Supplementary data questionnaire: in dutchDovnload 92.92 Kb.
Datum21.08.2016
Grootte92.92 Kb.


Supplementary data

QUESTIONNAIRE: IN DUTCH

Aan de gevestigde ziekenhuisapothekers
Nijmegen, 02-07-2009

Betreft: surveillance intramuraal antibioticagebruik 2008


Geachte collega,
Hierbij informeren we u dat Stephanie Natsch (Apotheek Klinische Farmacie van het UMC St Radboud Nijmegen) de SWAB surveillance van intramuraal antibioticagebruik van Erasmus MC Rotterdam heeft overgenomen. De contactpersonen zijn Stephanie Natsch en Angela Colbers, de contactgegevens vindt u hieronder. U krijgt deze brief zowel elektronisch als op papier toegestuurd. De elektronische versie kunt u gebruiken om uw instellingsgegevens elektronisch in te sturen.
Zoals u wellicht weet zijn de gebruikscijfers over de jaren 1997-2007 reeds gerapporteerd in NethMap 2009. NethMap wordt jaarlijks naar alle ziekenhuisapothekers verstuurd en is te downloaden via www.swab.nl (publicaties).
De surveillance van intramuraal antibioticagebruik is uitgebreid met de surveillance van het gebruik van systemische antimycotica (ATC-code J02), antimycobacteriële middelen (ATC-code J04) en de systemische antivirale middelen (ATC-code J05).
Wij vragen wederom uw medewerking aan de surveillance van intramuraal gebruik van antibiotica (ATC-code J01 (systemische antibiotica)), antimycotica (ATC-code J02), antimycobacteriële middelen (ATC-code J04) én systemische antivirale middelen (ATC-code J05) over het jaar 2008.

Aanleveren van gegevens van de gehele J-groep is mogelijk het eenvoudigst.


Indien meer ziekenhuizen onder uw verantwoordelijkheid vallen, dan ontvangen wij graag de gegevens voor ieder ziekenhuis apart.
In bijlage 1 treft u het formulier voor het aanleveren van de instellingsgegevens. Vergeet u niet dit formulier mee terug te sturen via e-mail of met de antwoordenvelop.
In bijlagen 2 en 3 treft u de aanwijzingen voor het aanleveren van de gebruiksgegevens.

 • U kunt een jaaroverzicht van uw apotheeksysteem laten maken, waarbij per product aangegeven staat hoeveel stuks er in 2008 zijn afgeleverd (of ingekocht). Zie bijlage 2.

 • Voor het aanleveren van de antibiotica gebruiksgegevens (ATC-code J01) kunt u tevens gebruik maken van de ‘ABC-calculator (Antibiotic Consumption Calculator)’. Een korte instructie voor het gebruik en een voorbeeld van een reeds ingevulde ‘ABC-calculator’ van een ziekenhuis worden als bijlage (bijlage 3) bij deze brief meegestuurd.

Wij verzoeken u vriendelijk uw instellingsgegevens en (antibiotica)gebruiksgegevens uiterlijk 1 september 2009 bij ons in te leveren. U kunt uw gegevens per e-mail versturen naar a.colbers@akf.umcn.nl of u maakt gebruik van de bijgevoegde retourenvelop.


Indien u vragen heeft, kunt u contact opnemen met mw. Angela Colbers (tel. 024 – 3616405 e-mail a.colbers@akf.umcn.nl ) of met dr Stephanie Natsch (tel. 024 – 3616405 of s.natsch@akf.umcn.nl).
Alvast onze hartelijke dank voor uw medewerking,

met vriendelijke groet,


Angela Colbers, namens de SWAB Werkgroep Surveillance Antibioticagebruik
Stephanie Natsch, Anouk Lindemans, Annemieke Freitag, Chris Pellicaan, Han de Neeling, Marijke Kuyvenhoven, Margreet Filius, Prashant Nannan Panday, Paul van der Linden, Yves Liem
Bijlage 1 Aanwijzingen voor aanleveren instellingsgegevens 2008

De volgende gegevens zouden wij graag van u ontvangen:

een elektronisch bestand heeft de voorkeur boven een papieren document

Voor het jaar 2008, per instelling, het totaal aantal opnamen, verpleegdagen en erkende bedden, hierbij geen bedden meerekenen van verpleeghuizen etc.

Jaar


Instelling

Opnamen

Verpleegdagen

Erkende bedden

2008Hebben de gebruiksdata betrekking op ingekochte / afgeleverde* antibiotica (andere middelen)?

Indien de gebruiksgegevens zijn "vervuild" met data van andere instellingen (bijvoorbeeld verpleeghuizen) verzoek
Dit formulier ingevuld meezenden met de antibioticagebruiksgegevens! Bij voorkeur elektronisch.
en wij u dit te vermelden.Instelling


Vervuild

Omschrijving vervuiling

(bv verpleeghuis, verzorgingstehuis etc.)Aantal bedden van deze instellingen
Ja/nee*Ja/nee*Ja/nee*Levert u ook antibiotica aan poliklinische patiënten? Ja/nee*

Zijn de door u geleverde gebruiksgegevens "vervuild" met deze data? Ja/nee*

Graag dit formulier elektronisch opsturen aan: a.colbers@akf.umcn.nl of met behulp van bijgesloten retourenvelop terugsturen.

Hartelijk dank voor uw medewerking!

* doorhalen (of weghalen) wat niet van toepassing is

ij

Bijlage 2 Voorbeeld overzicht van het apotheek systeemeen elektronisch bestand heeft de voorkeur boven een papieren document

Periode: 01-01-2008 - 31-12-2008

Geneesmiddelengroep: (J) Anti-infectiva voor systemisch gebruik

Sortering: ATC-code

OmschrijvingKNMP nummer

ATC code

Productnaam

Aantal

Eenheid

14312999

J01AA02

Doxycycline dispers tablet 100 mg

200

St

12156507

J01AA02

Vibramycine inje 5 ml = 100 mg

65

St

12559008

J01CR02

Augmentin inje 1000/200 mg

22186

St

12104655

J01EE01

Bactrimel suspensie 48 mg/ml

6

St

14238586

J01GB03

Septopal kraal voor impl 7,5 mg

7

St

13276069

J01MA02

Ciproxin tabl 250 mg

250

St

12513733

J01XD01

Flagyl 5 mg/ml infu 100ml

135

St

14751976

J02AC03

Voriconazol tabl 200 mg

200

St

15232832

J05AE03

Ritonavir caps 100 mg

400

St • Het KNMP nummer is gewenst i.v.m. lange productnamen die niet geheel worden afgedrukt en waarbij mogelijk sterkte of groott
  De ATC-codes worden jaarlijks geactualiseerd

  In 2009 zijn er geen wijzigingen doorgevoerd voor ATC-code J


  e niet wordt afgedrukt.

 • Sortering op ATC-code is gewenst i.v.m. het invoeren in ABC-calc.
 • Aantal weergeven in stuks is gewenst.

NB. De antimycotica en antimycobacteriële middelen (J02 en J04) en antivirale middelen (J05) kunnen alleen met behulp van bovenstaand overzicht worden aangeleverd, aangezien de ABC-calculator alleen geschikt is voor middelen met ATC-code J01.Bijlage 3 Instructie ABC Calc v3.1

De ABC calc is alleen geschikt voor de ATC-codes beginnend met J01!


Met dit Excel-document kunt u uw antibioticagebruiksgegevens op een juiste wijze omrekenen naar het aantal Defined Daily Doses (DDDs) en zelfs naar het aantal DDDs per 100 beddagen. Het op deze wijze aanleveren van uw gegevens vereenvoudigt de verwerking van uw gegevens voor ons.
Een instructie van de ‘ABC-calculator’ bevindt zich in een van de Excel-werkbladen van het document.

De ‘ABC-calculator’ (versie 3.1) is te downloaden van de website www.escmid.org (Science & Education → Study Groups → ESGAP → Scientific Issues).

De SWAB zal voor de data van 2008 gebruik maken van deze versie. In versie 3.1 zijn enkele wijzigingen t.o.v de vorige versie aangebracht.


 1. In 2005 zijn de ATC-codes van de cefalosporinen aangepast aan de nieuwe codering van de WHO (zie www.whocc.no/atcddd ).
 1. De toedieningswegen oraal en parenteraal zijn apart weergegeven. Dit is gedaan om deze toedieningswegen apart te kunnen analyseren. Daarnaast kunnen wijzigingen optreden in de DDD van de toedieningswegen. Zo is in 2005 de DDD van Augmentin® (amoxicilline/clavulaanzuur) parenteraal van 1g naar 3g gewijzigd.
 1. De gebruiksgegevens moeten ingevoerd worden in het tabblad “Enter consumption data”.
 1. Indien meerdere producten met dezelfde ATC-code en dezelfde toedieningsroute moeten worden ingevoerd, kan een rij gekopieerd worden.

 • selecteer de rij (ga op het rij-nummer aan de linkerkant staan)

 • kopieer deze rij (“edit”  “copy”)

 • blijf op deze rij staan

 • kies “insert”  “copied cells”

Na het kopieren is het soms niet mogelijk met de muis een cel in de gekopieerde rij aan te klikken. Met de cursor-toetsen kan dit wel.

QUESTIONNAIRE: ENGLISH TRANSLATION


To the residing hospital pharmacist


Nijmegen, 02-07-2009

Subject: surveillance of hospital antibiotic use in 2008


Dear colleague,
With this letter, we would like to inform you that Stephanie Natsch (Department of Pharmacy, Radboud University Medical Center Nijmegen) will carry on with the SWAB surveillance of hospital antibiotic use instead of the Erasmus University Medical Center Rotterdam. The contact persons are Stephanie Natsch and Angela Colbers; address and telephone number can be found at the bottom of this letter. This letter will be sent to you both electronically and on paper. You can use the electronic version for reporting your data electronically.
As you may know, the antibiotic use data over the years 1997-2007 are published in NethMap 2009. NethMap is sent to all hospital pharmacists annually and can be downloaded from www.swab.nl (publications).
The surveillance of hospital antibiotic use is extended with the surveillance of antimycotics for systemic use (ATC J02), antimycobacterials (ATC J04), and antivirals for systemic use (ATC J05).
We ask you again for your cooperation in the surveillance of hospital antibiotic use of antibacterials for systemic use (ATC J01), antimycotics for systemic use (ATC J02), antimycobacterials (ATC J04), and antivirals for systemic use (ATC J05) during the year 2008.

Providing data over the complete J-group may be easiest.


If you are responsible for more that one hospital, please provide data for each hospital separately.
The form for providing the data gathered by your organization can be found in Appendix 1. Please remember to send this form back by way of e-mail or by post with the enclosed response envelope.
Instructions on how to supply your data on hospital antibiotic use are listed in Appendices 2 and 3.

 • An annual report can be made, providing data on the number of deliveries (or purchases) of each product in 2008. See Appendix 2.

 • You can also use the ‘ABC-calculator (Antibiotic Consumption Calculator)’ to supply your data on hospital antibiotic use (ATC J01). Instructions on how to use this calculator and an example of a filled in ‘ABC-calculator report’ from a hospital can be found in Appendix 3.

We kindly ask you to provide your organization’s information and hospital antibiotic use data to us not later than 1 September 2009. You can send your information by way of e-mail to a.colbers@akf.umcn.nl or you can use the enclosed response envelope.


If you have any questions, please contact Angela Colbers (tel. 024 – 3616405, e-mail a.colbers@akf.umcn.nl) or Dr. Stephanie Natsch (tel. 024 – 3616405, e-mail s.natsch@akf.umcn.nl).
Meanwhile, many thanks for your cooperation.
Kind regards,
Angela Colbers, on behalf of the SWAB’s working group on surveillance of antimicrobial use
Stephanie Natsch, Anouk Lindemans, Annemieke Freitag, Chris Pellicaan, Han de Neeling, Marijke Kuyvenhoven, Margreet Filius, Prashant Nannan Panday, Paul van der Linden, Yves Liem
Appendix 1 Instructions for supplying 2008 information about your organization

We would like to receive the following information:

The electronic form is preferred over the paper document

Over the year 2008, per hospital, the total number of admissions, patient days and acknowledged number of beds (don’t include beds from nursing homes, etcetera).

Year


Organization

Admissions

Patient days

Number of beds

2008Do the data on antibiotic use relate to purchased / delivered* antibiotics (other products)?

If the hospital antibiotic use data are “polluted” with data from other organizations (for example nursing


Include this form with the hospital antibiotic use data! Electronic mailing is preferred.
homes), we request you to inform us about this
factor.Organization


Polluted

Description pollution (for example nursing home, residential care home, etcetera)

Number of beds of this organization
Yes/No*Yes/No*Yes/No*
Do you supply antibiotics to an outpatient department? Yes/No*


Are the antibiotic use data provided by you “polluted” with these data? Yes/No*

Please send this form electronically to: a.colbers@akf.umcn.nl or send it to us using the enclosed response envelope.


Many thanks for your cooperation!
* Please delete as necessary.

Appendix 2 Example of hospital antibiotic use data

The electronic form is preferred over the paper document

Period: 01-01-2008 – 31-12-2008

Drug group: (J) anti-infectives for systemic use

Selection: ATC code

DescriptionKNMP number

ATC code

Product name

Amount

Unit

14312999

J01AA02

Doxycycline dispers tablet 100 mg

200

St

12156507

J01AA02

Vibramycine inje 5 ml = 100 mg

65

St

12559008

J01CR02

Augmentin inje 1000/200 mg

22186

St

12104655

J01EE01

Bactrimel suspensie 48 mg/ml

6

St

14238586

J01GB03

Septopal kraal voor impl 7,5 mg

7

St

13276069

J01MA02

Ciproxin tabl 250 mg

250

St

12513733

J01XD01

Flagyl 5 mg/ml infu 100ml

135

St

14751976

J02AC03

Voriconazol tabl 200 mg

200

St

15232832

J05AE03

Ritonavir caps 100 mg

400

St • The KNMP number is essential because of long product names that might not be printed or because strength or amount of the product will not be printe
  The ATC-codes are updated annually.

  In 2009 there were no updates for ATC code J.


  d.
 • Selection on ATC-code is essential for use in the ABC-calculator.
 • Please supply the amount per product in pieces.

NB. The ABC-calculator is only suitable for product with ATC code J01. Therefore, data on antimycotics for systemic use (J02), antimycobacterials (J04), and antivirals for systemic use (J05) can only be supplied by means of the example above.Appendix 3 Instructions ABC-calc. v3.1

The ABC-calc is only suitable for ATC codes that start with J01!


With this Excel-document, your hospital antibiotic use data can be calculated to the number of Defined Daily Doses (DDD) and even to the number of DDD per 100 bed days. Using the ABC-calculator will simplify processing your data for us.
An instruction of the ABC-calculator is enclosed in one of the worksheets of the Excel document.
The ABC-calculator (version 3.1) can be downloaded from the website www.escmid.org (Science & Education → Study Groups → ESGAP → Scientific Issues).
SWAB will use this version to process the 2008 data. Some alterations have been made in relation to the previous version:


 • In 2005 the ATC codes of the cephalosporins are altered according to the new WHO codes (see www.whocc.no/atcdd).
 • The oral and parenteral route of administration are depicted separately. In this way, these routes of administration can be analyzed separately. Also, alterations can be made in the DDD of the routes of administration. For example, in 2005 the DDD of Augmentin® (amoxicillin/clavulanic acid) with the parenteral route of administration is changed from 1 g to 3 g.
 • The hospital antibiotic use data should be filled in the worksheet at the space labeled “Enter consumption data.”
 • If more than one product with the same ATC code and same route of administration needs to be filled in, a row can be copied.

 1. Select the row (click on the row-number on the left side of the worksheet)

 2. Copy this row (“edit”  “copy”)

 3. Stay on this row

 4. Chose “insert”  “copied cells”

After copying, it is sometimes not possible to click on a row with the mouse. With the buttons on the keyboard, however, this will be possible.


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina