Snev t examensubcommissie Vertaler Spaans Informatie over beoordelingswijze per onderdeel: Bij het onderdeel VertalenDovnload 150.64 Kb.
Datum27.09.2016
Grootte150.64 Kb.
S N E V T

Examensubcommissie Vertaler Spaans


Informatie over beoordelingswijze per onderdeel:
Bij het onderdeel Vertalen zijn van tevoren beoordelingsmodellen vervaardigd door de beoordelaars van het betreffende onderdeel, die beiden de doeltaal als moedertaal hebben. Vervolgens zijn twee onafhankelijke beoordelingen uitgevoerd. Dit heeft geresulteerd in twee cijfers voor de autonome tekstkwaliteit, die vervolgens gemiddeld zijn. In de examenwijzer staan de descriptoren die corresponderen met de toegekende cijfers. Daarnaast is door elk van de beoordelaars de gedetailleerde, contrastieve correctie voorbereid, en in een gezamenlijke sessie - waarbij de voorzitter steeds aanwezig was - definitief vastgesteld. Bij de correctie is onderscheid gemaakt tussen equivalentiefouten (E1 en E2) en taalfouten (T1/2 en T1). Voor goede vondsten is een bonuspunt (+) toegekend. Het uiteindelijke cijfer (per tekst) is tot stand gekomen door het cijfer voor de autonome tekstkwaliteit en het cijfer van de gedetailleerde beoordeling op te tellen, door twee te delen en op één decimaal af te ronden.

Voor kandidaten met de doeltaal als B-taal is de vertaling beoordeeld als werkdocument. Dit houdt in dat fouten die door een corrector zonder brontekst en zonder problemen te verbeteren zijn, niet zijn meegerekend in de gedetailleerde beoordeling. Wanneer er sprake is van veel van dergelijke fouten, heeft dit uiteraard wel invloed gehad op het cijfer voor de autonome tekstkwaliteit.

Op alle vertalingen zijn de malus- en bonuspunten aangegeven, evenals een karakterisering (T1/2, T1, E1 of E2) van het type fout. De cijfers staan op de bijgevoegde formulieren vermeld. Er zijn voorbeeldvertalingen met commentaar beschikbaar.

Het eindcijfer is verkregen door de op één decimaal afgeronde eindcijfers (gemiddelde van cijfer voor autonome tekstkwaliteit en van de inventariserende beoordeling) van beide teksten bij elkaar op te tellen en door twee te delen.


Ook bij het onderdeel Samenvatting is van tevoren een beoordelingsmodel vervaardigd en hebben twee beoordelaars, die beiden de doeltaal als moedertaal hebben, de samenvattingen onafhankelijk van elkaar beoordeeld. In een gezamenlijke sessie zijn vervolgens de definitieve cijfers vastgesteld. De samenvattingen zijn beoordeeld op autonome tekstkwaliteit en op equivalentie (getrouwheid en abstractieniveau). Ook voor de autonome tekstkwaliteit van de samenvatting zijn in de examenwijzer descriptoren opgenomen die de toegekende cijfers toelichten. Het uiteindelijke cijfer is tot stand gekomen door de cijfers voor getrouwheid en abstractieniveau te middelen en dat resultaat (cijfer voor equivalentie) vervolgens te middelen met het cijfer voor de autonome tekstkwaliteit. Hierbij geldt dat geen van beide cijfers (het cijfer voor de autonome tekstkwaliteit en dat voor equivalentie) lager dan een 5 mag zijn. Het onderdeel Samenvatting wordt altijd op A-taalniveau beoordeeld.

Het blijft voor een aantal kandidaten moeilijk afstand te nemen van de formuleringen van de brontekst en de essentie ervan in eigen woorden weer te geven, getuige de (soms letterlijk) vertaalde passages en het incorrecte gebruik van verwijzings- en verbindingswoorden. Ook het structureren van de tekst blijkt voor sommige kandidaten problematisch: een deugdelijke inleiding ontbreekt en/of verbanden tussen de verschillende tekstonderdelen zijn verkeerd of in het geheel niet geëxpliciteerd.


Bij het onderdeel Maatschappijkennis zijn de werkstukken door twee correctoren afzonderlijk beoordeeld, waarna in een gezamenlijke sessie de definitieve beoordeling heeft plaatsgevonden.

Voor de 60 vragen zijn maximaal 120 punten te behalen (per vraag 0, 1 of 2 punten); kandidaten met 66 punten of hoger zijn geslaagd. Er zijn modelantwoorden gemaakt die aangeven wat het goede antwoord is; in sommige gevallen is daarvan door de subcommissie afgeweken, namelijk wanneer het door de kandidaat gegeven antwoord weliswaar niet overeenkwam met het modelantwoord, maar toch ook goed werd bevonden.SNEVT-examen Vertalen S → N

Najaar 2008

Tekst 1
De enige oplossing is een radicale verandering van het mobiliteitsmodel.

Deze koersverandering vereist een nieuwe mobiliteitscultuur die gericht is op het behalen van een reeks samenhangende doelstellingen waarvan de volgende de belangrijkste zijn
 • Verminderen van onze afhankelijkheid van de auto door het belang van de auto ten opzichte van andere vervoermiddelen te verkleinen.

 • Bevorderen van alternatieve vervoersmogelijkheden door de (rand)voorwaarden te creëren waaronder burgers op een comfortabele en veilige manier kunnen lopen, fietsen of gebruikmaken van het openbaar vervoer.

 • Beperken van de gevolgen van gemotoriseerde verplaatsingen door op lokaal en algemeen niveau het daarmee gepaard gaande brandstofverbruik en de uitstoot te verminderen en door te zorgen dat de veiligheidsomstandigheden voor andere weggebruikers aanvaardbaar zijn.

 • Voorkomen van de uitbreiding van locaties die alleen per auto bereikbaar zijn, door een rem te zetten op een ruimtelijke inrichting die een dergelijke afhankelijkheid met zich meebrengt.

 • Herstellen van de directe nabijheid (van voorzieningen) als stedelijke waarde door de voorwaarden te scheppen om een dagelijks leven te kunnen leiden zonder verplaatsingen over grote afstanden.

 • Heroveren van de openbare ruimte als plaats voor samenzijn. Naast verkeersroute en parkeerplaats moet de straat ook een ontmoetingsplaats worden en een ruimte voor pluriforme sociale activiteiten.


Alternatieven

La solución no puede ser otra: er is geen andere oplossing dan (…).

Ese cambio de rumbo exige establecer: deze koerswijziging vereist de totstandkoming van / voor deze koerswijziging is het vereist dat (…) ontstaat / tot stand wordt gebracht.

una serie de objetivos interrelacionados: een reeks onderling verbonden doelstellingen / met elkaar samenhangende doelen.

Invirtiendo el peso del automóvil en el reparto modal: door het terugdringen van het belang van de auto.

Incrementar las oportunidades de los medios de transporte alternativos: toename van alternatieve vervoersmogelijkheden, de mogelijkheden van alternatieve vervoersmogelijkheden vergroten.

Potenciando las condiciones que permitan: door voorwaarden te ontwikkelen / scheppen die het de burgers mogelijk maken.

Reducir los impactos de los desplazamientos motorizados: terugdringen van de effecten van het gemotoriseerde verkeer, de impact van gemotoriseerde verplaatsingen beperken.

conviviendo con los demás usuarios de las calles en condiciones de seguridad aceptables: zodat de veiligheidsomstandigheden voor motorvoertuigen en overige weggebruikers aanvaardbaar zijn.

Evitar la expansión de los espacios dependientes del automóvil: voorkomen van de uitbreiding van gebieden die alleen met de auto kunnen worden bereikt.

Frenando la expansión del urbanismo dependiente de éste: door bebouwing die auto-afhankelijkheid met zich meebrengt af te remmen.

Reconstruir la proximidad como valor urbano: in ere herstellen van de directe nabijheid / naburigheid als een waarde van het leven in de stad.

para realizar la vida cotidiana sin desplazamientos de larga distancia: waardoor een dagelijks leven zonder verplaatsingen over grote afstanden mogelijk wordt.

Lugar de paso y espacio del transporte: plaats voor het verkeer, (…) waar het verkeer circuleert, doorgangsroute en parkeerplaats.

Espacio de convivencia multiforme: waar ruimte is voor verschillende gemeenschappelijke activiteiten.
Opmerkingen:

Veel gemaakte fouten: • omslachtige formuleringen en voorzetselstapelingen, bijvoorbeeld: cultuur van / rond mobiliteit, afhankelijkheid met betrekking tot de auto, het beperken van de gevolgen van het gebruik van gemotoriseerde voertuigen, waar gebruik van de auto om zich te verplaatsen nodig is, etc., opnieuw scheppen van de voorwaarden voor realisering van de dagelijkse voorzieningen.

 • tautologische constructies, bijvoorbeeld: radicaal zal moeten gaan veranderen, ruimte / mogelijkheden bieden / mogelijk maken om te kunnen lopen, fietsen of gebruik te kunnen maken van het openbaar vervoer, nieuwe innovaties.

 • verkeerd lidwoordgebruik, bijvoorbeeld: zowel het verkeerde geslacht (‘het impact’) als een onterecht gebruik van het lidwoord (‘de uitbreiding van de ruimten’, ‘beperking van afhankelijkheid’).

 • Anakoloeten, bijvoorbeeld: ‘door de omstandigheden om het dagelijks leven te kunnen voeren zonder lange afstand reizen.

 • onduidelijke aansluitingen / verbanden, m.n. door verkeerd gebruik van verwijswoorden als ‘hierop’, ‘waarvan’; maar ook bijvoorbeeld: ‘gemotoriseerd verkeer (…) overige mensen’, ‘gebiedsuitbreiding (…) dergelijke woonwijken’.

 • onjuiste woordkeus, bijvoorbeeld: gebruikersgedrag, verkooppunten, stadsburgers, doorloopplaats, van beide sekse, transportruimte, veelvormig samenlevingsgebied, consumptie en uitstoot van schadelijke stoffen, gemeenschapsplaats, de kansen voor het alternatieve vervoer.

 • inconsequente opsomming: een niet consequente opsomming (werkwoorden en zelfstandig naamwoorden door elkaar) is slechts één keer geteld.

Specifiek: • Voor veel inzenders bleek de vertaling van en el reparto modal een moeilijke opgave. ‘Modal’ is hier afgeleid van ‘modo (de transporte)’. Een letterlijke vertaling als modale verdeling is dan ook fout gerekend. Voor zover de vertaling in de zin en de context paste, is deze goed gerekend.

 • Een ander probleem bleek de vertaling van het woord ‘convivir’. Ten eerste in conviviendo con los demás usuarios de las calles en condiciones de seguridad aceptables, waar het vooral door het duidelijke verband met de ‘gemotoriseerde verplaatsingen’ problemen oplevert. Aangezien de zin ook in het Spaans nogal cryptisch is geformuleerd zijn vertalingen met ‘samenleven met andere / overige weggebruikers’ wel ondergolfd maar niet fout gerekend. Pogingen om dit op een andere manier te vertalen zijn, voorzover ze tot aanvaardbare resultaten leidden, goed gerekend. De gerundio’s zijn beide van ‘modo’ (door). Zinsverstorende afwijkingen hiervan zijn wel aangerekend.

 • Dat ‘convivir’ in het Spaans een veel ruimere betekenis heeft dan samenleven bleek ook uit como lugar donde poder convivir en espacio de convivencia multiforme, dat met samenleven resp. pluriforme samenleving een merkwaardige betekenis krijgt maar met ‘samenzijn’, ‘bijeenzijn’ respectievelijk ‘pluriforme / veelzijdige sociale activiteiten’ een duidelijker beeld geeft.

 • Tenslotte waren er een aantal problematische constructies die alleen met enige creativiteit in goed lopend Nederlands konden worden omgezet: frenar el urbanismo dependiente de éste, waarbij de vertaling er in geen geval toe mocht leiden dat men voor het bouwen afhankelijk was van de auto, en lugar de paso y de transporte, dat door veel inzenders is samengepakt in het woord verkeer, wat goed gerekend is.SNEVT-examen Vertalen S → N

Najaar 2008
Tekst 2
Culturele diversiteit
Het lijkt of we niet anders kunnen dan toegeven dat culturele diversiteit verschrikkelijke conflicten veroorzaakt. Zijn het immers niet de specifieke kenmerken die groepen fanatiek tegenover elkaar doen staan, die racisme veroorzaken, etnische zuiveringen, genociden, afwijzing van immigranten…?

Dat toeschrijven van conflicten aan de culturele diversiteit moet resoluut van de hand gewezen worden. Het zijn (juist) de pogingen om die diversiteit te onderdrukken waardoor de problemen worden veroorzaakt, wanneer ‘het eigene’ wordt verheerlijkt als het enige goede, het ware, en de anderen worden gezien als ongelovigen die bekeerd moeten worden, natuurlijk met geweld; of wanneer men vindt dat de anderen ‘het kwaad’ vertegenwoordigen, de oorzaak zijn van onze problemen, en men ‘de oplossing’ zoekt in hun totale verplettering.Botsingen ontstaan niet omdat er specifieke kenmerken bestaan, ze worden niet veroorzaakt door diversiteit, maar door de verwerping daarvan. (Vilches en Gil, 2003). Ze worden veroorzaakt door pogingen tot gedwongen homogenisering, door fundamentalistische opvattingen, die ons veranderen in slachtoffers of beulen… en vaak in slachtoffers en beulen, beide tegelijk of afwisselend, afhankelijk van veranderingen in de onderlinge machtsverhoudingen. Volkeren aan wie het recht werd ontzegd om hun eigen taal te spreken, hun godsdienst uit te oefenen, enzovoort, gaan andere onderdrukken wanneer de omstandigheden hun ‘gunstig’ gezind zijn.
Alternatieven

Parece obligado…: Het lijkt (bijna) onvermijdelijk.

Particularidades: bijzondere eigenschappen, (specifieke) verschillen.

Sectariamente: sektarisch.

Es preciso: Het is van belang.

Rechazar contundentemente: krachtig verwerpen, zeer beslist van de hand wijzen, categorisch afwijzen.

Se mira a los otros: men de anderen ziet.

Se considera que los otros representan: wanneer de anderen worden beschouwd als de vertegenwoordigers van, wanneer we denken dat de anderen de vertegenwoordigers … zijn.

Particularismos: particularisme, naast de varianten bij particularidades.

Son debidos a: zijn te wijten aan.

Fundamentalismos: fundamentalisme; fundamentalistische bewegingen.

Sojuzgar: tiranniseren, onderwerpen.

Les son favorables: voor hen gunstig zijn.
Opmerkingen

Parece obligado…: veel kandidaten hebben parece niet vertaald, wat de lezer meteen op het verkeerde been zet wat betreft de strekking van de tekst; bovendien botst deze eerste zin dan met de zin die begint met Es preciso rechazar.

acaso: dit is door een aantal kandidaten vertaald met ‘toevallig’; het heeft hier echter de betekenis van ‘immers, toch’.

particularidades: een vertaling met ‘bijzonderheden’ is te algemeen; ‘eigenaardigheden’ doet in de eerste plaats denken aan ‘vreemd’.

limpiezas étnicas”: in het Nederlands wordt dit begrip niet tussen aanhalingstekens gezet, in het Spaans soms wel, soms niet; ook in het Nederlands moet hier een meervoud worden gebruikt.atribución: vertalingen met ‘toekennen’ of ‘toewijzen’ zijn niet goedgerekend omdat het bij die werkwoorden gaat om iets positiefs.

Es preciso: deze valse vriend is door sommige kandidaten niet als zodanig herkend en vertaald met ‘Het is juist’.

cuando se exalta… O cuando se considera…: dit zijn twee voorbeelden van de intentos de suprimir la diversidad; in veel vertalingen is deze parallelle constructie niet overgenomen; een aantal kandidaten begint het tweede deel met ‘Bovendien’, waardoor niet meer duidelijk is dat deze twee frases op hetzelfde niveau zitten.

De constructie ‘beschouwen dat’ is ongrammaticaal.lo verdadero: dit staat op één lijn met ‘het eigene’ en ‘het goede’ en moet dus in eenzelfde constructie worden vertaald; sommige kandidaten hebben lo verdadero vertaald met ‘de waarheid’ of ‘wat waar is’, dat is niet de betekenis waar het hier om gaat.

Los enfrentamientos: het gaat hier om een algemene bewering en in het Nederlands wordt in zo’n geval geen lidwoord gebruikt; vertalingen met ‘confrontaties’ zijn niet fout gerekend maar hebben wel een golfje gekregen omdat dit woord iets bewusts heeft en dus niet gecombineerd kan worden met ‘ontstaan’.

particularismos: dit woord wordt hier gebruikt als een variant van particularidades in het begin van de tekst; een vertaling met ‘individualisme’ is onjuist omdat het hier gaat om groepen die tegenover elkaar staan.

su rechazo: een bezittelijk voornaamwoord bij zelfstandige naamwoorden die een zaak aanduiden, is in het Nederlands niet gebruikelijk; in plaats van ‘haar afwijzing’ dus: de afwijzing ervan.

Vilches y Gil: het gaat hier om twee personen, zodat het voegwoord y ook vertaald moet worden; omdat de kandidaten dat niet konden opzoeken, is dit in de vertalingen wel aangegeven maar niet fout gerekend.

fundamentalismos: sommige kandidaten hebben dit vertaald met ‘fundamentalisten’; het lijkt dan echter om een bepaalde groep te gaan, terwijl het hier om ‘fundamentalisme’ als begrip gaat, om alle soorten fundamentalisme. Ook is niet in alle vertalingen de parallelle constructie met intentos de homogeneización forzada aangehouden, waardoor onduidelijk is dat deze twee begrippen op één lijn staan; om zijn mening duidelijk te maken herhaalt de schrijver in andere woorden of geeft hij een tweede voorbeeld van hetzelfde (zie ook de opmerking bij cuando…O cuando).

De komma achter fundamentalismos is essentieel en weglaten ervan is dan ook aangerekend.alternativamente: vertalingen met ‘om de beurt’, ‘om en om’ of ‘één voor één’ zijn niet goed gerekend omdat ze de indruk wekken dat er sprake is van een afgeproken volgorde.

Pueblos que han visto negado: veel kandidaten houden hier de Spaanse constructie aan maar vertalen negado met ‘ontzegd’; dit werkwoord vereist een meewerkend voorwerp, dus: ‘aan wie’ in plaats van ‘die’.

les son favorables: de Nederlandse constructie ‘gunstig gezind zijn’ gaat net als de Spaanse constructie met een meewerkend voorwerp.

Modelantwoorden Maatschappijkennis

SNEVT-examen najaar 2008

het NEDERLANDs taalgebied

VRAGEN EN ANTWOORDEN

De vragen dienen in het Nederlands te worden beantwoord.

1. Wat is het verschil in functie tussen een raadsman/ raadsvrouw en een raadsheer?


Een raadsman/-vrouw oefent het beroep uit van advocaat. Een Raadsheer is een rechter bij het Gerechtshof of de Hoge Raad der Nederlanden.

Bron: Rechtspraak in Nederland.

2. Waar staat de afkorting NMa voor? Wat is haar taak?


De Nederlandse Mededingingsautoriteit, ook wel kartelwaakhond genoemd. Deze ziet toe op eerlijke concurrentie in alle sectoren van de Nederlandse economie, bestrijdt partijen die kartels vormen en prijsafspraken maken, bestrijdt misbruik van economische machtsposities, toetst fusies en overnames.

Bron: Actualiteit, zie ook nmanet.nl

3. In welk jaar werd de Vrede van Munster gesloten? Wat was het belang ervan voor de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden?


In 1648. Dankzij dit vredesakkoord werd de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden internationaal als zelfstandige staat erkend.

Bron: Nederland in kort bestek

4. Waarvoor staat UWV? Omschrijf kort zijn taken.


Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen.

De rol van UWV is het uitvoeren van de werknemersverzekeringen WW, WAO, WIA, Wajong, WAZ, TW en de Ziektewet. Het UWV beoordeelt of een werknemer/verzekerde recht heeft op een uitkering volgens de genoemde regelingen en wetten, en bepaalt de hoogte en de duur van deze uitkering. Daarnaast verstrekt UWV de uitkeringen.

Bron: Actualiteit
5. Waarvoor staan de letters NIOD? Waar houdt deze organisatie zich mee bezig?
Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie.

Het Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie is hét centrum in Nederland voor de kennis en de bestudering van Nederland (inclusief Nederlands-Indië) en de Tweede Wereldoorlog. Enige jaren geleden is het werkterrein van het Instituut verruimd en is het onderzoeksterrein geformuleerd als de geschiedenis van de beide wereldoorlogen in hun contemporain-historische context, met inbegrip van hun maatschappelijke uitwerking op langere termijn.

Bron: www.niod.nl

6. Wat betekende de ontzuiling in de jaren zestig en zeventig voor de politiek?


De politieke partijen kunnen niet langer rekenen op een stabiele achterban. Ze moeten op jacht naar steeds wispelturiger kiezers.

Bron: Nederland in kort bestek

7. Wat is het CPB? Wat is de taak van deze instelling?


Centraal Planbureau. In 1947 opgerichte rijksoverheidsinstelling die de regering adviseert op het terrein van het economisch beleid.

De eerste directeur was Tinbergen. De belangrijkste jaarlijkse publicatie waarin de adviezen hun neerslag vinden, zijn het Centraal Economisch Plan (CEP) en de Macro Economische Verkenning (MEV).

Bron: Nieuw Cultureel Woordenboek, blz. 658

8. Wat voor organisatie is VNO-NCW?
VNO-NCW is de grootste ondernemingsorganisatie van Nederland. De naam VNO- NCW (officieel: Vereniging VNO-NCW) is een samentrekking van de afkortingen van het Verbond van Nederlandse Ondernemingen (VNO) en het Nederlands Christelijk Werkgeversverbond (NCW).

Bron: Actualiteit

9. Combineer de onderstaande musea met de plaatsen van vestiging.


1) Singer Museum, 2) Van Abbe Museum, 3) Van Speelklok tot Pierement, 4) Frans Hals Museum

a) Haarlem, b) Eindhoven, c) Utrecht, d) Laren


1d, 2b, 3c, 4a

Bron: Actualiteit

10. Noem de namen van de vier drooggelegde IJsselmeerpolders.


Wieringermeer, Noordoostpolder, Oostelijk Flevoland, Zuidelijk Flevoland. De polder die nooit werd drooggelegd is de Markerwaard.

Bron: Kleine Geografie van Nederland, blz. 11 en 12

11. Wat is de taak van het Openbaar Ministerie?


Het Openbaar Ministerie is belast met de opsporing en vervolging van strafbare feiten.

Bron: Rechtspraak in Nederland, blz. 18

12. Wat is de taak van de Commissaris van de Koningin? Door wie wordt hij gekozen of benoemd?


De Commissaris van de Koningin is voorzitter van de Provinciale Staten en van het college van Gedeputeerde Staten.

Hij wordt door de regering benoemd voor een periode van zes jaar.

Bron: Politieke Basisinformatie, blz. 39

13. Noem twee literatuurprijzen voor het Nederlandse taalgebied.


AKO Literatuurprijs, Libris Literatuurprijs, Gouden Uil, Gouden Griffel, Gouden Strop.

Bron: Actualiteit

14. Wat is de Nederlandse Taalunie?


Organisatie door Vlaanderen en NL opgericht die zich wereldwijd inzet voor het NL en regels opstelt voor spelling en spraakkunst.

Bron: SNEVT-examens

15. Wat verstaat men onder getrapte verkiezingen? Noem een orgaan dat op deze manier gekozen wordt.


Indirecte verkiezingen. De burgers kiezen de leden van de Provinciale Staten in hun provincie en de Statenleden kiezen vervolgens de leden van de Eerste Kamer.

Bron: Politieke basisinformatie, 27

16. Wat houdt het recht van interpellatie van de beide Kamers in?


De Eerste en Tweede Kamer hebben beide het recht om een minister of staatssecretaris voor een spoeddebat te laten komen.

Bron: Politieke basisinformatie, 24

17. Wat is het Pieter Baan Centrum?


Het Pieter Baan Centrum is de psychiatrische observatiekliniek van Justitie, met als bijzondere opdracht het onderzoeken van personen die worden verdacht van een ernstig strafbaar feit, meestal een gewelddadig delict. Dat onderzoek vindt plaats in opdracht van de rechter-commissaris, die een bepaalde zaak voorbereidt voor een rechtszitting.

Bron: SNEVT-examens

18. Wat wordt in het voortgezet onderwijs bedoeld met de 1040-urennorm?


De 1040-urennorm houdt in dat er 1040 uur begeleid onderwijs gegeven dient te worden. Er moet een leraar voor de klas staan en het moet gaan om lessen die vast bij het programma van de school horen.

(Voor het voortgezet onderwijs zijn de onderwijstijden per 1 augustus 2006 aangepast. Per schooljaar is er voor de onderbouw vo en het derde leerjaar havo/vwo een minimale onderwijstijd van 1040 uur)

( http://www.minocw.nl/lesurenbo/306/Voortgezet-onderwijs.html#A1283 )

Bron: Actualiteit

19. Welke in Nederland woonachtige buitenlanders mogen bij verkiezingen hun stem uitbrengen? Bij welke verkiezingen?


In Nederland mogen woonachtige burgers van lidstaten van de EU alsmede andere buitenlanders die ten minste vijf jaar legaal in NL wonen hun stem uitbrengen bij gemeenteraadsverkiezingen.

Bron: Politieke basisinformatie, blz 4

20. Wat is een demissionair kabinet? Wat is het verschil in bevoegdheden met een niet demissionair kabinet?


Het kabinet dat zijn ontslag genomen heeft maar aanblijft en blijft regeren tot er een nieuw kabinet is. Het mag geen omstreden besluiten meer nemen.

Bron: Politieke basisinformatie, blz 14

21. Noem twee bedreigingen voor de natuur in het waddengebied.


De natuur van het waddengebied wordt bedreigd door onder meer het zoeken, winnen en transporteren van aardolie en aardgas, en verder door vis- en kokkelvangst, een overbelasting van toerisme en watersport en door militaire oefeningen.

Bron: Kleine Geografie van Nederland, blz 33
VRAGEN OVER INTERNATIONALE ORGANISATIES EN VERHOUDINGEN

De vragen dienen in het Nederlands te worden beantwoord.

22. Noem twee hoofdtaken van de Europese Commissie.


Recht van initiatief, Handhaving van de Europese regelgeving, uitvoerende macht, beheer van de begroting, uitbrengen adviezen en aanbevelingen.

23. Wat houdt het ‘non-proliferatieverdrag’ in?


Verdrag tegen de verspreiding van Kernwapens; kwam in 1968 gereed; 140 landen hebben het verdrag thans geratificeerd. Niet-kernwapenstaten zien hierbij af van kernwapens en onderwerpen zich aan controle door het Internationaal Atoomenergieagentschap.

24. Wie is de huidige voorzitter van de ECB? Waar zetelt deze instelling?


Trichet. Frankfurt.

25. Hoe is het voorzitterschap binnen de EU geregeld?


De lidstaten vervullen om beurten halfjaarlijks het voorzitterschap.

26. Wie vertegenwoordigt de EU binnen de VN?


De lidstaat die het (zesmaandelijkse) voorzitterschap van de Raad bekleedt.

27. Wat is de rol van de Wereldbank? Waar is deze gevestigd?


De Wereldbank (World Bank), officieel: International Bank for Reconstruction and Development, is een in Washington gevestigde internationale bank, die door het geven van kredieten en advies aan regeringen de economie van ontwikkelingslanden probeert te verbeteren. De bank trekt particulier kapitaal aan en werd in het leven geroepen door de Bretton Woods-conferentie in 1944. 184 landen zijn aandeelhouder.
28. Wat zijn NGO’s? Noem er twee die internationaal opereren.
Niet-gouvernementele organisaties

Een breed scala aan internationale organisaties zoals: Greenpeace, Artsen Zonder Grenzen, Amnesty International, Internationale Kamers van Koophandel.

29. Wat is de Europese Mededingingsautoriteit en wie staat aan het hoofd ervan?


Europese instelling welke belast is met het onderzoeken en (eventueel) beboeten van overtredingen m.b.t. de concurrentieregels.

Neelie Kroes

30. Hoeveel landen zijn vertegenwoordigd in de VN-Veiligheidsraad? Welke landen hebben een permanente zetel in deze raad?


15 landen. Permanente zetel (en vetorecht) hebben Verenigde Staten, Rusland, Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en de Volksrepubliek China.

SNEVT-examen Maatschappijkennis, taalspecifiek deel

Najaar 2008

Vragen over Spaans taalgebied


31. El atentado contra Miguel Ángel Blanco, en 1997, conllevó mucha agitación entre los ciudadanos. ¿Por qué?Respuesta : Era un chico normal y corriente, por lo que los españoles y vascos se podían identificar con la víctima. Todo el que no pertenecía a ETA, aunque fuese de lo más normal, corría el riesgo de ser asesinado por la ETA. [Spanje achter de schermen, 250]

32. Nombre a dos directores de cine españoles que hayan ganado un Óscar.Respuesta: Luis Buñuel, José Luis Garcí, Fernando Trueba, Pedro Almodóvar. [Spanje achter de schermen, 48] Guillermo del Toro, Alejandro Amenábar.

33. ¿Con qué palabras fue noticia el Rey Juan Carlos en el año 2007? ¿En qué ocasión las dijo?Respuesta: “Por qué no te callas”, palabras dichas al presidente venezolano Hugo Chávez, durante la 2ª sesión de la XVII Cumbre Iberoamericana en Chile. [actualidad]

34. ¿Cómo terminó el ex-presidente de Perú Alberto Fujimori?Respuesta: En diciembre de 2007 fue condenado a 6 años de prisión por el allanamiento ilegal a la vivienda de la esposa de su ex asesor presidencial, Vladimiro Montesinos, en el año 2000 (de donde sustrajo maletas con videos y documentos del Servicio de Inteligencia Nacional (SIN). [actualidad]

35. ¿Cuál es la diferencia entre los conceptos de “Iberoamérica” y “Suramérica”?Respuesta: Iberoamérica = los países americanos de habla española más Brasil;

Suramérica = los países localizados al Sur de América, desde Colombia hasta Argentina.

36. ¿Qué es la CND y cómo se llama su director artístico?Respuesta: Compañía Nacional de Danza. Nacho Duato. [Spanje achter de schermen]

37. ¿De quién es el eslogan “España es diferente”? ¿Cuándo se usó por primera vez y con qué fin?Respuesta: Manuel Fraga,en su función de ministro de Turismo e Información en la época de Franco. Lo usó en los años 60 para propagar el turismo a España.[Spanje achter de schermen, 29+78]

38. El 23 de abril es el día del patrón de Cataluña. ¿Quién es? ¿Qué tradición se celebra ese día?Respuesta: San Jordi (San Jorge). Los catalanes se regalan un libro o una rosa. [Spanje achter de schermen, 135]

39. Explique el significado y el origen del término “lazarillo”.Respuesta: Significado: perro-guía (blindengeleidehond). El término se origina en el libro anónimo llamado El Lazarillo de Tormes. [Archivo, noviembre 2000]

40. ¿De qué autor(a) del siglo XVI es esa estrofa?

“Vivo sin vivir en mí,

y tan alta vida espero,

que muero porque no muero.”

Respuesta: Santa Teresa de Jesús (Teresa de Cepeda 1515-1582) o San Juan de la Cruz.

41. Empareje los siguientes monumentos con sus lugares:

1. Templo de Debod a. Toledo

2. Casa de Pilatos b. Madrid

3. Casa del Greco. c. Sevilla

Respuesta: 1-b; 2- c; 3. a.

42. Nombre dos empresas multinacionales españolas que operan en el mercado latinoamericano.Respuesta: Telefónica, Repsol, Banco Santander Central Hispano, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, Endesa. [Spanje achter de schermen, 365]

43. Ordene los siguientes sistemas montañosos de norte a sur: 1. Los Picos de Europa

 2. Los Pirineos

 3. Sierra de Gredos

 4. Sierra de Guadarrama

 5. Sierra Nevada

Respuesta: 2-1-4-3-5 [Archivo, noviembre 2001]

44. ¿Quién fue David Toro?¿Qué es lo que proclamó en 1936?Respuesta: David Toro fue un oficial boliviano que encabezó la tendencia que en 1936 proclamó la República Socialista en Bolivia. (Historia de America latina, 178)

45. Ordene cronológicamente los siguientes sucesos:

1. Cervantes publica “el Quijote”.

2. Núñez de Balboa descubre el Océano Pacífico.

3. Se crea el Consejo de Indias.

4. Se publica la “Vida del Lazarillo de Tormes”.Respuesta: 2-3-4-1

46. ¿Con qué acontecimiento histórico se asocian los nombres de Emiliano Zapata y Pancho Villa? ¿Cuándo fue?Respuesta: La revolución mexicana de 1910(-1930). [Historia de América Latina, 168-169]

47. En Perú existe el ‘Gobierno regional’. ¿Cómo se llama su equivalente en España?Respuesta: Gobierno autónomo.

48. ¿Qué niveles de administración conoce el estado español?Respuesta: Estado, autonomía, provincia, municipio.

49. ¿Cuál es la importancia histórica y política de la ciudad de Guernica para los vascos? ¿De qué se la conoce mundialmente?Respuesta: En Guernica se encuentra el roble sagrado donde los reyes castellanos juraron respetar los fueros. En la actualidad es el Lehendakari quien jura debajo del árbol cumplir con su cargo. En 1937 la ciudad fue víctima de un ataque aéreo por los nazis; fue la primera vez en la historia que se bombardeó un blanco civil. De este acontecimiento Picasso hizo uno de sus cuadros más famosos. [Spanje achter de schermen, 237]

50. ¿A qué se refiere el término “la Movida”?Respuesta: A un movimiento de la vida nocturna madrileña: fiestas interminables, drogas, homosexualidad. Fue en los años 70 (a finales) y 80. [Spanje achter de schermen, 38]

51. ¿Qué países forman el Cono Sur?Respuesta: Argentina, Chile, Uruguay y Paraguay. [Archivo, mayo 2001]

Contrastief

52. Het begrip ‘liberaal’ heeft in de Latijnsamerikaanse politiek-economische context een andere connotatie dan in Europa. Wat is het verschil?Antwoord: De Latijnsamerikaanse liberaal is in politieke zin progressief en streeft naar modernisering en sociale verandering [Historia de América Latina, 150-152]; de Europese liberaal is conservatief.

53. Wat wordt in het Spaans bedoeld met de uitdrukking ‘hacer puente’? Bestaat er in Nederland iets dat daarmee te vergelijken is?Antwoord: Een extra vrije dag nemen, wanneer die tussen een vrije dag en het weekend valt. In Nederland bijv. de vrijdag na Hemelvaart.

54. Onder welk ministerie vallen de media in Nederland? En in Spanje? Noem de volledige namen van beide ministeries.Antwoord: Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Ministerio de Cultura y Deporte.

55. Wat is het Nederlandse equivalent voor de Premio Nacional de Traducción?Antwoord: De Martinus Nijhofprijs voor vertalers.

56. En español existe el concepto “indiano”. En neerlandés existe un concepto comparable, “nabob”. ¿A qué se refieren estos conceptos?Respuesta: A emigrantes españoles u holandeses que han vuelto ricos de las antiguas colonias, las Américas o las Indias neerlandesas respectivamente.

57. Dé los equivalentes españoles de los siguientes conceptos neerlandeses:

1. Parlement

2. Tweede Kamer

3. Eerste Kamer

Respuesta: 1. Cortes Generales; 2. Congreso de los Diputados; 3. Senado.

58. Hoe heet de belangrijkste beursindicator in Nederland? En in Spanje?Antwoord: In Nederland: AEX; in Spanje: IBEX.

59. ¿Se podría traducir la palabra española “cafetería” por “cafetaria” en holandés? Razone su respuesta.Respuesta: No. Una cafetería es una especie de bar, un lugar donde se toma café u otras bebidas; “cafetaria” en neerlandés significa más bien un tipo de restaurante sencillo donde el cliente mismo elige la comida que le apetece y se sirve.
60. Muchas obras literarias se han traducido al español. ¿Sabe bajo qué título español se publicaron estas obras?

1. Hugo Claus - ‘De verwondering’

2. Renate Dorrestijn – ‘Een hart van steen’

Respuesta: 1. El asombro; 2. Álbum de familia.

SNEVT-examen Vertalen N → S

Najaar 2008
Tekst 1
Primero cuente hasta diez
Aunque sea un cliché, no deja de ser importante. En una situación atemorizante/ de miedo/ de temor, uno puede huir, luchar o quedarse paralizado. Recaer en una de estas reacciones no es grave, pero es mejor evitar que determinen su conducta. La reacción del profesor tiene que ser una acción consciente y no un reflejo. Por ello, piensa primero antes de contestar a un alumno difícil.
Fíjese en su lenguaje corporal
Enrojecer, levantar la voz, tensar los músculos, hacer gestos vehementes, pero también hacer comentarios sarcásticos: todo ello son manifestaciones de enojo y de impotencia. Trate de que la furia no domine su comportamiento y su actitud corporal. En una conversación difícil demuestre al alumno su voluntad de quererle escuchar buscando contacto visual, asintiendo de vez en cuando y emitiendo sonidos de aprobación.
No se lo tome como algo personal
Tenga en cuenta que las palabras ofensivas/ hirientes del alumno no van dirigidas a usted personalmente. Si un alumno se enfada porque no ha sacado una nota más alta, lo que quiere es desahogarse.
Establezca límites claros a la conducta inaceptable
Si lo que se ha dicho anteriormente no ayuda y el alumno se le acerca de forma amenazante, procure no tomar una postura agresiva o desafiante, intente, por el contrario, mantenerse relajado.
Opmerkingen:

Algemeen: In de vertaling is door sommige kandidaten u en door andere je gebruikt. Zowel de formele als de informele oplossing is goed gerekend als de kandidaat de coherentie van de tekst heeft behouden en de gekozen vorm consequent heeft gebruikt.


Eerst tot tien tellen. Niet geaccepteerd zijn vertalingen als Contar hasta diez, dat immers niet de betekenis van niet te snel handelen heeft. Ook oplossingen met momentos zijn niet goed gerekend: Espera unos momentos, Espera un momento antes de reaccionar. Wel goed gerekend zijn andere vrije vertalingen als: Conserve la calma of Piense antes de actuar.
Het is een cliché, maar het is toch belangrijk. Deze zin heeft een groot deel van de kandidaten voor problemen gesteld. Goed gerekend zijn vertalingen als: Es un cliché, pero eso es importante; Es un lugar común pero sin embargo es importante; El aviso de esperar un momento antes de reaccionar es un lugar común.
In een angstige situatie kun je vluchten, vechten of verstijven. In deze zin zijn lexicale combinaties als situación temerosa, situación atemorizada of situación asustada niet geaccepteerd, aangezien het juist de situatie is die angst opwekt. Het is niet zo dat de situatie bang is. In het laatste deel van de zin heeft het werkwoord verstijven veel problemen gegeven. Mogelijke vertalingen van verstijven zijn quedarse paralizado of quedarse de una pieza, maar niet quedarse en una pieza, anquilosarse, agarrotarse, quedarse entumecido.
In een van deze reacties vervallen is niet erg, maar het is beter om het handelen er niet door te laten bepalen. Niet goed gerekend zijn vertalingen van niet erg als no pasa nada of no hay para tanto. Het laatste deel van de zin heeft veel syntactische problemen gegeven en in een aantal gevallen ook begripsproblemen. Een paar voorbeelden daarvan zijn: Pero es mejor que no las dejes determinar tus acciones, sino sea mejor que no decidan tus actos, sino que sea mejor cuando no decides de actuar, sino es mejor que no actúes sentimentalmente, que no dejan dictar tus acciones por las reacciones antedichas. Deze voorbeelden duiden op (te) weinig beheersing van de doeltaal.
Je actie moet een keuze zijn, geen reflex. Even nadenken dus, voordat je op een lastige leerling reageert. Letterlijke vertalingen als Tu actuación tiene que ser una elección, y no un reflejo zijn niet geaccepteerd, evenmin als tu acción debe ser una elección (accion (actie) is niet hetzelfde als actuación (handeling)) De woordcombinatie lastige leerling is ook moeilijk gebleken. Niet geaccepteerd zijn un alumno que da mucha guerra, un estudiante molesto.
Let op je lichaamstaal Voor deze zin zijn afwijkende vertalingen als Ponga atención geaccepteerd. Dit kopje bleek niet gemakkelijk; vooral de keuze van het juiste voorzetsel en bezittelijk voornaamwoord leverde voor veel kandidaten problemen op. Het gaat hier niet om het taalgebruik in algemene zin, maar om de eigen lichaamstaal. De meeste kandidaten hebben fouten gemaakt als Pon atención de tu lenguaje, Hacer atención al lenguaje, Presta atención a la lenguaje, Pon atención en tu lenguaje.
Rood worden, je stem verheffen, je spieren spannen, driftig wijzen en wild gebaren maar ook sarcastische opmerkingen maken - het zijn allemaal uitingen van woede en onmacht. Ook in dit fragment waren de problemen vooral lexicaal. Niet geaccepteerd zijn vertalingen van de lastige combinatie driftig wijzen als señalar rabiosamente, señalar furiosamente, señalar en forma vehemente, apuntar furiosamente, hacer gestiones vehementes. Ook de vertaling van het zijn allemaal uitingen bleek moeilijk. Veel kandidaten hebben niet de correcte grammaticale oplossing gevonden voor het verwijzen naar het voorafgaande. Voorbeelden hiervan zijn: todos son manifestaciones de rabia e impotencia, todos estos son manifestaciones, todos son expresiones. Deze fouten zijn wel aangetekend op de werkstukken, maar niet meegeteld, omdat ze geen invloed hebben op de begrijpelijkheid van de vertaling.
Probeer je gedrag en je lichaam niet door woede te laten leiden. Een aantal vertalingen van dit fragment weken te veel af van de brontekst en zijn daarom niet goed gerekend, zoals: No trates de dominar la conducta y el cuerpo por rabia, Intenta evitar que la ira te impone el comportamiento y el cuerpo, Trata de no hacer afectar tu actuación y cuerpo por la rabia, Intenta no dejar influir la rabia tu comportamiento y tu cuerpo.
Laat tijdens een moeilijk gesprek met een leerling merken dat je wilt luisteren. Maak oogcontact, knik af en toe en maak instemmende geluiden. De meeste kandidaten hebben dit fragment vertaald met twee zinnen, als in de brontekst. Dit is wel geaccepteerd maar samenvoegen tot één zin levert een betere vertaling op. Twee zinnen behouden is wel geaccepteerd. De woordcombinaties Maak oogcontact, knik af en toe en maak instemmende geluiden bleken voor een aantal kandidaten lastig om te vertalen. Oplossingen als de volgende zijn fout gerekend: Haga contacto con los ojos, incline la cabeza de vez en cuando, asiente la cabeza de vez en cuando, susurra de aprobación.
Vat het niet persoonlijk op Het gebruik van de ontkennende gebiedende wijs was voor de kandidaten niet gemakkeliijk. In sommige gevallen zijn fouten in de vertaling naar de B-taal niet aangerekend, aangezien het grammaticale fouten zijn die simpel te redigeren zijn. In andere gevallen is de fout wel aangerekend. Niet fout gerekend zijn: No tómatelo personalmente, No lo tomes nada personal. Wel fout gerekend: No toma la conversación personalmente, No lo haces personal, No lo consideras como algo personal, No lo hagas cuestión personal.
Bedenk dat de boze woorden van een leerling niet persoonlijk bedoeld zijn. Als een leerling boos wordt omdat hij geen hoger cijfer krijgt, wil hij vooral zijn hart luchten. In deze alinea is het wederom een woordcombinatie geweest die moeilijk is gebleken, namelijk boze woorden, dat niet letterlijk kan worden vertaald met palabras enfadadas. Ook niet correct zijn: las palabras rabiosas, palabras indignadas, palabras enfadadas, palabras malas, los tacos.
Stel duidelijke grenzen aan onacceptabel gedrag. Helpt dit alles niet en komt de leerling toch dreigend op je af, probeer dan geen agressieve of uitdagende houding aan te nemen. Probeer in plaats daarvan ontspannen te blijven. Vooral in deze alinea zijn bepaalde grammaticale fouten bij vertalingen naar de B-taal niet aangerekend, aangezien ze eenvoudig door een native-speaker kunnen worden verbeterd. Voorbeelden van niet aangerekende fouten zijn: intenta de evitar una postura provocativa, intenta de quedarte relajado, intenta quedar relajado, el alumno se dirige amenazante. Wel aangerekend zijn: El alumno te aproxima, el alumno se acércate, el alumno te aproxime, el alumno te enfrenta de modo amenazador.

SNEVT-examen Vertalen N → S

Najaar 2008
Tekst 2
En 1960, la técnica era relativamente popular en los Países Bajos. Una tercera parte de todos los estudiantes cursaba una carrera técnica. En aquella época, el país contaba con muchos menos estudiantes universitarios, tanto en números absolutos como en términos de porcentaje de la población. Aún así, gracias a la reconstrucción de posguerra y a los ambiciosos programas aeroespaciales, la técnica resultaba más atrayente que ahora.

Casi medio siglo después, la fascinación por la técnica ha disminuido. En la actualidad, solo uno de cada seis estudiantes elige una carrera técnica. Según Leon Abelmann, profesor de electrotecnia de la Universidad de Twente, estos números revelan una actitud displicente: “La técnica solía provocar admiración. Ahora la gente ya no se asombra. Piensa ´Bueno, ya se ocuparán los coreanos…´”

Abelmann advierte que esta indiferencia constituye un peligro para la economía neerlandesa. “Hay una gran carencia de personal técnico y, si esta situación persiste, se perderán muchas actividades económicas.” Menciona a las empresas neerlandesas Philips y ASML, la productora de máquinas de chips, y toda la cadena de firmas proveedoras de dichas empresas.

Las universidades técnicas constituyen una parte importante de esta cadena, puesto que allí se da el primer paso, la investigación fundamental. Actualmente, Abelmann y su equipo están desarrollando una investigación de gran importancia para la industria informática: aumentar la memoria de las computadoras.Observaciones y variantes
la técnica era relativamente popular: es importante aclarar, al principio del texto, que se trata de un dato referente a los Países Bajos.
una tercera parte de: un tercio de
cursaba una carrera técnica: hacía…
zowel in aantal als qua percentage van de bevolking: la traducción literal resulta demasiado telegramática y ambigua, el español en este caso requiere una formulación más explícita; sin embargo, no hemos marcado la formulación más literal como error.
mede…la traducción de este término suele presentar dificultades. Su sentido en este contexto es el de entre otras cosas, pero es también posible dejarlo sin traducir, para no hacer estilísticamente tan pesada la oración.
de wederopbouw: aquí hay una referencia a un hecho histórico que no ha afectado directamente al mundo de habla hispana. Por lo tanto una pequeña glosa o explicación resulta indispensable: la reconstrucción de posguerra, la reconstrucción de los Países Bajos después de la Segunda Guerra mundial o similares. No se ha aceptado la traducción la reedificación porque este término no se aplica a este hecho histórico.
la técnica resultaba más atrayente: muchos candidatos tradujeron la técnica apelaba más a la imaginación. A primera vista, esta traducción parece correcta, pero permite la interpretación de que en el campo técnico se hacía más o mejor uso de la imaginación, lo cual evidentemente no es el sentido de la frase techniek sprak meer tot de verbeelding.
lakse houding: si bien no son todas traducciones exactas, hemos aceptado postura negligente, actitud indiferente, indolente, descuidada en sus diversas combinaciones.
Men denkt: ´Ach, de Koreanen doen het wel´. La mayoría de las traducciones no han reflejado la intención irónica de esta frase. Ah! Los coreanos lo hacen, Ah, efectivamente lo hacen los coreanos, Claro, son los coreanos que lo hacen, piensa que los coreanos se encargan de los asuntos técnicos y otras versiones similares no captan el sentido básico del giro.
Die onverschilligheid: esta indiferencia se refiere a een lakse houding del párrafo anterior, y a la actitud que lleva a decir de Koreanen doen het wel.
chipmachinebouwer ASML: no se han aceptado las traducciones constructor maquinaria de chips, constructor de mecánica de los chips, constructora de máquinas chip y similares

el original toeleveringsbedrijven die de toelevering aan die bedrijven verzorgen es poco elegante pero no ambiguo. En la traducción modelo hemos optado por usar los dos sinónimos firmas y empresas porque en español la repetición del mismo término de por sí es estilísticamente menos aceptable y podría además interpretarse de forma ambigua.


computadoras: ordenadores
SNEVT-examen Samenvatting S → N

Najaar 2008

Las otras medicinas


De tekst Las otras medicinas (‘De andere geneeskunde’) heeft een minder duidelijke structuur dan de tekst van de voorjaarsronde. Bovendien herhaalt de schrijver soms elementen. Dit betekent dat in een samenvatting verbanden onduidelijk kunnen worden en dat de volgorde niet zonder meer gehandhaafd kan blijven. Het thema is de groei van het aantal alternatieve behandelingen en de mate van integratie tussen alternatieve en reguliere geneeskunde.
Punten

Inleiding:

 • steeds meer patiënten kiezen voor een alternatieve behandeling

 • ook wetenschappers en reguliere artsen steeds meer geïnteresseerd in alternatieve geneeskunde

 • het Britisch Medical Journal spreekt zelfs van ‘geïntegreerde geneeskunde’


Waarom trekt de alternatieve geneeskunde steeds meer mensen?

 • holistische behandeling, waar de reguliere geneeskunde afzonderlijke symptomen behandelt; hierdoor is de alternatieve geneeskunde wel minder doeltreffend bij concrete problemen

 • aandacht voor emotionele en spirituele aspecten, waar de behandeling in de reguliere geneeskunde onpersoonlijker is

 • de patiënt heeft het gevoel meer invloed op zijn genezing te hebben

 • volgens Andrew Weil (Universiteit van Arizona) is de reguliere geneeskunde te afhankelijk van de technologie geworden


Hoe de integratie van de alternatieve geneeskunde in de reguliere te bevorderen?

 • volgens Brian Berman (Universiteit van Maryland): steeds meer expliciete aandacht voor alternatieve behandelingen in de artsenopleiding

 • reguliere artsen moeten inzien dat ze rekening moeten houden met de mentale en spirituele aspecten


Bezwaren tegen alternatieve geneeskunde

 • gebrek aan wetenschappelijk bewijs van de werking; de uitgangspunten van de alternatieve geneeskunde botsen met de wetenschappelijke werkwijze van de reguliere geneeskunde; voorbeeld van de homeopathie:

  • gaat in zijn uitgangspunten tegen een aantal fundamentele wetenschappelijke, scheikundige en farmaceutische wetten in: homeopathische middelen worden zo sterk verdund dat er geen enkel molecuul van het geneeskundige product in het middel meer aanwezig is en het dus niet kan werken

  • tegenstrijdigheid tussen pretentie om voor elk individu exact afgepaste dosis voor te schrijven en industriële productie van homeopathische middelen

  • homeopathische geneeswijze wordt vergeleken met vaccinatie, maar vaccinatie is preventief, niet curatief, en moet bovendien voldoende antigeen bevatten om het afweersysteem in werking te doen treden

De reguliere geneeskunde erkent echter wel het placebo-effect, hoewel niet duidelijk is welke biochemische mechanismen hierbij in werking treden; acupunctuur blijkt dezelfde fysiologische reacties te veroorzaken.
Conclusie

 • geen unanimeit in medische wereld ten aanzien van alternatieve geneeskunde

 • kennis van alternatieve behandelingen in reguliere geneeskunde gebruikt maar geen sprake van echte integratie

 • integratie beperkt tot het evalueren van de werking van een bepaald alternatief product bij een bepaald symptoom.

 • systematisch onderzoek naar allerlei aspecten van de alternatieve geneeskunde ontbreekt.Opmerkingen

 1. De inleiding en de conclusie zijn niet altijd duidelijk en soms zelfs afwezig. In enkele samenvattingen strookt de conclusie niet met die van de brontekst.

 2. Sommige kandidaten halen het voorbeeld van de verkoopcijfers in Spanje aan. Deze informatie is irrelevant in een samenvatting: het gaat hier om een voorbeeld, en bovendien om een voorbeeld uit Spanje en niet uit Nederland.

 3. Vooral de stukjes over homeopathie en over de placebo blijken lastig; een aantal kandidaten heeft deze gedeeltes niet goed begrepen of weergegeven.

 4. Niet in alle samenvattingen is het perspectief duidelijk. De meningen van Andrew Weil en Brian Berman worden soms gepresenteerd als deel van het algemene verhaal.

 5. Ook in deze ronde hebben sommige kandidaten de valse vrienden niet herkend en medicina tradicional vertaald met ‘traditionele geneeskunde’ in plaats van ‘reguliere geneeskunde’ of ‘conventionele geneeskunde’, en medicinas met ‘medicijnen’ of ‘medicamenten’.

 6. Het gebruik van verwijswoorden en verbindingswoorden blijft voor veel kandidaten een probleem. Sommige alinea’s in de samenvattingen bestaan uit een opeenvolging van losse zinnen, soms zelfs zonder inhoudelijk verband.


SNEVT-examen Samenvatting N → S

Najaar 2008

Esquema de contenido del texto De waarheid is van ons allemaal


En el resumen del texto De waarheid is van ons allemaal deberían verse reflejadas de forma clara y correctamente articulada los temas a los que el autor pasa revista.
Para un correcto resumen, el candidato deberá:
Introducir brevemente el texto
Mencionar la referencia a tres tipos de medicina.
Mostrar que, siempre según el autor, dos tipos de medicina, la tradicional y la alternativa, se encuentran en conflicto.

Dar algunos ejemplos de dicho conflicto
Enumerar pro y contra de la medicina tradicional
Enumerar pro y contra de la medicina alternativa
Destacar que el autor del texto propone un nuevo concepto, del cual es adherente: la medicina integral, instancia superadora de los dos enfoques enfrentados.
Enumerar las ventajas de la medicina integral.
De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina