Stemmingen in verband met het wetsvoorstel Wijziging van de Wet schadeloosstelling leden Tweede Kamer en de Wet vergoedingen leden Eerste Kamer in verband metDovnload 20.1 Kb.
Datum17.08.2016
Grootte20.1 Kb.
Stemmingen Wet schadeloosstelling
Aan de orde zijn de stemmingen in verband met het wetsvoorstel Wijziging van de Wet schadeloosstelling leden Tweede Kamer en de Wet vergoedingen leden Eerste Kamer in verband met de invoering van de werkkostenregeling en de regeling van de dienstauto voor de voorzitters van de Eerste en Tweede Kamer (33224).
De voorzitter:

Voor dit wetsvoorstel is ingevolge artikel 63 van de Grondwet een gekwalificeerde meerderheid nodig omdat het over onze rechtspositie gaat. Dat wil zeggen dat wij dit wetsvoorstel alleen kunnen aannemen met ten minste twee derde van het aantal uitgebrachte stemmen.


In stemming komt het wetsvoorstel.
De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66, 50PLUS, de VVD, het CDA, de ChristenUnie en de SGP voor dit wetvoorstel hebben gestemd en de aanwezige leden van de fractie van de PVV ertegen, zodat het is aangenomen.


Stemmingen Postwet
Aan de orde zijn de stemmingen in verband met het wetsvoorstel Wijziging van de artikelen 8 en 89 van de Postwet 2009 (32722).
(Zie vergadering van 3 oktober 2012.)
In stemming komt het amendement-Graus (stuk nr. 11, II).
De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA en de PVV voor dit amendement hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen.

Ik stel vast dat door de verwerping van dit amendement het andere op stuk nr. 11 voorkomende amendement als verworpen kan worden beschouwd.
In stemming komt het amendement-Verheijen (stuk nr. 10).
De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fractie van de VVD voor dit amendement hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen.


In stemming komt het wetsvoorstel.
De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, D66, GroenLinks, 50PLUS, het CDA, de ChristenUnie, de SGP en de PVV voor dit wetvoorstel hebben gestemd en de aanwezige leden van de fractie van de VVD ertegen, zodat het is aangenomen.


Stemmingen ontslagen sociale werkplaatsen
Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het dertigledendebat over het ontslag van 134 werknemers bij sociale werkplaats EMCO in Emmen en het ontslag van 200 werknemers bij sociale werkplaats Wedeka,

te weten:

- de motie-Karabulut/Sap over behoud van werk en inkomen van werknemers van sociale werkplaatsen (29817, nr. 88);

- de motie-Karabulut/Sap over een handreiking aan Oost-Groningen en Zuid-Limburg (29817, nr. 89);

- de motie-Van Vliet over behoud van werkgelegenheid bij sociale werkplaatsen (29817, nr. 90).
(Zie vergadering van 3 oktober 2012.)
In stemming komt de motie-Karabulut/Sap c.s. (29817, nr. 88).
De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, GroenLinks, 50PLUS, de ChristenUnie en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.


In stemming komt de motie-Karabulut/Sap (29817, nr. 89).
De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, 50PLUS en de ChristenUnie voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.


In stemming komt de motie-Van Vliet (29817, nr. 90).
De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, 50PLUS, de ChristenUnie en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.


Stemmingen Beperkingengebied buitenlandse luchthaven
Aan de orde zijn de stemmingen in verband met het wetsvoorstel Wijziging van de Wet luchtvaart met betrekking tot de gevolgen van buitenlandse luchthavens voor de ruimtelijke ordening op Nederlands grondgebied (Beperkingengebied buitenlandse luchthaven) (31898).
(Zie vergadering van 4 oktober 2012.)
De voorzitter:

Ik constateer dat dit wetsvoorstel met algemene stemmen is aangenomen.


Stemmingen algemene financiële beschouwingen
Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij de algemene financiële beschouwingen (inclusief het wetsvoorstel Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Financiën (IX) voor het jaar 2013 (33400-IX),

te weten:

- de motie-Harbers/Plasterk over instemming met het deelakkoord begroting 2013 (33400, nr. 6);

- de motie-Van Vliet over het teruggeven van het kwartje van Kok (33400, nr. 7);

- de motie-Van Vliet over het terugbrengen van het btw-tarief naar 19%. (33400, nr. 8);

- de motie-Van Vliet over verlaging van het btw-tarief naar 18% (33400, nr. 9);

- de motie-Van Hijum over een verkenning naar mogelijkheden voor bouwsparen (33400, nr. 10);

- de motie-Merkies over de geleidelijke afbouw van de dubbele heffingskorting (33400, nr. 11);

- de motie-Merkies over het niet verhogen van het eigen risico (33400, nr. 12);

- de motie-Merkies over de verhoging van de AOW-leeftijd (33400, nr. 13);

- de motie-Merkies over de voorgenomen bezuiniging op ruimtevaart (33400, nr. 14);

- de motie-Koolmees/Van Hijum over het terugdraaien van de ombuiging op het ruimtevaartprogramma (33400, nr. 15);

- de motie-Schouten c.s. over de verbinding tussen pensioenen en wonen (33400, nr. 16);

- de motie-Roemer c.s. over een financiële transactietaks (21501-20, nr. 644).


(Zie vergadering van 4 oktober 2012.)
De voorzitter:

Op verzoek van de heer Merkies stel ik voor, zijn motie (33400, nr. 14) aan te houden.


Op verzoek van de heer Koolmees stel ik voor, zijn motie (33400, nr. 15) aan te houden.
Overeenkomstig de voorstellen van de voorzitter wordt besloten.
In stemming komt de motie-Harbers/Plasterk (33400, nr. 6).
De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PvdA en de VVD voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.


In stemming komt de motie-Van Vliet (33400, nr. 7).
De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fractie van de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.


In stemming komt de motie-Van Vliet (33400, nr. 8).
De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, 50PLUS en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.


In stemming komt de motie-Van Vliet (33400, nr. 9).
De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fractie van de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.


In stemming komt de motie-Van Hijum (33400, nr. 10).
De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, D66, GroenLinks, 50PLUS, het CDA, de ChristenUnie en de SGP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.


In stemming komt de motie-Merkies (33400, nr. 11).
De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP en de PvdD voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.


In stemming komt de motie-Merkies (33400, nr. 12).
De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, GroenLinks en 50PLUS voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.


In stemming komt de motie-Merkies (33400, nr. 13).
De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD en 50PLUS voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.


In stemming komt de motie-Schouten c.s. (33400, nr. 16).
De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van D66, GroenLinks, 50PLUS, het CDA, de ChristenUnie en de SGP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.


In stemming komt de motie-Roemer c.s. (21501-20, nr. 644).
De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, D66 en GroenLinks voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.


Stemmingen Subsidiariteitstoets veiligheid motorvoertuigen
Aan de orde zijn de stemmingen in verband met de brief van de fungerend voorzitter van de vaste commissie voor EU-Zaken inzake een toetsing op subsidiariteit van drie wetgevingsvoorstellen voor harmonisatie en uitbreiding van periodieke (technische) controles op rijwaardigheid en veiligheid van motorvoertuigen en aanhangers (waaronder APK-keuringen) (33431, nr. 1).
De voorzitter:

Ik stel voor, conform het voorstel van de vaste commissie voor Europese Zaken te besluiten en in te stemmen met de brief aan de Voorzitter van de Europese Commissie.


Daartoe wordt besloten.
De vergadering wordt van 15.20 uur tot 15.30 uur geschorst.
De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina