Schoolgids 2011-2012 Bernardusschool


Hoofdstuk 11 Ouderparticipatie - Oudervereniging - ActiviteitenkalenderDovnload 422.27 Kb.
Pagina7/9
Datum21.08.2016
Grootte422.27 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9

Hoofdstuk 11 Ouderparticipatie - Oudervereniging - Activiteitenkalender

Hulp van ouders op allerlei terreinen wordt op de Bernardusschool zéér op prijs gesteld. Formeel is de inbreng van ouders gewaarborgd in de Medezeggenschapsraad en in de Oudervereniging, hierover verderop meer. In informele zin worden ouders op verschillende wijzen ingeschakeld:


* diverse activiteiten in de kleutergroepen;

* het crea-uur voor de groepen 5 t/m 8;

* het praktisch verkeersexamen in de groepen 7;

* musicals, vieringen en dergelijke;

* incidentele buitenschoolse activiteiten;

* begeleiding bij excursies;

* toezicht op de overblijvers;

* plastificeren van boeken;

* activiteiten in de groepen door klassenouders.

* als klassenouder


Hulpouders zijn gedurende hun werkzaamheden met de kinderen W.A. verzekerd. De hulpouders zijn gehouden de aanwijzingen op te volgen van de directeur en het overige onderwijzend personeel.
11.1 Oudervereniging
Op 11 februari 1992 is de Oudervereniging van de Bernardusschool opgericht. De vereniging stelt zich - gelet op de primaire verantwoordelijkheid van de ouders voor de opvoeding van de kinderen - ten doel de samenwerking tussen de ouders, het schoolbe­stuur en het personeel van de school m.b.t. onderwijs en vorming van de leerlingen te bevorderen.

Dit doel tracht de Oudervereniging te bereiken door het geven van schriftelijke informatie, het houden van informatieavonden voor de ouders en het organiseren van activiteiten voor de kinderen.


Alle ouders/verzorgers van kinderen op school zijn automatisch lid van de Oudervereni­ging, tenzij men nadrukkelijk te kennen geeft geen prijs te stellen op het lidmaatschap, m.a.w. het lidmaatschap van de oudervereniging en derhalve betalen van de contributie is níet verplicht.
De ouders-leden zijn per kind een contributie verschuldigd. Deze wordt jaarlijks in de Algemene Ledenvergadering van de vereniging vastgesteld. De contributie voor het schooljaar 2010/2011 bedroeg € 30,00. De contributie wordt geïnd per incasso.
Eenmaal per jaar - in september - wordt er een Algemene Ledenvergadering uitgeschre­ven. Alle ouders ontvangen hiervoor een uitnodiging en een agenda.

Naam en adres van de secretaresse van de Oudervereniging vindt u vooraan in deze schoolgids.De Bernardusschool vraagt aan de ouders van de kinderen geen ouderbijdrage.
11.2 Ouderraad
De ouderraad is het bestuur van de oudervereniging. Ieder lid van de ouderraad wordt gekozen op de ALV voor een periode van maximaal 4 jaar. Men is herkiesbaar voor een 2e termijn van 4 jaar.

De voornaamste taak van de ouderraad is het organiseren van activiteiten t.b.v. de kinderen. In overleg met directie en team stelt de ouderraad een activiteitenkalender samen. U vindt deze activiteitenkalender verderop in dit hoofdstuk.

Iedere activiteit wordt georganiseerd door enkele leden van de ouderraad samen met enkele teamleden. Er wordt regelmatig een beroep gedaan op ouders voor hulp bij de activiteiten. De leden van de ouderraad dragen de verantwoording voor de organisatie.
De ouderraad heeft een collectieve ongevallenverzekering afgesloten. Alle kinderen van de school zijn gedurende de schooltijd en bij alle activiteiten verzekerd.11.3 Infobord
In de grote zaal van het hoofdgebouw van de school hangt een infobord van de ouderraad. Hierop vindt u informatie over leden, activiteiten en algemene onderwerpen.
11.4 Activiteitenkalender schooljaar 2011-2012.


Activiteit voor welke kinderen wanneer


Algemene ledenvergadering ouders september/oktober

Halloween groepen 1 t/m 8 21 oktober

Pietenochtend/Klazenmiddag groepen 1 t/m 4 29 november /1 December Sint op school groepen 1t/m 8 5 december

Kerst groepen 1 t/m 8 21 december

Carnavalsdisco groepen 5 t//m 8 16 februari

Carnavalsoptocht groepen 1 t/m 8 17 februari

Pasen (continurooster) groepen 1 t/m 8 5 april

Schoolvoetbaltoernooi groep 7 en 8 30 april

Schoolverlaterskamp groepen 8 29 mei t/m 1 juni

Schoolreisje groepen 1 t/m 7 31 mei

Ouderbedankavond ouders 6 juni

Schoolsportolympiade groepen 6 en 7 8 juni

Moordspel groepen 8 29 mei

Stars op Stelten groepen 1 t/m 8 20 juni


Hoofdstuk 12 MR en GMR - klachtencommissie - vertrouwenspersonen

12.1 Medezeggenschapsraad
De medezeggenschapsraad (MR) vindt het heel belangrijk in contact te blijven met de achterban. Het is absoluut noodzakelijk om te weten wat er bij u speelt, zodat wij onze taken binnen de MR naar behoren kunnen uitvoeren en wij ons goed als uw vertegenwoordiger kunnen opstellen.

Het lijkt er op dat wij, vooral voor de ouders, soms nog erg moeilijk te bereiken zijn. Wellicht komt dit door onbekendheid met de MR en de rol die wij spelen binnen de Bernardus.. Of u weet simpelweg niet wie er in de MR zitting hebben.


Samenstelling van de medezeggenschapsraad:

namens de ouders namens het team

Hr. A. van den Biggelaar, voorzitter Mw. A. Stijntjes

Mw. C. Neggers Mw. E. van den Brandt

Mw. C. van Genugten Mw. R. Giepman, penningmeester

Mw. G. Kramer, secretaris Mw. M. Smetsers


Wat doet de medezeggenschapsraad?

De MR heeft een toetsende functie t.a.v. het invoeren van beleid, (wettelijke) regels en organisatorische wijzigingen door de schooldirectie. Tevens heeft zij een controlerende functie op het naleven hiervan. De MR van de Bernardus bestaat uit vier vertegenwoordigers vanuit de ouders en vier vertegenwoordigers vanuit de leerkrachten. De MR kan gevraagd of ongevraagd advies geven aan de schooldirectie. Zij heeft op specifieke punten instemmings- en/of adviesrecht. De stukken waarvoor instemming of advies nodig is, worden door de schooldirectie ingebracht in de MR vergadering. In de vergadering worden alle ingekomen stukken in een open sfeer besproken en indien nodig wordt aanvullende informatie van de schooldirectie gevraagd.


Enkele voorbeelden van stukken die in de MR vergadering aan bod komen:

 • Schooljaarplan

 • Activiteitenplan

 • Schoolgids

 • Jaarbudget

 • Vakantierooster

 • Veiligheidsplan

 • Rapport van de onderwijsinspectie

 • Rapport van de GGD

 • Rapport veiligheidsinspectie

 • Ontruimingsplan en –oefening.

 • Passend onderwijs en de impact op onze school

 • Arbo zaken

Om tot een eenduidig standpunt t.a.v. een advies of instemming te komen kan het nodig zijn dat de MR de achterban (ouders en leerkrachten) raadpleegt. Vanzelfsprekend is het nodig dat de MR goed ‘voeling’ houdt met hun achterban. Wij staan daarom altijd open voor uw vragen, opmerkingen en suggesties. Wij zullen dit meenemen naar de MR vergadering of u, indien dit mogelijk is, direct een terugkoppeling geven.

Er zijn gemiddeld 6 vergaderingen per jaar. De notulen van de MR vergadering worden gepubliceerd op de website van de Bernardus, www.bernardus-best.nl. U kunt als ouder direct een MR-lid aanspreken of uw vragen, opmerkingen en/of suggesties via mailadres mr@bernardus-best.nl

richten aan de MR.

Het verschil tussen de MR en de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR):

Er maken vijf Bestse basisscholen deel uit van de Stichting Primair Onderwijs Odulphus Best (SPOOB). Deze scholen zijn: de Paersacker, de Heydonck, de Wilhelmina, de Bernardus en de Antonius. Van iedere school hebben er twee MR leden zitting in de GMR: één vanuit de oudergeleding en één vanuit de personeelsgeleding. Waar de MR op schoolniveau opereert, doet de GMR dat op bovenschools (stichtings-) niveau. Er zijn gemiddeld 9 á 10 vergaderingen per jaar. De notulen van de GMR vergaderingen worden gepubliceerd op de website van SPOOB.12.2 Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad
Om het overleg tussen het schoolbestuur en de vijf onder het bestuur ressorterende scholen te vereenvoudigen is een Gemeenschappelijke Medezeggen­schapsraad (GMR) ingesteld. Uit elke MR worden twee leden naar deze GMR afgevaardigd. Om verwarring met de MR te voorkomen, zijn taken en bevoegdheden van de GMR in een apart regle­ment vastgelegd. De afgevaardigde vanuit de MR Bernardusschool namens de ouders is mw. E. de Maeijer en mw. M. Donkers – Copal namens het team.
12.3 Klachtencommissie - vertrouwenspersonen
De school heeft - zoals bepaald is in de W.P.O. (Wet Primair Onderwijs) - een klachten­commissie. Heeft u klachten over de school, van welke aard dan ook, dan stellen wij het zeer op prijs wanneer u in eerste instantie contact opneemt met de (groeps)leerkracht en/of de directie. Leidt dit contact niet tot een oplossing van uw klacht, dan kunt u zich wenden tot de klachtencommissie. Deze garandeert een zorgvuldige behandeling van klachten, waarmee het belang van betrokkenen wordt gediend. Daarnaast is een zorgvuldige behandeling van klachten bevorderlijk voor een veilig schoolklimaat.

Zowel leerlingen en hun ouders als personeelsleden kunnen een klacht indienen bij de klachtencommissie. Klachten kunnen gaan over bijvoorbeeld toepassing van strafmaatregelen, seksuele intimidatie, discriminerend gedrag, agressie, geweld en pesten.

Als de klachtencommissie, na onderzoek, een klacht gegrond verklaart, dan volgt rapportage en advies naar het schoolbestuur. Het schoolbestuur kan vervolgens maatregelen nemen.

De klachtencommissie hanteert het modelreglement zoals vastgesteld door de N.K.O. (Nederlandse Katholieke Oudervereniging)

De vertrouwenspersonen op de Bernardusschool zijn mevr. Marianne Snoeks en dhr. Gerard van Kollenburg. Daarnaast is er een onafhankelijke vertrouwenspersoon aangesteld Mevrouw F. Wittkamper, huisarts. Haar telefoonnummer is: 0499-320090.
Adres klachtencommissie: Klachtencommissie voor het Katholiek Onderwijs

Postbus 82324

2508 EH Den Haag

Tel: 070-3568600

Voor verdere informatie zie ook:

http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/vragen-en-antwoorden/hoe-dien-ik-een-klacht-in-over-een-basisschool-of-een-school-voor-voortgezet-onderwijs.html1   2   3   4   5   6   7   8   9


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina