Schetsenserie 4 Gaat, maakt, doopt en leert!Dovnload 123.53 Kb.
Pagina3/5
Datum23.07.2016
Grootte123.53 Kb.
1   2   3   4   5

4. Het evangelisatiebevel

In de voorgaande schetsen en schetsenseries is bij gelegenheid een link gelegd tussen Mat. 28:18 en vers 19. Het mij is gegeven alle macht (vers 18) wordt effectief door de uitvoering van het zendings- en evangelisatie bevel (vers 19). Deze gedachte vind je onder andere in bijlage 2 van deze schetsenserie. Hier gaat het nu verder over het zendings- en evangelisatie bevel zelf.


We spreken in deze schetsenseries van het zendings-/evangelisatiebevel. In de vorige schets hebben we onderscheid gemaakt tussen: zending onder ‘alle volken’ om te komen tot een levende kiem-gemeente per ‘volk’ en evangelisatie door die levende kiemen van gemeentes.

We zagen dat er zijn zendelingen (inclusief tentenmakers/sters, MAF-mensen, OM-medewerkers, enz.). Ze weten zich geroepen door God om te gaan. Als hun roeping door hun gemeente is bevestigd stuurt de gemeente hen uit.

Bij evangelisatie is dat gaan iets anders. Alle gemeenteleden zijn het zout van de wereld. Elk gemeentelid is priester met een taak tussen God en zijn / haar ongelovige omgeving. Gemeenteleden blijven niet knus op de bank zitten. Ze leven in de wereld en zijn het zout en het licht. Het is normaal voor een christen te leven met ongelovigen. Dat is ‘gaande’ leven. Je kunt natuurlijk bidden om betekenisvolle relaties. Dat bidden is dan eveneens een vorm van ‘gaan’.

En daarnaast geldt dat die gemeenteleden, die de gave van evangelisatie hebben, speciale dingen doen op het vlak van evangelisatie. (Voor gaven van de Geest zie schetsenserie 2.)

In alle gevallen van ‘gaan’ ondersteunt en bemoedigt de gemeente. Bij zending zowel als evangelisatie is de gemeente, geplaatst door Christus tussen God en de wereld (zie schema bij 1 Petr. 2:9, schetsenserie 3). De zendende instantie, de gemeente zegt: ‘Gaat!’
Gij zijt het zout der aarde; indien nu het zout zijn kracht verliest, waarmede zal het gezouten worden? Het deugt nergens meer toe dan om weggeworpen en door de mensen vertreden te worden. Gij zijt het licht der wereld. Een stad, die op een berg ligt, kan niet verborgen blijven. Ook steekt men geen lamp aan en zet haar onder de korenmaat, maar op de standaard, en zij schijnt voor allen, die in het huis zijn. Laat zo uw licht schijnen voor de mensen, opdat zij uw goede werken zien en uw Vader, die in de hemelen is, verheerlijken.

Mat. 5:13-16


► Stel je hebt een baan en gaat naar een tweedaags evangelisatiecongres. Zou je van tevoren tegen je collega’s zeggen wat je die twee vrije dagen gaat doen? Waarom wel, waarom niet? Wat is de betekenis van wel doen? Wat is het risico van niet doen?
► Je hoort nogal eens zeggen dat evangelisatie moeilijk is. Dat ligt aan de ander, maar het kan ook aan jezelf, je gemeente, enz. liggen. Zijn er punten die je remmen om te evangeliseren? Welke? Noem zoveel mogelijk punten.
We geven drie aanduidingen van het begrip evangelisatie:

 • Waar het hart vol van is, loopt de mond van over.

 • De ene bedelaar vertelt de andere bedelaar waar je brood, genadebrood kunt halen.

 • Jezus Christus voorstellen door de kracht van de heilige Geest, opdat mensen hun vertrouwen op God zullen stellen. Om Hem aan te nemen als hun redder, Hem te dienen als hun Koning in de gemeenschap van zijn kerk.

► Welke aanduiding spreekt je aan, en waarom?
► Loop samen stap voor stap door de derde aanduiding. Wat herken je goed en wat herken je minder in je eigen leven?

Evangeliseren is: • Jezus Christus voorstellen.

 • door de kracht van de heilige Geest.

 • opdat mensen hun vertrouwen op God zullen stellen.

 • Om Hem aan te nemen als hun redder.

 • Hem te dienen als hun Koning.

 • in de gemeenschap van zijn kerk.

► In deze schetsen wordt steeds gesteld: evangelisatie is een opdracht voor elk gemeentelid. Wat vind je eigenlijk van dat uitgangspunt?


► In deze schetsen wordt steeds gesteld: evangelisatie is een opdracht voor elk gemeentelid dat daartoe bemoedigd en ondersteund wordt door de gemeente. Wat vind je eigenlijk van dat uitgangspunt?
Slot

Als je deze schets overziet, wat zul je bidden? Misschien valt je één van de vier momenten van het gebed (aanbidden, belijden, danken en vragen) in het bijzonder op. Geef dat aspect dan iets meer aandacht in je gebed. Wil je dit nu doen?


Evangelisatie heeft heel veel te maken met wie je in Christus bent. Daarover gaat het in de bergrede. De zaligsprekingen en het zout en licht zijn, dat zijn de onderwerpen voor de volgende keer.

Verder lezen


In het boek Christus Voorstellen wordt onder andere over ‘Evangeliseren’ geschreven op de pagina’s 58-71. Over nieuw leven en de betekenis daarvan lees je op pagina 28-33.

5. Het begin van de bergrede

Evangeliseren heeft alles te maken met je leven in Christus. Denk wat betreft leven (of nieuw leven) aan de onderwerpen uit de eerste schetsenserie ‘horen en doen’ en ‘Wandelen in het licht’. Vanuit dit leven willen we nadenken over evangelisatie. Over leven als volgeling en leerling van Christus sprak Jezus zelf aan het begin van zijn optreden op aarde.


Toen Hij nu de scharen zag, ging Hij de berg op en nadat Hij Zich had nedergezet, kwamen zijn discipelen tot Hem. En Hij opende zijn mond en leerde hen, zeggende:

Zalig de armen van geest, want hunner is het Koninkrijk der hemelen. Zalig die treuren, want zij zullen vertroost worden. Zalig de zachtmoedigen, want zij zullen de aarde beërven. Zalig die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden. Zalig de barmhartigen, want hun zal barmhartigheid geschieden. Zalig de reinen van hart, want zij zullen God zien. Zalig de vredestichters, want zij zullen kinderen Gods genoemd worden. Zalig de vervolgden om der gerechtigheid wil, want hunner is het Koninkrijk der hemelen. Zalig zijt gij, wanneer men u smaadt en vervolgt en liegende allerlei kwaad van u spreekt om Mijnentwil. Verblijdt u en verheugt u, want uw loon is groot in de hemelen; want alzo hebben zij de profeten voor u vervolgd.

Mat. 5:1-12


► Tot wie is de bergrede uitgesproken?

► De bergrede staat in jouw bijbel. Geldt wat hier staat ook voor jou? Zo ja, hoe?


Voor het woord zalig kun je ook lezen: gefeliciteerd.

► Ben jij te feliciteren met Jezus Christus?


Over wat het woord zalig betekent denken mensen verschillend, zoals:

 • Christus zegt: als je leeft naar wat ik zeg ben je zalig

 • Christus zegt: als je zo leeft word je eens zalig.

► Wat betekent dat woordje zijt in ‘Zalig zijt gij’ voor jou?
Gij zijt het zout der aarde; indien nu het zout zijn kracht verliest, waarmede zal het gezouten worden? Het deugt nergens meer toe dan om weggeworpen en door de mensen vertreden te worden. Gij zijt het licht der wereld. Een stad, die op een berg ligt, kan niet verborgen blijven. Ook steekt men geen lamp aan en zet haar onder de korenmaat, maar op de standaard, en zij schijnt voor allen, die in het huis zijn. Laat zo uw licht schijnen voor de mensen, opdat zij uw goede werken zien en uw Vader, die in de hemelen is, verheerlijken.

Mat. 5:13-16


► Men zegt wel dat de zaligsprekingen (vers 1-12) worden samengevat in de verzen over het zout en het licht van de wereld zijn (vers 13-16). Klopt dat?

► Zo ja, wat betekent dan de verzen 1 tot 12 voor jouw ‘het zout van de aarde’ en ‘het licht van de wereld’ zijn?


► Er staat dat je het zout van de wereld bent, er staat niet dat je het zout moet zijn of moet worden. Wat betekent het voor jou dat je het bent?
Je kunt ‘het zout en licht van de wereld’ zijn vergelijken met het feit dat de gemeente als enige organisatie geplaatst is tussen God en de wereld. Zie het onderwerp ‘De gemeente is er voor de wereld’ van schetsenserie 3 over 1 Petr. 2:9 en het unieke van de gemeente t.o.v. de wereld (God-gemeente-wereld).

► Er staat ‘het zout’ en ‘het licht’. Er staat niet ‘zout’ en ‘licht’. Wat is het verschil? Wat betekent het dat jij het zout van de aarde bent?


De bergrede houdt ook een oordeel in. Namelijk: wie zo niet leeft, die wordt op straat gegooid en vertrapt. Het dient nergens meer voor. Dit brengt ons bij de volgende vragen:

► Waarvoor dient zout? Noem zoveel mogelijk punten.

► Wat betekent het voor je omgeving dat je het zout bent? Noem weer zoveel mogelijk punten.

► Waarom is het goed dat je vertrapt wordt als je geen zout meer bent?


► Zout moet niet in het zoutvat blijven. Dat zou geen ‘gaan’ zijn. Het moet contact maken met de omgeving. Dat geldt voor het zout voor de aardappels. En dat geldt voor christenen voor hun wereld. Wat betekent deze gedachte voor jouw leven?
► Is er een volgeling van Christus die kan zeggen Mat. 5:13-16 geldt niet voor mij?
► Hoe helpt jouw gemeente jou het zout en het licht voor je ongelovige kennissen te zijn?

► Hoe help jij andere gemeenteleden het zout en het licht voor hun ongelovige kennissen te zijn?


Slot

Als je deze schets overziet, wat zul je bidden? Misschien valt je één van de vier momenten van het gebed (aanbidden, belijden, danken en vragen) in het bijzonder op. Geef dat aspect dan iets meer aandacht in je gebed. Wil je dit nu doen?


Het zendings-/evangelisatiebevel kent vier stappen: gaat, maakt, doopt en leert!. In de volgende schetsen gaan we alle stappen langs. We beginnen met Gaat!

Verder lezen


In het boek Christus Voorstellen wordt onder andere over ‘Het begin van de bergrede’ geschreven op de pagina’s 28, 29, 132. over de gemeente en evangelie lees je op de pagina’s 68, 137, 140, 144


1   2   3   4   5


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina