Stepping Stones 2 vmbo kgt Stonesvertalingen Vierde editie Noordhoff Uitgevers, Groningen auteurs eindredactieDovnload 232.25 Kb.
Datum23.07.2016
Grootte232.25 Kb.

teverwijderenshape_2 Stepping Stones 4e editie, 2 vmbo kgt, Stonesvertalingen
Stepping Stones 2 vmbo kgt
Stonesvertalingen


Vierde editie
Noordhoff Uitgevers, Groningen

auteurs eindredactie

Werner Bos Myriam Meinsma

Paul van Dijk

Annette Lether

Myriam Meinsma

Hans Mes


Sarah Talbot

Thea ZwarteveenChapter 1

Stone 1

Zo vertel je wat je tijdens je vakantie hebt gedaan


I played football matches during the summer.

Ik speelde voetbalwedstrijden tijdens de zomer.

He went to England during the holidays.

Hij ging naar Engeland tijdens de vakantie.

Tom had a good time in Spain last month.

Tom had een leuke tijd in Spanje vorige maand.

Jacky worked at the hotel this Christmas holiday.

Jacky werkte in het hotel in de kerstvakantie.

My sister studied English in Bournemouth in July.

Mijn zus studeerde Engels in Bournemouth in juli.

They stayed at a youth hostel three weeks ago.

Zij verbleven drie weken geleden in een jeugdherberg.

We missed the flight last week.

We misten vorige week de vlucht.Stone 2

Zo vertel je wanneer iets gebeurde


He had a party last Friday.

Hij gaf afgelopen vrijdag een feest.

My brother started a new job on Saturday.

Mijn broer begon zaterdag met een nieuwe baan.

Sarah worked at the hotel on the third of August.

Sarah werkte op de derde augustus in het hotel.

Rose went on holiday this summer.

Rose ging deze zomer op vakantie.

Their friend got married last week.

Hun vriend trouwde deze week.

We made a city trip yesterday.

We maakten gisteren een stedenreis.

They took the plane on the first of February.

Zij namen op de eerste februari het vliegtuig.

Last Thursday Michael bought a new laptop.

Michael kocht afgelopen donderdag een nieuwe laptop.

A few days ago we visited an old ruin.

Een paar dagen geleden bezochten wij een oude ruïne.

The castle burnt down a long time ago.

Het kasteel brandde lange tijd geleden af.

They invented this in the nineties.

Zij hebben dit in de jaren negentig uitgevonden.Stone 3

Zo zeg je of schrijf je de datum


Today is the twelfth of May.

Vandaag is het de twaalfde mei.

Yesterday was the eleventh of October.

Gisteren was het de elfde oktober.

My birthday is on the first of February.

Mijn verjaardag is op de eerste februari.

We started this course on the second of August.

We begonnen met deze cursus op de tweede augustus.

They opened this park on the fourth of December eighteen ninety-one.

Zij openden dit park op de vierde december in 1891.

They found these stones on the fifth of January two thousand and six.

Zij hebben deze stenen gevonden op de vijfde januari in 2006.


Stone 4

Zo vertel je wat meer over jezelf of iemand anders


My dad works as a bus driver and my mother is a teacher.

Mijn vader is buschauffeur en mijn moeder is lerares.

My brother doesn't have a job.

Mijn broer heeft geen baan.

My sister lives in Australia.

Mijn zus woont in Australië.

I want to become a doctor.

Ik wil dokter worden.

My hobbies are sailing and playing basketball, but I don't like reading books.

Mijn hobby's zijn zeilen en basketbal, maar ik hou niet van lezen.

I studied in Bournemouth at that time.

Ik studeerde toen in Bournemouth.

My sister lived in Paris for one year.

Mijn zus woonde een jaar in Parijs.

My brother was a teacher in Amsterdam in 2008.

Mijn broer was leraar in Amsterdam in 2008.

They stayed in Hawaii in May 2006.

Zij verbleven in Hawaï in mei 2006.

We lived with a host family in London in July.

We verbleven in een gastgezin in Londen in juli.


Chapter 2

Stone 5

Zo vraag je hoe het met iemand gaat


Hi! How are you?

Hoi! Hoe gaat het met je?

Hi! How are you feeling?

Hoi! Hoe voel je je?

Hi! How are you doing?

Hoi! Hoe gaat het ermee?

How is Mandy doing?

Hoe gaat het met Mandy?

How is your mum doing?

Hoe gaat het met je moeder?

How are your grandparents?

Hoe gaat het met je grootouders?

How are the children?

Hoe gaat het met de kinderen?

I'm fine, thanks!

Het gaat prima, dank je!

I'm okay.

Het gaat goed met me.

I'm in a bad mood.

Ik heb een slecht humeur.

I'm ill.

Ik ben ziek.

He's doing fine.

Het gaat prima met hem.

She is much better, thank you.

Het gaat veel beter met haar, dank je.

They are feeling great.

Zij voelen zich fantastisch.

They are in hospital.

Ze liggen in het ziekenhuis.

She feels terrific.

Ze voelt zich fantastisch.

She feels terrible.

Ze voelt zich vreselijk.

They feel a bit sick.

Ze voelen zich een beetje misselijk.

They feel a little under the weather.

Ze voelen zich niet zo lekker.

Not too well, I'm afraid.

Niet zo goed, ben ik bang.Stone 6

Zo vraag je wat er met iemand aan de hand is


What's the matter with you?

Wat is er aan de hand met jou?

What's wrong with Brian?

Wat is er met Brian?

Is he okay?

Gaat het wel met hem?

Are you all right?

Gaat het?

What happened to them?

Wat gebeurde er met hen?

What happened to your granddad?

Wat gebeurde er met je opa?

Did Alex catch a cold?

Heeft Alex kou gevat?

Did you fall and break three ribs?

Ben je gevallen en heb je drie ribben gebroken?

Did you have to go to hospital?

Moest je naar het ziekenhuis?

I've got a broken arm.

Ik heb een gebroken arm.

Brian's got a serious illness.

Brian heeft een ernstige ziekte.

They have got a sore throat.

Ze hebben een zere keel.

He has a terrible headache.

Hij heeft vreselijke hoofdpijn.

His head's bleeding.

Zijn hoofd bloedt.

I banged my head against the door.

Ik stootte mijn hoofd tegen de deur.

They had an accident.

Ze hebben een ongeluk gehad.

Granddad had the flu.

Opa had griep.

No, he didn't catch a cold.

Nee, hij heeft geen kou gevat.

No, I didn't fall.

Nee, ik ben niet gevallen.

No, I didn't go to hospital.

Nee, ik ben niet naar het ziekenhuis geweest.


Stone 7

Zo geef je iemand advies


Why don't you call her?

Waarom bel je haar niet op?

Why don't you exercise more?

Waarom sport je niet wat meer?

If I were you I'd talk about it.

Als ik jou was, zou ik erover praten.

If I were you I would see a doctor.

Als ik jou was, zou ik naar de dokter gaan.

Make sure you have a good meal.

Zorg dat je een goede maaltijd neemt.

Make sure you don't catch a cold!

Zorg ervoor dat je geen kou vat!

You should see your GP.

Je zou eigenlijk naar je huisarts moeten.

You should take an aspirin.

Je zou een aspirine moeten nemen.

You must have breakfast before you go to school.

Je moet ontbijten voordat je naar school gaat.

You must tell your friend.

Je moet het aan je vriend(in) vertellen.Stone 8

Zo stel je iemand gerust


It's not the end of the world!

Het is niet het einde van de wereld!

It's all right.

Het zit wel goed.

Don't take it so hard.

Neem het niet te zwaar op.

Don't worry.

Maak je geen zorgen.

Don't be embarrassed about it.

Schaam je er niet voor.

You'll be fine.

Het komt wel goed (met jou).

You'll get over it.

Je komt er wel overheen.

Never mind.

Laat maar zitten.

Chin up!

Kop op!


Chapter 3

Stone 9

Zo vraag je of zeg je hoe laat het is


What time is it?

Hoe laat is het?

What's the time?

Hoe laat is het?

Do you know what time it is?

Weet je hoe laat het is?

It's five o'clock.

Het is vijf uur.

It's ten minutes past five.

Het is tien over vijf.

It's a quarter past five.

Het is kwart over vijf.

It's twenty-six minutes past five.

Het is vier minuten voor half zes.

It's half past five.

Het is half zes.

It's twenty minutes to six.

Het is twintig minuten voor zes.

It's a quarter to six.

Het is kwart voor zes.

It's one minute to six.

Het is één minuut voor zes.

It's 10.30 am. (ten thirty am)

Het is half elf 's morgens.

It's 2.15 pm. (two fifteen pm)

Het is kwart over twee 's middags.

It's almost eight o'clock.

Het is bijna acht uur.Stone 10

Zo stel je vragen over tv-programma's


What's on this morning?

Wat is er vanmorgen op tv?

What's on tonight?

Wat is er vanavond op tv?

What's on at 5.30?

Wat is er op tv om half zes?

What's on next?

Wat is er hierna op tv?

When's Newsround on?

Wanneer is Newsround op tv?

When's the news on TV?

Wanneer is het nieuws op tv?

When's the rerun of EastEnders on?

Wanneer is de herhaling van EastEnders op tv?

What are you watching?

War ben je naar aan het kijken?

What's the programme about?

Waar gaat het programma over?

Where is the remote control?

Waar is de afstandsbediening?

There's a Madonna concert on BBC2.

Er is een concert van Madonna op BBC2.

A documentary about dolphins.

Een documentaire over dolfijnen.

Have a look in the TV guide.

Kijk maar in de tv-gids.

I don't know.

Ik weet het niet.

At 6.55 on Wednesdays.

Om vijf voor zeven elke woensdag.

At 9.00 on BBC1.

Om negen uur op BBC1.

Every Saturday at 2 pm.

Elke zaterdag om twee uur 's middags.

Every evening at 6.

Elke avond om zes uur.

Every day at 10 am.

Elke dag om tien uur 's morgens.

I'm watching Casualty on BBC1.

Ik kijk naar Casualty op BBC1.

It's a series about life in a hospital.

Het is een serie over het leven in een ziekenhuis.

The remote control is on the table, in front of the TV.

De afstandsbediening ligt op de tafel voor de tv.


Stone 11

Zo zeg je wat er binnenkort gaat gebeuren


I'm going to stay at home this evening.

Ik blijf thuis vanavond.

We're going to rent a DVD tomorrow.

We gaan morgen een dvd huren.

There's going to be a great party when I turn sixteen.

Er komt een fantastisch feest wanneer ik zestien word.

There will be an extra news broadcast in ten minutes.

Er is een extra nieuwsuitzending over tien minuten.Stone 12

Zo praat je over het weer


What will the weather be like this afternoon?

Hoe wordt het weer vanmiddag?

What will the weather be like this weekend?

Hoe wordt het weer dit weekend?

Will the weather be fine tomorrow?

Wordt het morgen mooi weer?

Will there be fog in the west?

Wordt het mistig in het westen?

It's chilly, isn't it?

Het is koud, vind je niet?

It can get really hot in the afternoon, can't it?

Het kan 's middags erg warm worden, toch?

It will rain in the north.

Het gaat regenen in het noorden.

It won't snow in the south.

Het gaat niet sneeuwen in het zuiden.

It won't snow in the morning.

Het gaat 's morgens niet sneeuwen.

It will be sunny on Friday.

Het wordt vrijdag zonnig.

It won't be twenty degrees in Scotland.

Het wordt geen twintig graden in Schotland.

It will be twenty degrees next week.

Het wordt volgende week twintig graden.

There will be showers tonight.

Er zullen vannacht buien vallen.

There won't be a tornado today.

Er komt vandaag geen wervelstorm.Chapter 4

Stone 13

Zo vraag je of iemand iets wil eten of drinken


Would you like to have a drink with me?

Wil je wat met me drinken?

Would you like to grab a bite to eat tonight?

Wil je een hapje gaan eten vanavond?

Would you like something to drink?

Wil je iets te drinken?

What would you like to drink?

Wat wil je drinken?

What would you like for breakfast?

Wat wil je voor ontbijt?

How about a sandwich for lunch?

Wat dacht je van een broodje als lunch?

What about a bowl of soup for dinner?

Wat dacht je van een kom soep als avondeten?

Yes, please. I'd like a Coke.

Alsjeblieft. Ik wil wel graag een cola.

Yes, please. I'd like a cup of coffee.

Alsjeblieft. Ik wil wel graag een kop koffie.

Yes, please. I'd love a big steak.

Alsjeblieft. Ik wil wel graag een grote biefstuk.

Yes, please. I'm starving.

Alsjeblieft. Ik heb ontzettende honger.

I think I'll go for the three-course meal, please.

Ik denk dat ik voor het driegangenmenu ga.

I would love that.

Dat wil ik graag.

No, thank you. I'm not hungry.

Nee, dank je. Ik heb geen honger.

No, thank you. I'm not thirsty.

Nee, dank je. Ik heb geen dorst.

No, thank you. I don't like hamburgers.

Nee, dank je. Ik houd niet van hamburgers.

No, thank you. I don't like sandwiches.

Nee, dank je. Ik houd niet van broodjes.Stone 14

Zo vraag je of zeg je wat iemand aan het doen was


What were you doing last night?

Wat was je gisteravond aan het doen?

What was Ellen doing when the phone rang?

Wat was Ellen aan het doen toen de telefoon ging?

What were they doing an hour ago?

Wat waren zij een uur geleden aan het doen?

I was doing homework when my mum came in.

Ik was mijn huiswerk aan het maken toen mijn moeder binnenkwam.

Paul was waiting for the bus to come when we arrived.

Paul was op de bus aan het wachten toen wij aankwamen.

They were leaving for rugby practice when they called.

Ze gingen net naar rugbytraining toen zij belden.

We were always playing outside.

We waren altijd buiten aan het spelen.

Sven was sitting in front of the computer.

Sven zat achter de computer.

Stone 15

Zo maak je een afspraak


Would you like to go out with me tonight?

Wil je vanavond met me uit?

Do you want to go swimming with me on Saturday?

Wil je zaterdag met me gaan zwemmen?

Do you want to go swimming with me next week?

Wil je volgende week met me gaan zwemmen?

Do you feel like going to the cinema tomorrow?

Heb je zin om morgen met me naar de bioscoop te gaan?

How about coming along to a concert this weekend?

Wat vind je ervan om dit weekend naar een concert te gaan?

Sure! Pick me up at seven-thirty.

Natuurlijk! Haal me om half acht maar op.

I'd love to! Where would you like to go?

Graag! Waar wil je heen?

I'm afraid I can't, because I'm giving a party on Saturday.

Ik ben bang dat ik niet kan omdat ik een feest geef op zaterdag.

I'm afraid not, because I have lots of homework.

Ik ben bang van niet omdat ik veel huiswerk heb.Stone 16

Zo vraag je of je iets mag


Is it okay if we play a game of netball here?

Is het goed als we hier een potje korfballen?

Can we stay out until 10 o'clock?

Mogen we tot tien uur buiten blijven?

Could Julie and I go to the ice rink next week?

Zouden Julie en ik volgende week naar de ijsbaan mogen?

May I stay at Danny's tomorrow?

Mag ik morgen bij Danny blijven?

Yes, you can.

Ja, dat mag.

No, you can't.

Nee, dat mag niet.

Of course, no problem.

Natuurlijk, geen probleem.

Absolutely not.

Absoluut niet.


Chapter 5

Stone 17

Zo zeg je hoe lang iets al geldt


I have worked here since last year.

Ik werk hier al sinds vorig jaar.

We have lived in this house for over six years now.

We wonen al meer dan zes jaar in dit huis.

My parents have lived in this house since 2007.

Mijn ouders wonen al in dit huis sinds 2007.

He has been an astronaut since the 1990s.

Hij is astronaut sinds de jaren 90.

Pamela has owned this camper for many years.

Pamela heeft deze camper al vele jaren.

I have always liked steam trains.

Ik heb stoomtreinen altijd al leuk gevonden.

They have never liked travelling by plane.

Zij hebben het reizen per vliegtuig nooit leuk gevonden.

I have never played football.

Ik heb nog nooit voetbal gespeeld.

My father has always wanted to make a space trip.

Mijn vader heeft altijd een ruimtereis willen maken.

Robbie has always been interested in maths and science.

Robbie is altijd al geïnteresseerd geweest in wiskunde en natuurkunde.Stone 18

Zo zeg je dat je iets niet begrijpt of weet


I'm sorry, I don't know what you mean.

Sorry, ik snap niet wat je bedoelt.

I'm sorry, I don't understand.

Sorry, ik begrijp het niet.

I'm sorry, I don't speak English very well.

Sorry, ik spreek niet zo goed Engels.

Could you repeat that, please?

Kunt u dat herhalen, alstublieft?

Could you speak more slowly, please?

Kun je wat langzamer praten, alsjeblieft?

Could you write it down for me, please?

Kunt u dat voor mij opschrijven, alstublieft?

Could you spell it for me, please?

Kun je dat voor me spellen, alsjeblieft?

What does it mean?

Wat betekent het?

What does that sign mean?

Wat betekent dat bord?

What does that word mean?

Wat betekent dat woord?

Pardon?

Pardon? Sorry?

What's this called?

Hoe heet dit?

How do you say that in English?

Hoe zeg je dat in het Engels?


Stone 19

Zo vraag je om informatie wanneer je op reis bent


From which platform does the intercity to London leave?

Vanaf welk perron vertrekt de intercity naar Londen?

When does the tube to Oxford Circus leave?

Wanneer vertrekt de metro naar Oxford Circus?

At which platform does the train from York arrive?

Op welk perron komt de trein uit York aan?

What time does the Central Line tube arrive?

Hoe laat komt de Central Line metro aan?

Do I have to change trains?

Moet ik overstappen?

Do I have to make a reservation?

Moet ik reserveren?

How much is a single ticket to Newcastle?

Hoeveel kost een enkele reis naar Newcastle?

How much is a return ticket to Harwich?

Hoeveel kost een retour naar Harwich?

Where can I find the nearest bus stop?

Waar kan ik de dichtstbijzijnde bushalte vinden?

Where can I buy a ticket?

Waar kan ik een kaartje kopen?

A single to Cardiff, please.

Een enkele reis naar Cardiff, alstublieft.

Two day returns to Oxford, please.

Twee dagretours naar Oxford, alstublieft.Stone 20

Zo geef je informatie wanneer je op reis bent


The tube to Holland Park arrives at platform 3.

De metro naar Holland Park komt aan op perron 3.

The intercity to London arrives at 16.30.

De intercity naar Londen komt om half vijf aan.

The next flight leaves from gate 32.

De volgende vlucht vertrekt van gate 32.

Our plane departs in five minutes.

Ons vliegtuig vertrekt over vijf minuten.

You have to change trains at Leeds.

Je moet overstappen in Leeds.

A return ticket is £8.40.

Een retourtje kost £8.40.


Chapter 6

Stone 21

Zo zeg je hoe iemand iets doet


Kylie sings beautifully.

Kylie zingt mooi.

This artist dances well.

Deze artiest danst goed.

This artist dances badly.

Deze artiest danst slecht.

We work hard.

Wij werken hard.

These artists practise carefully.

Deze artiesten oefenen zorgvuldig.

We work quietly.

Wij werken stil.

Jane and Peter acted childishly.

Jane en Peter gedroegen zich kinderachtig.

You behaved stupidly.

Jij gedroeg je dom.

You behaved politely.

Je gedroeg je beleefd.

Lewis walked slowly.

Lewis liep langzaam.

They talked quickly.

Zij praatten snel.

Lewis walked fast.

Lewis liep snel.Stone 22

Zo vergelijk je dingen of mensen met elkaar


Richard is older than Eddie.

Richard is ouder dan Eddie.

I am nicer than Irene.

Ik ben aardiger dan Irene.

We are happier than all the others.

Wij zijn gelukkiger dan alle anderen.

Madonna is more popular than Anouk.

Madonna is populairder dan Anouk.

This band is more famous than Coldplay.

Deze band is beroemder dan Coldplay.

This guitar is better than that one.

Deze gitaar is beter dan die.

My violin is worse than this one.

Mijn viool is slechter dan deze.

Madonna is the oldest singer of them all.

Madonna is de oudste zangeres van allemaal.

Anouk is the fittest artist in the world.

Anouk is de fitste artiest ter wereld.

Lily Allan is the happiest person on stage.

Lily Allan is de gelukkigste persoon op het toneel.

Those are the most famous artists on the planet.

Zij zijn de beroemdste artiesten op de planeet.

These are the most important awards in the whole world.

Dit zijn de belangrijkste prijzen in de hele wereld.

This is the best CD there is.

Dit is de beste cd die er is.

It's the worst DVD ever.

Dit is de slechtste dvd ooit.Stone 23

Zo geef je je mening over muziek


I enjoy disco.

Ik geniet van disco.

They prefer pop music.

Zij hebben liever popmuziek.

I hate rock.

Ik haat rockmuziek.

They can't stand musicals.

Ze kunnen musicals niet uitstaan.

He prefers classical music.

Hij geeft de voorkeur aan klassieke muziek.

Melissa is crazy about ballads.

Melissa is gek op ballades.

Melissa doesn't like hip hop.

Melissa houdt niet van hip hop.

I think Country & Western is the worst music there is.

Ik vind Country & Western de slechtste muziek die bestaat.

I think visiting pop festivals is wicked.

Ik vind het gaaf om naar popfestivals te gaan.

I love listening to CDs.

Ik houd ervan naar cd's te luisteren.

I love singing along with my CDs.

Ik vind het leuk om mee te zingen met mijn cd's.Stone 24

Zo beveel je iets aan


You should go to a Madonna concert one day.

Je moet eens een keer naar een concert van Madonna gaan.

You should buy this CD because it is really good.

Je zou deze cd moeten kopen want hij is echt goed.

Why don't you buy a CD by Anouk?

Waarom koop je niet een cd van Anouk?

Why don't you download your music legally?

Waarom download jij je muziek niet legaal?

How about listening to Ilse de Lange for a change?

Zullen we voor de verandering eens een keer naar Ilse de Lange luisteren?

How about learning to play the violin?

Wat zou je ervan zeggen viool te leren spelen?

This CD is incredible.

Deze cd is ongelooflijk.

This CD rocks.

Deze cd is te gek.


Chapter 7

Stone 25

Zo vraag je iets over producten


Do you have that new Beyoncé CD?

Heeft u die nieuwe cd van Beyoncé?

Do you have a plastic bag?

Heeft u een plastic tasje?

Do you have a bigger size?

Heeft u een grotere maat?

Have you got a different colour?

Heeft u een andere kleur?

Have you got any envelopes?

Heeft u enveloppen?

Is there a cheaper one?

Is er ook een goedkopere?

Is there much choice?

Is er veel keus?

Are there many special offers?

Zijn er veel aanbiedingen?

Are there more CDs by this artist?

Zijn er meer cd's van deze artiest?

I would like to have an iPod.

Ik wil graag een iPod.

I would like to have an umbrella.

Ik wil graag een paraplu.

I would like to have a camera.

Ik wil graag een camera.

I would like to have a mobile phone.

Ik wil graag een mobieltje.

How much is it?

Hoeveel kost het?

How many cameras do you have?

Hoeveel camera's heeft u?

How many books do you have?

Hoeveel boeken heeft u?

How many magazines do you have?

Hoeveel tijdschriften heeft u?

Which brand is it?

Welk merk is het?

Yes, we do.

Ja, die hebben we.

Of course. Here you are.

Natuurlijk. Alstublieft.

No, we don't.

Nee, die hebben we niet.

Yes, we have.

Ja, die hebben we.

No, we haven't.

Nee, die hebben we niet.

Yes, there is.

Ja, die is er.

No, there isn't.

Nee, die is er niet.

Yes, there are.

Ja, die zijn er.

No, there aren't.

Nee, die zijn er niet.

It is £1.40.

Het kost £1.40.

We've got lots of them.

We hebben er heel veel.

We don't have very many.

We hebben er niet erg veel.

It's a Nokia.

Het is een Nokia.


Stone 26

Zo bied je spullen te koop aan


Buy our latest CD player!

Koop onze nieuwste cd-speler!

Buy our latest fashion!

Koop onze nieuwste mode!

Buy our latest DVDs!

Koop onze nieuwste dvd's!

Don't miss our special offer!

Mis onze speciale aanbieding niet!

Don't miss the new Batman film!

Mis de nieuwe Batman film niet!

Don't miss the freebies!

Mis de gratis extra's niet!

Don't miss our newest jeans!

Mis onze nieuwste jeans niet!

Our shop is the best!

Onze winkel is de beste!

We are having a sale!

Wij hebben uitverkoop!

Tickets reduced to £26.50.

Kaartjes in prijs verlaagd tot £26.50.

Mobile phones for sale!

Mobieltjes te koop!

This is a bargain!

Dit is een koopje!

Go on and spoil yourself!

Toe maar, verwen jezelf!

One day only giveaways!

Alleen vandaag gratis cadeautjes!

Buy one, get one free!

Twee halen, een betalen!

Buy now and save £10!

Koop nu en bespaar £10!

As good as new!

Zo goed als nieuw!

Brand new, never used!

Gloednieuw, nog nooit gebruikt!

You're worth it!

Je bent het waard!Stone 27

Zo klaag je en ruil je iets


Excuse me, I have paid too much for this DVD!

Pardon, ik heb te veel voor deze dvd betaald!

Sorry, I want a refund! I didn't order this.

Sorry, ik wil geld terug! Ik heb dit niet besteld.

I am fed up with it.

Ik heb er genoeg van.

I am sick of this!

Ik ben het zat!

I am not satisfied.

Ik ben niet tevreden.

I don't like waiting to be served.

Ik vind het niet leuk om op bediening te wachten.

We don't like it one bit!

Wij vinden het helemaal niks!

We don't like this colour.

Wij vinden deze kleur niet mooi.

It's too expensive.

Het is te duur.

It's too small.

Het is te klein.

It's broken.

Het is kapot.

The DVD doesn't work!

De dvd doet het niet!

I've had more than enough!

Ik heb er meer dan genoeg van!


Stone 28

Zo vraag je of iets er nog is


Have you got any newspapers?

Heeft u ook kranten?

Have you got any sweets?

Heeft u ook snoepjes?

Have you got any designer clothes?

Heeft u ook merkkleding?

Are there any magazines left?

Zijn er nog tijdschriften?

Are there any concert tickets left?

Zijn er nog concertkaartjes?

Do you have iPhones?

Heeft u iPhones?

Do you sell DVDs?

Verkoopt u dvd's?

Do you have prepaid cards?

Heeft u prepaid kaartjes?

Yes, I have. There are some over here.

Ja, die heb ik. Er zijn hier een paar.

No, we haven't. I'm sorry.

Nee, die hebben we niet. Het spijt me.

Yes, there must be some left.

Ja, er zijn nog wat over.

No, there aren't. Too bad.

Nee, die zijn er niet. Jammer.

Yes, they are still available!

Ja, die zijn nog steeds verkrijgbaar!

No, we don't sell them.

Nee, die verkopen we niet.

You're lucky. This is the last one!

Je hebt geluk. Dit is de laatste!© Noordhoff Uitgevers bv: media -> files -> Vakinformatie -> Engels
Engels -> Stepping Stones 1 vmbo kgt Stonesvertalingen Vierde editie Noordhoff Uitgevers, Groningen auteurs eindredactie
Engels -> Stepping Stones 2 vmbo b/lwoo Stonesvertalingen Vierde editie Noordhoff Uitgevers, Groningen auteurs eindredactie
Engels -> Stepping Stones 4 vmbo k Stonesvertalingen Vierde editie Noordhoff Uitgevers, Groningen Auteurs Eindredactie
Engels -> Stepping Stones 2 vmbo bk Stonesvertalingen Vierde editie Noordhoff Uitgevers, Groningen auteurs eindredactie
Engels -> Stepping Stones 3 vmbo b Stonesvertalingen Vierde editie Noordhoff Uitgevers, Groningen auteurs eindredactie
Engels -> Stepping Stones 1 vmbo bk Stonesvertalingen Vierde editie Noordhoff Uitgevers, Groningen auteurs eindredactie
Engels -> Stepping Stones 4 vmbo b Stonesvertalingen Vierde editie Noordhoff Uitgevers, Groningen Auteurs Eindredactie
Engels -> Stepping Stones 3 vmbo k Stonesvertalingen Vierde editie Noordhoff Uitgevers, Groningen auteurs eindredactie
De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina