Stepping Stones 1 vmbo kgt Stonesvertalingen Vierde editie Noordhoff Uitgevers, Groningen auteurs eindredactieDovnload 282.34 Kb.
Pagina1/3
Datum22.07.2016
Grootte282.34 Kb.
  1   2   3

teverwijderenshape_2Stepping Stones 4e editie, 1 vmbo kgt, StonesvertalingenStepping Stones 1 vmbo kgt
Stonesvertalingen


Vierde editie
Noordhoff Uitgevers, Groningen


auteurs eindredactie

Paul van Dijk Hans Mes

Annette Lether

Myriam Meinsma

Nico Postma

Judith van RingenThea Zwarteveen

Chapter 1

Stone 1

Zo stel je jezelf en anderen voor


Hello! I am Anita.

Hallo! Ik ben Anita.

Good morning. I'm Nick.

Goedemorgen. Ik ben Nick.

Hello! My name is Laura.

Hallo! Mijn naam is Laura.

This is Mark. He is our friend.

Dit is Mark. Hij is onze vriend.

This is Mr Jones. He is my husband.

Dit is meneer Jones. Hij is mijn man.

This is Laura. She's my classmate.

Dit is Laura. Zij is mijn klasgenoot.

This is Mrs Jones. She's his aunt.

Dit is mevrouw Jones. Zij is zijn tante.

These are Mr and Mrs Brown. They are my parents.

Dit zijn meneer en mevrouw Brown. Zij zijn mijn ouders.

These are Herman and Natasha. They are my brother and sister.

Dit zijn Herman en Natasha. Zij zijn mijn broer en zus.Stone 2

Zo vertel je over jezelf en anderen


I'm twelve years old.

Ik ben twaalf jaar oud.

He's Dutch.

Hij is Nederlands.

We are from India.

Wij komen uit India.

I live in Friesland.

Ik woon in Friesland.

We come from the Netherlands.

Wij komen uit Nederland.

They live in London.

Zij wonen in Londen.

Erica and Lindsay live in London.

Erica en Lindsay wonen in Londen.

He lives in a town.

Hij woont in een stad.

She comes from a small village.

Zij komt uit een klein dorpje.

I have nine cousins.

Ik heb negen neven en nichten.

Maria and Alex have four grandsons.

Maria en Alex hebben vier kleinzonen.

She has a new car.

Zij heeft een nieuwe auto.

My teacher has a great hobby.

Mijn leraar heeft een geweldige hobby.Stone 3

Zo zeg je wat iemand leuk vindt


I like playing games.

Ik vind spelletjes spelen leuk.

We love reading books.

Wij houden van boeken lezen.

Michael and Simone like chatting on the Internet.

Michael en Simone vinden chatten op het internet leuk.

He likes music.

Hij houdt van muziek.

Mrs O'Donnell loves watching films.

Mevrouw O'Donnell houdt van films kijken.

I'm fond of singing.

Ik ben dol op zingen.

She's into baking cakes.

Zij is gek op cake bakken.

We're interested in singing.

Wij zijn geïnteresseerd in zingen.

My hobbies are horse riding and cooking.

Mijn hobby's zijn paardrijden en koken.Stone 4

Zo zeg je wat iemand niet leuk vindt


I don't like sports.

Ik houd niet van sport.

We hate doing the dishes.

Wij hebben een hekel aan afwassen.

My parents don't like watching DVDs.

Mijn ouders vinden dvd's kijken niet leuk.

Tom doesn't like playing the piano.

Tom vindt pianospelen niet leuk.

She hates pets.

Zij heeft een hekel aan huisdieren.

I'm not fond of watching TV.

Ik ben niet dol op tv-kijken.

She's not into reading comics.

Zij is niet gek op strips lezen.

We're not interested in judo.

Wij zijn niet geïnteresseerd in judo.


Chapter 2

Stone 5

Zo stel je vragen over dieren… en zo geef je antwoord


Is a tiger dangerous?

Yes, it is.Is een tijger gevaarlijk?

Ja, dat is hij wel.Is a mouse terrifying?

No, it isn't.Is een muis angstaanjagend?

Nee, dat is hij niet.Is your pet sweet?

Yes, it is.Is jouw huisdier lief?

Ja, dat is hij wel.Are sheep hairy?

Yes, they are.Zijn schapen harig?

Ja, dat zijn ze wel.Are they tame?

No, they aren't.Zijn ze tam?

Nee, dat zijn ze niet.Can a snake bite you?

Yes, it can.Kan een slang je bijten?

Ja, dat kan hij wel.Can a shark eat you?

No, it can't.Kan een haai je opeten?

Nee, dat kan hij niet.Can you stroke it?

Yes, you can.Kun je hem aaien?

Ja, dat kan je wel.Can you stroke it?

No, you can't.Kun je hem aaien?

Nee, dat kan je niet.Can they live in water?

No, they can't.Kunnen ze in water leven?

Nee, dat kunnen ze niet.Can horses lie down?

Yes, they can.Kunnen paarden gaan liggen?

Ja, dat kunnen ze wel.

Stone 6

Zo vertel je over dieren


It is dangerous.

Hij is gevaarlijk.

My pet isn't sweet.

Mijn huisdier is niet lief.

A spider is scary.

Een spin is eng.

Guinea pigs are hairy.

Cavia's zijn harig.

They aren't big.

Ze zijn niet groot.

It has got wings.

Hij heeft vleugels.

A bird hasn't got feathers.

Een vogel heeft geen veren.

Cats have got whiskers.

Katten hebben snorharen.

They haven't got claws.

Ze hebben geen klauwen.

It lives in a zoo.

Hij leeft in een dierentuin.

The pony lives in a barn.

De pony leeft in een schuur.

They live outside.

Zij leven buiten.

Sheep sleep on a farm.

Schapen slapen op een boerderij.

It eats leaves.

Hij eet bladeren.

A cow eats grass.

Een koe eet gras.


Stone 7

Zo vertel je hoe dieren eruitzien


Our cat is grey and white.

Onze kat is grijs met wit.

Its fur isn't red.

Zijn vacht is niet rood.

His skin is hairy.

Zijn huid is harig.

Her paw isn't brown.

Haar poot is niet bruin.

Her dog's tail is long.

De staart van haar hond is lang.

Boxer's front leg isn't short.

De voorpoot van Boxer is niet kort.

My rabbit's eyes are big.

De ogen van mijn konijn zijn groot.

Our cat's ears are small.

De oren van onze kat zijn klein.

A mouse's teeth are sharp.

De tanden van een muis zijn scherp.

A mouse's teeth are clean.

De tanden van een muis zijn schoon.

It has soft skin.

Hij heeft een zachte huid.

My pet has wings.

Mijn huisdier heeft vleugels.Stone 8

Zo zeg je wat je ergens van vindt


I'm for animal experiments.

Ik ben voor dierproeven.

He’s against wearing fur.

Hij is tegen het dragen van bont.

I think a goldfish is boring.

Ik vind een goudvis saai.

I don't think dogs are smelly.

Ik vind niet dat honden vies ruiken.

I like elephants.

Ik houd van olifanten.

Tarzan and Jane don't like monkeys.

Tarzan en Jane houden niet van apen.

She doesn't like crocodiles.

Zij houdt niet van krokodillen.

My dad hates sharks.

Mijn vader haat haaien.


Chapter 3

Stone 9

Zo neem je de telefoon op


Hello, Mel speaking.

Hallo, met Mel.

Hello, this is Susan.

Hallo, met Susan.


Zo begin je een telefoongesprek


Hi, how are you?

Hoi, hoe is het met je?

Hello?

Hallo?

Hi Mel, it's me.

Hoi Mel, met mij.

Hello!

Hallo!

Is that you, Mrs Forester?

Bent u dat, mevrouw Forester?

Yes, it is.

Ja, ik ben het.

Is Tom in?

Is Tom thuis?

No, he's out at the moment.

Nee, hij is er op dit moment niet.

Can I speak to Tom, please?

Kan ik Tom spreken alstublieft?

Yes, wait a minute.

Ja, een ogenblik.


Zo sluit je een telefoongesprek af


See you.

Doei, doeg, dag.

See you later.

Doei, doeg, dag.

Bye.

Doei, doeg, dag.

Goodbye.

Tot ziens.Stone 10

Zo vraag je om verduidelijking


Excuse me, who is this?

Pardon, met wie spreek ik?

Excuse me, who am I chatting to?

Pardon, met wie spreek ik?

Sorry, I don't understand.

Sorry, ik begrijp het niet.

Sorry, I don't know what you mean.

Het spijt me, ik weet niet wat je bedoelt.

Sorry, I don't know what 'LOL' means.

Sorry, ik weet niet wat 'LOL' betekent.

Can you spell it for me, please?

Kunt u dat voor me spellen, alstublieft?

Could you repeat that, please?

Kunt u dat herhalen, alstublieft?

Can you explain that to me, please?

Kunt u mij dat uitleggen, alstublieft?

Could you say that again, please?

Kunt u dat nog een keer zeggen, alstublieft?

Can you speak more slowly, please?

Kunt u langzamer praten, alstublieft?

What does this word mean?

Wat betekent dit woord?

What is this in English?

Hoe zeg je dit in het Engels?

What is 'an egg' in Dutch?

Wat is 'an egg' in het Nederlands?


Stone 11

Zo vraag je om persoonlijke informatie


What is your first name?

Wat is je voornaam?

What is your surname?

Wat is je achternaam?

What is your address?

Wat is je adres?

What is your (mobile) phone number?

Wat is je (mobiele) telefoonnummer?

What is your email address?

Wat is je e-mailadres?

What is your nationality?

Wat is je nationaliteit?

What is your date of birth?

Wat is je geboortedatum?

How old are you?

Hoe oud ben je?

Where do you live?

Waar woon je?

Where were you born?

Waar ben je geboren?Stone 12

Zo geef je persoonlijke informatie


My first name is William.

Mijn voornaam is William.

My surname is Slaney.

Mijn achternaam is Slaney.

My address is: 16 Hawkesworth Drive.

Mijn adres is: Hawkesworth Drive 16.

My phone number is 0979 6243.

Mijn telefoonnummer is 0979 6243.

My email address is: williamthebest@network.co.uk.

Mijn e-mailadres is: williamthebest@network.co.uk.

I'm 13 years old.

Ik ben 13 jaar oud.

I'm British.

Ik ben Engels.

I'm Dutch.

Ik ben Nederlands.

I live in Manchester.

Ik woon in Manchester.

I was born in Great Yarmouth.

Ik ben geboren in Great Yarmouth.


Chapter 4

Stone 13

Zo vraag je hoe iemand eruitziet ...


Is Eric short?

Is Eric klein?

Is she attractive?

Is zij knap?

Is she beautiful?

Is zij mooi?

Are you lovely?

Ben jij lief?

Are they heavy?

Zijn zij zwaar?

Are you slim?

Ben jij slank?


... en zo zeg je hoe iemand eruitziet


I am short.

Ik ben klein.

I am not strong.

Ik ben niet sterk.

I am pretty.

Ik ben knap.

Alice is tall.

Alice is lang.

He isn't good-looking.

Hij is niet knap.

He isn't fat.

Hij is niet dik.

We are beautiful.

Wij zijn mooi.

They aren't fat.

Zij zijn niet dik.

I have got fair hair.

Ik heb blond haar.

John and Annie haven't got long legs.

John en Annie hebben geen lange benen.

John and Annie have got braces.

John en Annie hebben een beugel.

Alicia has got brown eyes.

Alicia heeft bruine ogen.

Jack hasn't got straight hair.

Jack heeft geen steil haar.: media -> files -> Vakinformatie -> Engels
Engels -> Stepping Stones 2 vmbo b/lwoo Stonesvertalingen Vierde editie Noordhoff Uitgevers, Groningen auteurs eindredactie
Engels -> Stepping Stones 4 vmbo k Stonesvertalingen Vierde editie Noordhoff Uitgevers, Groningen Auteurs Eindredactie
Engels -> Stepping Stones 2 vmbo kgt Stonesvertalingen Vierde editie Noordhoff Uitgevers, Groningen auteurs eindredactie
Engels -> Stepping Stones 2 vmbo bk Stonesvertalingen Vierde editie Noordhoff Uitgevers, Groningen auteurs eindredactie
Engels -> Stepping Stones 3 vmbo b Stonesvertalingen Vierde editie Noordhoff Uitgevers, Groningen auteurs eindredactie
Engels -> Stepping Stones 1 vmbo bk Stonesvertalingen Vierde editie Noordhoff Uitgevers, Groningen auteurs eindredactie
Engels -> Stepping Stones 4 vmbo b Stonesvertalingen Vierde editie Noordhoff Uitgevers, Groningen Auteurs Eindredactie
Engels -> Stepping Stones 3 vmbo k Stonesvertalingen Vierde editie Noordhoff Uitgevers, Groningen auteurs eindredactie


  1   2   3


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina