Statenfractie provincie ZeelandDovnload 9.14 Kb.
Datum26.08.2016
Grootte9.14 Kb.
Statenfractie provincie Zeeland

Aan de Commissaris van de Koningin, mevrouw drs. K.M.H. Peijs

i.a.a. de leden van Provinciale Staten en het college van Gedeputeerde Staten

Provinciehuis, Abdij 6


4331 BK Middelburg

Middelburg, 15 april 2012 Onderwerp: Hedwigegedraai


Geachte mevrouw Peijs, beste Karla,

Het kabinet heeft na lang aarzelen – naar eigen zeggen - een besluit genomen over de Hedwige. Schijn bedriegt, want de oplossing is er niet. Het kabinet heeft een zgn. non sequitur besluit genomen. Het heeft geen belang of het besluit juist of fout is, de redenering is in elk geval fout, omdat het besluit niet volgt uit de premissen. Staatssecretaris Bleker heeft er kennelijk alles aangedaan om Zeeland in een onmogelijke positie te brengen.
Korte terugblik

De Staten hebben in 2005 in meerderheid als volgt besloten1:  1. de door het Rijk voorgestelde rol op basis van het totaalpakket aan maatregelen te aanvaarden;

  2. in te stemmen met het convenant Rijk-provincie en de kaderstellende notitie waarmee deze rol duidelijk ingekaderd wordt;

  3. Gedeputeerde Staten te mandateren deze rol op zich te nemen en daaraan uitvoering te geven binnen de kaders van het convenant en de kaderstellende notitie;

  4. in te stemmen met de ondertekening van het convenant Rijk-provincie.

  5. kennis te nemen van de uitwerking van het landbouwflankerend beleid.

Eveneens werd een amendement aangenomen met daarin als overweging dat “het begrip "ontpoldering" in Zeeland op weerstand stuit en in het algemeen als ongewenst wordt ervaren, doch onvermijdelijk is”.


Zeeland was – onder voorwaarden - klaar voor het uitvoeren van dit besluit. Sindsdien heeft de geschiedenis zich een aantal keren herhaald (Maljers, Nijpels, Deltares) met als dieptepunt de passage in het regeerakkoord (Er komen geen nieuwe besluiten tot ontpoldering, bestaande plannen worden heroverwogen).
Situatie nu

Waar de Hedwige volgens Verdrag onder getij zou moeten worden gebracht heeft het kabinet ervoor gekozen om nu op drie plaatsen in Zeeland te gaan…, jawel: ontpolderen. Het kabinet handelt hiermee in strijd met het regeerakkoord. Ook heeft het kabinet het provinciebestuur en twee gemeentebesturen op flagrante wijze gepasseerd door geheel op eigen houtje nieuwe gebieden aan te wijzen.


Niemand in Zeeland wil die ‘oplossing’! Wat GroenLinks wel wil is als goede buur de verdragen met Vlaanderen nakomen. Daarin is onder meer bepaald dat Vlaanderen de kosten van de Hedwige draagt en er een bijdrage komt voor de Tractaatweg. Het kabinet heeft in deze tijd van forse bezuinigingen opeens € 195 mln. over voor dit schijnbesluit. Dat bedrag is overigens niet toereikend. Bleker weet dat de Zeeuwen dit besluit nooit kunnen accepteren. Dat geeft hem de gelegenheid dan te zeggen ‘aan mij heeft het niet gelegen, maar ja die lastige Zeeuwen houden ook nooit op’. Zo kan hij de Hedwige ontpolderen en zijn handen in onschuld wassen.
GroenLinks wil middels een uitspraak van de Staten voorkomen dat dit ooit kan gebeuren en verzoekt daarom dit onderwerp toe te voegen aan de Statenagenda van a.s. vrijdag 20 april.
Wij hebben vernomen dat staatssecretaris Bleker voornemens is morgen naar Zeeland te komen voor uitleg. De GroenLinks Statenfractie stelt voor hem niet te ontvangen, maar de staatssecretaris uit te nodigen voor een debat in de Statenvergadering van 20 april a.s.

Met vriendelijke groet,


Leen Harpe

GroenLinks Statenfractie Provincie Zeeland
Scholeksterstraat 76

4332 CC Middelburg1 http://www.scheldenet.be/topics/convenantnatuur.pdf

De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina