Samenwerkingsovereenkomst voor de samenwerking rond het programma special heroesDovnload 39.52 Kb.
Datum22.07.2016
Grootte39.52 Kb.

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST VOOR DE SAMENWERKING ROND HET PROGRAMMA SPECIAL HEROES

1. PRE-AMBULE
Het programma Special Heroes is een sportstimuleringsprogramma voor leerlingen van 6 tot 19 jaar uit het speciaal onderwijs en is ontstaan uit een samenwerkingsverband tussen Stichting Onbeperkt Sportief, het Nederlandse Olympisch Comité* Nederlandse Sport Federatie (NOC*NSF) en de PO-Raad. Het doel van het programma Special Heroes is het vergroten van de sport- en beweegparticipatie van deze kinderen en jongeren. Nu alle partijen in de tweejarige projectperiode, die is gesubsidieerd door het ministerie van VWS, hebben kunnen ervaren dat Special Heroes werkt, hebben verschillende scholen, verenigingen en gemeenten de behoefte uitgesproken de samenwerking met het programma Special Heroes te intensiveren. Special Heroes biedt samenwerkingspartners de mogelijkheid lid te worden van de ‘Special Heroes community’. Deze samenwerkingspartners krijgen hiermee een licentie tot: ‘Special Heroes School’, ‘Special Heroes Gemeente’ of ‘Special Heroes Vereniging’. Om lid te kunnen worden en de licentie te verkrijgen worden wederzijdse afspraken gemaakt. Daarom worden de uitgangspunten en bandbreedte van de samenwerking vastgelegd in deze samenwerkingsovereenkomst en kunnen nadere uitwerkingen en aanvullende afspraken, indien gewenst, worden vastgelegd in deelovereenkomsten.

2. PARTIJEN
Partijen in deze overeenkomst zijn:

 1. de programmaorganisatie SPECIAL HEROES, gevestigd aan de Regulierenring 2B, 3981 LB te Bunnik, hierna te noemen Special Heroes, rechtsgeldig vertegenwoordigd mevrouw E. Mannen manager Special Heroes en

 2. de Gemeente , gevestigd aan de ,
  te
  , hierna te noemen de gemeente en rechtsgeldig vertegenwoordigd door de en

 3. de School , gevestigd aan de ,
  te
  , hierna te noemen de school en rechtsgeldig vertegenwoordigd door de .3. DOEL VAN DE OVEREENKOMST
Deze samenwerkingsovereenkomst heeft ten doel de onderlinge samenwerking tussen partijen te regelen bij de uitvoering van het jeugdsport stimuleringsprogramma “Special Heroes”:

daarbij gelden de volgende specifieke uitgangspunten:
 • Special Heroes is (intellectueel) eigenaar van het programma “Special Heroes”;

 • Special Heroes heeft ten doel om in samenwerking met haar partners uitvoering te geven aan de feitelijke uitvoering van het programma;


 • Special Heroes verstrekt aan de samenwerkende partijen een driejarige licentie voor het programma “Special Heroes”;

 • Het vastleggen van de (financiële) voorwaarden en condities tussen partijen.4. OVERWEGINGEN VAN PARTIJEN


 • Special Heroes en de organisaties vinden beiden sport en bewegen voor kinderen en jongeren met een handicap van belang en willen sport en bewegen bij deze doelgroep stimuleren.

 • Partijen de mening delen dat kinderen en jongeren met een handicap minder sporten en bewegen en meer stimulans nodig hebben om te gaan sporten en bewegen.

 • Een sterke stimulans zal leiden tot een toename in bewegings- en sportparticipatie, afname bewegingsarmoede en daarmee tot een lagere zorgconsumptie.

 • Scholen voor speciaal onderwijs een sleutelrol vervullen als het gaat om het bereiken van kinderen en jongeren met een handicap.

 • Partijen streven een structureel beweeg- en sportaanbod na vanuit de schoolsituatie naar sport- en beweegaanbieders.

 • Scholen voor speciaal onderwijs fungeren als aangrijpingspunt voor de inbedding van het sportstimuleringsbeleid.

 • Partijen streven te komen tot een structurele gedragsverandering op het gebied van de leefstijl van kinderen en jongeren met een handicap. De sleutel naar die verandering is sport en bewegen.

 • (monitorings)Onderzoek maakt integraal onderdeel uit van de interventies die worden uitgevoerd binnen de scholen voor speciaal onderwijs en bij de sport- en beweegaanbieders.

 • De ontwikkeling en implementatie van beweeg- en sportbeleid vraagt om maatwerk en om samenwerking met relevante lokale partners die zich bevinden rond de verschillende scholen voor speciaal onderwijs en sport- en beweegaanbieders.

 • Per 1 juli 2012 wordt het programma Special Heroes (voor cluster 3 scholen), niet meer gesubsidieerd door het Ministerie en daarmee worden de kosten voor het programma niet meer geheel gefinancierd door Special Heroes.

 • Gemeenten middelen kunnen aanvragen voor een Combinatiefunctionaris, Buurtsportcoach en/of Sportimpuls, en deze kunnen inzetten ten gunste van Special Heroes.

 • De kosten van de uitvoering van het programma wordt tussen partijen verdeeld, aan de hand van de financiële verdeling welke in deze overeenkomst in artikel 5 wordt vastgelegd. Dit resulteert in een overeengekomen bijdrage per contractspartij aan het programma “Special Heroes”.5. AFSPRAKEN
5.1 VERPLICHTINGEN VAN SPECIAL HEROES


   1. Special Heroes bewerkstelligt dat er binnen dit samenwerkingsverband wordt gestreefd naar een gezamenlijk afgestemd en vastgesteld meerjarenprogramma van bewegingsstimulering voor kinderen en jongeren die speciaal onderwijs volgen

   2. Voor het opstellen van het meerjarenprogramma wordt door de <regionale> projectleider van Special Heroes, in afstemming en samenwerking met partijen, bij de aanvang van het project een projectplan opgesteld. Dit projectplan, dat voorziet in een plan van aanpak op de scholen, doel/resultaatafspraken, verantwoordelijkheden/bevoegdheden/rolverdelingen partijen, zal ter instemming worden voorgelegd aan de scholen, de gemeente en programmaorganisatie Special Heroes.

   3. Special Heroes faciliteert partijen bij het opstellen van beleid en/of het verankeren van het programma Special Heroes binnen bestaand beleid.

   4. Special Heroes zet haar landelijk programmabureau in voor programmamanagement, onderzoek, innovatie, communicatie, marketing en fondswerving en relatiebeheer.

   5. Special Heroes faciliteert de inzet van projectleiders ten behoeve van verschillende (ondersteunende) werkzaamheden

   6. Special Heroes stimuleert en faciliteert deskundigheidsbevordering en kennisdelen, onder andere door de ontwikkeling van een digitaal platform, het initiëren van bijeenkomsten en het uitgeven van publicaties.

   7. Special Heroes verzorgt (landelijk) informatie over het programma onder andere via haar website. Zij ontwikkelt tevens communicatiemiddelen en stelt die beschikbaar voor samenwerkingspartners.

   8. Het uitvoeren van onderzoek naar het verloop en de resultaten van het programma Special Heroes en naar het beweeggedrag van leerlingen binnen het speciaal onderwijs, wordt door Special Heroes geïnitieerd en gefaciliteerd. Partijen kunnen, op verzoek, beschikken over de resultaten van dergelijk onderzoek.


5.2 VERPLICHTINGEN VAN DE GEMEENTE
5.2.1 De gemeente verankert het programma Special Heroes in het gemeentelijk (deel)beleid, bij voorkeur in het sportbeleid en in het speciaal onderwijs beleid. De Gemeente stimuleert en ondersteunt sportverenigingen en andere aanbieders, van activiteiten tot deelname aan het sportstimuleringsprogramma voor leerlingen uit het speciaal onderwijs (bijvoorbeeld regeling buurtsportcoach/Sportimpuls).

5.2.2 De gemeente ‘benoemt’ een contactpersoon voor het programma Special Heroes. Deze medewerker is een aanspreekpunt voor partijen en eventuele andere partners.

5.2.3 De gemeente deelt opgedane kennis en ervaring met lokale samenwerkingspartners en partijen van deze overeenkomst. Bijvoorbeeld tijdens een speciale bijeenkomst en door het gebruik van een ‘digitaal platform’.

5.2.4 De gemeente besteedt minimaal twee keer per jaar aandacht aan Special Heroes, bijvoorbeeld met een artikel of verwijzing op de eigen website of via een andere communicatie-uiting. Dit kan bijvoorbeeld door middel van een landelijke publicatie van de programmaorganisatie Special Heroes.

5.2.5 De gemeente levert, indien van toepassing, éénmaal in de drie jaar een bijdrage aan een onderzoek waarmee het verloop en de resultaten van het programma Special Heroes en de doorstroom naar sportverenigingen of andere aanbieders van sportieve activiteiten in kaart wordt gebracht.

5.3 VERPLICHTINGEN VAN DE SCHOOL
5.3.1 De school verankert het programma Special Heroes in het schoolbeleid, bijvoorbeeld binnen het domein vrijetijdsbesteding. Per jaar worden specifieke doelstellingen bepaald voor het programma Special Heroes. Special Heroes maakt deel uit van het visiedocument bewegingsonderwijs.

5.3.2 De school zet voor minimaal twee uur per week, binnen school, een coördinator Special Heroes in. Dit is bij voorkeur een vakdocent Lichamelijke Opvoeding (LO). In samenwerking met de gemeente wordt bij voorkeur de vakdocent LO voor circa vier uur per week ‘opgeplust’ tot combinatiefunctionaris onderwijs & sport. In deze rol is vooral het adviseren, stimuleren en begeleiden van kinderen, ouders en sportaanbieders van belang.

5.3.3 De school garandeert de kwaliteit van de kennismakingslessen door het inschakelen van gekwalificeerde begeleiders. De school zal opgedane kennis en ervaring delen met lokale

samenwerkingspartners en partijen van deze overeenkomst. Bijvoorbeeld tijdens een speciale bijeenkomst en door het gebruik van een ‘digitaal platform’.5.3.4 De school dient minimaal twee keer per jaar aandacht te besteden aan Special Heroes, bijvoorbeeld met een artikel op de eigen website, in een nieuwsbrief voor ouders of via een andere communicatie-uiting. Dit kan bijvoorbeeld door middel van een landelijke publicatie van de programmaorganisatie Special Heroes.

5.3.5 De school levert één maal in de drie jaar een bijdrage aan een onderzoek waarmee beweeggedrag van de leerlingen in kaart wordt gebracht, het verloop en de resultaten van het programma Special Heroes en de doorstroom naar sportverenigingen of andere aanbieders van sportieve activiteiten.

5.4 AFSPRAKEN OVER FINANCIËN
5.4.1 De inzet van het programmabureau, het ontwikkelen en beschikbaar stellen van communicatiemiddelen, specifieke beweegprogramma’s, monitoring, het digitale platform en andere diensten en activiteiten worden gefinancierd door Special Heroes.

5.4.2 De inzet van de projectleider, te weten één uur per week per deelnemende school, voor zover mogelijk, zal worden gefinancierd door Special Heroes.

5.4.3 De inzet van combinatiefunctionaris, formatie ten gunste van Special Heroes: binnenschools en/of gemeente breed, wordt gefinancierd door de gemeente. per week per deelnemende school. Dit is afhankelijk van de grootte van de school.

5.4.4 De school bekostigt minimaal twee binnenschoolse sportkennis­makingsblokken van drie uur voor een periode van vier tot zes weken per schooljaar (gemiddeld € 1.500,-). Deze activiteiten worden door externe partners verzorgd. Het gebruik van accommodatie en materiaal bij eventuele naschoolse activiteiten of een schoolsportvereniging, wordt door de school gefaciliteerd.

5.4.5 .

5.5 OVERIGE AFSPRAKEN M.B.T. DE SAMENWERKING
5.5.1 Special Heroes is mede verantwoordelijk voor het lokale programma Special Heroes op de scholen en zal daartoe zorg dragen door het faciliteren en ondersteunen van de beschikbaar gestelde <regionale> projectleider. Deze taak wordt door Special Heroes in handen gelegd van de voor die regio verantwoordelijke landelijke programmacoördinator van Special Heroes.

5.5.2 Special Heroes draagt zorg dat bij alle officiële documenten en activiteiten, zoals een intentieverklaring, samenwerkingsovereenkomst, persberichten, nieuwsbrieven e.d., deze samenwerking wordt vermeld, door vermelding van de naam en logo van alle partijen van deze overeenkomst. Ook draagt Special Heroes zorg voor gezamenlijke ondertekening van de officiële documenten door partijen.

5.5.3 Special Heroes is eindverantwoordelijk en draagt zorg voor alle noodzakelijk te organiseren informatie en communicatie middelen binnen het vorm te geven programma Special Heroes en zal daarbij het bepaalde in het vorige lid in ogenschouw nemen.

5.5.4 De gemeente draagt in de functie van makelaar mede zorg voor het in contact brengen van de school met sportaanbieders.

5.5.5 De gemeente legt verbindingen tussen de school en de hoofdgebruikers van de sportvoorzieningen om, volgens bestaande gebruiksafspraken en in onderling overleg, gebruik te kunnen maken van deze voorzieningen voor de uitvoering van het programma Special Heroes.

5.5.7 Partijen streven naar een duidelijke afstemming, voortgang en uitkomsten van de samenwerking met partijen binnen dit project.

6. AFSPRAKEN M.B.T. DEZE SAMENWERKINGSOVEREENKOMST
6.1 Jaarlijks vinden er evaluatiegesprekken plaatst met partijen binnen het project, waarin het programma Special Heroes en de ontwikkeling van de samenwerking, zoals beschreven in deze samenwerkingsovereenkomst, wordt besproken. Deze gesprekken zullen worden geïnitieerd door Special Heroes.

6.2 Deze samenwerkingsovereenkomst gaat in op en is aangegaan voor de duur van het regionale programma Special Heroes in , welke een looptijd kent van tot en met en eindigt derhalve van rechtswege zonder dat er een nadere opzegging vereist is.

6.3 Special Heroes draagt zorg voor de formalisering van de samenwerking tussen partijen middels deze samenwerkingsovereenkomst.

7. INTELLECTUEEL EIGENDOM
7.1 Special Heroes behoudt zich voor alle intellectuele eigendomsrechten op het programma Special Heroes.

7.2 Het is partijen uitsluitend gedurende de looptijd van deze overeenkomst over en weer toegestaan gebruik te maken van elkaars woord- en beeldmerken, logo’s, publicaties etc., indien de publicatie waarin deze voornoemde intellectuele eigendomsrechten worden verwerkt, vooraf door de andere partij schriftelijk is goedgekeurd.

7.3 Alle door Special Heroes verstrekte informatie en materialen aan partijen, zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt binnen het programma Special Heroes.

7.4 De verstrekte informatie en materialen mogen alleen met schriftelijke toestemming van Special Heroes worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden worden gebracht.

8. AANSPRAKELIJKHEID EN VERZEKERING
8.1 Special Heroes wordt gevrijwaard voor de aansprakelijkheidstelling van schades en kosten, direct of indirect, hoegenaamd en uit welk hoofde dan ook, als gevolg van de projectontwikkeling en –uitvoering, de uitvoering van concrete activiteiten alsook enige wijziging in de (hoogte van de) toekenning van de door Special Heroes verstrekte en te verstrekken bijdragen.

8.2 Special Heroes kan slechts aansprakelijk gesteld worden jegens partijen voor schade als gevolg van een tekortkoming in de projectontwikkeling en/of projectuitvoering voor zover deze tekortkoming het gevolg is van opzet of grove schuld.

8.3 Partijen zijn jegens Special Heroes (hoofdelijk) aansprakelijk voor de door haar ingeschakelde derden. Partijen vrijwaren Special Heroes voor aansprakelijkheid ter zake, door derden.

8.4 Partijen zijn verplicht zich deugdelijk te verzekeren tegen de (beroeps-) aansprakelijkheden zoals omschreven in de leden 1 en 2 van dit artikel. Met dien verstande dat de verzekering ten minste dekking biedt aan een verzekerd bedrag per gebeurtenis van € 1.000.000,-

9. WIJZIGING EN ONTBINDING VAN DE OVEREENKOMST


  1. Special Heroes is gerechtigd om deze overeenkomst tussentijds te wijzigen. Special Heroes zal alle partijen tijdig informeren over de voorgenomen wijziging van deze overeenkomst.

  2. In afwijking van lid 1, kunnen andere partijen van deze overeenkomst om een wijziging van de overeenkomst verzoeken, wanneer er sprake is van veranderende omstandigheden. Van veranderende omstandigheden kan bijvoorbeeld sprake zijn in geval van beschikbare middelen die door bezuinigingen komen te vervallen.

9.2 De gewijzigde overeenkomst treedt dertig kalenderdagen na de bekendmaking aan partijen, dan wel op een latere datum die in de bekendmaking is vermeld, in werking. Indien een der partijen een wijziging in deze samenwerkingsovereenkomst niet wenst te accepteren, heeft deze partij de mogelijkheid om voor ingang van de datum van wijziging dit schriftelijk kenbaar te maken aan Special Heroes waarna partijen in overleg zullen treden.

9.3 Indien een der partijen toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van haar verplichtingen ingevolge deze overeenkomst, heeft Special Heroes het recht de verstrekte licentie in te trekken alsmede deze overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, nadat de (tekortschietende) partij, na deswege door Special Heroes schriftelijk in gebreke te zijn gesteld, binnen een bij die ingebrekestelling gestelde redelijke termijn niet alsnog de betreffende verplichting (deugdelijk) nakomt.

10 GESCHILLEN, RECHT- EN FORUMKEUZE

10.1 Op deze en alle hieruit voortvloeiende overeenkomsten is uitsluitend Nederlands Recht van toepassing.

10.2 Partijen laten hun geschillen bij voorkeur beslechten door middel van mediation.

10.3 Geschillen over de uitleg van deze overeenkomst zullen bij voorkeur door middel van mediation worden beslecht en als dat niet lukt worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement te
.

Aldus overeengekomen en in tweevoud getekend:


Namens Special Heroes Namens de Gemeente

……………………………………… …………………………………………

Mw. E. Mannen

Manager

, d.d.


, d.d.

Namens de school

…………………………………………

, d.d.

Special Heroes is een sportstimuleringsprogramma voor leerlingen in het speciaal onderwijs

Een samenwerking van de PO-Raad, Stichting Onbeperkt Sportief en NOC*NSF

Pagina van
: sites -> default -> files -> documents -> info projectleiders
info projectleiders -> Intentieverklaring
documents -> Sint-Donatus op Stelten 15 mei 2009
documents ->  nr. met betrekking tot Uw offerte van 
documents -> Kennisgeving van de beslissing om af te zien van het plaatsen van de opdracht
documents -> Gemotiveerde selectiebeslissing Aanbestedende overheid
documents -> De duurzame ontwikkeling in de overheidsopdrachten moraal en sociale ethiek
documents -> Heeft u vragen? Nood aan bijkomende info? Mail naar onze frontdesk via
documents -> Duurzame ontwikkeling bij overheidsopdrachten opname van ecologische criteria
documents -> Zelfstandige stage
documents -> 27 maart 2009. Koninklijk besluit betreffende de verwarmingstoelage toegekend door de openbare centra voor maatschappelijk welzijn in het kader van het Sociaal Stookoliefonds
De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina