ernstig verontreinigd vanwege in ieder geval een overschrijding van de interventiewaarde voor de parameters zink, cyanide (vrij), cyanide (complex) en PAK -10 (VROM);

overwegende dat, met betrekking tot de vraag of de partij verontreinigde grond reinigbaar of koud immobiliseerbaar is, blijkt dat: • de partij om technische redenen niet gereinigd of koud geïmmobiliseerd kan worden vanwege hoge gehalten aan cyanide en PAK-10 (VROM);

 • de partij om economische redenen beoordeeld is als niet reinigbaar, aangezien de reinigingskosten meer dan € 50,00 per ton zullen bedragen;

 • de partij kan niet binnen 5 jaar gereinigd of koud geimmobiliseerd worden;

 • dat, met betrekking tot de vraag of de partij grond reinigbaar of koud immobiliseerbaar is, blijkt dat het een partij ernstig verontreinigde grond betreft die niet tot een nuttig toepasbaar product is te reinigen of koud is te immobiliseren;BESLUIT:
I. Dat de verklaring van niet-reinigbaarheid van verontreinigde grond voor bovengenoemde partij wordt verleend.
II. Dit besluit zal twee weken na dagtekening worden gepubliceerd op de internetpagina www.rwsleefomgeving.nl/organisatie/bodemplus.
Op dit besluit is tevens de volgende opmerking van toepassing:

- Betreft uw partij Bulk 11466.

Belanghebbenden die zich niet met dit besluit kunnen verenigen, kunnen binnen zes weken na verzending van deze beschikking een bezwaarschrift richten aan:

De Minister van Infrastructuur en Milieu, t.a.v. Rijkswaterstaat Corporate Dienst, Bestuurlijk-Juridische Zaken en Vastgoed, Postbus 2232, 3500 GE Utrecht, onder vermelding van "Bezwaarschrift Bodem+" op de envelop en op het bezwaarschrift zelf.
Het bezwaar bevat tenminste:

1. De naam en adres van de indiener.

2. De dagtekening.

3. Een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht.

4. De gronden van het bezwaar.
Na het bezwaar is vervolgens beroep mogelijk. Dit beroep dient bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State te worden aangetekend.
De minister van Infrastructuur en Milieu,

namens deze

dr. ir. R.H.B. Kersten

Afdelingshoofd Bodem+Aanvullende Informatie

Dit besluit is een verklaring als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdelen 17a, 17b, 30 en 31 van het Besluit stortplaatsen en stortverboden afvalstoffen. Als de verklaring is verleend rust er geen verbod op het ter stort afgeven van deze partij aan een inrichting behorende tot één van de categorieën die zijn aangewezen in bijlage I behorende bij het Inrichtingen- en vergunningenbesluit milieubeheer. Op het moment van het ter stort afgeven aan een inrichting dient de originele verklaring te worden overgelegd.


Wij wijzen u erop dat dit besluit betrekking heeft op de partij zoals deze aan ons is gemeld. Deze beslissing kan zijn geldigheid verliezen als zich veranderingen voordoen in de gegevens die met betrekking tot de partij zijn verstrekt. In een zodanig geval verdient het aanbeveling met ons overleg te plegen.
Indien er meer verontreinigde grond wordt aangeboden dan in deze verklaring staat vermeld, valt het meerdere niet onder de afgegeven verklaring tenzij voor het meerdere een aanvullende verklaring is afgegeven. Voor een overschrijding van minder dan 10% is geen aanvullende verklaring nodig, mits deze overschrijding niet meer betreft dan 500 ton. Op het moment dat de niet reinigbare en niet koud immobiliseerbare verontreinigde grond ter stort wordt afgegeven aan een inrichting dient de actuele originele verklaring te worden overlegd.
Indien tijdens de uitvoering een overschrijding van de hoeveelheid dreigt te ontstaan, dan is het aan te bevelen om de extra hoeveelheid apart te houden voor eventueel aanvullend onderzoek ten behoeve van een nieuwe aanvullende verklaring. Met name is dit aan de orde voor verklaringen die op in-situ bodemonderzoek zijn gebaseerd. Verschillende stortplaatsen bieden de mogelijkheid om partijen tijdelijk in depot te nemen ten behoeve van nader aanvullend onderzoek.
De authenticiteit van deze verklaring kunt u verifiëren via de website van directie RWS Leefomgeving Bodem+ onder de rubriek Verklaringen Online.
Relatiegegevens

Nummer 1998

Naam NV Grondbankcombinatie

Postadres Postbus 2

1566 ZG ASSENDELFT

Bezoekadres Nauerna 1

1566 PB ASSENDELFT

Telefoon 088-8010801

Fax 088-8010881

Contactpersoon de heer W. Warmerdam

Doorkiesnummer 088-8010655

Projectgegevens

Nummer 1043

Naam Gasfabriek Boskoop

Adres Zuidkade-Linneausweg (ongeadresseerd)

2771 DT BOSKOOP

X- en Y-coördinaat 104950 - 453200

Contactpersoon de heer W. Warmerdam

Telefoon 088-8010801

Doorkiesnummer 088-8010655

Fax 088-8010880
Projectadviseur


Nummer 1998

Naam NV Grondbankcombinatie

Postadres Postbus 2

1566 ZG ASSENDELFT

Bezoekadres Nauerna 1

1566 PB ASSENDELFT

Telefoon 088-8010801

Fax 088-8010881

Contactpersoon de heer W. Warmerdam

Doorkiesnummer 088-8010655


Partijgegevens

Partijnummer 19748

Aanmeldingsdatum 02-06-2014

Geraamde hoeveelheid 144 m3 / 242 ton

Materiaal sterk siltig zand tot zwak zandige leem (22)

Vermoedelijke leverdatum 01-07-2014
Gehalte

Acceptatiegrenzenminimaal

maximaal

Vocht

32%Organische stof

18%

18%
Puin

ca.3%
25%

Overig afval

ca.1%
25%

Lutum

9%

9%
< 63 µm

39%

20%
CaCO3 2,7%

pH 6,9


Verontreinigingen (mg/kg d.s.):


VerontreinigingType

Omschrijving

Conc.


115

Cobalt

11


120

Nikkel

35


125

Koper

66


130

Zink

760


145

Molybdeen

1,9


150

Cadmium

1,0


165

Barium

185


170

Kwik

1,5


180

Lood

330


215

Cyanide (vrij)

167


220

Cyanide (complex)

5.250


435

PAK-10 (VROM)

2.150


545

PCB's (totaal)

0,10


835

Minerale olie

6.050

mca/Bssa/1043/19748-06:53 Pagina van

De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina