Schoolgids 2015-2016 Inhoud


BUITENSCHOOLSE OPVANG EN PEUTERPROGRAMMA LEVEROYDovnload 244.76 Kb.
Pagina6/14
Datum20.08.2016
Grootte244.76 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14

BUITENSCHOOLSE OPVANG EN PEUTERPROGRAMMA LEVEROYStichting “Okido”

Stichting “Okido” uit Nederweert verzorgt het peuterprogramma binnen basisschool De Zonnehof. Dit kindercentrum geeft peuters in de leeftijd van 2 tot 4 jaar een plek om te spelen, te leren en te ontdekken. We bieden een VVE (voor- en vroegschoolse educatie) peuterprogramma aan en werken aan de hand van de methode startblokken. Tevens werken we ontwikkelingsgericht en zorgen we voor een goede overdracht van informatie naar basisscholen en de jeugdgezondheidszorg.


BSO “Okido”

Vanaf 13 augustus 2012 bieden wij voor de kinderen uit Leveroy de buitenschoolse opvang aan op onze locatie in Nederweert-Eind: Basisschool De Tweesprong, Sint Gerardusstraat 22. Kinderen kunnen er spelen in een vrolijke en veilige omgeving onder begeleiding van pedagogische medewerkers.


De BSO is geopend op maandag, dinsdag en donderdag van einde schooltijd tot 18.00 uur.

Bij voldoende aanmeldingen in Leveroy, zullen we starten met een BSO op de locatie van basisschool de Zonnehof.


Stichting “Okido” “Okido” Leveroy

Arishoek 1 Pastoor de Fauwestraat 11

6031RP Nederweert 6091 NS Leveroy

06-10299003 06-34958536

info@stichting-okido.nl  leveroy@stichting-okido.nl

www.stichting-okido.nl


Buitenschoolse opvang Kinderopvang Humanitas

Basisschool De Zonnehof werkt tevens samen met Kinderopvang Humanitas, locatie “De Bengele” in Nederweert. Ook hier kunt u uw kind aanmelden voor voorschoolse en naschoolse opvang.


De Bengele”
De Bengele 7
6031 TZ NEDERWEERT
Telefoon 0495-631197

www.kinderopvanghumanitas.nl

5. ZORG VOOR ONZE LEERLINGEN

DE ZORG VOOR UW KIND(EREN)

De school zorgt voor een optimale ontwikkeling van uw kind. Ook als uw kind extra zorg en begeleiding nodig heeft. We zullen in overleg bekijken hoe uw kind op onze school begeleid kan worden.
FASEN BINNEN DE LEERLINGENZORG


In de begeleiding van leerlingen worden vier fasen van zorg onderscheiden:


Fase 1: Begeleiding door de groepsleerkracht: algemene preventieve zorg in de groep.
Fase 2: Waar nodig krijgen leerlingen extra aandacht van de leerkracht door herhaalde instructie, een aangepaste taak, oefening of extra opdracht. De leerkracht kan ondersteuning vragen bij de remedial teacher. Afspraken worden gemaakt in de groepsbespreking waar de leerkracht, remedial teacher en intern begeleider aanwezig zijn. Ouders worden geïnformeerd door de leerkracht.
Fase 3: De leerkracht bespreekt een leerling in de leerlingbespreking. Samen met de remedial teacher en intern begeleider wordt de hulpvraag verkend en afspraken gemaakt voor het vervolgtraject. Andere externe deskundigen (als ambulant begeleider, logopediste etc.) kunnen worden geraadpleegd bij toestemming van de ouders.
Fase 4: Wanneer betrokkenen in fase 3 de hulpvraag niet voldoende kunnen beantwoorden wordt de leerling of groep besproken in de consultatie. Hierbij is een externe deskundige (orthopedagoge) aanwezig. Ouders worden hier altijd over geïnformeerd.

In bovengenoemde vier fasen hopen wij optimale zorg en ondersteuning te bieden. Mocht er toch nog extra hulp worden verwacht is het mogelijk om de hulp in te schakelen van Intern Ondersteuningsteam van het samenwerkingsverband. Een verwijzing naar Speciaal Basis Onderwijs (SBO) of Speciaal Onderwijs (SO) kan een volgende stap zijn.


Een onafhankelijke commissie genaamd: Loket Passend Onderwijs, toetst of het kind naar het speciale onderwijs mag. Alvorens moet de basisschool voldoende inspanningen hebben geleverd om optimale begeleiding te geven aan het kind. Aanmelden bij dit loket door de school is alleen mogelijk met toestemming van de ouders.


INTERNE BEGELEIDER EN REMEDIALTEACHER

Onze school heeft een interne begeleider leerlingenzorg (IB-er): Karin van den Schoor. Zij is belast met taken die direct te maken hebben met leerlingenzorg:
 • Jaarplanning maken voor de observaties en toetsen.

 • Plannen en leiden van groeps- en leerling besprekingen.

 • Plannen en bijwonen van consultatie (spreekuur voor de leerkracht) met de orthopedagoge van de onderwijsbegeleidingsdienst.

 • Zorg dragen voor een goede verslaglegging, met name rondom zorgleerlingen.

 • Contacten onderhouden met externe instanties.

 • Deelnemen aan netwerkbijeenkomsten WSNS, Meerderweert en het volgen van professionaliseringscursussen.

 • Het up-to-date houden van het Cito leerlingvolgsysteem en analyseren aan de hand van trendanalyses en deze bespreken in het team.

 • Adviseren en begeleiden van leerkrachten.

 • Bewaken en op orde houden van leerling dossiers en handelingsplannen.

 • Nieuwe ontwikkelingen binnen de school inhoudelijk ondersteunen.

 • Klassenobservaties.

 • Uitwerken van beleidszaken.

Ook hebben wij op school een remedial teacher (RT-er): Jose Korten. Zij is gespecialiseerd in het helpen van kinderen met een (tijdelijke) achterstand of voorsprong. Zij heeft een adviserende en ondersteunende rol richting de leerkracht. Samen met de leerkracht draagt zij zorg voor de groeps- en eventuele individuele handelingsplannen.


De intern begeleider en de remedial teacher werken nauw samen om de zorg aan de leerlingen zo goed mogelijk en efficiënt mogelijk af te stemmen.


HET LEERLINGVOLGSYSTEEM

Door middel van toetsen en door dagelijkse observaties in de klas, worden de leerresultaten van ieder kind het hele jaar gevolgd. Daarnaast hanteren we op onze school het Cito Leerling- en onderwijsvolgsysteem (Cito LOVS) .


Naast de beoordeling en de inschatting van de leerkracht geeft dit systeem aanvullende gegevens over het kind. Het kind wordt aan de hand van zijn resultaten ingedeeld in een niveau (ABCDE) en objectief vergeleken met andere kinderen in Nederland. Per kind kunnen we in kaart brengen hoe zijn ontwikkeling verloopt.
Om de sociaal-emotionele ontwikkeling goed te kunnen volgen, werken wij met het leerlingvolgsysteem Viseon voor groep 1 t/m 8. Een leerlingvolgsysteem is voor kind en school erg belangrijk. De school houdt zich hiermee ook een spiegel voor. Verloopt het onderwijs goed? Wat moet worden bijgesteld?

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina