Stepping Stones 4 vmbo k Stonesvertalingen Vierde editie Noordhoff Uitgevers, Groningen Auteurs EindredactieDovnload 197.16 Kb.
Datum22.07.2016
Grootte197.16 Kb.

Stepping Stones 4e editie, 4 vmbo k, Stonesvertalingenteverwijderenshape_1Stepping Stones 4 vmbo k
Stonesvertalingen


Vierde editie
Noordhoff Uitgevers, Groningen

Auteurs Eindredactie

Arne van Diemen Nynke Bottinga

Sicco Gjaltema

Karen Monster-Newton

Eppe Scholtens

Alex Schonewille

Shirley Steinvoort

Chapter 1
Stone 1

Zo zeg je dat je iets niet begrijpt…


I'm sorry, I don't know what you mean.

Het spijt me, ik snap niet wat je bedoelt.

I'm sorry, I don't understand.

Het spijt me, ik begrijp het niet.

I'm sorry, I don't speak English very well.

Het spijt me, ik spreek niet zo goed Engels.

Could you repeat that, please?

Zou je het alsjeblieft kunnen herhalen?

Can you speak more slowly, please?

Kun je alsjeblieft langzamer praten?

Could you spell it for me, please?

Zou je het alsjeblieft voor me kunnen spellen?

Can you explain it to me, please?

Kun je me het alsjeblieft uitleggen?

Could you write it down for me, please?

Zou je het alsjeblieft voor me kunnen opschrijven?

What does this word mean?

Wat betekent dit woord?

What does 'diss' mean?

Wat betekent 'diss'?

What is it called in English?

Hoe heet het in het Engels?

What is this called in Dutch?

Hoe heet het in het Nederlands?

How do you say that in English?

Hoe zeg je dat in het Engels?

How do you spell that?

Hoe spel je dat?

en zo reageer je
OK, let me explain what I mean.

Oké, ik zal uitleggen wat ik bedoel.

Of course I will speak more slowly.

Natuurlijk, ik zal langzamer praten.

Of course I can repeat it.

Natuurlijk, ik kan het herhalen.

Of course I can write it down for you.

Natuurlijk, ik kan het voor je opschrijven.

'Diss' means 'disrespect'.

'Diss' betekent 'disrespect'.

It is short for 'disrespect'.

Het is een afkorting van 'disrespect'.

It is spelled w-i-g-g-l-e.

Het wordt gespeld als: w-i-g-g-l-e.Stone 2

Zo doe je voorspellingen


In the future we will explore outer space for signs of life.

In de toekomst zullen we de ruimte verkennen op zoek naar tekens van leven.

In five years time we won't be able to travel through time.

We zullen binnen vijf jaar niet in staat zijn door de tijd te reizen.

In 2030 cars will be very different.

In 2030 zullen auto's heel anders zijn .

Ten years from now computers will be much smaller.

Over tien jaar zullen computers veel kleiner zijn.

I think they are going to organise a game night soon.

Ik denk dat zij binnenkort een spelavond gaan organiseren.

Shirley says they will plan the perfect date soon.

Shirley zegt dat zij binnenkort het perfecte afspraakje gaan plannen.

I predict kids won't need to go to school at all in 2030.

Ik voorspel dat kinderen in 2030 niet meer naar school hoeven te gaan.

I predict we won't use pens and paper anymore.

Ik voorspel dat we geen pen en papier meer zullen gebruiken.

Your crush will definitely notice your team spirit!

Jouw geheime liefde zal zeker jouw teamgeest opmerken!

Your crush won't ask you out to dinner.

Jouw geheime liefde zal jou niet mee uit eten vragen.

This afternoon the weather is going to be fine.

Vanmiddag zal het mooi weer zijn.

In a couple of days there will be a lot of rain.

Over een paar dagen gaat het veel regenen.Stone 3

Zo vraag je hoe iemand zich voelt of voelde…


How do you feel about leaving your country?

Hoe voel je je over jouw emigratie?

How did you feel about moving out of your house?

Hoe voelde je je over jouw verhuizing?

What are you so furious about?

Waar ben jij zo woedend over?

What were you so ashamed of?

Waar schaamde je je zo voor?

What is bothering you?

Wat zit je dwars?

What was the matter with her?

Wat was er met haar aan de hand?

How did you feel when it happened?

Hoe voelde je je toen het gebeurde?

How did you feel the day you passed your exams?

Hoe voelde je je op de dag dat je slaagde voor je examens?

en zo reageer je
I feel optimistic about them.

Ik voel me er optimistisch over.

I felt guilty after my big mistake.

Ik voelde me schuldig na mijn grote fout.

I am ashamed of his behaviour.

Ik schaam me voor zijn gedrag.

I was proud of my grades.

Ik was trots op mijn cijfers.Stone 4

Zo vergelijk je dingen van vroeger en nu


In the good old days things were very different from now.

In de goede oude tijd waren dingen heel anders dan nu.

In the nineties people still used CDs and not MP3s.

In de jaren negentig gebruikten mensen nog cd's en geen mp3'tjes.

I used to bite my nails.

Ik beet vroeger altijd op mijn nagels.

I used to have a great time there.

Ik vond het daar vroeger altijd erg leuk.

When I was a child I was shy, but as an adult I'm very outgoing.

Als kind was ik verlegen, maar nu, als volwassene, ben ik heel spontaan.

In the past we often visited my uncle.

In het verleden gingen we vaak op bezoek bij mijn oom.

Living on my own is more expensive than living with my parents.

Op mezelf wonen is duurder dan bij mijn ouders wonen.

Living on my own is not as cheap as sharing a flat with a friend.

Op mezelf wonen is niet zo goedkoop als een appartement delen met een vriend / vriendin.

Living on my own is better than living with my parents.

Op mezelf wonen is beter dan bij mijn ouders wonen.Chapter 2
Stone 5

Zo beschrijf je iemands uiterlijk en karakter


He has blue eyes and a scar on his cheek.

Hij heeft blauwe ogen en een litteken op zijn wang.

The thief had a tattoo on his right shoulder.

De dief had een tatoeage op zijn rechterschouder.

He has fair hair and a pointed nose.

Hij heeft licht haar en een puntige neus.

He is very generous.

Hij is erg vrijgevig.

She was the tallest of them all.

Zij was de langste van hen allemaal.

He is always very optimistic.

Hij is altijd erg optimistisch.

He isn't as nice as I thought.

Hij is niet zo aardig als ik dacht.

She wasn't as old as I expected.

Zij was niet zo oud als ik had verwacht.

He can be very pessimistic.

Hij kan erg pessimistisch zijn.

She can be unkind sometimes.

Zij kan soms onaardig zijn.

He's obsessed with food.

Hij is bezeten van eten.

He's obsessed with money and video games.

Hij is bezeten van geld en videospelletjes.

The bank robber is holding a gun.

De bankovervaller houdt een pistool vast.

The suspect was carrying a knife.

De verdachte had een mes bij zich.

The burglar is wearing a mask.

De inbreker draagt een masker.

The intruder was wearing black jeans and a sweater.

De indringer droeg een zwarte spijkerbroek en een trui.

They looked reliable and innocent.

Zij zagen er betrouwbaar en onschuldig uit.

They seemed nervous and suspicious.

Zij kwamen zenuwachtig en verdacht over.Stone 6

Zo vertel je wat er gebeurd is


Last week somebody stole my laptop.

Vorige week heeft iemand mijn laptop gestolen.

A while ago a thief robbed a petrol station.

Een tijdje geleden heeft een dief een tankstation beroofd.

Yesterday criminals broke into our house.

Criminelen hebben gisteren ingebroken in ons huis.

Last week vandals trashed the house.

Vorige week hebben vandalen alles vernield in mijn huis.

Some masked men robbed me yesterday.

Een paar gemaskerde mannen hebben me gisteren beroofd.

A woman mugged us last night.

Een vrouw heeft ons gisteravond beroofd.

Criminals attacked him a year ago.

Criminelen hebben hem een jaar geleden aangevallen.

The police arrested the criminals.

De politie heeft de criminelen gearresteerd.

The police suspected the pickpocket.

De politie verdacht de zakkenroller.Stone 7

Zo vertel je hoe iets gekomen is


I am happy because the police have found the thief.

Ik ben blij dat de politie de dief heeft gevonden.

I am satisfied because I have passed my exams.

Ik ben tevreden omdat ik mijn examens heb gehaald.

I am relieved because he has left.

Ik ben opgelucht dat hij weg is.

We are furious because he is clearly guilty.

Wij zijn woedend, omdat hij duidelijk schuldig is.

We are shocked because he has committed a serious crime.

Wij zijn geschokt dat hij een ernstige misdaad heeft begaan.

We are disappointed because the policeman has refused to help us.

Wij zijn teleurgesteld omdat de agent weigerde ons te helpen.

Someone has stolen my phone, because I forgot to lock my car.

Iemand heeft mijn telefoon gestolen omdat ik ben vergeten mijn auto op slot te doen. .

The house has burnt down because it was completely made of wood.

Het huis is afgebrand omdat het volledig van hout was gemaakt.

He has broken his leg because he fell while skiing.

Hij heeft zijn been gebroken omdat hij is gevallen tijdens het skiën.

Three men have died because of a terrible explosion.

Er zijn drie mannen gedood als gevolg van een hevige explosie.Stone 8

Zo stel je iemand gerust…


Don't take it so badly.

Neem het niet zo zwaar op.

Don't feel embarrassed.

Voel je niet beschaamd.

Don't worry, your reaction is normal.

Maak je geen zorgen, je reactie is normaal.

Don't worry, you will feel better again soon.

Maak je geen zorgen, je zult je snel weer beter voelen.

It's perfectly normal to be frightened.

Het is volstrekt normaal om bang te zijn.

It's understandable that you feel nervous.

Het is begrijpelijk dat je je zenuwachtig voelt.

en zo voel je met iemand mee
I am sorry this has happened to you.

Het spijt me dat dit jou is overkomen.

I feel worried about you.

Ik maak me zorgen om jou.

I know how you feel.

Ik weet hoe je je voelt.

I know you are worried.

Ik weet dat je je zorgen maakt.

I know what it's like.

Ik weet hoe het voelt.

Don't worry, she will feel save again.

Maak je geen zorgen, ze zal zich weer veilig gaan voelen.Stone 9

Zo geef je iemand advies


If I were you, I would get back outside as quickly as possible.

Als ik jou was, zou ik zo snel mogelijk weer naar buiten gaan.

If I were you, I wouldn't tell your parents how you feel.

Als ik jou was, zou ik je ouders niet vertellen hoe je je voelt.

You have to tell the police what has happened.

Je moet de politie vertellen wat er is gebeurd.

You have to tell your friend who he is.

Je moet je vriend vertellen wie hij is.

You should ask someone you trust about it.

Je zou het moeten vragen aan iemand die je vertrouwt.

You should call your family for help.

Je zou je familie moeten bellen om hulp te vragen.

Try to confide in your parents.

Probeer je ouders in vertrouwen te nemen.

Try to talk to somebody.

Probeer met iemand te praten.Chapter 3
Stone 10

Zo vertel je over jezelf


I'm an outgoing person and I like spending time with friends.

Ik ben een spontaan persoon en ik vind het leuk om tijd door te brengen met vrienden.

I'm a very sociable person and I like meeting new people.

Ik ben een erg gezellig persoon en ik vind het leuk om nieuwe mensen te ontmoeten.

I'm a creative person and I like doing things with my hands.

Ik ben een creatief persoon en ik vind het leuk om met mijn handen te werken.

I'm a practical person and a good problem solver.

Ik ben een praktisch persoon en een goede probleemoplosser.

My hobbies are photography and fashion.

Mijn hobby's zijn fotografie en mode.

My interests are martial arts and snowboarding.

Mijn interesses zijn vechtsporten en snowboarden.

I like making jewellery.

Ik vind het leuk om sieraden te maken.

I dislike fishing and camping.

Ik hou niet van vissen en kamperen.

I'm interested in playing online games.

Ik ben geïnteresseerd in het spelen van online spelletjes.

I can hold my breath for four minutes.

Ik kan mijn adem vier minuten inhouden.

I can't type text messages very quickly.

Ik kan niet erg snel sms'jes typen.

I am good at fixing things.

Ik ben goed in dingen repareren.

I am not very good at dancing.

Ik kan niet zo goed dansen.

One of my strong points is planning.

Een van mijn sterke punten is plannen.

My strong point is my sense of humour.

Mijn sterke punt is mijn gevoel voor humor.

One of my weak points is that I'm impatient.

Een van mijn zwakke punten is dat ik ongeduldig ben.

My weak point is that I'm messy.

Mijn zwakke punt is dat ik slordig ben.Stone 11

Zo stel je vragen over een baan…


Could you tell me something about the job?

Zou je me iets kunnen vertellen over de baan?

Could you tell me what you like about the work?

Zou je me kunnen vertellen wat je leuk vindt aan het werk?

What are the responsibilities of the job?

Wat zijn de verantwoordelijkheden van de baan?

What does the job involve?

Wat houdt de baan in?

What are the working hours?

Wat zijn de werktijden?

How much will I get paid?

Hoeveel zou ik betaald krijgen?

Do you have to start early?

Moet je vroeg beginnen?

Do you like your job?

Vind jij je baan leuk?

en zo beantwoord je die
The job is about taking care of people.

Het gaat bij deze baan om het verzorgen van mensen.

The work involves providing good customer service.

Het werk gaat onder andere om het verlenen van goede service aan de klanten.

In this job you are responsible for keeping the machines clean and working properly.

Bij deze baan ben je ervoor verantwoordelijk dat de machines schoon blijven en naar behoren blijven werken.

In this job you are responsible for cleaning the rooms and toilets.

Bij deze baan ben je verantwoordelijk voor het schoonhouden van de kamers en de toiletten.

In this job you have to handle incoming phone calls.

Bij deze baan moet je binnenkomende telefoontjes afhandelen.

In this job you have to like working with children.

Bij deze baan moet je het leuk vinden om met kinderen te werken.

The working hours are early in the morning and late in the afternoon.

De werktijden zijn vroeg in de ochtend en laat in de middag.

You will have to work from eight till five.

Je zult vanaf acht uur tot vijf uur moeten werken.

The pay is six euros per hour.

Het salaris bedraagt zes euro per uur.

Yes, I do.

Ja, dat vind ik.

No, I don't.

Nee, dat vind ik niet.Stone 12

Zo schrijf je een sollicitatiebrief


I saw your advertisement on the Internet.

Ik zag uw advertentie op het internet.

I read your advertisement in yesterday's newspaper.

Ik las uw advertentie in de krant van gisteren.

I would like to apply for the job of fitness instructor.

Ik zou graag willen solliciteren naar de baan van fitnessinstructeur.

I'm interested in the job you're offering.

Ik ben geïnteresseerd in de baan die u aanbiedt.

I have experience in cooking.

Ik heb ervaring met koken.

I'm experienced in working with children.

Ik heb ervaring met het werken met kinderen.

I have experience in working with the elderly.

Ik heb ervaring met het werken met ouderen.

I'm a good candidate because I am enthusiastic, creative, and very friendly.

Ik ben een goede kandidaat omdat ik enthousiast, creatief en erg vriendelijk ben.

I am the right person for the job because I am a hard worker and a quick learner.

Ik ben de juiste persoon voor de baan, omdat ik een harde werker ben en snel leer.

I'm a good candidate because I am motivated to learn new skills.

Ik ben een goede kandidaat omdat ik gemotiveerd ben om nieuwe vaardigheden te leren.

I'm willing to work five days a week.

Ik ben bereid vijf dagen in de week te werken.

I'm prepared to learn more about the job.

Ik bereid om meer te leren over de baan.

I look forward to hearing from you soon.

Ik hoop snel van u te horen.

I look forward to your reaction.

U zie uw reactie graag tegemoet.

I am available for a personal interview.

Ik ben beschikbaar voor een persoonlijk gesprek.

Please, find enclosed my curriculum vitae.

Bijgevoegd vindt u mijn curriculum Vitae.Chapter 4
Stone 13

Zo vraag je om (toeristische) informatie…


From which platform does the Eurostar to London leave?

Van welk perron vertrekt de Eurostar naar Londen?

When does the train to Amsterdam leave?

Wanneer vertrekt de trein naar Amsterdam?

At which gate does the plane from Ibiza arrive?

Bij welke gate komt het vliegtuig uit Ibiza aan?

When does flight BA 8119 from Alicante arrive?

Wanneer komt vlucht BA 8119 uit Alicante aan?

Can you tell me how to get to the Tourist Information Office?

Kun je me vertellen hoe ik bij de VVV kom?

Could you show me how to make a reservation?

Kun je me vertellen hoe ik kan reserveren?

Do I have to pay in advance?

Moet ik vooruit betalen?

Do I need to take out travel insurance?

Moet ik een reisverzekering afsluiten?

Do I have to book at a travel agency?

Moet ik boeken bij een reisbureau?

en zo geef je antwoord
The Eurostar to London leaves from platform 11.

De Eurostar naar Londen vertrekt van perron 11.

The train to Amsterdam leaves at 22.15.

De trein naar Amsterdam vertrekt om 22.15.

The plane from Ibiza arrives at gate 4.

Het vliegtuig uit Ibiza komt aan bij gate 4.

The BA 8119 flight from Alicante arrives at eight o'clock.

Vlucht BA 8119 uit Alicante komt aan om acht uur.

Yes, of course. Go straight on and cross the bridge.

Ja, natuurlijk. Ga rechtdoor en steek de brug over.

Yes, of course. All you have to do is fill in the form on our website.

Ja, natuurlijk. Je hoeft alleen maar het formulier op onze website in te vullen.

Yes, you do.

Ja, dat moet.

No, you can only book online.

Nee, u kunt alleen online boeken.Stone 14

Zo bestel je in een restaurant…


Can I see the menu, please?

Mag ik de menukaart zien?

Could we have two cokes?

Mogen wij twee glazen cola?

Can I order some orange juice?

Kan ik sinaasappelsap bestellen?

What would you recommend?

Wat zou u aanbevelen?

I'd like to order a three-course meal.

Ik wil graag een driegangenmaaltijd bestellen.

We'd like to have two pizzas.

Wij willen graag twee pizza's.

Does this meal come with a salad?

Wordt er een salade geserveerd bij deze maaltijd?

Does this steak have a side dish?

Wordt deze biefstuk geserveerd met een bijgerecht?

Can I have the bill, please?

Mag ik de rekening?

Could we pay by credit card?

Zouden wij kunnen betalen met een creditcard?

Thank you for your help, goodbye.

Bedankt voor uw hulp, tot ziens.

en zo bedien je iemand in een restaurant
Of course you can. Here's the menu.

Natuurlijk kan dat. Hier is de menukaart.

Yes, of course.

Ja, natuurlijk.

I can recommend the tomato soup.

Ik kan de tomatensoep aanbevelen.

If I were you, I'd go for the steak.

Als ik u was, zou ik de biefstuk nemen.

Anything else?

Anders nog iets?

I'll be right back.

Ik ben zo terug.

Yes, it does.

Ja, dat wordt erbij geserveerd.

No, it doesn't.

Nee, dat wordt er niet bij geserveerd.

Yes, of course you can.

Ja, natuurlijk kan dat.

Thank you for your visit, goodbye.

Bedankt voor uw bezoek, tot ziens.Stone 15

Zo stel je vragen over andere landen…


What is the weather like in your country?

Hoe is het weer in jullie land?

What sports are popular in Great Britain?

Welke sporten zijn populair in Groot-Brittannië?

What languages do they speak in Belgium?

Welke talen worden er gesproken in België?

What kinds of food are popular in the Netherlands?

Wat voor soort eten is populair in Nederland?

What traditions are there in Costa Rica?

Welke tradities zijn er in Costa Rica?

What is the weather like in Sweden?

Wat voor weer is het in Zweden?

In what part of the world is Italy?

In welk werelddeel ligt Italië?

en zo reageer je daarop
It's sometimes rainy and wet in our country.

Het is soms regenachtig en nat in ons land.

It's usually sunny and dry in the south of Europe.

Meestal is het zonnig en droog in het zuiden van Europa.

Cricket and rugby are very popular sports in Great Britain.

Cricket en rugby zijn heel populaire sporten in Groot-Brittannië.

In Belgium people speak French and Dutch.

In België spreken de mensen Frans en Nederlands.

Spaghetti and pizza are popular foods in Italy.

Spaghetti en pizza zijn populaire gerechten in Italië.

In Holland we have traditions like 'Sinterklaas' and 'Koninginnedag'.

In Nederland hebben we tradities zoals Sinterklaas en Koninginnedag.

Sweden is in Northern Europe.

Zweden ligt in Noord-Europa.Stone 16

Zo breng je een (vakantie)groet of wens over


Say hello to your parents.

Doe de groeten aan je ouders.

Best wishes.

Vriendelijke groeten.

Kind regards.

Met vriendelijke groet.

Congratulations.

Gefeliciteerd.

Get well soon.

Beterschap.

Have a nice holiday.

Fijne vakantie.

I wish you good luck.

Ik wens je veel geluk.

I wish you a happy birthday.

Ik wens je een fijne verjaardag.

I wish you a merry Christmas and a happy New Year.

Ik wens je een fijne kerst en een gelukkig Nieuwjaar.Chapter 5
Stone 17

Zo vraag je om een mening


What do you think of playing hockey?

Wat vind je van hockeyen?

What do you think of making a time capsule?

Hoe denk je over het maken van een tijdcapsule?

What do you think of eating healthily?

Hoe denk je over gezond eten?

What's your opinion on donating blood?

Wat is jouw mening over bloeddonatie?

What's your opinion on this subject?

Wat is jouw mening over dit onderwerp?

What's your opinion on eating meat?

Wat is jouw mening over het eten van vlees?

Do you agree?

Ben je het ermee eens?


Zo geef je je mening


I think swimming is a lot more fun than playing hockey.

Ik vind zwemmen veel leuker dan hockeyen.

I believe it's important to do a little homework every day.

Ik vind dat het belangrijk is om iedere dag een beetje huiswerk te maken.

In my opinion it's a good idea.

Naar mijn mening is het een goed idee.

I think we should include a few photos.

Ik denk dat we een paar foto's zouden moeten toevoegen.

I believe we should eat lots of fruit and vegetables.

Ik vind dat we veel fruit en groenten zouden moeten eten.

I am for donating blood.

Ik ben vóór het doneren van bloed.

I agree with eating meat.

Ik ben vóór het eten van vlees.

I am against nuclear power.

Ik ben tegen kernenergie.

I disagree because I don't think it's right.

Ik ben het er niet mee eens omdat ik vind dat het niet juist is.

I don't agree as I don't think that's a good idea.

Ik ben het er niet mee eens, omdat ik dat geen goed idee vind.Stone 18

Zo zeg je hoe je je voelt of voelde


I am happy with my new jacket.

Ik ben blij met mijn nieuwe jas.

I was pleased with my friends.

Ik was blij met mijn vrienden / vriendinnen.

I am excited about moving house.

Ik ben opgewonden over de verhuizing.

I feel annoyed because they tell me who I can be friends with.

Ik ben geïrriteerd omdat zij me vertellen met wie ik bevriend mag zijn.

I feel unhappy that I have to stay at home.

Ik baal ervan dat ik thuis moet blijven.

I feel disappointed because my parents were right.

Ik voel me teleurgesteld omdat mijn ouders gelijk hadden.

I feel angry that they tell me who I can be friends with.

Ik ben er boos over dat zij me vertellen met wie ik bevriend mag zijn.

I felt proud of my school results.

Ik was trots op mijn schoolresultaten.

I was thrilled with my new scooter.

Ik was erg blij met mijn nieuwe scooter.

I was surprised when they didn't want to talk to me.

Ik was verbaasd toen zij niet met mij wilden praten.

I felt furious because my parents told me to stay away from someone.

Ik was woedend omdat mijn ouders zeiden dat ik bij een bepaald iemand uit de buurt moest blijven.

I was sad when I couldn't go to the concert.

Ik voelde me verdrietig toen ik niet naar het concert kon gaan.

I felt miserable because they didn't want to talk to me.

Ik voelde me heel naar omdat zij niet met mij wilden praten.Stone 19

Zo vraag je naar meer bijzonderheden


What kind of equipment do you you use?

Wat voor uitrusting gebruik je?

What sort of phone does he need?

Wat voor soort telefoon heeft hij nodig?

Do you have any information about this event?

Heb je informatie over dit evenement?

Did she know anything about the festival?

Wist zij iets over het festival?

Can you tell me why you chose this subject?

Kun je me vertellen waarom je dit onderwerp hebt gekozen?

en zo reageer je
I use a flashlight, some bags, and strong tape.

Ik gebruik een zaklantaarn, een paar tassen en sterk plakband.

He needs a phone with the latest technology.

Hij heeft een telefoon met de nieuwste technologie nodig.

This is a local street fair.

Dit is een plaatselijke braderie.

It's an open air dance festival.

Het is een dansfestival in de open lucht.

I'm sorry, I haven't got any information about this event.

Sorry. Ik heb geen informatie over dit evenement.

I'm sorry, I can't tell you anything about this festival.

Sorry. Ik kan je niets vertellen over dit festival.

I chose this subject because it is interesting to write about.

Ik heb dit onderwerp gekozen omdat het interessant is om over te schrijven.Stone 20

Zo doe je een voorstel…


Why don't we have a barbecue?

Waarom gaan we niet barbecueën?

Why don't we organise a Halloween party?

Waarom organiseren we niet een Halloweenfeest?

How about going to the cinema tonight?

Zullen we vanavond naar de bioscoop gaan?

How about eating out?

Zullen we uit eten gaan?

Let's play darts.

Laten we gaan darten.

Let's go for a picnic.

Laten we gaan picknicken.

en zo reageer je
Yes, that's a great idea.

Ja, dat is een geweldig idee.

Yes, we could do that.

Ja, dat zouden we kunnen doen.

I don't think that's a very good idea.

Ik vind dat niet een erg goed idee.

I'm afraid I can't. I'm busy this afternoon.

Ik vrees dat ik niet kan. Ik heb het druk vanmiddag.

No, sorry, I already have plans.

Nee, sorry, ik heb al plannen.
: media -> files -> Vakinformatie -> Engels
Engels -> Stepping Stones 1 vmbo kgt Stonesvertalingen Vierde editie Noordhoff Uitgevers, Groningen auteurs eindredactie
Engels -> Stepping Stones 2 vmbo b/lwoo Stonesvertalingen Vierde editie Noordhoff Uitgevers, Groningen auteurs eindredactie
Engels -> Stepping Stones 2 vmbo kgt Stonesvertalingen Vierde editie Noordhoff Uitgevers, Groningen auteurs eindredactie
Engels -> Stepping Stones 2 vmbo bk Stonesvertalingen Vierde editie Noordhoff Uitgevers, Groningen auteurs eindredactie
Engels -> Stepping Stones 3 vmbo b Stonesvertalingen Vierde editie Noordhoff Uitgevers, Groningen auteurs eindredactie
Engels -> Stepping Stones 1 vmbo bk Stonesvertalingen Vierde editie Noordhoff Uitgevers, Groningen auteurs eindredactie
Engels -> Stepping Stones 4 vmbo b Stonesvertalingen Vierde editie Noordhoff Uitgevers, Groningen Auteurs Eindredactie
Engels -> Stepping Stones 3 vmbo k Stonesvertalingen Vierde editie Noordhoff Uitgevers, Groningen auteurs eindredactie
De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina