Schepenbank schijndelDovnload 321.09 Kb.
Pagina1/9
Datum18.08.2016
Grootte321.09 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9
SCHEPENBANK SCHIJNDEL

toegang 5122

inventarisnummer 44

Algemeen schepenprotocol 1546-1551
genealogische bewerkingen voor zover het me mogelijk was…..e.z = ene zijde a.z. = andere zijde e.e. = ene einde a.e. = andere einde; de veldnamen zijn vet gedrukt en in de authentieke schrijfwijze weergegeven; veldnamen uit andere dorpen zijn ook meegenomen en expliciet met de dorpsnaam vermeld; het betreft algemene samenvattingen van de schepenakten dus géén transcripties – hier en daar kom je wel eens iets tegen dat onleesbaar is of qua interpretatie dubieus – om het bestand t.z.t. te kunnen koppelen aan de ingescande protocollen van BHIC is een vast stramien gevolgd nl. datum, type akte, folionr. en samenvatting
7 maart 1546

transport

folio 1

Art zoon van wijlen Pauwels Cremerss. man van Annelie zijn vrouw dochter van wijlen meester Jan van Beerkel Claess. transporteert Margriet weduwe van wijlen Jan van der Dussen 2/3 in een huis gelegen omtrent de Kerk e.z. beneven der Kerckelandt e.e. den Kerckhoff a.e. de straat – kinderen Jenniken en Meriken hun wettige kinderen, belast met 1 braspenning grondcijns – Peeter Reinders soen van Dijck en Art Adriaens soen van Sochel


z.d.

scheiding en deling

folio 1

Jan en Willem broers zonen van wijlen Jacop van de Ven en Jutta zijn vrouw gaan een scheiding en deling aan van de erfgoederen nagelaten door hun ouders


27 april 1547

ontvangen geldbedrag

folio 1 verso

Jacop Jan Meussen man van Iken bekent ontvangen te hebben van Jan Loeren een bedrag van 12 gulden en dat vanwege 2 pont payments erfcijns – Peter Reinders van Dijck en Jan Janssen van den Oetelaer schepenen


10 augustus 1547

ontvangen geldbedrag

folio 1 verso

Wouter Jan Buckkenss. bekent ontvangen te hebben van Henrick van der Culler en Margriet zijn vrouw een bedrag van 3 Karolusguldens vanwege een akker onder Schijndel aen Elsschot aen die Kerck van Schindele Jan van den Culler a.z. Laurens Pauwelss. e.e. erfgenamen van Lenart Roeloffs a.e. de gemene weg – testis Petri Reneri et Joes Rutgeri scabinis

27 februari 1546

verkoop


folio 2

Libert zoon van wijlen Dirricx van den Hoevel en zijn zonen Dyrck en Jan, Henrick Henrick van den Bogart man van Emken dochter van genoemde Libert hebben verkocht Heer Claes zoon van wijlen Willem Pauwelss. een huis hof en erf 12 lop. ter plaetse genoempt het Wiboss e.z. Lucas Jan Mathijssen e.e. + a.z. Art Jan Mathijssen a.e. de gemeijnt, belast met 2 oude groten cijns aan de Heer van Helmond, 1 negenmenneken grondcijns aan de Heer van Heeswijk, , 7 Rijnsgulden tot de dienst van de kapel in het Wijbosch, 7 pont payment t.b.v. de gemene beurzen (?), 7 st. dorpskommer en onderhoud der gebuurlijke rechten – Art Adriaens van Sochel en Jan Janssen van den Oetelar


27 februari 1546

betalingsgelofte

folio 2

Claes Willem Pauwels heeft beloofd Dirck en Jan en Henrick 300 gl. op Maria Lichtmis – Art Adriaens van Sochel en Jan Janssen van den Oetelar


27 februari 1546

verkoop


folio 2 verso

Libert zoon van wijlen Dirck van den Hoevel, Jan Dirck en Jan kinderen van Libert, Henrick Henricks. van den Bogart hebben verkocht aan Jan Dirric Lucass. een stuk akkerland groot 6 lop. aan het Wijbosch ter plaatse genoemd die Loessbraeck e.z. + a.z. Bartholomeus Gherings e.e. Eymert Blocklandt a.e. de gemeynt van Schijndel, belast met een oude grote cijns aan de Heer van Helmond of diens rentmeester – Art van Sochel en Jan Janssen van den Otelaer schepenen


27 februari 1546

betalingsbelofte

folio 2 verso

Jan Dirrick Lucass. heeft beloofd aan Henrick Henrickss. van den Bogart te betalen op Maria Lichtmis a.s. 100 gl. uit bovengenoemde koop – Art van Sochel en Jan Janssen van den Oeteler


27 februari 1546

betalingsgelofte

folio 3

Jan zoon van wijlen Dirric Lucass. heeft beloofd aan de kinderen van Libert vs. Maria Lichtmis a.s. te betalen een bedrag van 47 gl. en 14 st. – Art van Sochel en Jan Janssen van den Oetelaer [1546 stilo brabantia wat tevens geldt voor de andere akten]27 februari 1546

betalingsgelofte

folio 3

Claes zoon van Willem Pauwelss. heeft beloofd aan de kinderen van Libert vs. een bedrag van 6 gl. + de dorpskommer en de cijns van 2 oude groten – Art van Sochel en Jan Janssen van den Oeteler


4 maart 1546

afstand van tochtrecht

folio 3

Libert zoon van wijlen Dirrickx soen van den Hoevel doet afstand van zijn tochtrecht op het goed dat hem is nagelaten door zijn moeder o.a. huis hof erf groesland broekland of heiland waar die landerijen ook gelegen zijn en dat t.b.v. Dirrick, Jan en Emken of haar man Henrick Henrickss. kinderen van Libert en zijn vrouw Emken dochter van wijlen Jan van den Oeteler – op folio 3 verso worden de bezittingen nog eens genoemd nl. huis hof en erf e.z. Jan Janssen van den Oeteler Janss. a.z. Henric Lambert soen van den Aecker e.e. de kinderen van Ghelis van Gael a.e. de gemene straat; een kamp weiland ter platsschen ghenompt het Oeteler groot ca. 3 mergen e.z. Jan Janssen van den Oetelaer a.z. erfgenamen van Jan van Beerkel e.e. erfgenamen van Jan Everts a.e. de gemene straat en dat t.b.v. Jan van Oeteler Janss. en Embert zijn broer en Dirrick Dirrickss. van den Hoevel – Art Adriaenss. van Sochel en Art Jan Penninck


z.d.

scheiding en deling

folio 3 verso

Libert zoon van wijlen Diercks van den Hoevel met zijn wettige kinderen verwekt bij Emken zijn vrouw dochter van Jan van den Oeteler te weten Dirrick, Jan en Emken en haar man Henric waarbij Libert ten deel is gevallen en te bezitten ter tochte en zijn kinderen ten erfrechte huis hof en erf ter plaetsschen ghenompt het Lutteleinde hen aangekomen van Dirrik van den Hoevel e.z. + e.e. het Groot Gasthuis van ’s-Hertogenbosch a.e. de gemeijnt van Schijndel; idem een stuk groesveld ghenompt Demerscamp ter plaetssen ghenompt het Eldt e.z. Adriaen Jan Drissen soen a.z. de gemeijnt van Schijndel e.e. Jan Laurenssen a.e. de gemeijnt van Schijndel; idem een stuk land [er staat eerland] gheheiten Voeghelsanck e.z. + e.e. Jan Danielss. van der A a.z. Jan Daniels vs. en het Groot Gasthuis van ’s-Hertogenbosch a.e. de gemene straat; idem een stuk land van 9 lop. e.z. Henrick van den Aecker a.z. + e.e. + a.e. de gemene weg naar den Leghen Wiboss; belast met de grondcijns aan de Heer van Helmond, 30 |Rijnsgulden aan Emken Henricks dochter van den Hovel, 12 ½ gl. aan Jena van den Boss weduwe van Marten Bemres [dubieus], 7 pont payments aan het kapittel van Sint Jan te ’s-Hertogenbosch, idem twee delen van een pond ‘audts’ aan het Sinte Achten [vgl. Agatha] autaer binnen ’s-Hertogenbsoch, 3 Kar.gl. aan de erfgenamen van Aernt van Sochel en 3 gl. aan Gort die Jegher; idem 1 mud rogge aan de H.Geest van Schijndel, 4 ½ gl. aan de erfgenamen van Jan …..


z.d.

scheiding en deling

folio 4 verso

Libert Dirricks van den Hoevel met Dirk en Jan en Henrick Henrickx soen man van Emken dr.v.Jan van den Oeteler zijn een scheiding en deling aangegaan van de goederen hen aangekomen van Emken hun moeder – zie akte hierboven


7 maart 1546

verkoop


folio 5

Joris zoon van wijlen Art Claes soen man van Lijsbet dochter van Peeter Reinders soen van Dijck heeft verkocht Lambert Gerit Vrenss. soen een stuk land ter plaetssen ghenompt het Wiboss gheheiten die Hulssebraeck nu ter tijd e.z. naast het erf van de erfgenamen van Henric Pauwels a.z. Lambert Gheritss. vs. e.e. + a.e. de gemene straat, belast met een grondcijns ½ braspenning aan de Heer van Helmond, 2 penn. aan de geburen van Schijndel – Art van Sochel en Peter Reinders van Dijck schepenen


7 maart 1546

verkoop


folio 5 verso

Jan Henric Rutgherss. man van Barbara heeft verkocht aan Gisbert zoon van wijlen Gerit [er staat Gerid] Lauvrenssen soen een stuk beemd eertijds verkregen via Libert Dirckx van den Hoevel groot omtrent een ½ bunder ter plaetssen ghenoempt aent Wyboss ter stede ghenoempt het …………e.z. Jan Willems van de Ven a.z. erf van Jan Janssen van den Cuijlen e.e. Lucas Jan Maetijssen a.e. Gysbert de koper, belast met 1 st. en 1 negenmenneke cijns aan de Heer van Helmond


7 maart 1546

transport

folio 5 verso

Jan Henric Rutghers soen man van Barbara heeft getransporteerd aan Lambert Henrick Gerit Lauvrenssen de roggepacht uit het erf toebehorende aan Aelbert Henrickss. van Oorschot, idem een pacht van 20 vaten rogge Bossche maat uit een erf te Schijndel ter plaetse ghenoempt het Abelterre e.z. Meus Ghernck a.z. Lisbet Pauwels e.e. Meus Gherinck a.e. de gemene weg – Peter Reinders van Dijck en Art van Sochel


7 maart 1546

verkoop


folio 6

Lambert Gerit Lauvrenssen man van Beelken heeft verkocht Jan Henric Rutgherssoen een jaarpacht of cijns van 3 gl. te betalen op Maria Lichtmis uit een stuk land van 1 sesterzaad e.z. + a.z. Mechtelt Jacop Matheussen e.e. Jan Gherlickx van den Bors met meer anderen a.e. erfgenamen van Jacob Henrickx soen van den Hoevel en een stuk land ter plaetssen ghenoempt het Abelterren met als belendingen [zie hierboven] – Peter Reinders van Dijck en Art van Sochel de schepenen


7 maart 1546

betalingsgelofte

folio 6

Jan zoon van Henric Rutghers soen heeft beloofd dat hij aan Lambert bovenstaande pacht zal aflossen met een bedrag van 60 gl. – Peter Reinderssoen van Dijck en Art Adrians van Sochel


24 juni 1547

verkoop


folio 6 verso

Jan zoon van wijlen Jan Artss. van der Weteringhe heeft verkocht aan Adriaen zoon van Henric Dirickx Schoemeker soen een pacht van 2 gl. te betalen op Maria Lichtmis uit een stuk land omtrent 3 lop. ter plaetssen ghenompt die Ghemein Ackeren aenden Weselenbossche e.z. erf van Peter Henrick Jacobssoen a.z. Jan Henric Rutgherssoen e.e. Frans Jan Spikersoen a.e. de gemene weg, belast met een ½ braspenning cijns – Gysbert Dirrickx en Jan Rut Janssen schepenen


24 juni 1547

verkoop


folio 6 verso

Adriaen zoon van wijlen Henric Dirrickx Schoemakers soen heeft in koop verkregen van Jan zoon van wijlen Jan Artssoen van der Weteringhe een pacht of cijns van 2 gl. te betalen op Maria Lichtmis uit een stuk land ter plaetssen ghenompt die Ghemein Acker anden Weselenboss af te lossen met een bedrag van 43 gl. 6 st. – Gisbert Dirrickx en Jan Rut Janssen


12 maart 1546

verkoop


folio 7

Henric Lambertss. met zijn kinderen te weten Oeth en Lambert en Dries hebben verkocht Gisbert Jan Dirrickx soen een huis hof en erf 4 lop. ter plaetssen ghenompt den Born ter plaetssen gheheiten opt Oetelaer e.z. erf der erfgenamen van Libart van den Hoevel a.z. erf van Dirric Marcelis a.e. de gemeijnt van Schijndel [vgl. gemene gronden] – Peter Reinders van Dijck en Art van Sochel


12 maart 1546

verkoop


folio 7

Gisbert Jan Dirrickx soen heeft verkocht een pacht aan Dries Henrick Lambertss. van den Acker te betalen op Maria Lichtmis uit huis hof en erf 4 lop ter plaetssen ghenompt den Born opt Oeteler [belendingen zie hierboven] af te lossen met een bedrag van 35 gl. – Peter Reinders en Art van Sochel


13 maart 1546

verkoop


folio 7 verso

Gisbert zoon van wijlen Jan Dirrickx heeft verkocht Roeloef zoon van wijlen Janss. een pacht of cijns van 3 poent paeyments [vgl. 3 pont payment] te betalen op Maria Lichtmis uit huis hof en erf 4 lop. ter plaetssen ghenompt den Born opt Oetelair [voor belendingen zie boven] – Peter Reinders van Dic [vgl. Dijck of Dijk] en Art van Sochel


13 maart 1546

verkoop


folio 7 verso

Gisbert soen wilneer [zoon van wijlen] Jan Dirrickxss. heeft verkocht Oeth en Lambert broers zonen van wijlen Henrick Lamnbertss. van den Acker een cijns of pacht te betalen op Maria Lichtmis uit een huis hof en erf ter plaetssen ghenompt den Born opt Oetelaer omtrent 4 lop. e.z. + e.e. Libart van den Hoevel a.z. Dirrick Maercelissen a.e. de gemeint – Peter Reinders soen van Dick en Jan van den Oetelaer


24 maart 1546

betalingsgelofte

folio 8

Jasper Daniel sGrowen (?) soen heeft beloofd Lones Baertholomeuss. op Maria Lichtmis een bedrag van 13 gl. – Peter Reinders van Dick en Art Adriaens van Sochel


26 maart 1546

scheiding en deling

folio 8 tot en met 10 verso

Henric zoon van wijlen Henric Henricx van der Cuelen met Maeriken zijn zuster wettige kinderen van Henrick van der Cuelen en Loenen Segher Lambertss. voogd van zijn wettige kinderen die hij heeft verwekt bij Jenneken zijn vrouw dochter van Henrick van der Cuelen te weten Meriken, Grietthen en Aert, Alert zoon van wijlen Hueber Dirrickxss. man van Heesken, Lauwrens soen Pauwels Lauvrenssen man van Margriet zijn vrouw en Jan zoon van wijlen Jan Willemss. van den Nuwenhues man van Heilken zijn vrouw allen wettige dochters van Henrick van der Cuelen die de goederen hebben gescheiden en gedeeld waarbij Henrick en Meriken ten deel gevallen zijn huis hof en erf ter plaetssen ghenompt het Eelsschot inne de Laristraet e.z. Jan Penninckss. a.z. de gemene straat e.e. + a.e. Peter Reinderss. van Dick [vgl. Dijk], een kamp in Luenenhoeff groot 1 bunder e.z. + a.z. den Predecarencloester vanden Boss [vgl. de Predikheren te ’s-Hertogenbosch] e.e. Jan Willemss. van den Audenhues em a.e. Peter Henrickx Jacopss. met meer anderen, belast met 3 pont paiment aan het Onze Lieve Vrouwe altaar te Schijndel, 2 pont paiment aan Jan Penninck, 1 pont paiment aan de vicarie van Schijndel, 1 vat rogge aan de vier biddende orden; voorts is hen ten deel gevallen een stuk land ghenompt den Tempel 3 lop. ter plaetssen ghenompt het Eelsschot e.z. Aert Jan Penninck met meer anderen e.e. Willem Henrick Gheringhss. a.e. Jn Willemss. van den Aeudenhues [vgl. Audenhuis of Oudenhuis]; een stuk beemd van een ½ bunder ghenoempt die Haerdebempt e.z. Jenneken Delis of haar kinderen a.z. Bauwen Seeghers met zijn kinderen e.e. Henric Gerings a.e. het Gasthuis van ’s-Hertogenbosch; een stuk beemd ghenompt die Laec 2 bunder ter plaetssen ghenompt het Eelsschot op die Stege e.z. Derriken Henrickx dochter van den Hoevel en meer anderen a.z. Peter Reinders van Dick e.e. Jan Everss. a.e. de gemene straat, belast met een cijns van 2 ½ pont uit de halve kamp ghenompt die Laec, 3 pont uit de ½ bunder


Baudewyn Seeghers met zijn wettige kinderen die hij heeft verwekt bij Jenneken zijn vrouw dochter van Henrick van der Cuelen te weten Meriken, Griethen en Aert is ten deel gevallen een stuk land 9 lop. ter plaetssen genompt het Elsschot e.z. Peter Pauwels a.z. Aert Jan Pennic e.e. Jan zoon van wijlen Jan Gherlicckss. van den Boor a.e. de gemene straat; idem een kamp land op die Steghe e.z. erf van Claes Jan van den Verdonck a.z. Mechtelt Jacobs met haar kinderen e.e. Henrick van der Haigen a.e. Mester Pauwels Raessen, belast met een erfpacht van 1 mud rogge en te ’s-Hertogenbosch te leveren, 12 point paiment aan diverse personen , 2 st. cijns aan de Heer van Helmond
een stuk land genompt den Heelpaecker e.z. Peter Pauwels a.z. Peter Maetijss. van Herethum e.e. + a.e. de gemene weg; een stuk land ghenompt het Loepensse e.z. Henric Gerings a.z. Cristyn weduwe van Gerit van den Boegart e.e. de gemene weg a.e. de Kerk van Schijndel; idem een stuk land ghenompt die Driseegt groot 1 dagmaat e.z. Peter Pauwels a.z. Henrick Henrickx van der Cueken e.e. Henric Geringhs a.e. het Closter ghenompt het Cauwater; idem een stuk beemd 1 dagmaat groot e.z. Henric Geringhs a.z. Art Aernts van Sochel; nog een stuk beemd ghenompt die Laec, belast met 1 mander rogge te ’s-Hertogenbosch te leveren, 2 ½ pont payment uter halven Laeck, 1 pont payment aan de vicarie van Schijnel, 1 oude grote cijns aan de Heer van Helmond
Allert vs. is ten deel gevallen een stuk land ghenompt die Schel ter plaetssen ghenompt aen den Born groot omtrent 2 bunder e.z. Jan Goessen a.z. Dirrick Jacops Henrick (?) e.e. Adriaen Gossenss. a.e. erfgenamen Gherit Gossens, belast met 7 ½ pont payment aan Adriaen Coelbarts en de dorpskommer; idem huis hof en erf ter plaetssen ghenompt het Elsschot 6 lop. e.z. Gjhisbert Geritss. van den Boegart a.z. + e.e. + a.e. de gemene straat, belast met 1 mud rogge Bossche maat aan de H.Geest van Schijndel, 9 pont payment
aan Jan Rutten te ’s-Hertogenbosch, 1 Philipsgulden aan de Cruesbroeders van den Boss, 11 st. dorpskommer, 1 kan wijn aan de kerk van Schijndel
Lauwrens is ten deel gevallen een stuk beemd ter plaetssen genompt Reinershoeff groot 1 bunder en ¼ van een bunder e.z. Claes Peter Reinders a.z. Jan Evertss. met meer anderen e.e. de weduwe van Jan Evertss. a.e. die Susteren van Oerthen te ’s-Hertogenbosch; idem een stuk land ter plaetssen ghenompt het Eelsschot inne de Haerdebempt 3 lop. e.z. Jan Lauvrenssen a.z. + a.e. Lambert Mercelissen met meer anderen a.e. Jan van den Audenhuyss., belast met 2 ½ st. cijns aan de Heer van Helmond in het cijnsboek van Sint Oedenrode, 1 oud egrote cijns aan de Heer van Helmond; idem een stuk land genompt den Cluesaecker groot 5 lop. int Eelsschot aen de Kerck e.z. Jan Aertss. van der Cuelen a.z. + e.e. de gemene weg a.e. de kinderen Roeloef van den Dunghen; een stuk beemd ghenompt den Abempt ter plaetssen genompt Lieckendonck (?) e.z. die Aude A a.z. Willem Penninck e.e. erf van de H.Geest van Den Bosch, belast met 1 malder rogge aan het Sint Geertruiklooster te ’s-Hertogenbosch
Jan is ten deel gevallen een stuk land gheheiten den Heelacker [vgl. Helpakker] ter plaetssen ghenompt het Elsschot 4 lop. Heester Ghiben dochter van den Boegart a.z. + e.e de gemene dijk naar de Laristraet a.e. Henrick Henricks s. van der Cuelen; idem een stuk land ter plaetssen ghenompt den Born int Lishaut 1 sesterzaad e.z. de weduwe Willem Schiman met haar kinderen a.z. Aernt Jan Gysen e.e. + a.e. de erfgenamen van Gerit Gossenss.; nog een kamp genompt Pelsercamp
ghenompt het Eelsschoet in Loenenhoeff 1 dagmaat e.z. Gerit Lambertss. van den Ackeren a.z. Sint Quirein van den Booss [= Sint Quirinuskapel te ’s-Hertogenbosch] e.e. + a.e. de gemene straat; een schuur met een bakhuis daaraan staande met erf 6 lop. ter plaetssen ghenompt het Elsschot e.z. Ghysbert Gerits van den Boegart a.z. de gemene straat e.e. Jan Aertss. van der Cuelen a.e. Alert Huebertss., belast met 3 gl. aan Henric Peter …. en 11 st. dorpskommer – schepenen Peeter Reinders van Dic en Art van Sochel
28 maart 1546

transport

folio 10 verso

Henrick Lambertss. van den Aecker heeft getransporteerd Oet, Lambert en Andries kinderen van Henrick vs. al zijn goederen roerend en onroerend waar die ook gelegen zijn – Art van Sochel en Jan Rut Jansen scabini = schepenen


29 maart 1546

verkoop


folio 11

Henric zoon van wijlen Janssen van Gemert heeft verkocht zijn broer Gerit een stuk land ter plaetssen genompt dat Luetteleinde destijds verkregen via zijn vader 6 lop. e.z. Jan Rutten en Jan Evertss. a.z. + e.e. Henrick Willem Pauwelss. a.e. de gemene straat – Peter Reinders en Art van Sochel schepenen


29 maart 1546 [ut supra]

transport

folio 11

Gerit zoon van Jan van Gemert heeft getransporteerd aan Henrick zijn broer een erfcijns van 24 st.


29 maart 1546

verkoop


folio 11

Henric zoon van wijlen Jan van Gemert heeft verkocht Jan zoon van wijlen Henric Marcelissen een erfcijns van 24 st. – Peter Reinders en Art van Sochel schepenen


1 april 1546

scheiding en deling

folio 11 verso

Geringh Jan Geringhs van Gronsvelt, Jan Goessens man van Lintgen (?) zijn vrouw en Aelet dochter van wijlen Jan Geringhs en Gijsbert Roeloeff Janssen man van Heilken zijn vrouw wettige kinderen van Jan Geringhs en diens vrouw Joest hebben gescheiden en gedeeld de goederen die hen zijn nagelaten door hun ouders, waarbij Geringh Janssen ten deel is gevallen een schuur met een eest en erf 10 lop. land inne den Born ter plaetssen genompt het Lishout tegen die Muelen over e.z. erf van Jan van Eelmondt a.z. Gisbert Roeloefs e.e. Alet Jan Geringhs a.e. de gemeijnt van Schijndel, belast met een ½ st. cijns aan de Heer van Heeswijk, 4 gl. min 2 st. cijns te betalen dat Claerencloester inne Den Boss; een stuk heiveld 1 bunder ter plaetssen genompt in den Born int Lisshaut tegen die Moelen over e.z. erf van de weduwe Weinart van Hunselaer met haar kinderen a.z. erf van Michiel Rutten van den Dungen; Jan Goessens is ten deel gevallen een stuk land met houtwas 9 lop. land en 1 bunder groesveld ter plaetssen den Born int Lishaut gheheiten dat Afterste Landt e.z. + e.e. Jan van Eelmondt a.z. Gisbert Roeloeff, belast met 1 malder rogge aan Jan Glaesmaker te ’s-Hertogenbosch, 2 gl. aen het Closter ter Claeren binnen den Boss, een ½ grote cijns aan het dorp van Schijndel


Alet de dochter is ten deel gevallen een stuk land met een klein houtwaske 9 lop. met 1 bunder groesveld ter plaetssen genompt den Born int Lishaut oec tegen over die Muelen e.z. erf van Jan van Delft a.z. Gijsbert Roeloefs e.e. Jan van Eelmoet a.e. Gering Janss., belast met 1 mud rogge aan de erfgenamen en de weduwe Sinthen Haumaeker
Ghisbert Roeloeffsoen is ten deel gevallen huis hof en erf 9 lop. met 1 bunder en ¼ bunder ter plaetssen ghenompt den Born int Lishaut tegen over die Muelen e.z. erf van Machil Rutten op die Duengen a.z. Gering Jan Gerings .e.e. Jan Gossens a.e. de gemene straat, belast met 6 pont payment aan Jan Snoeck affter die Tolbruch binnen ‘s-Hertogenbosch, 4 pont payment aan Reinder Loetgieter binnen ‘s-Hertogenbosch, 4 pont payment te Haaren in de kerk aan het Sint Jansaltaar, 6 pont payment aan de erfgenamen van Aert van der Hautert, 1 pont payment aan de vicarie van Schijndel, 7 ½ st. dorpskommer te Schijndel + slotformule – Peter Reinderss. en Aert van Sochel
1 april 1546

verkoop


folio 12

Gering Janssen Gerings heeft verkocht aan Laet Jan Gerings zijn zuster een erfpacht van 1 gl. te betalen op Maria Lichtmis uit een stuk land en schuur die daar op staat groot 10 lop. ter plaetssen genompt den Born in Lishaut e.z. Jan van Elmondt a.z. Gysbert Roelofssoen e.e. erf van de koper a.e. de gemeint van Schijndel; idem nog een heikamp ter plaatse voorschreven e.z. de weduwe van Wernart van Honselaer a.z. + e.e. Machil Rutten – Art van Sochel en Peter Reinders schepenen


23 april 1547

transport

folio 12 verso

Henric zoon van wijlen [soen wilneer] Henric Scymanss. heeft getransporteerd Lambert zoon van wijlen Lambert Willemss. een pacht van 4 vaten rogge en 1 pont payment die hij in koop had verkregen via Aernt van der Weteringhe als man van Kathelijn zijn vrouw zoals blijkt uit een schepenbrief van Schijndel – Aernt van Sochel en Peter Reinderss.


28 april 1547

scheiding en deling

folio 12 verso tot en met 14

Jan en Gisbert broers kinderen van Ghisbert van den Boegart, Jan Willemss. man van Lisbet en Heesken haar zuster kinderen van Ghysbert vs. en Iken diens vrouw hebben gescheiden en gedeeld de goederen nagelaten door hun ouders


Jan is ten deel gevallen huis hof en erf groot 12 lop. in Elsschot met alle zijden aan de gemeint van Schijndel, belast met mud rogge Rooise maat nl. het 1e mud aan de H.Geest van Sint Oedenrode en het 2e aan


  1   2   3   4   5   6   7   8   9


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina