Scriba: Ko BraamseDovnload 30.71 Kb.
Datum27.09.2016
Grootte30.71 Kb.

Protestantse Wijkgemeente Pniël Almelo


Scriba:

Ko Braamse

Tsjaikowskystraat 1
7604 SZ Almelo

Tel: 0546-819022scribapniel@gmail.com

www.pga-pniel.nl

Preekvoorziening:

Mieke Visscher

de Maraboe 28
7609 GW

Tel: 0546-816002ahmvisscher@home.nl

:


Geachte predikant,


Binnenkort gaat u voor in een dienst in de Pniëlkerk te Almelo.
In onze wijkgemeente maken we voor de presentatie van de liturgie gebruik van een beamer. Deze brief is bedoeld om u op de hoogte te brengen van de gang van zaken rond de aanlevering van de liturgie voor projectie op de beamer.
Attentiepunten:

 • Het aanlevermoment van de liturgie inclusief ander materiaal is donderdag vóór 19.00 uur voorafgaand aan de zondag waarin u voorgaat.

 • Wilt u de gegevens als Word-bijlage in een mail sturen naar Beamteam.Pnielkerk@gmail.com ;

 • Voor een soepel verloop van de voorbereiding en presentatie tijdens de dienst. We willen u daarom vragen alle stappen zo helder mogelijk te beschrijven, zodat duidelijk is welke informatie op welk moment moet worden weergegeven. Ervaring heeft ons inmiddels geleerd dat vooral het aantal herhalingen van acclamaties tot misverstanden kan leiden. Wilt u dit expliciet aangeven?;

 • Wij maken gebruik van het Liedboek voor de Kerken;

 • Van andere liederen zouden we graag van u de volledige tekst ontvangen;

 • Voor de schriftlezing gaan we in principe uit van de NBV (De Nieuwe Bijbelvertaling). Wij kopiëren de teksten van BijbelOnline1. Als u graag een andere vertaling wilt gebruiken, dan kan dat natuurlijk. Wilt u dit dan expliciet aangeven?

 • Voor andere toepassingen van de beamer, zoals bijvoorbeeld het projecteren van foto’s tijdens de preek kunnen afspraken gemaakt worden. Geeft u dat s.v.p. even aan. Degene die de presentatie opmaakt zal contact met u opnemen. Zie ook het eerste punt (bullit 1);

 • In onderstaande voorbeeld liturgie is met geel aangegeven welke onderdelen we standaard projecteren:

  • Liederen

  • Acclamaties

  • Bijbelteksten

  • Foto’s (eventueel)

 • Het maken van afspraken met bijv: koster, organist, kindernevendienst of andere commissies valt buiten de activiteiten van de beamercommissie.

In de bijlage treft u, puur ter informatie, een voorbeeld liturgie aan. Op de plek van een geel gearceerd regel worden i.h.a. een of meer dia’s getoond. Ter illustratie zijn enkele voorbeelden toegevoegd .


Wij wensen u veel succes en Gods zegen toe bij de voorbereidingen van de dienst.
Namens de beamercommissie van de Pnielkerk,

Beamteam.Pnielkerk@gmail.com

Bijlage: Voorbeeld Liturgie


Liturgie, zondag ## februari 20##

‘##Thema##’

Voorganger : Ds. ##

Organist : Dhr. ##

Voorbereiding Fotostilte.

 • de paaskaars wordt al voor het begin van de dienst aangestoken

 • om 10.00 uur volgt op het orgelspel een korte stilte

 • de lector heet de kerkgangers welkom, vraagt hen te gaan staan en de psalm van de zondag (of een morgenlied) te zingen

lied _____________________ Openingslied

de lichten in de kerk gaan aan

 • voorganger, ambtsdragers en medewerkers nemen deel aan de gemeentezang en komen naar voren

 • de ouderling van dienst geeft de predikant een handdruk en legt de bijbel op de lezenaar

 • de voorganger benoemt de thematiek van de zondag en vervolgt met votum, groet en bemoediging

votum Acclamaties 1


V: In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest

G: Amen

groet

V: de Heer zij met u

G: ook met u zij de heer

bemoediging

V: onze hulp is in de naam van de Heer

G. die hemel en aarde gemaakt heeft

drempelgebed
allen gaan zitten

psalm van de zondag _____________________ Psalm van de zondag
kyriëgebed

V. laat ons de Heer om ontferming aanroepen voor de nood van de wereld (en God prijzen want zijn barmhartigheid kent geen einde).Daarom bidden wij tot U Acclamaties 2 Heer ontferm ude gemeente antwoordt en zingt (wanneer de ‘kleur’ groen is)glorialied _____________________ Glorialied

Dienst van het Woord


zondagsgebed (een gebed om de Heilige Geest.)

kinderen gaan naar de kindernevendienst. Kaarsen worden aangestoken

Lezing 1 Oude testament _____________________ Bijbelteksten Pniel 1

Hier eindigt de lezing uit het oude testament.Lied _____________________ Lied

Lezing 2 Evangelielezing _____________________ Bijbelteksten 2

Hier eindigt de evangelielezing/ lezing uit het Nieuwe Testament.Acclamatie: Klein Gloria Acclamaties 5 Klein Gloria

prediking Eventueel “Plaatjes”

Dienst van het antwoord


Lied _____________________ Lied

kinderen komen terug uit de kindernevendienst

noemen van gebedsintenties en collecte doelen ExtraPniel 2

inzameling van de gaven (de gaven worden op de tafel gelegd)

gebeden

Dankzegging, voorbeden, besloten met: Acclamaties 3, 2 keeren Acclamaties 4stil gebed, Onze Vader. (gebeden of gezongen)
Onze Vader die in de hemelen zijt

Uw Naam worde geheiligd

Uw Koninkrijk kome,

Uw wil geschiede gelijk in de hemel

alzo ook op aarde

Geef ons heden ons dagelijks brood

En vergeef ons onze schulden

Gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren

En leid ons niet in verzoeking,

maar verlos ons van den boze,

Want van U is het Koninkrijk

En de kracht en de heerlijkheid

Tot in eeuwigheid

amen


Slotlied ­­­­­­­­­­­­­­_____________________ Slotliedzending en zegen

Gaat dan heen in vrede met de zegen van de Heer:

V: De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap met de Heilige Geest zij met u allen.

G: Amen Acclamaties 6


Afsluiting Foto


1 http://www.biblija.net/biblija.cgi

Kerkgebouw: Pniëlkerk

Rembrandtlaan 352

7606 GX Almelo

Tel.: 0546 816359

Predikant: ds. R.S. van Dijk

De Bonte Specht 32

7609 BM Almelo

Tel.: 0546 818776Koster: Mevr. G. Meijer-Bakker

De Schöppe 20

7609 CB Almelo

Tel.: 0546 864988


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina