Staatsinrichting van nederlandDovnload 44.36 Kb.
Datum20.08.2016
Grootte44.36 Kb.
STAATSINRICHTING VAN NEDERLAND
GTL 2006-2
Gebruik de bron
een verklaring van Thorbecke (rond 1848)

De macht van de koning mag niet onbeperkt zijn. De macht van de koning moet in

overeenstemming zijn met de democratische instellingen in ons land.
21. Welke onderzoeksvraag kan beantwoord worden met behulp van de bron?
A Hoe dacht Thorbecke over andere politieke stromingen?

B Hoe dacht Thorbecke over de politieke positie van het staatshoofd?

C Hoe dacht Thorbecke over de troonopvolging van het staatshoofd?

D Hoe dacht Thorbecke over revoluties die in veel Europese landen voor onrust zorgden?


Gebruik de bron
De minister van Justitie tussen twee ‘Heren’ (1890)

22. Welke achtergrond heeft de afgebeelde minister?
A katholiek

B liberaal

C protestant

D socialistisch


Gebruik de bron nogmaals
23. De bron gaat over de scheiding tussen kerk en staat.
Op welke manier is dat te zien?
Gebruik de bron
Drie politieke leiders (rond 1900)

Van links naar rechts: Schaepman, Kuyper en Troelstra


24. twee omschrijvingen:

1 Deze politieke leider maakte zich sterk voor de verbetering van de positie van

arbeiders door te strijden voor algemeen kiesrecht.

2 Deze politieke leider richtte de Rooms Katholieke Staatspartij op, waardoor hij de

emancipatie van zijn aanhangers bevorderde.
Geef bij elke omschrijving aan welke politieke leider erbij hoort. Let op! Er blijft één politieke leider over.
Doe het zo:

Bij omschrijving 1 hoort …(vul letter in).

Bij omschrijving 2 hoort …(vul letter in).
25. Waarom was het voor de vrouwenemancipatie aan het begin van de 20e eeuw belangrijk dat vrouwen actief en passief kiesrecht kregen?
Doe het zo:

Actief kiesrecht is belangrijk voor vrouwenemancipatie, omdat … (geef reden).

Passief kiesrecht is belangrijk voor vrouwenemancipatie, omdat … (geef reden).
Gebruik de bron
Een uitspraak van minister Cort van der Linden over de Grondwet van 1917
Het is een gezonde ontwikkeling in de politiek. Voor elke partij worden alle stemmen uit

het hele land bij elkaar opgeteld. Wie in het land dan één procent van de kiezers achter

zich heeft, is verzekerd van één zetel.
26. Over welk onderdeel van de grondwetswijziging van 1917 geeft minister Cort van der Linden zijn mening?
A over de invoering van actief kiesrecht voor vrouwen

B over de invoering van de financiële gelijkstelling van openbare en bijzondere scholen

C over de invoering van het districtenstelsel

D over de invoering van het stelsel van evenredige vertegenwoordiging


Gebruik de bron
Verkiezingsaffiche van een partij (1929)

27. Op het verkiezingsaffiche staat een vraagteken. Hier hoort de naam van een politieke partij te staan.

Van welke partij is dit verkiezingsaffiche en waaruit blijkt dat?


A van de ARP, want als socialistische partij vond de ARP het belangrijk dat oudere mensen aan werk werden geholpen

B van de ARP, want deze partij vond het een taak van de mensen te demonstreren voor behoud van de verzorgingsstaat

C van SDAP, want deze christelijke partij wilde Nederland zo snel mogelijk industrialiseren en moderniseren

D van de SDAP, want deze partij vond dat de overheid verantwoordelijk was voor de zorg voor haar burgers


28. Noem één politieke en één economische reden voor de oprichting van Europese samenwerkingsverbanden na de Tweede Wereldoorlog.
Gebruik de bron
Een foto uit 1970


29. Van welk klassiek grondrecht maken de vrouwen in de bron gebruik?
A het recht op gelijke behandeling

B het recht op gezondheidszorg

C het recht op vrijheid van godsdienst

D het recht tot vergadering en betoging


Gebruik de bron nogmaals
30. De vrouwen op de foto maken gebruik van een klassiek grondrecht.

Noem nog twee andere klassieke grondrechten waarvan deze vrouwen gebruik kunnen maken om steun voor hun standpunt te krijgen.


Gebruik de bron

Het aantal vrouwen in de Tweede Kamer tussen 1983 en 2001
31. Sieka en Janny bekijken deze bron. Sieka vindt dat de vrouwenemancipatie in de periode

1983-2001 goed is geslaagd. Janny is het daar niet mee eens.


Geef voor beide meningen een argument met behulp van de bron.
Doe het zo:

Sieka: …(geef een argument)

Janny: …(geef een argument)

32. Hieronder staan zes beweringen over de Eerste Kamer en de Tweede Kamer:


1 De Eerste en de Tweede Kamer hebben het budgetrecht.

2 De Eerste en de Tweede Kamer hebben evenveel leden.

3 De Eerste en de Tweede Kamer hebben het recht om een wetsvoorstel af te keuren.

4 De Eerste en de Tweede Kamer vormen samen de regering.

5 De leden van de Tweede Kamer worden voor een langere periode gekozen dan de leden van de Eerste Kamer.

6 De Tweede Kamer heeft alle rechten die de Eerste Kamer ook heeft.


Welke drie beweringen zijn juist? Schrijf alleen de nummers op.
Gebruik de bron
Een speciale Tweede-Kamercommissie zit klaar voor een verhoor over de bouwfraude (2002).

33. Van welk recht maakt deze Tweede-Kamercommissie gebruik?
34. Welke uitspraak over de Nederlandse rechtsstaat is juist?
A De minister van Justitie bepaalt wanneer een persoon een strafbaar feit heeft gepleegd.

B De Nationale Ombudsman behandelt klachten van burgers over andere burgers.

C De Tweede Kamer mag het vonnis van een rechter niet veranderen.

D Een rechter kan zelf niet terechtstaan voor een overtreding of een misdrijf.


Gebruik de bron
Uit een krant (1986)

Vloekverbod Veluwse gemeenten mag niet

DEN HAAG 24 JUNI - Gemeenten mogen volgens de minister van Binnenlandse Zaken geen vloekverbod instellen. Een dergelijk verbod is in strijd met de grondwet. De gemeenten Ermelo,

Elburg, Harderwijk, Oldebroek, Nunspeet en Putten wilden in hun plaatselijke verordening vloeken en ruw taalgebruik in het openbaar verbieden. De regering heeft nu bepaald dat dit verbod niet is toegestaan.


35. Het vloekverbod is niet toegestaan, omdat het volgens de minister van Binnenlandse Zaken in strijd is met de grondwet.
Op basis van welk grondrecht is het niet toegestaan aan de gemeenten om een vloekverbod in te voeren?
A op basis van het kiesrecht

B op basis van het recht op gelijke behandeling

C op basis van het recht op vrijheid van godsdienst

D op basis van het recht op vrijheid van meningsuiting


Gebruik de bron
uit een krant (2002)

Verplicht afkicken

MEI, 2002 Verslaafden raken nogal eens op het criminele pad om hun verslaving te bekostigen. Junks die vaak in herhaling vallen kunnen binnenkort een gevangenisstraf van twee jaar krijgen. Tijdens deze periode moeten zij verplicht afkicken. Na jarenlang aarzelen heeft de meerderheid in de Tweede Kamer vorige maand ingestemd met een voorstel dat dit moet regelen. Eindelijk gerechtigheid?
36. In de Tweede Kamer waren er voor- en tegenstanders van het voorstel tot verplicht afkicken.
Noem voor beide standpunten een politiek of juridisch argument.
Doe het zo:

argument voorstander: …

argument tegenstander: …
Gebruik de bron
Spotprent over Europa (1986)

37. Er zijn verschillende redenen om te werken aan de eenwording van Europa.
Welke reden is in de bron te herkennen? Geef ook aan waarom juist deze problematiek in Europees verband aangepakt moet worden.
Doe het zo:
reden: …
aanpak in Europees verband, omdat: …
38. Europese instellingen zoals het Europees Parlement, de Europese Commissie, het Europese Hof van Justitie en de Europese Centrale Bank hebben verschillende vestigingsplaatsen.
Geef één reden waarom er gekozen is voor verschillende vestigingsplaatsen.
Gebruik de bron
Stemverhouding in de Europese Raad van Ministers in 2005


ministers afkomstig uit

aantal stemmen per land

Duitsland, Frankrijk, Italië en Groot-Brittannië

Spanje en Polen

Nederland

België, Tsjechië, Griekenland, Hongarije en Portugal

Oostenrijk en Zweden

Denemarken, Ierland, Litouwen, Slowakije en Finland

Estland, Cyprus, Letland, Luxemburg en Slovenië

Malta


29

27

1312

10

74

3


Totaal

321

39. Een voorstel wordt in de Raad van Ministers aangenomen als er meer dan 232 stemmen vóór het voorstel worden uitgebracht (= 72,3%).


Waarom is er niet gekozen voor de gebruikelijke regel, namelijk dat een besluit is aangenomen als meer dan de helft (50%) van het aantal stemmen vóór is?
40. bevoegdheden:
1 indienen van wetsvoorstellen voor de EU

2 ontwikkelen van een gemeenschappelijk buitenlands beleid

3 toetsen of nationale staten de Europese wetgeving correct toepassen

4 vaststellen van de jaarlijkse begroting van de EU instellingen:


a Europese Commissie

b Europees Parlement

c Europese Hof van Justitie

d Europese Raad van Ministers


Welke bevoegdheid hoort bij welke instelling?
Doe het zo:

Bevoegdheid 1 hoort bij instelling … (vul letter in). (enz. tot en met 4)
De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina