Technische handleiding


Recordlayout RL-1 t/m RL-14Dovnload 1.34 Mb.
Pagina2/8
Datum20.08.2016
Grootte1.34 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8

3. Recordlayout RL-1 t/m RL-14
Op de volgende bladzijden staan alle specificaties van de vol­gen­de re­cord­lay­outs:
RL-1 : opdrachten en opdrachtgebonden dienstonderbrekingen
RL-2 : niet-opdrachtgebonden dienstonderbrekingen
RL-3 : opmerking
RL-4 : beëindiging opdrachtenpakket
RL-5 : woonplaats
RL-6 : verblijfplaats
RL-7 : familiale toestand
RL-8 : cumul
RL-9: aanvraag immatriculatie / wijziging bankrekeningnummer
RL-10: plage
RL-11: dimona
RL-12: opdrachten en opdrachtgebonden dienstonderbrekingen hogescholen
RL-13: premies
RL-14: rekeningnummer (IBAN-BIC)

Het gebruik van deze recordlayouts en een aantal speciale ge­val­len zijn beschreven in het gedeelte over de gebruikers­hand­leiding.


In de rubriek personeelscategorie staat voor welke categorie het veld van toepassing is. De volgende afkortingen worden gebruikt:


 • BOP : bestuurs- en onderwijzend personeel

 • OP : onderwijzend personeel

 • OpvHP : opvoedend hulppersoneel

 • AdmP : administratief personeel

 • MVDP : meesters, vak- en dienstpersoneel

 • AMVDP : administratief, meesters-, vak en dienstpersoneel

 • PMP : paramedisch personeel

 • OstP : ondersteunend personeel

 • BOstP : beleids- en ondersteunend personeel

 • PsyP : psychologisch personeel

 • SocP : sociaal personeel

 • MedP : medisch personeel

 • ALLE : alle personeelscategorieën


3.1. RL-1 ( opdrachten )


recordtype 2100 : opdrachten

versie 04 : gebruikt vanaf 01.09.2000

versie 05 : gebruikt vanaf 01.09.2006nr

len

pos

veldtype

omschrijving

1

4

1

numerisch

recordtype

2

2

5

numerisch

versienummer

3

6

7

numerisch

volgnummer bericht

4

10

13

datum

einddatum opdracht

5

1

23

alfanumer.

melding tijdelijk andere opdracht in een wervings-, selectie- of bevor­de­ringsambt

6

1

24

alfanumer.

melding R/W

7

1

25

numerisch

code administratieve toestand

8

9

26

decimaal­

prestatie-uren per week

9

1

35

alfanumer.

verklaring geen kandidaat VE/VO

10

1

36

alfanumer.

verklaring geen kandid. taal­ken­nis

11

1

37

alfanumer.

aanstelling volledig schooljaar­

12

1

38

alfanumer.

verklaring geen kand. in hoofd­ambt

13

1

39

blanco

(wordt niet meer gebruikt)

14

1

40

alfanumer.

(wordt niet meer gebruikt)

15

8

41

numerisch

ambtcode

16

8

49

numerisch

vakcode

17

1

57

alfanumer.

graad eenheidstype SO / graad DKO

18

3

58

alfanumer.

onderwijsvorm SO

19

8

61

numerisch

vakcode gelijkstelling

20

3

69

alfanumer.

onderwijsvorm SO gelijkstelling

21

2

72

numerisch

leerjaar

22

11

74

numerisch

stamboeknr. te vervangen per­soon

23

3

85

numerisch

code DO te vervangen persoon

24

9

88

decimaal

TBSOB uren

25

9

97

decimaal

afstand wachtgeld TBSOB uren

26

3

106

numerisch

code opdrachtgebonden DO

27

9

109

decimaal

uren opdrachtgebonden DO

28

10

118

datum

einddatum opdrachtgebonden DO

29

1

128

numerisch

opleidingsvorm-code

30

31


2

2


129

131


numerisch

numerischaanstelling-code

terugvordering-code32

2

133

numerisch

herwaardering-code

versie 04 :
33

76

135

blanco's
versie 05 :
33

2

135

numerisch

richtgraad

34

74

137

blanco's


2100-01 "opdracht" : RECORDTYPEDit veld identificeert het type van het record.Lengte : 4 posities Type : NU­MERISCHPersoneelscategorie : ALLERestricties :

- toegelaten waarde : "2100" voor datare­cord RL-1.


Aanwezigheid : VERPLICHT

Foutcodes :

- 4020001 : recordtype / versie niet nume­risch :

re­cord­type moet nume­risch zijn (4 posities) of

versienummer moet numerisch zijn (2 posities).

- 4020002 : recordtype / versie onbekend :

re­cord­type/versie on­be­kend / niet van toepassing bij een

'op­drachtenpakket' of het ver­sie­num­mer is verschil­lend

van "04" ( tot 31.11.2000 kan ook nog “03” ).

- 4020005 : bericht is leeg :

het be­richt be­vat geen enkel data­re­cord.

- 4020007 : te veel data-records binnen één bericht :

aantal RL-1 records beperkt tot 50.

- 4020009 : ONGELDIG ELEKTRONISCH DOSSIER :

het elektronisch dossier van de hoofdstructuur in niet

geldig op de geldigheidsdatum of er wordt een onbestaand

ambt (veld 15) gemeld.

- 4120027 : dubbele melding :

binnen het opdrachtenpakket komt een opdracht met

dezelfde karakteristieken meerdere malen voor;

een opdracht wordt ten onrechte opgesplitst;

bij een opgesplitste opdracht moeten de prestatie-uren

voor de afzonderlijke opdrachtlijnen gelijk zijn aan

het totaal aantal uren van de opdracht.

- 4120033 : ‘Stopzetten’ onmogelijk :

voor de opdracht in de operationele databank die moet

'stopgezet' worden, loopt er momenteel nog minstens één

geldige vervangingsopdracht ('stopzetten' gebeurt hetzij

bij 'vervroegen' van de einddatum, hetzij bij een

opdracht die niet meer voorkomt in het opgestuurde

opdrachten-pakket).

- 4120055 : geldigheidsdatum verder dan pensioendatum :

de geldigheidsdatum overschrijdt de geregistreerde

pensioendatum binnen dit leerplan.

- 4130055 : warning: eerder stopgezette opdracht(en) ontbreken:

 er zijn één of meerdere opdrachten automatisch stopgezet

op de (geldigheidsdatum - 1 dag) omdat ze niet meer in

het nieuwe pakket voorkomen, maar deze opdracht(en) waren

eerder al eens stopgezet.

- 4130057 : warning: aut. stopzetting op de pensioendatum :

de opdracht wordt stopgezet op de (pensioendatum – 1dag) omdat binnen dit leerplan de pensioendatum

geregistreerd staat in de databank.

- 4120045 : stopzetten pakket na fusie: manueel.

- 4180029 : “Herziening” vereist – manuele verwerking.

- 4190010 : “STOPZETTEN” opdrachten verloopt foutief.

- 4220021 : ann.onmogelijk wegens stopgezet vak/ambt.

- 4220014 : DO bestaat niet (annulatie niet mogelijk).

- 4220018 : DO bestaat reeds.

- 4220019 : DO bestaat niet (aanvulling niet mogelijk).

- 4220020 : ANNULEREN FAALT : NOG GELDIGE VERV.OPDR.
2100-02 "opdracht" : VERSIENUMMERDit veld identificeert het versienummer van de gebruik­te

recordlayout.Lengte : 2 posities Type : NU­ME­RISCHPersoneelscategorie : ALLERestricties : geldig versienummer


- vanaf 01.09.2000: “04”

- vanaf 01.09.2006 ook : “05”


Versie 04 en 05 zijn samen geldig vanaf 01.09.2006 .


Aanwezigheid : VERPLICHTFoutcodes:

- 4020002: Record Type/Versie onbekend versienummer moet 04 of 05 zijn.

bij de controle van het versienummer van eenrecordlayout wordt de ontvangstdatum van het bericht

gebruikt, niet de geldigheidsdatum.

- 3110019 : foutief versienummer.

- 4120073 : verschillend versienr. binnen een bericht.

- 4130058 : warning: upgrade schoolsoftw. RL1 nodig!


2100-03 "opdracht" : RECORDVOLGNUMMERUniek volgnummer van het record in het bericht.Lengte : 6 posities Type : NUMERISCHPersoneelscategorie : ALLERestricties :

- "000001" voor het eerste RL-1 - record van het be­richt;

- moet 1 hoger zijn dan het volgnummer van het vorig

record binnen het bericht.

Aanwezigheid : VERPLICHTFoutcodes :

- 3110020 : meerdere datarecords uit volgorde.2100-04 "opdracht" : EINDDATUM OPDRACHTDit veld duidt de einddatum (laatste dag) van een op­dracht

aan.

Lengte : 10 posities Type : DATUMPersoneelscategorie : ALLERestricties :

- Zie de basistabel “einddatum” op: http://www.ond.vlaanderen.be/edison/Wie/Schoolauto/hooizolder.asp
- Bij ATO = 1 mag de einddatum niet groter zijn dan de

einddatum van de dienstonderbreking van de titularis.
Aanwezigheid : VERPLICHTFoutcodes :

- 4020003 : ongeldige waarde :

moet verschillend zijn van 00.00.0000;

moet vallen na 31.08.2002;

indien ATO-code = 1 of 2 : eind­da­tum moet <= 30.06 vanhet be­trok­ken school­jaar ( of <= 31.08 )

- 4120001 : combinatie BEGINDATUM / EINDDATUM ongeldig :

begindatum (= geldigheidsdatum uit Begin Bericht) moet

kleiner zijn dan Einddatum opdracht.

- 4130041 : warning: einddatum ‘tijdelijke’ correct? :

de gevraagde eindatum wordt geregistreerd.

- 4130042 : warning: einddatum ‘vaste’ < 31.12.2999 :

de einddatum 31.12.2999 wordt geregistreerd.

- 4120046 : reden stopz = fusie in nog ingerichte HS

- 4120076 : einddatum ligt te ver in de toekomst :

datum moet in kalender staan;

gebruik 31.12.2999 om oneindig aan te geven.2100-05 "opdracht" : MELDING TIJDELIJK ANDERE OPDRACHT IN

EEN WERVINGS-, SELECTIE- OF BEVOR-

­DERINGSAMBTAanduiding of de opdracht een tijdelijk waarnemen van een

andere opdracht in een wervingsambt of een se­lec­tie- of

be­vor­de­rings­ambt is.Lengte : 1 positie Type : ALFANUMERISCHPersoneelscategorie : ALLERestricties : • toegelaten waarde :

"J" : het betreft het tijde­lijk waar­nemen van een andere opdracht in een wer­vings­am­bt of een se­lec­tie- of be­vor­de­rings­ambt.

 • enkel toegelaten bij ATO-code = 1 of 2

 • verplicht “J” in instellingstructuur T00 bij ATO-code = 1 of 2

 • voor toegelaten combinaties zie de basistabel “combinatie2” op: http://www.ond.vlaanderen.be/edison/Wie/Schoolauto/hooizolder.aspAanwezigheid : OPTIONEELFoutcodes :

- 4020003 : ongeldige waarde :

geldige waar­den zijn "J" en blanco.

- 4120038 : combinatie THA / RW ongeldig :

THA en RW kunnen niet samen voorkomen.

- 4120064 : combinatie TAO/TADD/Herwaard. foutief2100-06 "opdracht" : MELDING R/WAanduiding dat de opdracht een reaffectatie of wederte-

werkstelling is.


Lengte : 1 positie Type : AL­FA­NU­ME­RISCHPersoneelscategorie : ALLERestricties :

- toegelaten waarden :

- "R" : reaffectatie

- "W" : wedertewerk­stelling
- enkel toegelaten bij ATO-code = 1 of 2


 • voor toegelaten combinaties zie de basistabel “combinatie2” op :

http://www.ond.vlaanderen.be/edison/Wie/Schoolauto/hooizolder.asp

Aanwezigheid : OPTIONEELFoutcodes :

- 4020003 : ongeldige waarde :

geldige waar­den zijn "R", "W" en blan­co.

- 4120038 : combinatie THA / RW ongeldig.

- 4120063 : combinatie RW/TADD/Herwaardering foutief.

- 4120064 : combinatie TAO/TADD/Herwaard. foutief.2100-07 "opdracht" : CODE ADMINISTRATIEVE TOESTANDDit veld duidt de administratieve toestand code van de

opdracht aan.

Lengte : 1 positie Type : NUMERISCH
Personeelscategorie : ALLERestricties :

- toegelaten waarden :

"1" : tijdelijk in een niet-va­cant ambt

"2" : tijdelijk in een va­cant ambt

"3" : proeftijd selectie- / bevor­de­rings­ambt (gemeen-

­schapsonderwijs)

"4" : vast benoemd

“8” : GECO-interimaris

"9" : GECO-personeel
 • voor toegelaten combinaties zie de basistabel “combinatie2” op :

http://www.ond.vlaanderen.be/edison/Wie/Schoolauto/hooizolder.asp

Aanwezigheid : VERPLICHTFoutcodes :

- 4020003 : ongeldige waarde :


 • gel­dige waar­den zijn de vermelde waar­den, geldig

 • tijdens de duurtijd van deze opdracht.

tij - 4120007 : combinatie ATO-code / RW ongeldig :

re­af­fectatie / weder­tewerkstel­ling is en­kel toege­la­ten bij de ATO-co­de = 1 of 2.

- 4120006 : combinatie gegevens vervanging :

ATO-code moet 1 of 8 zijn indien 'stam­boek­num­mer tever­van­gen persoon' en 'type DO te vervan­gen per­soon' in­

ge­vuld zijn.

- 4120008 : combinatie ATO-code / TBSOB ongeldig :

ATO-code moet 4 zijn in­dien de ge­ge­vens over TBSOB

inge­vuld zijn.

- 4120037 : combinatie ATO-code / THA ongeldig :

THA is enkel toegelaten bij ATO-codes "01" en "02" (tijdelijke opdracht).

- 4120053 : waarde niet correct (stopgezette school) :

enkel ATO-code = “04” toegelaten indien de school is

stopgezet’.

- 4120062 : combinatie ATO/Opdr.kenmerken foutief.

- 4120069 : combinatie ATO/Vak/TIVOLI foutief :

zie restricties in veld 2100-31 voor meer details.
2100-08 "opdracht" : PRESTATIE-UREN PER WEEKDit veld duidt de prestatie-uren per week aan.Lengte : 9 posities : 5.3 Type : DE­CIMAAL
Personeelscategorie : ALLERestricties :


- hier worden de uren vermeld waarvan een per­so­neelslid

titularis is ; de uren waarvoor een vast­benoemd per­so-

­neelslid een deeltijdse dienstonder­breking of een TBS-OB

heeft zijn hierin inbegre­pen.


- voor de ambten waarvoor geen prestatienoemer be­paald is

komt in dit vak de teller van de breuk waarvan de noe­mer

als volgt is vastgesteld :

HFS 111 alle ambten 24

HFS 121 alle ambten 22

HFS 211 alle ambten 24

HFS 221 directeur 22

ergotherapeut 32

kinderverzorger 32

kinesitherapeut 32

leermeester ASV(braille) 22

leermeester ASV (L.O.) 22

leermeester godsdienst 24

leermeester NCZ 24

logopedist 30

onderwijzer ASV 22

orthopedagoog 40

verpleger 32

hoofdopvoeder 36

opvoeder 36

studiemeester-opvoeder 36

HFS 311 directeur 10

onderdirecteur 10

werkplaatsleider 30

werkmeester 30

HFS 312 coördinator 10

AMVDP 38

- voor OSP : omrekenalgoritme voor omzetten van module-uren naar uren per week :

* vast benoemd : u/week

* tijdelijk :


- schooljaar : module uren/40 = u/week
- semester : module uren/20 = u/week

- periode : module uren/(einddat–begindat +1)*300/40 = u/week

(afronden tot op het 3e cijfers na de decimale punt)

Aanwezigheid : VERPLICHTFoutcodes: • 4020003 : ongeldige waarde :

moet groter zijn dan nul.
2100-09 "opdracht" : VERKLARING GEEN KANDIDAAT VE/VOVerklaring van de inrichtende macht dat zij in de on­mo­ge-

­lijkheid is geweest om voor de opdracht een kandi­daat aan te

werven die in het bezit is van een vereist of voldoende ge-

­acht bekwaamheidsbewijs.

Lengte : 1 positie Type : ALFANU­MERISCHPersoneelscategorie : ALLERestricties :

BOP en OpvHP

- toegelaten waarde :

"J" : er werd geen kandi­daat gevon­den ;

- enkel toegelaten bij ATO-code = 1, 2, 8 of 9.Aanwezigheid : OPTIONEELFoutcodes :

- 4020003 : ongeldige waarde :

geldige waar­den zijn "J" en blanco.

2100-10 "opdracht" : VERKLARING GEEN KANDIDAAT MET VER­EISTE

TAAL­KEN­NIS

Verklaring van de inrichtende macht dat er geen kandi­daat

werd gevonden met de vereiste taalkennis.

Lengte : 1 positie Type : ALFANUMERISCHPersoneelscategorie : ALLERestricties :

BOP en OpvHP

- toegelaten waarde : "J" : er werd geen kandi­daat

ge­von­den ;

- enkel toegelaten bij ATO-code = 1, 2, 8 of 9.

Aanwezigheid : OPTIONEELFoutcodes :

- 4020003 : ongeldige waarde :

geldige waar­den zijn "J" en blanco.

2100-11 "opdracht" : AANSTELLING VOLLEDIG SCHOOLJAARAanduiding dat de tijdelijke aanstelling voor een vol­ledig

school­jaar geldt.

Lengte : 1 positie Type : ALFANUMERISCHPersoneelscategorie : ALLERestricties :

- toegelaten waarde :

"J" : het personeelslid is aangesteld voor het

volledig schooljaar;

- enkel toegelaten bij ATO-code = 1, 2 of 3.Aanwezigheid : OPTIONEELFoutcodes :

- 4020003 : ongeldige waarde :

gel­dige waar­den zijn "J" en blanco;

bij ATO-code = 4 mag en­kel blan­co voor­ko­men.2100-12 "opdracht" : VERKLARING GEEN KANDIDAAT IN HOOFD­AMBTVerklaring van de inrichtende macht dat er geen kandi­daat

gevonden werd die de opdracht in hoofdambt kan uit­oefenen.

Lengte : 1 positie Type : AL­FANUMERISCHPersoneelscategorie : ALLERestricties :

- toegelaten waarde :

"J" : er werd geen kandidaat ge­von­den;

- enkel toegelaten bij ATO-code = 1, 2, 8 of 9.


Aanwezigheid : OPTIONEELFoutcodes :

- 4020003 : ongeldige waarde :

gel­dige waar­den zijn "J" en blanco.


2100-13 "opdracht" : blanco(Dit veld wordt niet meer gebruikt.)Lengte : 1 positie Type : AL­FANUMERISCHPersoneelscategorie : ALLERestricties :


- toegelaten waarde : blanco


2100-14 "opdracht" : blanco(Dit veld wordt niet meer gebruikt.)Lengte : 1 positie Type : AL­FANUMERISCHPersoneelscategorie : ALLERestricties :


- toegelaten waarde : blanco2100-15 "opdracht" : AMBTCODEAanduiding van het ambt waarin de opdracht uitgeoefend

wordt.

Lengte : 8 posities Type : NU­MERISCHPersoneelscategorie : ALLERestricties : • zie de basistabel “ingerichte ambten” op:

http://www.ond.vlaanderen.be/edison/Wie/Schoolauto/hooizolder.asp

Aanwezigheid : VERPLICHTFoutcodes :

- 4020003 : ongeldige waarde :

geldige waarden zijn waarden uit de basistabel, geldigtijdens de duurtijd van de opdracht rekening houdend met de duur­tijd van de opdracht en de hoofd­struc­tuur.

 • 4120071 : combinatie Ambt/ATO/Reaff. Foutief.

 • 4120074 : combinatie Ambt/Herwaardering foutief.

 • 4120077 : ambt niet geldig voor volledige periode.

 • 4120100 : combinatie AMBT/ATO/OOM foutief.

 • 4130080 : warning: ingericht ambt wordt stopgezet.

2100-16 "opdracht" : CODE VAK OF UREN DIE GEEN LESUREN ZIJN
Aanduiding van het vak of de uren die geen lesuren zijn.
Lengte : 8 posities Type : NU­MERISCHPersoneelscategorie : OPRestricties: • Zie de basistabel “ingerichte vakken” op:

http://www.ond.vlaanderen.be/edison/Wie/Schoolauto/hooizolder.asp


Aanwezigheid : OPTIONEELFoutcodes :

- 4020003 : ongeldige waarde :

geldige waarden zijn de vermelde waar­de of dewaar­den uit de basistabel, geldig tij­dens de duur­tijd van

deze op­dracht;

moeten opgenomen zijn als "inge­richt vak", reke­ninghoudend met de duur­tijd van de opdracht, de code van

graad een­heidstype SO, de code van onder­wijs­vorm SO, de

hoofd­structuur en het op­gegeven ambt.

- 4120072 : combinatie Vak/Herwaardering foutief.

- 4120078 : vak niet geldig voor volledige periode.

- 4120099 : combinatie VAK/ATO/OOM foutief.

- 4130081 : warning: ingericht vak wordt stopgezet.

2100-17 "opdracht" : GRAAD EENHEIDSTYPE SO CODE / GRAAD DKOAanduiding van de graad van het eenheidstype secundair on-

­derwijs / DKO waar het vak of de uren die geen lesuren zijn

(bedoeld in veld 2100-16) wor­den inge­richt.
Type : 1 positie Type : AL­FA­NUME­RISCHPersoneelscategorie : OPRestrictie :

- toegelaten waarden in HS = 311, 312 :

"1" : 1 graad

"2" : 2 graad

"3" : 3 graad

"4" : 4 graad

- toegelaten waarden in HS = 316 :

“3” : lagere graad

“4” : middelbare graad

“5” : specialisatie

“6” : hogere graad

- toegelaten waarden in HS = 317 :

"2" : 2 graad

"3" : 3 graad

"4" : 4 graad

- aanwezigheid verplicht bij HS = 311, 312, 316, 317

Aanwezigheid : OPTIONEELFoutcodes :

- 4020003 : ongeldige waarde :

geldige waarden zijn de vermelde waar­den, geldigtijdens de duur­tijd van deze op­dracht.
2100-18 "opdracht" : ONDERWIJSVORM SO
Aanduiding van de onderwijsvorm Secundair Onderwijs waar het vak of de uren die geen lesuren zijn ( bedoeld in veld 2100-16 ) worden ingericht.

Lengte : 3 posities Type : ALFANUMERISCH
Personeelscategorie : OPRestricties :

toegelaten waarden :

- alleen toegelaten voor HS = 311 en graad = 2,3 of 4

"ASO" : Algemeen Secundair Onderwijs;

"TSO" : Technisch Secundair On­der­wijs;

"KSO" : Kunst Secundair Onder­wijs;

"BSO" : Beroepssecundair Onderwijs.

- alleen toegelaten voor HS = 312 en graad = 2 of 3

"BSO" : Beroepssecundair Onderwijs

- alleen toegelaten voor HS=313 en graad = 2

“BSO : Beroepssecundair Onderwijs.

- alleen toegelaten voor HS = 317 en graad = 2 of 3

"ASO" : Algemeen Secundair Onderwijs;

"TSO" : Technisch Secundair On­der­wijs;

"BSO" : Beroepssecundair Onderwijs.

alleen toegelaten voor HS = 317 en graad = 4

"BSO" : Beroepssecundair Onderwijs.Aanwezigheid : OPTIONEELFoutcodes :

- 4020003 : ongeldige waarde :

geldige waarden zijn de vermelde waar­den, geldig tijdensde duur­tijd van deze op­dracht.2100-19 "opdracht" : VAKCODE GELIJKSTELLINGAanduiding van het vak waarmee het effectief gegeven vak of

de uren die geen lesuren zijn worden gelijkge­steld.

Lengte : 8 posities Type : NUMERISCHPersoneelscategorie : OPRestricties :

- zie de basistabel “ingerichte vakken” op:

http://www.ond.vlaanderen.be/edison/Wie/Schoolauto/hooizolder.asp

- verplicht in te vullen indien in veld 2100-16 (vakcode) een gelijk te stellen vak werd geno­teerd.


Aanwezigheid : OPTIONEELFoutcodes :

- 4020003 : ongeldige waarde

geldige waarden : zie basistabel;

deze gelijkstelling mag geen vak zijn dat op zijn beurt

een gelijkstelling vereist.

- 4120032 : combinatie gelijkgesteld vak/vak ongel­dig :

gelijkgesteld vak kan enkel voorkomen als vak ingevuld is;

gelijkgesteld vak moet ingevuld zijn bij welbepaaldegelijk te stel­len vak­ken.

- 4030008 : warning: veld is overbodig ingevuld:

bij het opgegeven vak hoort geen vakcode gelijkstelling.

- 4120079 : Gel.Vak niet geldig voor voll.periode.

- 4130081 : warning: gelijkg.ing.vak wordt stopgezet.
2100-20 "opdracht" : ONDERWIJSVORM SO GELIJKSTELLINGAanduiding van de onderwijsvorm SO waar het vak bedoeld in

2100-19 wordt ingericht.

Lengte : 3 posities Type : ALFANUMERISCHPersoneelscategorie : OPRestricties :

toegelaten waarden :

- alleen toegelaten voor HS = 311 en graad = 2,3 of 4 :

"ASO" : Algemeen Secundair Onderwijs;

"TSO" : Technisch Secundair On­der­wijs;

"KSO" : Kunst Secundair Onder­wijs;

"BSO" : Beroepssecundair Onderwijs;

- alleen toegelaten voor HS = 312 en graad = 2 of 3 :

"BSO" : Beroepssecundair Onderwijs

- alleen toegelaten voor HS=313 en graad = 2 :

“BSO : Beroepssecundair Onderwijs.

- alleen toegelaten voor HS = 317 en graad = 2 of 3

"ASO" : Algemeen Secundair Onderwijs;

"TSO" : Technisch Secundair On­der­wijs;

"BSO" : Beroepssecundair Onderwijs.

alleen toegelaten voor HS = 317 en graad = 4

"BSO" : Beroepssecundair Onderwijs.Aanwezigheid : OPTIONEEL
Foutcodes :

- 4020003 : ongeldige waarde :

geldige waarden zijn de vermelde waar­den, geldig tijdensde duur­tijd van deze op­dracht.

- 4120032 : combinatie gelijkgesteld vak / vak ongeldig.


2100-21 "opdracht" : LEERJAARCODEAanduiding van het observatiejaar in BUSO.Lengte : 2 posities Type : NUMERISCHPersoneelscategorie : OPRestricties :

- toegelaten waarden :
- “01":observatiejaar
 alleen bij HS = 321 bij OV3 en ambt ‘leraar BGV’;

 indien in het observatiejaar 'gewone uren' worden gegeven dan wordt dit als vak 690 ( = observatie ) gemeld; gelijkstelling is verplicht;

 indien het daarentegen 'uren die geen lesuren' betreft ( vb. klassenraad ) dan wordt hier de overeenkomstige vakcode als vak gemeld; gelijkstelling is eveneens verplicht.
- elders steeds 00.


Aanwezigheid : OPTIONEELFoutcodes :

- 4020003 : ongeldige waarde :

geldige waarden zijn de vermelde waar­den, geldig tijdensde duur­tijd van deze op­dracht.
2100-22 "opdracht" : STAMBOEKNUMMER TE VERVANGEN PER­SOONDit veld duidt het personeelslid aan wiens opdracht moet

vervangen worden door de gemelde opdracht.


Lengte : 11 posities Type : NUMERISCHPersoneelscategorie : ALLERestricties :

- geldig stamboeknummer

- verplicht bij ATO-code = 1Aanwezigheid : OPTIONEELFoutcodes :

- 4020003 : ongeldige waarde :

stamboeknummer moet bestaan;

moet verschillend zijn van het stam­boek­nummer van de

per­soon waar­over dit op­drachtenpak­ket han­delt.

- 4120006 : combinatie gegevens vervanging :

moet ingevuld zijn indien ATO-code = 1.

- 4030008 : warning: veld is overbodig ingevuld.

2100-23 "opdracht" : DIENSTONDERBREKING TE VERVANGEN PER­SOON
Dit veld duidt de dienstonderbreking aan die het te ver­vangen

personeelslid heeft genomen.


Lengte : 3 posities Type : NUMERISCHPersoneelscategorie : ALLERestricties :

- geldige code dienstonderbreking;

- verplicht bij ATO-code = 1;


Geldige waarden zijn de waarden uit de basistabel geldig tij­dens de duur­tijd van deze op­dracht:
zie tabel “dienstonderbrekingen” op

http://www.ond.vlaanderen.be/edison/Wie/Schoolauto/hooizolder.asp

Aanwezigheid : OPTIONEELFoutcodes :

- 4020003 : ongeldige waarde.

- 4120006 : combinatie gegevens vervanging :

moet ingevuld zijn indien ATO-code = 1.


 • 4030008 : warning: veld is overbodig ingevuld

 • 4120110 : de combinatie te vervangen type DO en opdrachtkenmerken is foutief

2100-24 "opdracht" : TBSOB URENDit veld duidt het deel van de opdracht waarvoor het per­so-

­neelslid ter beschik­king werd gesteld wegens ont­stente­nis van

betrekking.
Lengte : 9 posities : 5.3 Type : DECIMAALPersoneelscategorie : ALLERestricties :

- maximaal gelijk aan de uren van de oorspronkelijke

vastbenoemde opdracht;

- gelijk aan de DO-uren bij het gebruik van DO=067;

- enkel bij ATO-code = 4.Aanwezigheid : OPTIONEELFoutcodes :

- 4020003 : ongeldige waarde :

moet aan de uren van de oorspronke­lijke opdracht.

- 4030008 : warning: veld is overbodig ingevuld.

- 4120053 : waarde niet correct (stopgezette school) :

uren TBSOB moeten gelijk zijn aan de prestatie-uren in

een ‘stopgezette’ school.
2100-25 "opdracht" : AFSTAND TBSOB URENAanduiding van het aantal uren waarvoor afstand van wachtgeld

­wordt gedaan.


Lengte : 9 posities : 5.3 Type : DECIMAALPersoneelscategorie : ALLERestricties :

- maximaal gelijk aan de uren waarvoor men TBSOB werd

gesteld.


Aanwezigheid : OPTIONEELFoutcodes :

- 4020003 : ongeldige waarde :

moet zijn aan de uren TBSOB.

- 4030008 : warning: veld is overbodig ingevuld.
2100-26 "opdracht" : CODE OPDRACHTGEBONDEN DIENST­ON­DER­BRE-

­KING


Aanduiding van het type dienstonderbreking waardoor de

gemelde opdracht voor een fractie wordt onderbro­ken.


Lengte : 3 posities Type : NUMERISCH
Personeelscategorie : ALLERestricties :

- altijd samen invullen met de velden 2100-27 en

2100-28.
Geldige waarden zijn de waarden uit de basistabel geldig tij­dens de duur­tijd van deze op­dracht:


zie tabel “dienstonderbrekingen” op

http://www.ond.vlaanderen.be/edison/Wie/Schoolauto/hooizolder.asp


Aanwezigheid : OPTIONEELFoutcodes :

- 4020003 : ongeldige waarde :

geldige waarden zijn waarden uit de basistabel, geldigtijdens de pe­ri­ode van deze opdracht.

- 4120005 : combinatie gegevens deeltijdse DO :

indien ingevuld: ook de prestatie deel­tijdse DO moet

ingevuld zijn.

- 4030008 : warning: veld is overbodig ingevuld.
2100-27 "opdracht" : UREN OPDRACHTGEBONDEN DIENSTON­DER-

­BREKING

Aanduiding van het aantal uur waardoor de opdracht door de

gemelde dienst­onderbreking wordt onderbroken.

Lengte : 9 posities : 5.3 Type : DECIMAALPersoneelscategorie : ALLERestricties:

- mag niet groter zijn dan de prestatie-uren per

week van de oorspronkelijke opdracht;

- altijd samen invullen met de velden 2100-26 en

2100-28.Aanwezigheid : OPTIONEELFoutcodes :

- 4020003 : ongeldige waarde :

moet zijn dan de uren van de oor­spron­kelijkeopdracht.

- 4120005 : combinatie gegevens deeltijdse DO :

indien ingevuld: code dienstonderbreking moet eveneens ingevuld zijn (zie 2100-26).
2100-28 "opdracht" : EINDDATUM OPDRACHTGEBONDEN DIENST­ON­-

DER­BREKING

Laatste dag van de opdrachtge­bon­den dienst­on­der­bre­king­.Lengte : 10 posities Type : DATUMPersoneelscategorie : ALLERestricties:

- moet gelijk zijn aan of vallen na de begindatum (geldigheidsdatum ) van de opdracht;

- altijd samen invullen met de velden 2100-26 en 2100-27;

- moet gelijk zijn voor alle RL-1 uit het bericht met dezelfde dienstonderbreking.


Aanwezigheid : OPTIONEELFoutcodes :

- 4120040 : einddatum DO verschillend binnen dezelfde DO:

de einddatum DO moet in elke RL-1 gelijk zijn voorhetzelfde type DO.2100-29 “opdracht” : OPLEIDINGSVORM-CODEAanduiding van de opleidingsvorm in het BUSO.Lengte : 1 positie Type : NUMERISCHPersoneelscategorie : OPRestricties :

- geldige waarden:

“0”: optionele waarde, zonder betekenis

“1”: OV1

“2”: OV2


“3”: OV3

“4”: OV4Aanwezigheid : VERPLICHT bij HS=321

Foutcodes :2100-30 “opdracht” : AANSTELLING-CODE ( tijdelijke aanstelling doorlopende duur )Aanduiding van een tijdelijke aanstelling van doorlopende duur.Lengte : 2 posities Type : NUMERISCHPersoneelscategorie : OPRestricties :

- geldige waarden :

“00” : niet van toepassing / geen TADD

“01” : TADD

“04” : “leraar in opleiding”

Voor toegelaten combinaties zie de basistabel “combinatie2” op: http://www.ond.vlaanderen.be/edison/Wie/Schoolauto/hooizolder.asp


Aanwezigheid : OPTIONEEL.Foutcodes :

- 4120059 : combinatie HS/AANSTELLINGSCODE foutief.
2100-31 “opdracht” : TERUGVORDERING-CODE ( tivoli-vlag )Aanduiding van een terugvordering, in het kader van het Tivoli-akkoord, uit het werkingsbudget van de school.Lengte : 2 posities Type : NUMERISCHPersoneelscategorie :OPRestricties :
 • Geldige waarden:“00”:

niet van toepassing / geen Tivoli

“01”:

Tivoli ( wordt teruggevorderd )

02”:

stimulus (geldig tot en met 31.08.2004)

03”:

samenleggen binnen de scholengemeenschap(geldig tot en met 31.08.2004)

“04”:

overdracht van een andere scholengemeenschap

“05”:

overdracht / herverdeling gewone lestijden/-uren

“06”:

RAGO punten, enkel te gebruiken in het gemeenschapsonderwijs, voor administratieve ondersteuning (ambten 236,237,238 met vak 789)in ATO 1 of ATO 2

“07”:

stimulus – samenleggen binnen de scholengemeenschap. Dit is de samenvoeging van de vroegere codes 02 en 03.

“08”:

vervanging korte afwezigheid (VKA)

“09”:

bedrijfsstage

“10”:

NT2 (enkel in HS 317 / enkel met ambt 208 / enkel met vakken 186 en 867 / verplicht met vak 867)

Voor toegelaten combinaties en verdere toelichting over deze codes : zie http://www.ond.vlaanderen.be/edison/Wie/Schoolauto/hooizolder.asp


Opmerkingen :


 1. een ATO=2-opdracht heeft, op één enkele uitzondering na, steeds veld 2100-31=00;1   2   3   4   5   6   7   8


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina