Schoolplan 2010-2014 Inhoudsopgave Schoolplan 2010-2014Dovnload 0.72 Mb.
Pagina1/7
Datum23.08.2016
Grootte0.72 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7Schoolplan 2010-2014Inhoudsopgave Schoolplan 2010-2014

Naam

Inhoud
Voorwoord

(blz. 3)


1

Inleiding

( blz.4)  1. Doelen en functie van het schoolplan

  2. Procedures opstellen en vaststellen van het schoolplan

  3. Verwijzingen

2

Schoolbeschrijving

( blz. 5)  1. Kenmerken school

  2. Kenmerken directie en leraren

  3. Kenmerken leerlingen

  4. Kenmerken ouders en omgeving

  5. Prognoses: interne en externe ontwikkelingen

3

Onderwijskundig beleid

( blz.9)

3.1 De visies van de school

3.2 Missie

3.3 Slogan en kernwaarden

3.4 Missiebeleid

3.5 Leerstofaanbod en Toetsinstrumenten

3.6 Taalbeleid

3.7 Sociaal-emotionele ontwikkeling

3.8 Actief Burgerschap

3.9 ICT

3.10 Leertijd3.11 Pedagogisch Klimaat

3.12 Didactisch Handelen

3.13 Zorg en begeleiding

3.14 Opbrengsten

3.15 Kengetallen: in- door- en uitstroom


4

Integraal Personeelsbeleid

(blz.24)4.1 Organisatorische doelen

4.2 Schoolleiding

4.3 Integraal Personeelsbeleid ( Professionalisering )


5

Organisatie & beleid

(blz.27)


5.1 Organisatiestructuur

5.2 Structuur (groeperingsvorm)  1. Schoolklimaat

  2. Communicatie intern

  3. Communicatie met externe instanties

  4. Contacten met ouders

6

Financieel beleid

(blz.33)
  1. Algemeen

  2. Externe geldstromen

  3. Interne geldstromen

  4. Sponsoring

  5. Begrotingen

7

Kwaliteitsbeleid

(blz.34)


7.0 Kwaliteitsbeleid

7.1 Jaarplan 2009--2010 en evaluatie

7.2 Analyse inspectierapport(en)

7.3 Quick Scan juni 2010 + Analyse

7.4 oudervragenlijst + Analyse

7.5 Leerlingenvragenlijst

7.6 Lerarenvragenlijst

7.7 Het evaluatieplan

7.8 Rapportage

7.9 Verbeterpunten

7.10 Jaarplan 2010-2011

Voorwoord

De indeling van het schoolplan 2010-2014 is afgestemd op beleidsterreinen die wij relevant vinden voor onze schoolontwikkeling. Deze beleidsterreinen vormen de focus voor onze kwaliteitszorg. Dit betekent, dat wij deze beleidsterreinen:


1. Beschrijven Wat beloven we? [zie schoolplan]

2. Periodiek (laten) beoordelen Doen wij wat we beloven?

3. Borgen of verbeteren Wat moeten wij borgen? Wat verbeteren?
De onderscheiden beleidsterreinen komen (deels) overeen met de kwaliteitsaspecten die de Inspectie van het Onderwijs onderscheidt in haar toezichtskader.
Tevens beschrijven wij in deze inleiding de competenties (in de geest van de wet Beroepen in het onderwijs) die wij hanteren voor de persoonlijke ontwikkeling van onze werknemers. Deze competenties vormen de rode draad in ons integraal personeelsbeleid. De beleidsterreinen en de competenties zijn logisch gekoppeld (zie schema) en afgeleid van de zeven bekwaamheidseisen in de wet Bio.


Onze beleidsterreinen

(kwaliteitszorg)

Onze competenties

(integraal personeelsbeleid)

Afgeleid van de Wet BIO


Kwaliteitszorg

Gerichtheid op kwaliteit

Competent in reflectie en ontwikkeling (7)

Leerstofaanbod

& ToetsinstrumentenVakmatige beheersing

Vakinhoudelijk competent (3)

Leertijd

Gebruik leertijd

Organisatorisch competent (4)

Pedagogisch klimaat

Pedagogisch handelen

Pedagogisch competent (2)

Interpersoonlijk competent (1)Didactisch handelen

Didactisch handelen

Didact. Vakinh. competent (3)

Organisatorisch competent (4)Schoolklimaat
Interpersoonlijk competent (1)

Zorg en begeleiding

Zorg voor leerlingen
Opbrengsten

Opbrengstgerichtheid
Professionalisering

Integraal PersoneelsbeleidProfessionele instelling

Competent in samenwerken (collegae) (5)

Competent in reflectie en ontwikkeling (7)Interne communicatie

Communicatie

Competent in samenwerken (collegae) (5)

Externe contacten

Communicatie

Competent in samenwerken (omgeving) (6)

Contacten met ouders

Communicatie

Competent in samenwerken (omgeving) (6)

ICT

Omgang met ICT

Vakinhoudelijk competent (3)

Levensbeschouwelijke identiteit

Handelen vanuit identiteit
Taalbeleid

Hoofdstuk 1 Inleiding  1. Doelen en functie van het schoolplan

Het schoolplan van de Dr. J. C. Logemannschool heeft de volgende functies: • Beschrijving van de kwaliteit, van de werkelijkheid (zo doen wij dat),

Ons schoolplan beschrijft de kwaliteit: onze missie, onze visie en de daaraan

gekoppelde doelen. Wij spreken in dit geval van onze “afspraken”, het zijn eigenlijk onze ambities. • Planningsdocument voor schoolontwikkeling (wat willen wij verbeteren?).

Wij maken gebruik van het jaarplan.

 • Verantwoordingsdocument (naar overheid en ouders).

Het schoolplan functioneert als verantwoordingsdocument naar de overheid, het bevoegd gezag en de ouders. Aan het einde van het cursusjaar maken wij een quikscan van verschillende kwaliteitskaarten. Op deze manier komen onze sterke en zwakke punten naar voren en tevens onze verbeterdoelen. Wij maken hieruit het jaarplan. Aan het einde van het cursusjaar evalueren wij het jaarplan. Daarna begint dezelfde cyclus met andere kwaliteitskaarten. Aan het einde van de vier jaar zijn alle kwaliteitskaarten aan bod gekomen.  1. Procedures voor het opstellen en vaststellen van het schoolplan
 • Bij het opstellen van het schoolplan zijn naast de directie, i.ber en leerkrachten betrokken.

 • De leerkrachten vullen aan het einde van het cursusjaar een quikscan uit van verschillende kwaliteitskaarten.

 • De opzet wordt voor een teamvergadering aan de teamleden gegeven. De leerkrachten lezen de stukken en kunnen tijdens de teamvergadering suggesties/aanvullingen geven.

 • Om de betrokkenheid van het team te vergroten is voor deze werkvorm gekozen.

 • Aan het einde van het cursusjaar wordt het jaarplan geëvalueerd. Tevens wordt het plan voor het volgend jaar gepresenteerd, besproken en bijgesteld.

 • Instemming door de MR en daarna definitieve vaststelling door het bevoegd gezag.

 • Ingestuurd naar de inspectie van onderwijs.  1. Verwijzingen
 • Er zijn twee mappen waarin aanvullende informatie te vinden is over bestaande beleidsdocumenten en andere protocollen.

 • Tevens zijn er vier aparte katernen met aanvullende informatie over: zorg en begeleiding,burgerschap en sociale integratie, opbrengsten en veiligheid.

.

Hoofdstuk 2 Schoolbeschrijving

  1. Kenmerken school


Adresgegevens van de school

Dr. J. C. Logemannschool

Schiedamseweg 280

3025 AS Rotterdam

Telefoonnummer: 010-4771976

@adres: info@logemannschool.nl

Website: www.logemannschool.nl
Bevoegd gezag

Onze school behoort tot de

Stichting Kind en Onderwijs Rotterdam

Crooswijksesingel 18

3034 CH Rotterdam

Telefoonnummer: 010- 4125101

@adres: bureau@kindenonderwijsrotterdam.nl

Website: www.kindenonderwijsrotterdam.nl


Huidige situatie

Alle 28 scholen van deze stichting zijn gevestigd aan de noordkant van Rotterdam. De scholen van onze stichting hebben een christelijke identiteit.

Onze school is gevestigd in het westen van Rotterdam in de wijk Bospolder Tussendijk.

De school heeft naast een wijkfunctie ook een regio functie. Kinderen van onze school komen uit verschillende wijken rond de school. De bevolking van deze wijken hebben een verschillende culturele achtergrond. Op onze school zitten kinderen met tien verschillende culturele achtergronden.

  1. Kenmerken directie en leraren

Voor januari 2008 had de school een meerscholendirecteur met op de school een locatieleider.

Deze locatieleider voerde naast de haar taak als directielid ook i.b taken uit. Per januari 2008 is de structuur van de organisatie veranderd. De school heeft een directeur en een i.b.er. De directeur heeft de r.t.opleiding, i.b.opleiding en de schoolleiderdiploma. De i.b.er heeft de r.t. opleiding de i.b. opleiding gedaan. De school heeft geen managementteam.

Er zijn op school co teachers. Verder is er een geschoolde cesartherapeut en een logopediste. Zij hebben een praktijk binnen onze school. Ook is er op school een maatschappelijk werkster.

De leraren hebben een speciaal onderwijs diploma. Op onze school werken fulltime en parttime leraren. De meeste leerkrachten ouder dan 52 nemen nu grote of kleine BAPO op.

Verder hebben wij een begeleider leerlingenzorg die ook op de leeskliniek werkt . Deze keuze is gemaakt om de expertise van de leerkrachten te vergroten. Verder is het ziekte verzuim laag.

Overzichtslijst leeftijden personeel Dr. J.C. Logemannschool


Per augustus 2010

MT

OP

OOP

Ouder dan 50 jaar

1

4
Tussen 40 en 50 jaar
1

3

Tussen 30 en 40 jaar
5
Tussen 20 en 30 jaar
3

4

Jonger dan 20 jaar


Totaal

1

12

6  1. Kenmerken leerlingen

De Dr. J. C. Logemannschool had op de teldatum 1 oktober 2009 80 leerlingen. Dit aantal nam in de loop van het cursusjaar toe, omdat wij kinderen met een PCL verklaring tussentijds binnen krijgen.

De kinderen zijn verdeeld over 6 groepen.

De populatie leerlingen bestaat uit kinderen met een verschillende culturele achtergrond. Bijna al deze leerlingen hebben een beneden gemiddelde aanleg, wat consequenties heeft voor het onderwijsconcept. Daarnaast kan er ook nog sprake zijn van sociaal-emotionele beperkingen. De kenmerken van de leerlingen vragen veel investeringen in orthodidactiek en orthopedagogiek. Na de Dr. J. C. Logemannschool gaan de kinderen verder leren in het praktijkonderwijs of de leerweg VMBO basisberoepsgerichte leerweg (lwoo). Een enkele leerling gaat naar het VMBO kadergerichte leerweg of de gemengde leerweg met of zonder LWOO.Het leerlingenaantal


Jaar

Aantal leerlingen

rugzakleerlingen

1 oktober 2006

89
1 oktober 2007

84
1 oktober 2008

82

2

1 oktober 2009

80

2


Herkomst van de leerlingen

 • Het percentage allochtone leerlingen op de school:
01-10-2006:

01-10-2007:

01-10-2008:

01-10-2009:

Marokko 15%

Marokko 17%

Marokko 13%

Marokko 14%

Turkije 24%

Turkije 24%

Turkije 16%

Turkije 13%

Kaapv. 19%

Kaapv. 23%

Kaapv. 12%

Kaapv. 11%

Suriname 10%

Suriname 10%

Suriname 6%

Suriname 6%

Ned. Ant. 3%

Ned.Ant. 4%

Ned. Ant. 5%

Ned. Ant. 4%Portugal 2%

Portugal 2%

Overige buiten 4%

Europa


Overige buiten 5%

Europa


Overige buiten 5%

Europa


Overige buiten 7%

Europa
Bronnen

LVS CITO

Psycho diagnostisch onderzoek

Zorgbesluiten

NDT

CITO PRO LWOO

Leerlingadministratie


Consequenties voor het lesprogramma en de lesinhouden

Op Dr. J. C. Logemannschool sluiten de leraren zoveel mogelijk aan bij de manier van leren, waarbij onze doelgroep optimaal profiteert van ons onderwijsaanbod te weten visualiseren.

De school blijft zoeken naar mogelijkheden om het leren optimaal te ontwikkelen. De school biedt waar mogelijk de leerdoelen op een kindgerichte wijze aan.

De school werkt met ontwikkelingsperspectieven een gedifferentieerd onderwijsaanbod. Waar mogelijk wordt samengewerkt. Het onderwijs aanbod is interactief in een uitdagende leeromgeving. Visualiseren is erg belangrijk.

De school legt de voor deze kinderen ingewikkelde structuren van het leven en maatschappij in essentie uit. De school gaat naast het kind staan en denken vanuit de mogelijkheden van de leerlingen. De ontwikkelingsperspectieven worden indien nodig bijgesteld n,a,v, toetsen en andere gegevens. Dit gebeurt tijdens de leerlinge en groepsbesprekingen.
Per 01-10-2009Gr-

3-4

Gr-4-5

Gr-

5-6

Gr-6-7

Gr-7-8

Gr-

8

Aantal leerlingen op teldatum

7

14

14

15

15

15

Aantal jongens

3

9

10

9

10

7

Aantal meisjes

4

5

4

6

6

8

Aantal allochtone leerlingen

7

14

14

14

14

15

Andere thuistaal dan Nederlands

5

8

7

5

7

7

Aantal rugzakleerlingen

1

1

Aantal leerlingen extern onderzoek

2

4

1

4

2

5

Aantal leerlingen met indicatie PRO

7

13

14

12

13

8

Aantal leerlingen met indicatie VSOAantal leerlingen met LWOO-
7

Aantal leerlingen met dyslexie1
1
Aantal leerlingen met ADHD


1
2


Analyse

Op de Dr. J. C. Logemannschool zitten meer jongens dan meisjes. Voor dit gegeven heb ik geen verklaring.

Veel van onze kinderen hebben andere culturele achtergronden. Dit heeft veelal consequenties voor hun taal. Wij hebben voor onze school de methode Taaltrapeze gekozen omdat deze veel aandacht besteedt aan de woordenschat. Veel kinderen hebben externe onderzoeken ondergaan. Voor ons houdt dit in dat wij veel aandacht besteden aan de zorg d.m.v. interne en externe contacten en een overleg structuur binnen de school.


  1. Kenmerken ouders en omgeving

Opleidingsniveau en identiteit • Het opleidingsniveau van de ouders ligt onder het landelijk gemiddelde. Het aantal één oudergezinnen is de laatste jaren gestegen. Over het algemeen zijn de ouders niet echt betrokken bij onze school.

 • Veel van onze ouders hebben een islamitische achtergrond. Ouders dienen wel onze christelijke identiteit te respecteren. Wij vieren de christelijke feesten op onze school en de ouders zijn daar bij betrokken. Mochten de ouders dit niet willen of kunnen, dan adviseren wij hen naar een school te zoeken die beter bij hun wensen en opvattingen past.

Kenmerken wijk (regio) c.q. het voedingsgebied • De school richt zich niet alleen op leerlingen uit de directe omgeving van de school maar ook op kinderen uit de omliggende wijken. De samenstelling van de inwoners van de wijken is terug te zien in de schoolpopulatie. In die zin is de populatie van de school een afspiegeling van de omgeving .  1. Prognoses


Interne ontwikkelingen:

 • Het aantal leerlingen dat de school bezoekt is stabiel, zo rond de 90 leerlingen. Wel dienen we ieder jaar rekening te houden met een aantal verhuizingen naar elders.

 • Het totale personeelsbestand is het laatste jaren gewijzigd met name verjongd.

 • Aandacht voor goede begeleiding en opleiding van nieuwe collega’s is daarbij van belang.

 • De huisvesting van de school is de laatste jaren aangepast. In het schooljaar 2009-2010 zijn er onderwijskundige aanpassingen aan het gebouw uitgevoerd. Deze aanpassing maakt het mogelijk om met kleinere groepen kinderen te werken,om zo beter te kunnen aansluiten bij de onderwijsbehoeften van onze leerlingen.


Externe ontwikkelingen:

 • Ontwikkelingen in het kader van WSNS: Veranderingen in wet- en regelgeving met betrekking tot zorgplicht / passend onderwijs

 • Meer specifieke aandacht voor de leerresultaten van onze leerlingen m.b.t. de basisvaardigheden lezen/ taal en rekenen.

 • Wij zijn bezig met de implementatie van ontwikkelingsprofielen binnen de school. Ook is het handelingsgericht werken een belangrijk speerpunt op onze school.

 • Nadrukkelijke integratie van informatietechnologie(digibord).


Hoofdstuk 3 Onderwijskundig beleid

3.1 De visies van de school
1. Onze visie op onze Levensbeschouwelijke identiteit

De Dr. J.C. Logemannschool is een christelijke school die de Bijbel hanteert als bron van inspiratie, als ‘leerboek’ met levensgeschiedenissen waaraan wij ons kunnen spiegelen. De school staat daarbij ook open voor andere overtuigingen en heeft aandacht voor verschillende geestelijke stromingen, maar wij behouden onze eigenheid.

Hierbij werken we met de volgende aspecten:


 • methode voor godsdienstige vorming ‘Kind op Maandag’

 • drie keer per week godsdienstige vorming op ons rooster

 • vieren van Christelijke feesten

 • aandacht voor verschillende geestelijke stromingen


2. Onze visie op leertijd

De school past een effectieve leertijd toe. Dit houdt in dat wij op tijd beginnen en een rooster hanteren met een evenredige verdeling tussen cognitie, expressie en bewegen.

Hierbij werken we met de volgende aspecten:


 • verzuimprotocol

 • iedereen begint op tijd

 • werken volgens het rooster

 • jaarplanner

 • ruimte / tijd nemen voor actuele zaken


3. Onze visie op aanbod

De Dr. J. C. Logemannschool biedt onderwijs op maat waarbij wij rekening houden met de ontwikkelingsprofielen van ieder kind. Dit gebeurt op cognitief en sociaal emotioneel gebied.

Hierbij werken we met de volgende aspecten:


 • afspraken die zijn vastgelegd op teamvergaderingen evalueren

 • methodes sluiten aan bij de populatie kinderen van onze school

 • gebruik maken van moderne multi mediale middelen

 • vak overstijgend onderwijs ( cesartherapie, logopedie, activiteiten buiten school etc.)


4. Onze visie op pedagogisch handelen

Op de Dr. J. C. Logemannschool behandelen wij elkaar met wederzijds respect. Wij benaderen de kinderen zoals wij zelf benaderd willen worden. Het stimuleren van kwaliteiten en talenten van volwassenen en kinderen is een essentieel onderdeel hiervan.

Hierbij werken we met de volgende aspecten:


 • er is veel aandacht voor de sociale vaardigheden

 • kinderen positief benaderen

 • beloningssysteem

 • niet nakijken met een rode pen

 • het aantal fout maar het aantal goed opschrijven

 • afspraken over pedagogisch handelen op teamniveau


5. Onze visie op didactisch handelen en afstemming

Op de Dr. J. C. Logemannschool hanteren wij naast het zelfstandig werken het directe instructiemodel met stoplicht en time timer.

Hierbij werken we met de volgende aspecten:


 • een dagritme zichtbaar voor kinderen op het bord

 • instructie wordt op maat gegeven.

 • er wordt groepsdoorbroken rekenen en spelling gegeven op

 • kinderen werken op eigen niveau

 • toetsen worden op niveau afgenomen

 • differentiatie in hoeveelheid

 • differentiatie in leerstof

 • afspraken rondom zelfstandig werken

 • maximaal 2 niveaugroepen per leerkracht

 • werken met ontwikkelingsprofielen en vaardigheidsscores


6. Onze visie op de actieve rol van de leerlingen

Op onze school maken wij gebruik van coöperatieve werkvormen. Wij bevragen de leerlingen over schoolse zaken waar uit wij aanbevelingen selecteren

Hierbij werken we met de volgende aspecten:


 • vragenlijsten afnemen en analyseren

 • afspraken rondom samenwerkend leren


7. Onze visie op ons schoolklimaat

Op onze school streven wij naar een rustig, veilig en open schoolklimaat.

Hierbij werken we met de volgende aspecten:


 • *er wordt veel ruimte gegeven voor de verhalen van de kinderen

 • regels en afspraken

 • ouder participatie

 • veel structuur bieden


8. Onze visie op leerlingenzorg

Op onze school besteed erg veel aandacht aan de leerlingenzorg. Wij hanteren een transparante zorgstructuur die voor iedereen werkbaar is. Wij werken volgens de 1zorgroute.

Hierbij werken we met de volgende aspecten:


 • ontwikkelingsperspectieven voor ieder kind

 • leerlingvolgsysteem

 • interne en externe begeleiding

 • intern en extern overleg

 • jaarplanning3.2 Missie
Onze missie is:

“Het creëren van een solide basis voor de complete ontwikkeling van het kind, binnen de grenzen van zijn of haar capaciteiten”.

Ons uitgangspunt is het werken aan de totale ontwikkeling van kinderen. Niet alleen werken met het hoofd, maar ook met het hart en de handen. We proberen in een veilig klimaat recht te doen aan ieder kind.


3.3 Slogan en kernwaarden
Slogan: De Dr. J .C. Logemannschool biedt onderwijs op maat.


Aanbod(leerstof

Wij bieden onderwijs op maat.

Tijd (besteding leertijd)

Wij maken optimaal en effectief gebruik van de leertijd.

Pedagogisch handelen

Behandel een ander zoals je zelf behandelt wilt worden.

Didactisch handelen

Wij werken met het directe instructiemodel .

Afstemming(differentiatie)

Door de ontwikkelingsperspectieven heeft ieder kind de kans zich goed te ontwikkelen.

Actieve rol leerlingen

Wij leren de kinderen zelfstandigheid.

Schoolklimaat

Wij staan voor een rustige en veilige school.

Zorg en begeleiding

Wij hanteren een optimale zorgstructuur.


3.4 Missiebeleid
Beleid om de missie levend te houden:


 • Missie, slogan en kernwaarden komen 1 x per 4 jaar aan bod in een vergadering

 • Missie en visie zijn opgenomen in de schoolgids en op de schoolwebsite.

 • De missie en de visie moeten terug te zien zijn in de professioneel handelen van het personeel.3.5 Leerstofaanbod en Toetsinstrumenten
Visie op leerstofaanbod en toetsinstrumenten

Op de Dr. J. C. Logemannschool gebruiken we eigentijdse methoden en materialen die voldoen aan de kerndoelen. De methoden worden bij de hoofdvakken integraal en volledig gebruikt door de leraren. Voor de toetsing van de leerstof maken we gebruik van methode- onafhankelijke en de methodegebonden toetsen.


Afspraken (doelen, ambities)

 • Onze methoden voldoen aan de kerndoelen (zie overzicht)

 • We gebruiken voor Taal en Rekenen methodegebonden toetsen (zie methoden-overzicht)

 • Het leerstofaanbod vertoont een doorgaande lijn die ook wordt bewaakt

 • Het leerstofaanbod komt tegemoet aan relevante verschillen tussen leerlingen

 • De school besteedt aandacht aan actief burgerschap en integratie

 • Het leerstofaanbod voorziet in het gebruik leren maken van ICT

 • Het leerstofaanbod voorziet in aandacht voor intercultureel onderwijs (geestelijke stromingen)

 • Het leerstofaanbod bereidt leerlingen voor op het vervolgonderwijs

 • De school gebruikt het LVS CITO


Analyse

De methoden op de Dr. J. C. Logemannschool voldoen aan de kerndoelen. Wij gebruiken methode gebonden toetsen voor taal en rekenen. De doorgaande lijn wordt bewaakt.De school besteedt aandacht aan actief burgerschap en integratie. Het leerstofaanbod bereidt leerlingen voor op het vervolgonderwijs

Het leerstof aanbod komt niet volledig tegemoet aan de verschillen tussen kinderen.

Het leerstofaanbod voorziet niet altijd in het gebruik leren maken van ICT.

Het leerstofaanbod voorziet niet altijd in aandacht voor intercultureel onderwijs (geestelijke stromingen). De toetsen van CITO moeten worden vernieuwd.
Beoordeling van de afspraken: frequentie en respondenten

De afspraken / doelen worden 1 x per vier jaar beoordeeld door de directie en het team. Leerstofaanbod is tevens een onderdeel dat wordt beoordeeld door de Inspectie van het Onderwijs.


Verbeterpunten

 • Het leerstofaanbod moet tegemoet komen aan de verschillen tussen kinderen.

 • Het leerstofaanbod voorziet in het gebruik maken van ICT.

 • Het leerstofaanbod voorziet in aandacht voor intercultureel onderwijs.

 • Nieuwe toetsen van CITO aanschaffen.

 • Nieuwe methoden volgens onderstaand schema aanschaffen.
Schema Vakken – Methoden – Toetsinstrumenten
Vak


Methoden

Toetsinstrumenten

Taal

Taaltrapeze

Spelling in de liftMethodegebonden toetsen

CITO - SVSLezen

Leeslijn
VIS


CITO - Drie MinutenToets (zorgleerlingen)

Nieuwe AVI

CITO - Begrijpend Lezen


Rekenen

Wereld in getallen

Methode gebonden toetsing

DAT (automatiseringstoets)

CITO – rekenen en wiskunde


Schrijven

Schrijftaal

n.v.t.

Geschiedenis

Groei

Methode gebonden toetsen

Aardrijkskunde

Blokboek

Methode gebonden toetsing

Biologie

Groei

Methode gebonden toetsing

Engels

Junior (groep 7 en 8)

n.v.t.

Verkeer

Wijzer op weg

n.v.t.

Godsdienst

Kind op Maandag

n.v.t.

SEO

methodiek

SCOL

De school werkt met een schema voor methodevervanging. Dit is gebaseerd op een afschrijvingstermijn van 6 á 8 jaren. De planning hiervan voor de komende jaren is als volgt:
Vak

Methoden

10-11

11-12

12-13

13-14

Taal

Taaltrapeze

Spelling in de lift

X

X


Lezen

Begrijpend lezen

Aanvankelijk lezen

Voortgezet. technisch lezen


X

X

X


Rekenen

Wereld in getallen
XSchrijven

SchrijftaalX
Geschiedenis

Groei

X


Aardrijkskunde

Blokboek

X


Biologie

Groei
XEngels

JuniorX
Seo

LVS

X


GodsdienstX

3.6 Taalbeleid
Visie

Veel van wat kinderen leren op de Dr. J. C. Logemannschool, heeft te maken met taal en lezen. Omdat het (gelet op de kenmerken van onze populatie leerlingen) niet altijd vanzelfsprekend is, dat de kinderen thuis veel oefenen en in aanraking komen met taal en lezen (en daarom vaak met achterstand al aan het onderwijs beginnen) besteden we in onze school extra aandacht aan het taal- lees onderwijs. We hebben daarvoor doelen vastgesteld, een kwalitatief goed taal- leesaanbod, een goed doordachte doorgaande lijn, extra zorg en begeleiding op het gebied van taal- lezen en goed geschoolde leraren.


Afspraken (doelen, ambities):

 • Onze school is sterk gericht op de taal/leesontwikkeling van de leerlingen.

 • In de onderbouw wordt een goede methode voor aanvankelijk lezen gebruikt.

 • Onze leraren signaleren en interveniëren tijdig.

 • Onze school hanteert een taalmethode die voldoet aan de kerndoelen.

 • Onze school volgt de taal/leesontwikkeling van de leerlingen met adequate middelen.

 • Het onderwijs in technisch lezen wordt in een doordachte leerlijn gegeven tot en met groep 8.

 • De leraren combineren leestechniek, leesbegrip en leesplezier.

 • De leraren besteden veel aandacht aan woordenschatontwikkeling, mondelinge taalvaardigheid en geletterdheid.

 • De leraren zorgen voor differentiatie bij taal en lezen.

 • De school beschikt over minimumdoelen per groep van de leesontwikkeling.

 • De taal/leesontwikkeling wordt gevolgd op groeps- en schoolniveau.

 • De leraren beschikken over voldoende expertise op het gebied van taal en lezen.

 • Het pedagogisch-didactisch handelen van de leraren ondersteunt een goede taal/leesontwikkeling.

 • Onze school heeft voldoende tijd ingeroosterd voor taal- leesonderwijs.


Analyse

De Dr. J. C. Logemannschool is sterk gericht op de taal/leesontwikkeling van de leerlingen.In de groepen wordt veel aandacht besteed aan mondelinge taalvaardigheid en woordenschatontwikkeling en geletterdheid. De school hanteert een taalmethode die voldoet aan de kerndoelen. De leraren besteden veel aandacht aan woordenschatontwikkeling.

De leraren zorgen voor differentiatie bij taal en lezen. De school beschikt over minimumdoelen per groep van de leesontwikkeling. De taal/leesontwikkeling wordt gevolgd op groeps- en schoolniveau.Onze school heeft voldoende tijd ingeroosterd voor taal- leesonderwijs. Het onderwijs in technisch lezen wordt in een doordachte leerlijn gegeven tot en met groep 8. Onze school volgt de taal/leesontwikkeling van de leerlingen met adequate middelen.

In de onderbouw wordt geen goede methode voor aanvankelijk lezen gebruikt.Onze leraren signaleren en interveniëren niet tijdig. De leraren combineren leestechniek, leesbegrip en leesplezier niet voldoende. De leraren beschikken niet over voldoende expertise op het gebied van taal en lezen. Het pedagogisch-didactisch handelen van de leraren kan de leerling beter ondersteunen in een goede taal/leesontwikkeling.


Beoordeling van de afspraken: frequentie en respondenten

De afspraken / doelen worden 1 x per vier jaar beoordeeld door de directie en het team. Taal- leesonderwijs is tevens een onderdeel dat wordt beoordeeld door de Inspectie van het Onderwijs.


Verbeterpunten

 • In de onderbouw een goede methode voor aanvankelijk lezen.

 • De expertise van de leraren vergroten op het gebied van taal en lezen, zodat zij tijdig signaleren en interveniëren.

 • De leraren zijn bekwaam in het combineren van leestechniek, leesbegrip en leesplezier.

 • Het inzicht in pedagogisch-didactisch handelen van de leraren vergroten zodat dit leidt tot een betere ondersteuning van een goede taal/leesontwikkeling.3.7 Sociaal-emotionele ontwikkeling
Visie

Er wordt op school veel aandacht besteed aan de soc. em. ontwikkeling van kinderen. Wij gebruiken op dit moment geen methode. Wel zijn er in de klas veel gesprekken over conflicten met kinderen en hoe deze op te lossen. Onze leerlingen hebben naast hun cognitieve beperkingen ook vaak moeite om sociale situaties op een juiste manier in te schatten. Daarom besteden wij in de klas erg veel aandacht aan de situatie van de dag.


Afspraken (doelen, ambities)

 • Onze school besteedt structureel en systematisch aandacht aan de sociaal- emotionele ontwikkeling van de kinderen d.m.v. gesprekken.

 • Onze school beschikt over een signaleringssysteem voor sociaal-emotionele ontwikkeling

 • De rapportage aan de ouders (het rapport) geeft beschrijvingen en beoordelingen voor de sociaal-emotionele ontwikkeling van hun kind(eren).

 • De sociaal emotionele ontwikkeling komt structureel aan bod tijdens de leerling-besprekingen.


 • De leraren zijn in voldoende mate opgeleid om te kunnen interveniëren m.b.t. de sociale vaardigheden van hun leerlingen.

 • De school hanteert een LVS op het gebied van SEO.


Analyse

De school besteedt structureel en systematisch aandacht aan de sociaal- emotionele ontwikkeling van de kinderen d.m.v gesprekken.

De school beschikt niet over een signaleringssysteem voor sociaal-emotionele ontwikkeling

De rapportage aan de ouders (het rapport) geeft beschrijvingen en beoordelingen voor de sociaal-emotionele ontwikkeling van hun kind(eren) dit wordt gecommuniceerd tijdens een rapportavond. De sociaal emotionele ontwikkeling komt structureel aan bod tijdens de leerlingbesprekingen. De leraren zijn niet in voldoende mate opgeleid om te kunnen interveniëren m.b.t. de sociale vaardigheden van hun leerlingen.

De school hanteert geen LVS op het gebied van SOVA. De school beschikt niet over een signaleringssysteem voor sociaal-emotionele ontwikkeling. De leraren zijn niet allemaal in voldoende mate opgeleid om te kunnen interveniëren m.b.t. de sociale vaardigheden van hun leerlingen. De school heeft geen hedendaagse methode of methodiek voor de sociaal emotionele ontwikkeling van de kinderen.
Beoordeling van de afspraken: frequentie en respondenten

De afspraken / doelen worden 1 x per vier jaar beoordeeld door de directie en het team. Taal- leesonderwijs is tevens een onderdeel dat wordt beoordeeld door de Inspectie van het Onderwijs.


Verbeterpunten

 • De school hanteert een LVS op het gebied van SEO.

 • De school beschikt over een signaleringssysteem voor sociaal-emotionele ontwikkeling.

 • De leraren zijn allemaal in voldoende mate opgeleid om te kunnen interveniëren m.b.t. de sociale vaardigheden van hun leerlingen.

 • De school heeft een hedendaagse methode of methodiek voor de sociaal emotionele ontwikkeling van de kinderen.3.8 Actief Burgerschap
Visie

De Dr. J.C. Logemannschool leert leerlingen om te gaan in onze multi- culturele samenleving met principes, regels en afspraken. De school besteedt aandacht aan preventie van discriminatie, ongelijkheid en leert leerlingen om samen te werken. De school leert de kinderen kennis aan van democratische principes en van de veelkleurigheid in onze samenleving m.b.t. religies en culturen.


Afspraken (doelen en ambities)

 • De Logemannschool heeft een visie op burgerschap en integratie geformuleerd.

 • Wat de school doet heeft een relatie met de omgeving en de populatie leerlingen en ouders.

 • De school besteedt nadrukkelijk aandacht aan normen en waarden in de samenleving.

 • De school besteedt aandacht aan de ontwikkeling van sociale competenties.


 • De school besteedt aandacht aan het leren deelnemen aan onze democratische samenleving.

 • De school leert kinderen anderen te helpen, ook al is het dan vrijwillig.

 • De school wil een oefenplaats zijn voor burgers in spé.

 • Leraren geven het goede voorbeeld in het samen werken.

 • De school besteedt aandacht aan de basiswaarden van onze samenleving (respect, e.d.).

 • De school brengt kinderen kennis bij van meerdere religies en culturen.

 • De school bereidt kinderen voor op het ‘samen leven’ in multicultureel Nederland.

 • De school heeft een leerlingenraad.


Analyse

De Dr. J. C. Logemannschool heeft een visie op burgerschap en integratie geformuleerd

Wat de school doet heeft een relatie met de omgeving en de populatie leerlingen en ouders.

De school besteedt nadrukkelijk aandacht aan normen en waarden in de samenleving en besteedt aandacht aan de ontwikkeling van sociale competenties en aan het leren deelnemen aan onze democratische samenleving. De school leert kinderen anderen te helpen, ook al is het dan vrijwillig.

Leraren geven het goede voorbeeld in het samen werken. De school besteedt aandacht aan de basiswaarden van onze samenleving (respect, e.d.). De school brengt kinderen kennis bij van meerdere religies en culturen en bereidt kinderen voor op het ‘samen leven’ in multicultureel Nederland. De school heeft geen leerlingenraad.
Beoordeling van de afspraken

De afspraken / doelen worden 1 x per vier jaar beoordeeld door de directie en het team. Burgerschap en integratie is tevens een onderdeel dat wordt beoordeeld door de Inspectie van het Onderwijs.


Verbeterpunten

 • De school brengt kinderen kennis bij van meerdere religies en culturen

 • De school heeft een leerlingenraad


Bijlage: katern burgerschap en sociale integratie  1. Informatie en communicatie technologie (ICT)


Visie

Op de Dr. J. C. Logemannschool wordt aandacht besteed aan ICT. ICT wordt ingezet d.m.v. methode gebonden programma’s op de computer om vaardigheden te oefenen. Leerlingen moeten kennis hebben van en kunnen werken met verschillende multimedia.


Afspraken (doelen en ambities)

 • De leerlingen werken met software bij taal, rekenen, lezen en wereldoriëntatie.

 • Onze school heeft ICT-doelen per groep geformuleerd.

 • De leerlingen zijn enigszins vertrouwd met Internet.

 • De leraren beschikken over voldoende ICT-kennis en –vaardigheden om met de methoden te kunnen werken.

 • Leraren beschikken over voldoende ICT vaardigheden.

 • Leraren kunnen leerling gegevens digitaal verwerken. • De school beschikt over technisch en inhoudelijk goede (werkende) hard- en software

 • De school beschikt over voldoende digitale schoolborden t.b.v. de lespraktijk

 • De school heeft het onderhoud en de logistiek m.b.t. ICT uitbesteed aan een ICT-bedrijf


Analyse

De leerlingen zijn enigszins vertrouwd met internet.De school beschikt over technisch en inhoudelijk goede (werkende) hard- en software. De school heeft het onderhoud en de logistiek m.b.t. ICT uitbesteed aan een ICT-bedrijf.

Op de Dr. J. C. Logemannschool werken leerlingen met taal, rekenen lezen en wereldoriëntatie , maar er bestaan geen schoolafspraken op dit gebied. Er zijn geen ICT doelen per groep geformuleerd. Niet alle leerkrachten beschikken over voldoende ICT kennis en –vaardigheden om met de methode te kunnen werken. De leraren kunnen hun gegevens van de leerlingen niet digitaal verwerken.De school beschikt nog niet in alle lokalen over digitale schoolborden t.b.v. de lespraktijk.
Beoordeling van de afspraken: frequentie en respondenten

De afspraken / doelen worden 1 x per vier jaar beoordeeld door de directie en het team. ICT is geen onderdeel dat wordt beoordeeld door de Inspectie van het Onderwijs.


Verbeterpunten

 • Op de school werken de leerlingen met taal, rekenen lezen en wereldoriëntatie met software en er bestaan schoolafspraken op dit gebied.

 • Er zijn ICT doelen per groep geformuleerd.

 • Alle leerkrachten beschikken over voldoende ICT kennis en –vaardigheden om met de methode te kunnen werken.

 • De leraren kunnen hun gegevens van de leerlingen digitaal verwerken.

 • De school beschik in alle lokalen over digitale schoolborden t.b.v. de lespraktijk3.10 Leertijd
Visie

Op onze school willen we de leertijd effectief besteden, omdat we beseffen dat leertijd een zeer belangrijke factor is voor het leren van onze leerlingen. We proberen daarom verlies of ‘morsen’ van leertijd te voorkomen. Ook willen we leerlingen vooral voldoende leertijd geven om zich het leerstofaanbod eigen te maken. Voor de basisvakken taal/leesonderwijs en rekenen/wiskunde hebben we meer dan gemiddeld onderwijstijd gepland, omdat onze populatie leerlingen daar behoefte aan heeft.


Afspraken ( doelen / ambities)

 • Leraren bereiden zich adequaat (schriftelijk) voor op het lesgeven: inhoud, programma en tijd.

 • Leraren zorgen voor een effectief klassenmanagement om verlies van leertijd te voorkomen.

 • Op schoolniveau wordt er voldoende onderwijstijd gepland.

 • Leraren hanteren heldere roosters.

 • Leraren plannen extra tijd voor taal en lezen afhankelijk van de onderwijs- behoeften van de leerling.

 • De school ziet strikt toe op ongeoorloofd verzuim van leerlingen.Analyse

Leraren bereiden zich adequaat (schriftelijk) voor op het lesgeven: inhoud, programma en tijd. en zorgen voor een effectief klassenmanagement .Op schoolniveau wordt er voldoende onderwijstijd gepland. De leraren hanteren heldere roosters. De school ziet strikt toe op ongeoorloofd verzuim van leerlingen.

De leraren plannen nog niet voldoende extra tijd in voor taal en lezen in als de onderwijs- behoeften van de leerling dit vraagt.
Beoordeling van de afspraken: frequentie en respondenten

De afspraken (doelen) worden 1 x per vier jaar beoordeeld door directie en het team. Leertijd is tevens een onderdeel dat wordt beoordeeld door de Inspectie van het Onderwijs.


Verbeterpunten

 • De leraren variëren de hoeveelheid leertijd afhankelijk van de onderwijsbehoeften van de leerling3.11 Pedagogisch Klimaat
Visie

De leerkrachten in onze school hebben naast de lesgevende, ook een vormende, opvoedkundige taak. Wij vinden het belangrijk dat leerlingen goed met zichzelf en met anderen kunnen omgaan en dat ze ook een volwaardig lid moeten worden van onze samenleving. Leraren creëren daartoe een veilig, ordelijk en gestructureerd klimaat waarin kinderen zich gewaardeerd en gerespecteerd voelen. Leraren hebben oog voor de individuele leerling en ook voor de groep als geheel. Daarnaast hecht de school veel waarde aan een positieve en motiverende leraar die zorg draagt voor een ordelijke en stimulerende leeromgeving. Ook de zelfredzaamheid en de zelfstandigheidbevordering speelt een rol in de school, zodat de leerlingen zich optimaal kunnen ontwikkelen binnen de grenzen van hun mogelijkheden.


Afspraken (doelen, ambities)

 • De leraren hebben een positieve grondhouding naar leerlingen en elkaar toe.

 • De leraren zorgen voor een ordelijk, opgeruimd en gestructureerd lokaal.

 • De leraren zorgen voor een functionele en uitdagende leeromgeving.

 • De leraren gaan positief en belangstellend met de leerlingen om.

 • De leraren bieden de leerlingen structuur.

 • De leraren zorgen voor (sociale) veiligheid.

 • De leraren laten de leerlingen zelfstandig en /of samenwerken.

 • De leraren maken een pestprotocol en het internetprotocol.

 • De leraren werken met de regels uit het pestprotocol en het internetprotocol.

Schoolafspraken pedagogisch handelen:

 • De leraren hanteren 4/5 groepsregels in de klas.regels zijn zichtbaar in de ruimte.

(van de regels is minimaal 80%positief opgesteld).

 • De leraren benoemen vooraf sociaal gewenst gedrag.

 • De leraren nemen een centrale positie in wanneer zij de groep aanspreken.

 • De leraren hanteren een positieve controle op gedrag (75% positief, 25%negatief).

 • De leraren leggen de nadruk op specifieke feedback.


 • De leraren geven na de opening de leerlingen (in de fase van de uitwisseling) evenveel of meer interactie ruimte dan zij zelf innemen.

 • De leraren sluiten een beurt af, dit kan wisselend specifiek of niet specifiek zijn.

 • De leraren openen een beurt met 1 vraag tegelijk


Analyse

De leraren hebben een positieve grondhouding naar leerlingen en elkaar toe.

Op school zijn ordelijke, opgeruimde en gestructureerde lokalen met een functionele en uitdagende leeromgeving. De leraren zorgen voor structuur en een sociale veiligheid.

De leraren gaan positief en belangstellend met de leerlingen om. De i.ber oert 2 tot 3 maal per jaar klassenbezoeken uit in het kader van pedagogisch handelen. Tijdens deze bezoeken borgt zij de schoolafspraken die gemaakt zijn met het team over pedagogisch handelen. Naar aanleiding van deze bezoeken maken de leerkrachten hun POP.

De school heeft geen pestprotocol en het internetprotocol .
Beoordeling van de afspraken: frequentie en respondenten

De afspraken / doelen worden 1 x per vier jaar beoordeeld door de directie en het team.

De beoordeling van de schoolpedagogisch handelen afspraken komen aan de orde bij de klassenbezoeken specifiek gericht op het pedagogisch handelen. In het POP geeft de leraar haar/zijn verbeterdoelen aan.
Verbeterpunten


 • De school maakt een pestprotocol.

 • De school maakt een internetprotocol.3.12 Didactisch handelen

Visie

Op de Dr. J. C. Logemannschool geven de leraren gedifferentieerd onderwijs, Zij gaan op een adequate en effectieve manier om met verschillen tussen leerlingen en stemmen hun lesgeven af op de verschillen in behoeften van de leerlingen. Dit doen de leraren bij de (directe) instructie, het leertempo van de leerlingen en bij de verwerking van de lesstof. Voorwaarde hiervoor is een gestructureerde leeromgeving met duidelijke afspraken. Door deze manier van lesgeven wordt de tijd effectief gebruikt en is er extra ruimte voor onze aandachtsleerlingen.


Afspraken (doelen, ambities)

 • De lessen zijn goed opgebouwd.

 • De leraren werken met het directe instructiemodel.

 • De leraren beheersen de stof.

 • De instructie wordt gedifferentieerd aangeboden op meerdere niveaus (instructietafel).

 • De leraren stellen meerdere oplossingsstrategieën aan de orde.

 • De leerlingen werken op hun eigen niveau.

 • De leerlingen werken zelfstandig en/of samen.

 • De leraren geven ondersteuning en hulp.

 • De leraren zorgen voor leerstofdifferentiatie.

 • De leraren zorgen voor tempodifferentiatie.

Analyse

De leraren beheersen de stof en werken met het directe instructiemodel. De lessen zijn goed van opbouw. In iedere klas wordt gewerkt met een instructietafel. De leerlingen werken op hun eigen niveau en de leerlingen werken indien mogelijk samen. De leraren geven ondersteuning en hulp. De leraren zorgen onvoldoende voor leerstofdifferentiatie en tempo differentiatie.


Beoordeling van de afspraken

De beoordeling van de afspraken (doelen) komt aan de orde bij de jaarlijkse klassenbezoeken en de daaraan gekoppelde gesprekken.


Verbeterpunten

 • De leraren zorgen voor leerstofdifferentiatie.

 • De leraren zorgen voor tempodifferentiatie.3.13 Zorg en begeleiding
Visie

De leraren van de Dr J. C. Logemannschool streven ernaar dat iedere leerling zich ononderbroken kan ontwikkelen en ontplooien naar eigen mogelijkheden. In de eerste plaats moeten ze op de hoogte zijn van het verloop van de ontwikkeling van de leerling tot nu toe. Als er nieuwe leerlingen bij ons op school komen maakt de iber samen met de leerkracht het ontwikkelingsperspectief. Gedurende de ontwikkeling van de leerlingen kijken zij of de ontwikkeling van de leerling verloopt volgens de prognose. De ontwikkeling wordt eventueel n.a.v. resultaten bijgesteld.


Afspraken (doelen ambities)

 • De leerlingenzorg richt zich op alle leerlingen van de groep.

 • De rol van de i.b-er is primair gericht op ondersteuning van de leraren.

 • Verschillen tussen leerlingen die moet je accepteren en als “gegeven” nemen.

 • Als een kind een handelingsplan krijgt, dan moeten de ouders standaard op de hoogte worden gesteld.

 • Handelingsplannen moeten geschreven worden volgens een vast format.

 • Leerling en groepsbesprekingen moeten 1-op-1 gehouden worden (leraar + i.b-er).

 • Hulp aan kinderen moet zo veel mogelijk gegeven worden in de klas.

 • Het verwijzen van kinderen kan plaatst vinden op gezag van de leraar in overleg met de i.b-er.

 • Wij prevaleren het werken met groepsplannen boven het werken met individuele handelingsplannen.

 • De leraren signaleren vroegtijdig welke leerlingen extra zorg nodig hebben.

 • Externe partners worden - indien noodzakelijk - betrokken bij de zorg voor leerlingen.

 • De leraren gebruiken een samenhangend systeem van instrumenten en procedures voor het volgen van de ontwikkeling en de prestaties van de leerlingen.

 • Op basis van een grondige analyse van de verzamelde gegevens, bepaalt de leerkracht met de ib-er de aard van de zorg voor zorgleerlingen (analyse en diagnose). • De leraren voeren de zorg planmatig uit.

 • De leraren gaan de effecten van de zorg na (evaluatie) samen met de IB-er.

 • De intern begeleider coördineert de zorg en begeleiding.

 • De leraren werken met adequate handelingsplannen (SMART).

 • Handelingsplannen worden altijd (samen met de ouders) geëvalueerd.

 • Wij werken met groepsplannen.


Analyse

De leerlingenzorg richt zich op alle leerlingen van de groep. De i.ber richt zich op de ondersteuning van de leraren. De handelingsplannen worden geschreven volgens een vast format. Op de Dr. J. C. Logemannschool worden de leerling- en groepsbesprekingen met leerkracht en i.ber gehouden. Afhankelijk van de soort zorg wordt deze in of buiten de klas gehouden. Het verwijzen van kinderen kan plaatst vinden op gezag van de leraar in overleg met de i.b-er. Externe partners worden - indien noodzakelijk - betrokken bij de zorg voor leerlingen. Op school gebruiken leraren een samenhangend systeem van instrumenten en procedures voor het volgen van de ontwikkeling en de prestaties van de leerlingen.

Op basis van een grondige analyse van de verzamelde gegevens, bepaalt de leerkracht met de i.ber de aard van de zorg voor zorgleerlingen (analyse en diagnose)

De leraren en i.ber gaan de effecten van de zorg na (evaluatie) en evalueren ook de handelingsplannen. De intern begeleider coördineert de zorg en begeleiding

De leraren signaleren niet altijd vroegtijdig welke leerlingen extra zorg nodig hebben

De leraren voeren de zorg niet altijd planmatig uit. Sommige leraren vinden het lastig om met adequate handelingsplannen (SMART) te werken. Op school worden de handelingsplannen niet altijd samen met de ouders geëvalueerd. De leraren werken niet met groepsplannen.


Beoordeling van de afspraken: frequentie en respondenten

De afspraken (doelen) worden 1 x per vier jaar beoordeeld door directie en het team.

Zorg en begeleiding is tevens een onderdeel dat wordt beoordeeld door de Inspectie van het Onderwijs.
Verbeterpunten


 • Handelingsplannen worden altijd samen met de ouders geëvalueerd/besproken.

 • De leraren werken met groepsplannen

 • De leraren signaleren vroegtijdig welke leerlingen extra zorg nodig hebben

 • De leraren voeren de zorg planmatig uit

 • De leraren werken met adequate handelingsplannen (SMART)


Bijlage katern zorg en begeleiding


  1. Opbrengsten (resultaten van het onderwijs)
  1   2   3   4   5   6   7


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina