Schetsenserie 4 Gaat, maakt, doopt en leert!


Maakt ! deel 2, Christus voorstellen met woordenDovnload 123.53 Kb.
Pagina5/5
Datum23.07.2016
Grootte123.53 Kb.
1   2   3   4   5

8. Maakt ! deel 2, Christus voorstellen met woorden

We zijn gewend om bij evangelisatie allereerst te denken aan getuigen met de mond. Bij huis-aan-huis evangelisatie, zeepkist werkt op een plein of evangelisatie vanuit een marktkraampje is dat ook het eerste.

Echter omdat vandaag steeds minder mensen nog iets weten van de bijbel, komen woorden steeds moeilijker, of langzamer over. Gelukkig is er sinds oude tijden (Psalm 92) Christus voorstellen met daden. Vandaag (de postmoderne tijd) is het delen van beleefde ervaring noodzakelijke voorwaarde voor communicatie. Daarom Christus voorstellen met daden extra belangrijk. Blijft dat evangelisatie nooit kan zonder woorden. Hoe zal men geloven zonder prediker?

Rom. 10:14 Hoe zullen zij dan Hem aanroepen, in wie zij niet geloofd hebben? Hoe geloven in Hem, van wie zij niet gehoord hebben? Hoe horen zonder prediker?


► Als je met je leven Christus voorstelt (daden) en als je tegelijk een persoonlijke relatie hebt met een ongelovige kennis, zou die kennis dan niet willen weten waarom je bent zoals je bent? Met andere woorden is het dan natuurlijk of onnatuurlijk om de ander Christus met woorden voor te stellen?

► Heb je wel eens iemand Christus voorgesteld met woorden? Hoe ging dat?


Christus met woorden aan iemand voorstellen, werkt meestal niet door een uit het hoofd geleerd lesje op te zeggen. Dat werkt zeker niet in deze postmoderne tijd. Het vraagt -aansluitend op een heilig leven (Christus voorstellen met daden) - dat je in voor de ander begrijpelijk taal het evangelie vertelt.

► Vind je het moeilijk of makkelijk om iemand die het evangelie niet kent te vertellen wie Christus is? Zo ja, wat vind je moeilijk. Zo nee, hoe doe je dat?

► Wat zou je je ongelovige kennis van Christus willen vertellen?

► Soms denken gemeenteleden dat je in één keer een ongelovige het evangelie moet, kunt vertellen. Wat denk jij?

► Mensen die zappend TV kijken, hoe vertel je hen het evangelie? Hoe lang houden ze het vol om begrijpend naar je te luisteren?

► De apostelen verkondigden het koninkrijk van God en Jezus Christus, Hand. 8:12, 28:30,31. Vergelijk ook Mat. 4:17, Mat. 6:33. Wat zegt dit voor ons evangelisatiecontact?

► Wat is dat, het koninkrijk van God verkondigen?
Bedenk, het gaat helemaal niet om veel of om mooie woorden.

Het gaat allereerst om een gelovig hart dat van genade alleen leeft.

En het gaat er om dat je een hart hebt voor jouw ongelovige kennis.

Bedenk bij je eventuele twijfel aan je zelf verder: Eerst getuigt de Geest, de Geest van Christus die alle macht heeft in hemel en op aarde.

Die Christus is met je en met jouw gemeente.

► Wat vind je van deze gedachten?


Het is hier niet de plaats om allerlei modellen voor Christus voorstellen met woorden uit een te zetten. Het is ook beter als u dat samen ontdekt. Dat vraagt wel tijd mar werkt het best.
Wij zijn uit gewoonte geneigd om de voorstelling aan niet-christenen van het evangelie te benaderen van uit de trits: ellende-verlossing-dankbaarheid. Dan begin je bij het zondig zijn en het zonden doen. Dat is helder voor wie al gelooft.
Is dat ook helder voor wie niet gelooft, voor iemand die niet uit gelovige ouders ‘geboren’ is? Praat daar eens met elkaar over.
► Is het ook denkbaar dat je het evangelie vertelt door eerst te wijzen op wat God voor jou betekent? Wat God voor mensen betekent sinds eeuwen. En dan te vertellen waarom dat zo belangrijk is, voor God en voor die mensen? Zo maar een idee voor een insteek, goed of niet goed, jij mag het zeggen.

Op de cursus Aanstekelijk Christen van Agapè leer je onder andere het evangelie vertellen. Je leert om op jouw manier twee verhalen te vertellen: ‘Zijn verhaal’ en ‘mijn verhaal’.

Het evangelie van Jezus Christus vertellen heet dan ‘Zijn verhaal’ vertellen. Wij zouden misschien zeggen: het verhaal vertellen.

Echter je leert dan ook nog een tweede verhaal vertellen, ‘mijn verhaal’. ‘Mijn verhaal’ is dan het verhaal dat aangeeft wat het voor mij betekent dat ik geloof in Jezus Christus, mijn Verlosser die leeft. Wie een bekeringsverhaal heeft, vertelt dat.

Het gaat bij ‘Zijn verhaal’ en ‘mijn verhaal’ om een paar kernpunten van geloof vertellen in je eigen woorden op een manier dat de ander begrijpt. Het gaat altijd om het verkondigen van Gods grote daden. Hoe eenvoudig jouw eerste aanzet misschien ook is, de Geest maakt er graag iets moois van.

Het kan heel goed dat er na je gesprek vragen bij de ander overblijven, vragen die jij niet duidelijk kan beantwoorden. Prima. Vraag dan of iemand anders je daarbij mag/wil helpen. Evangelisatie is een opdracht aan de gemeente. Ook dit doen we samen in de Naam van Jezus.


► Is het te veel gevraagd van een toegewijde volgeling van Christus om ‘Zijn verhaal’ te leren vertellen?

► Zou je dat eens willen proberen om ‘Zijn verhaal’ te oefenen in een veilige omgeving?


► Is het te veel gevraagd van een toegewijde volgeling van Christus om ‘mijn verhaal’ te leren vertellen?

► Zou je dat eens willen proberen om ‘mijn verhaal’ te oefenen in een veilige omgeving?


Slot

Als je deze schets overziet, wat zul je bidden? Misschien valt je één van de vier momenten van het gebed (aanbidden, belijden, danken en vragen) in het bijzonder op. Geef dat aspect dan iets meer aandacht in je gebed. Wil je dit nu doen?


Na Gaat! en Maakt! volgt vanzelf Doopt!

Verder lezen

In het boek Christus Voorstellen wordt over ‘Maakt! Met woorden’ geschreven op de pagina’s 29, 60-66, 126-131.9. Doopt!

We dopen op het bevel van Jezus dat luidt: gaat, maakt, doopt en leert! Dit derde bevel voert de gemeente al vele eeuwen trouw uit. De gemeente doopt haar kleine kinderen. En de gemeente doopt hen die zich bekeren. De doop is een eenvoudige handeling in de Gereformeerde Kerken (Vrijgemaakt). Een eenvoudige handeling, maar wel een bevel van ons Hoofd.

Het doop-bevel staat niet toevallig ingeklemd tussen de woorden ‘maakt’ en ‘leert’.

‘De doop verenigt alle christenen en verdeelt ze gelijktijdig’. Zo begint Dr. J. van Bruggen zijn boek ‘Het diepe water van de doop’9.

Deze schets wil het inhoudelijke gesprek over de doop als onderdeel van het zendings-/evangelisatiebevel bevorderen.

De opmerkingen aan het slot (‘Toevoeging’) zijn niet bedoeld om nu een discussie over kinderdoop/volwassendoop te stimuleren. Ze worden alleen ter informatie doorgegeven. Voor het geval je die discussie met elkaar toch gaat voeren.Wat is de doop?


Wie gelooft dat Jezus hem/haar redt van het oordeel, wil graag kleur bekennen in de gemeente van diezelfde Jezus. Dopen is kleur bekennen. Horen bij de Koning. Horen bij het koninkrijk van God (Fil. 3:20). Je hoort bij Christus en zijn familie.

Jezus is gestorven. Hij betaalde voor onze zonde. Hij nam de straf op de zonde weg. De zonde is verzonken, zoals een schip zinkt. Een schip dat vergaat, heet in het Grieks een ‘gedoopt’ schip.

Dan is ‘ons’ dopen met een handje water wel een bescheiden teken voor ditzelfde vergaan. Onderdompelen komt al iets dichterbij de zaak. Onderdompelen (dopen) staat dus voor vergaan, voor mensen die met Christus sterven, in zijn dood gedoopt zijn, ondergedompeld (Rom 6:3). Ananias zegt tegen Saulus: Sta op, laat je dopen en je zonden afwassen onder aanroeping van zijn naam. (Hand. 22:16). Je van je kwaad bewust zijnde laat je je dopen. Je geeft je gewonnen.

Dopen doe je alleen in Christus naam. Later zegt Paulus zegt: Ik ellendig mens! ‘Wie zal mij verlossen uit dit doodslichaam? God zij dank door Jezus Christus onze Here!’ (Rom. 7:24,25)

Christus zelf gaf zich over aan de dood. Hij ging onder. Dopelingen gaan ook onder, om met Christus weer boven te komen.

► Wat houdt zijn naam aanroepen bij de doop voor jou in? (Vergelijk Hand. 22:16)

► Bij de doop word je gereinigd. Is dopen wassen met water, of wassen met het woord? Vergelijk Ef. 5:26.

► Met de doop kom je in dienst van een nieuwe Heer. Een Heer die al veel verschillende dienstknechten heeft. Ze hebben één ding gemeen: hun geloof in Hem. Wat betekent dat voor jou?


De doop is eenmalig. In dienst komen. Je hoort bij Christus en zijn gemeente. Je ontvangt eenmalig de tekenen van reiniging door Christus bloed en nieuw leven door de Geest van Christus. Het leven door de Geest, het ontvangen en gebruiken van zijn genadegaven is levenslang.10 De dienst aan de Heer die op de doop volgt is blijvend. Die dienst wordt vervuld naar de wetten van de Heer, de Koning11. Wie zo leeft is heeft het goed. Die is zalig. Die is te feliciteren. Vrucht van die dienst is heiliging en het einde het eeuwige leven. Rom. 6:22,23.

► Door de doop kom je in dienst van Christus. Hoe zie je dat? Welke verantwoordelijkheid brengt dit mee?


De Heidelbergse Catechismus zegt over de doop onder andere:

Vraag 70: Wat betekent dat: met het bloed en de Geest van Christus gewassen te zijn?Antwoord: Dat wij van God vergeving van de zonden hebben uit genade, om het bloed van Christus, dat Hij in zijn offer aan het kruis voor ons vergoten heeft.
Verder ook, dat wij door de Heilige Geest vernieuwd en tot leden van Christus geheiligd zijn, zodat wij hoe langer hoe meer van de zonde afsterven en godvrezend en onberispelijk leven.

► Wat spreekt je van dit antwoord aan, wat niet?Sterven en opstaan


Christus is gestorven. Hij is voor mijn zonden gestorven. Ik ben met Christus gestorven en ben zo ‘in Christus’. Ons sterven is symbolisch.

Christus is opgestaan. Wij zullen ook opstaan. In tegenstelling tot het ‘sterven’ is dit opstaan niet symbolisch maar echt. ‘Onze plaats is al bereid. God heeft ons mede opgewekt en ons mede een plaats gegeven in de hemelse gewesten in Jezus Christus’ Ef. 2:5,6.

► Wat betekent dit voor jou?

Dood en leven


Wie in Mij gelooft, stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien.’ Joh. 7;38.

‘Zo overspoelend als het dodelijke water van de doop was, zo overspoelend zal de levendmakende Geest over ons zijn!’ … ‘Deze Geest verandert ons leven en maakt het tot een rijke bron voor anderen.’12 Titus 3:5,6.

► Jij bent gedoopt. Ben jij een rijke bron voor anderen?

Toevoeging
Kinderen van God, echtgenoten, ouders en hun kinderen


We kunnen haast niet spreken over de doop zonder te denken aan het wel of niet dopen van kinderen van gelovige ouders. Dat feit wordt serieus genomen en daarom aandacht aan gegeven. Moge die aandacht allereerst leiden tot verdieping van inzicht in de doop zelf.

Een aantal bijbelteksten wordt ter overweging genoemd.  1. God omarmt met de ouders ook hun kinderen: de kinderen van gelovige Israëlieten zijn van God: U hebt mijn kinderen geslacht en verbrand (Ez. 16:21).

  2. De nieuwe generatie blijft echter wel zelf verantwoordelijk (Jer. 31:30).

  3. Jezus ontvangt kinderen van gelovige ouders (Marc. 10:13). Voor hen is het koninkrijk. Hij zegent ze (Mark. 10:14,16).

  4. Zelfs kinderen waarvan slechts één ouder gelooft zijn heilig (1 Kor. 7:14). De kinderen zijn heilig omdat hun ouders de naam van Jezus Christus aanroepen.

  5. Deze kinderen worden bij de gemeente gerekend (1 Kor. 1:2).

  6. En als ze zo gemeentelid zijn, worden ouders niet geroepen om hun kinderen te bewegen (maakt!) tot het christendom. Ze zullen ze de feiten inprenten (Deut. 7:6,7) en daarin opvoeden (Ef.5:4). Zo richt God zich tot de gelovigen en hun kinderen. Zo brengen ouders hun kinderen bij Jezus.

  7. Want voor u is de belofte en voor uw kinderen en voor allen, die verre zijn (Hand. 2:39).

  8. Ouders en kinderen samen ontvangen de gave van de Geest (Hand. 2:38b).Doop en geloof


De doop wordt in diverse bijbelteksten gekoppeld aan geloof13. Als de doop een zegel op het geloof van de dopeling zelf zou zijn, zullen we de kinderen van de gemeente niet dopen.

De doop herinnert in het Nieuw Testament aan het werk van God. ‘De doop is voor de gelovende een zegel dat de naam van Christus over hem of haar is uitgeroepen, dat de zonden vergeven zijn en dat er een opstanding van de doden in het vooruitzicht wordt gesteld.’14 De doop is een zegel op de echtheid van het ontvangen evangelie van God.

Delen de kinderen in de beloften gedaan door God bij de doop? We hebben hierboven gezien hoe ruim God is. Ouders met hun kinderen delen in de beloften. Een heel huis (Hand. 11:14).

De gedoopte die echter bij het opgroeien ‘de roeping tot geloof en wedergeboorte niet opvolgt, lijkt op iemand die zelf geen geldig paspoort heeft een van wie de bijschrijving op dat van de ouders is verlopen’.15

Ook de als volwassene gedoopte, die de roeping tot geloof en wedergeboorte niet opvolgt, lijkt op iemand die zelf geen geldig paspoort heeft.
Slot

Als je deze schets overziet, wat zul je bidden? Misschien valt je één van de vier momenten van het gebed (aanbidden, belijden, danken en vragen) in het bijzonder op. Geef dat aspect dan iets meer aandacht in je gebed. Wil je dit nu doen?


Na Gaat! Maakt! Doopt! volgt Leert!

Verder lezen

In het boek Christus Voorstellen wordt over ‘Doopt! geschreven op de pagina 67.

10. Leert!

Leert hen onderhouden al wat ik u bevolen heb. Dit is de vierde en laatste stap van de zendings-/evangelisatiebevel.


Na het aannemen van Jezus als redder (Maakt!) en het in de gemeente verklaren ‘ Ik wil er bij horen’ (doopt!) volgt het bevel: Leert!

De volgorde is dus eerst doopt! en dan leert! Dit komt overeen met Rom. 6 in vers 3 gaat het over de doop. Vervolgens wordt in Rom. 6 tot heilig leven vermaand.

► Vind je dit ook de goede volgorde, eerst dopen, dan leren?

► Hoe leren gedoopten (pasbekeerden en kinderen) te leven naar Gods geboden? Door regeltjes te leren?


De bekeerde moet als nieuwe mens alles wat Christus geboden heeft leren. Er is veel verkeerds af te leren en veel goeds te leren.

► Waar is het ‘leren’ op gericht? Wat is het doel?

► Of de vorige vraag anders geformuleerd: Leren is de laatste stap van het zendings-/evangelisatiebevel. Wat is het doel van evangelisatie?
► Moeten pas bekeerden zich eerst aanpassen aan al onze gewoontes?
► Wat betekent dit leren (na de doop!) in de gemeente voor de houding van de gemeente ten opzichte van pas bekeerden die nog onbijbelse gewoontes hebben?
► De pas gedoopte leert onderhouden al wat Christus bevolen heeft. Leert! is een bevel aan de gemeente. Hoe zie je dat concreet? Zijn er vormen van leren in de gemeente die meer of die minder betekenisvol zijn. Noem er zoveel mogelijk. Zijn er vormen die juist voor een pas bekeeerde meer geschikt zijn om te leren leven naar de geboden van Jezus?
Als door het werk van de Geest en veel gelovigen iemand zich overgegeven heeft aan Jezus Christus en naar zijn geboden leeft, dan is het ‘normaal’ dat deze als lid van de gemeente nieuwe bekeerlingen voortbrengt. De cirkel is rond. Gods plan rolt voort in de eeuwen. God de Vader krijgt alle eer.

► Wat doet je deze gedachte?


► Wat betekent dit leren na de doop in de gemeente voor de houding van de gemeente ten opzichte van gedoopte baby’s?
Slot

Als je deze schets overziet, wat zul je bidden? Misschien valt je één van de vier momenten van het gebed (aanbidden, belijden, danken en vragen) in het bijzonder op. Geef dat aspect dan iets meer aandacht in je gebed. Wil je dit nu doen?Verder lezen

In het boek Christus Voorstellen In het boek Christus Voorstellen wordt over ‘Leert’ geschreven op de pagina’s 67, 68, 137-140.

Bijlage 1, bijlage bij schets 4. Visie en missie van de Evangelische Alliantie Nederland

Kwam rond 695 voor het eerst op de kaart van Europa toen de Brits-Ierse monnik Willibrord in Utrecht het kruis oprichtte en een gat groef om mensen te dopen. Sindsdien heeft het kruis van Jezus Christus een wisselende invloed in ons land gehad. Op dit moment heeft Nederland meer dan ooit een opwekking, een vernieuwing, een reformatie nodig, die doordringt tot alle lagen van de bevolking.


Het Evangelie van Jezus Christus

Dood en opstanding van Jezus Christus vormen het hart van het Evangelie (het Goede Nieuws). Wij zijn slechter dan we ons ooit kunnen voorstellen, maar meer bemind dan we ooit kunnen dromen. Geloof in de Here Jezus, die Gods Liefde bewees, en onze overgave aan Hem vormen de grondslag voor de noodzakelijke verandering: wedergeboorte in nieuw en eeuwig leven.


Onze visie

Identiteit - Agapè is een interkerkelijke beweging van mensen die – in afhankelijkheid van de Heilige Geest, in gehoorzaamheid aan Gods Woord en volgens de richtlijnen van het Grote Gebod – de Grote Opdracht wil helpen vervullen. (Mat. 22:37-39, Mat. 28:18-20)

Visie (wat ziet Agapè voor zich’?) Nederland optimaal beïnvloed met het Evangelie van Jezus Christus!

Mij is gegeven alle macht in de hemel en op de aarde...” (Mat. 28:18)


Missie (Wat doet Agapè?) Agapè ondersteunt kerken en neemt initiatief om: – mensen te winnen voor Jezus Christus door vrijmoedig het Evangelie te verkondigen; - daartoe arbeiders te werven, toe te rusten en uit te zenden; – en leiders te vormen, te mobiliseren en toe te rusten; – om in heel Nederland (met name in de grote steden, maar ook over de grenzen) - in samenwerking met zoveel mogelijk kerken, organisaties en individuele christenen - een beweging van Gods werk, geïnspireerd door de Heilige Geest, op gang te brengen en te continueren, – opdat ons Land optimaal beïnvloed wordt met het Evangelie van Jezus Christus.

Gaat dan henen, maakt al de volken tot mijn discipelen...” (Mat. 28:19)


Gebed (Samen met u) Mag dit visiedocument een eenparig gebed zijn voor Agapè en alle kerken, organisaties en individuele christenen die met Agapè samenwerken en de beweging ondersteunen!

Ik zeg, dat, als twee op de aarde iets eenparig zullen begeren, het hun zal ten deel vallen van mijn Vader, die in de hemelen is.” (Mat. 18:19)


De Grote Opdracht

”Mij is gegeven alle macht in de hemel en op de aarde. Gaat dan henen, maakt al. de volken tot mijn discipelen en doopt hen in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes en leert hen onderhouden al wat Ik u bevolen heb. En zie, Ik ben met u al de dagen tot aan de voleinding der wereld.”

(Mat. 28:18-20)
Optimaal beïnvloed

Het Evangelie moet aan iedereen thuis, op school of op het werk worden getoond en uitgelegd, in de eigen taal en leefsfeer en voorgeleefd in de persoonlijke omgang.


Vrijmoedig verkondigen

Agapè gelooft dat de verkondiging van het Evangelie als zaad enorme kiemkracht heeft, dat het mensen nieuw leven geeft en verandert en daarom overal gehoord moet worden.Bijlage 2, bijlage bij schets 7. Jezus Voorstellen16

Weet je wel

begrijp je wel

dat je het beeld van Jezus voor mij bent?


Weet je wel

begrijp je wel

dat als je vriendelijk doet

dat ik me dan afvraag,

misschien is Hij ook vriendelijk.

Misschien is Hij niet iemand

die lacht als ik pijn lijd.
Weet je wel

begrijp je wel

dat als je naar mijn vragen luistert

en je er niet om lacht,

dat ik denk,

‘wat zou het zijn als Jezus ook in mij interesse heeft?’


Weet je wel

begrijp je wel

dat als ik je hoor praten over ruzies,

conflicten en littekens van jouw verleden

dat ik denk, ‘misschien ben ik een gewoon mens,

in plaats van een slechte, kleine meid

die niets anders verdient dan misbruikt te worden.’
Als jij om mij geeft,

denk ik ‘misschien geeft Hij om mij’.

Dan is dat hoop die als een vlammetje in mij brandt.

Even durf ik niet te ademen.

Ik ben bang dat het anders uitgaat.
Weet je wel

begrijp je wel

dat jouw woorden Zijn woorden zijn?

Jouw gezicht, Zijn gezicht,

dat kijkt naar iemand zoals ik?
Alsjeblieft wees wie je zegt te zijn.

Alsjeblieft, God dat dit niet weer een truc is.

Alsjeblieft laat dit echt blijken te zijn.

Alsjeblieft.


Weet je wel

begrijp je wel

dat je voor mij Jezus voorstelt?


1 Christus Voorstellen is een uitgave van Kok/Dteg geschreven door Koos van Loo ISBN 90-435-0458-0

2 De vakterm voor zo’n groep is Unimax: de grootste groep die voldoende overeenkomsten heeft om een doelgroep te zijn voor Christus. Daarbij denk jij bij het woord overeenkomst aan: geen belangrijke barrières om voortgang van het evangelie te stoppen.

3 William Carey, 1761-1834, schoenmaker, stichter van het Engelse Baptistische Zendingsgenootschap, professor in de theologie, bijbelvertaler en vooral zendeling.

4 Zie schets De gemeente, Zijn koninkrijk van priesters voor Gods plan, 1 Petr. 2:9,10, schetsenserie 3.

5 Zie voor meer informatie hierover www.christusvoorstellen.nl onder Reader > Projecten, congressen, acties > ‘Gereformeerden in Amsterdam willen gemeenten stichten’.

6 Zie schets ‘2. Hoe ver is Christus met zijn plan?’

7 Zie voor ‘met ons hele leven tonen’ uit de H.C. antw. 86 ook schetsenserie 1, schets 7 Dankbaar.

8 Zie voor bedoelde tekst www.christusvoorstellen.nl onder Reader> Het evangelie zijn – christen zijn>Jullie zijn zelf de boodschap.

9 Uitgave Kok, ISBN 90 242 61171 Voor deze schets is nogal van dit boek gebruik gemaakt.

10 In Christus Voorstellen onderscheid ik genadegaven in brede zin voor nieuw leven van elke gelovige, met daarnaast speciale gaven die elke gelovige bekwaam en uniek maken voor iets speciaals. Van Bruggen (pag. 48) trekt dit samen. Dit zie ik als ontspannend. Zie voor meer hierover BIJLAGE Vrucht van de Geest en gaven van de Geest zijn één’ bij Schetsenserie 2 schets 5 Wat ga jij doen voor de gemeente? Vrucht van deGeest

11 Die dienst wordt vervuld naar de wetten van de Heer, de Koning. Gedoopte kinderen van gelovige ouders en volwassen bekeerden leren in de gemeente leven naar de goede wetten van de goede Koning. Daarover gaat de schets ‘Leert!’

12 Van Bruggen pag. 46.

13 Marc. 16:16, Hand. 2:41, Hand. 8:12,13, Hand. 11:17, Hand. 16:14

14 Van Bruggen pag.70

15 Van Bruggen pag.74

16 Uit ‘Gods Outragious claims’ van Lee StrobelPagina van – versie juli 2003

Schetsenserie 4 Gaat, maakt, doopt en leert!

1   2   3   4   5


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina