Tekst messiahDovnload 82.08 Kb.
Datum17.08.2016
Grootte82.08 Kb.

TEKST MESSIAHFirst part
Ouverture
Grave - allegro moderato
1. Recitative - tenor

Comfort ye, comfort ye My people, saith your God.

Speak ye comfortably to Jerusalem, and cry unto her, that her warfare is accomplished, that her iniquity is par­doned. The voice of him that crieth in the wilderness: 'Prepare ye the way of the Lord, make straight in the desert a highway for our God.'
2. Air - tenor

Ev'ry valley shall be exalted, and ev'ry mountain and hill made low, the crooked straight, and the rough places plain.


3. Chorus

And the glory of the Lord shall be re-vealed, and all flesh shall see it to­gether, for the mouth of the Lord hath spoken it.


4. Recitative - bass

Thus saith the Lord of Hosts: yet once, a little while, and I will shake the heav'ns, and the earth, the sea, and the dry land; and I will shake all nations; and the desire of all nations shall come. The Lord whom ye seek, shall suddenly come to His temple, ev'n the messenger of the covenant, whom ye delight in.

Behold, He shall come, saith the Lord of Hosts.
5. Air - alto

But who may abide the day of His

coming? And who shall stand when He appeareth?

For He is like a refiner's fire.


6. Chorus

And He shall purify the sons of Levi, that they may offer unto the Lord an offering in righteousness.


7. Recitative - alto

Behold, a virgin shall conceive, and bear a son, and shall call His name: Emmanuel, 'God with us.'


8. Air - alto

O thou that tellest good tidings to Zion, get thee up into the high moun­tain. O thou that tellest good tidings to Jerusalem, lift up thy voice with strength, lift it up, be not afraid, say unto the cities of Judah: 'Behold your God!' Arise, shine, for thy light is come, and the glory of the Lord is risen upon thee.Chorus


O thou that tellest good tidings to Zion, good tidings to Jerusalem, arise, say unto the cities of Judah: 'Behold your God!' The glory of the Lord is risen upon thee.
9. Recitative - bass

For behold, darkness shall cover the earth, and gross darkness the people.

But the Lord shall arise upon thee, and His glory shall be seen upon thee.

And the gentiles shall come to thy light, and kings to the brightness of thy rising.


10. Air - bass

The people that walked in darkness have seen a great light; and they that dwell in the land of the shadow of death, upon them hath the light shined.


11. Chorus

For unto us a Child is born, unto us a Son is given, and the government shall be upon His shoulder; and His name shall be called: Wonderful, Counsellor, The Mighty God, The Everlasting Father, The Prince of Peace.12. Pastoral Symphony
13. Recitative - soprano

There were shepherds abiding in the field, keeping watch over their flock by night.

And lo, the angel of the Lord came upon them, and the glory of the Lord shone round about them, and they were sore afraid.
14. Recitative - soprano

And the angel said unto them: 'Fear not, for behold, I bring you good ti­dings of great joy, which shall be to all people. For unto you is born this day, in the city of David, a Saviour, which is Christ the Lord.'


15. Recitative - soprano

And suddenly there was with the angel a multitude of the heav'nly host, praising God and saying:


16. Chorus

'Glory to God in the highest, and peace on earth, goodwill towards men.'


17. Air - soprano

Rejoice greatly, o daughter of Zion!

Shout, o daughter of Jerusalem!

Behold thy King cometh unto thee! He is the righteous Saviour, and He shall speak peace unto the heathen.


18. Recitative - alto

Then shall the eyes of the blind be opened, and the ears of the deaf unstopped. Then shall the lame man leap as an hart, and the tongue of the dumb shall sing.19. Duet - soprano and alto
He shall feed His flock like a shepherd, and He shall gather the lambs with His arm, and carry them in His bosom and gently lead those that are with young.

Come unto Him, all ye that labour, and are heavy laden, and He will give you rest. Take His yoke upon you, and learn of Him, for He is meek and lowly of heart, and ye shall find rest unto your souls.


20. Chorus

His yoke is easy and His burthen is light.Second part
21. Chorus

Behold the Lamb of God, that taketh away the sin of the world.


22. Air - alto

He was despised and rejected of men; a man of sorrows and acquainted with grief. He gave His back to the smiters, and His cheeks to them that plucked off the hair; He hid not His face from shame and spitting.


23. Chorus

Surely, He hath borne our griefs, and carried our sorrows. He was wounded for our transgressions. He was bruised for our iniquities.

The chastisement of our peace was upon Him.
24. Chorus

And with His stripes we are healed.


25. Chorus

All we like sheep have gone astray, we have turned ev'ry one to his own way.

And the Lord hath laid on Him the iniquity of us all.

26. Recitative - tenor

All they that see Him, laugh Him to scorn; they shoot out their lips, and shake their heads, saying:


27. Chorus

He trusted in God, that He would deliver Him; let Him deliver Him, if He delight in Him.


28. Recitative - tenor

Thy rebuke hath broken His heart, He is full of heaviness. He looked for some to have pity on Him, but there was no man, neither found He any to comfort Him.


29. Air - tenor

Behold, and see if there be any sorrow like unto His sorrow.


30. Recitative - tenor

He was cut off out of the land of the living; for the transgressions of thy people He was stricken.


31. Air - tenor

But Thou didst not leave His soul in hell, nor didst Thou suffer Thy Holy One to see corruption.


32. Chorus

Lift up your heads, o ye gates, and be ye lift up, ye everlasting doors, and the King of Glory shall come in!

Who is this King of Glory?

The Lord strong and mighty, the Lord mighty in battle.

Lift up your heads, o ye gates, and be ye lift up, ye everlasting doors, and the King of Glory shall come in!

Who is this King of Glory? The Lord of Hosts, He is the King of Glory.

Georg Friedrich HändelEerste deel
Ouverture
Grave - allegro moderato
Recitatief - tenor (Jes. 40:1-3)

Weest getroost, weest getroost Mijn volk: zo spreekt uw God.

Spreekt vanuit uw hart tot Jeruzalem en roept haar toe dat haar strijd is volbracht, dat haar ongerechtigheid is vergeven. De stem van een roepende in de woestijn: 'Bereidt de weg des Heren, effent in de woestijn een baan voor onze God.'
Aria - tenor (Jes. 40:4)

Elk dal zal verhoogd worden en elke berg en heuvel geslecht. Wat krom is zal recht en wat ruw is zal vlak gemaakt worden.


Koor (Jes. 40:5)

En de heerlijkheid des Heren zal zich openbaren en door alle volken aan­schouwd worden, want God heeft het gezegd.


Recitatief - bas (Hag. 2:7-8; Mal. 3:1)

Zo spreekt de Heer der heerscharen: nog even, een ogenblik nog en Ik zal de hemelen, de aarde, de zee en het droge land doen schudden; en Ik zal alle naties doen beven en aller verlangen zal vervuld worden. Weldra zal Hij naar Zijn tempel komen, de Heer die gij zoekt, namelijk de engel des verbonds, wiens komst u met vreugde tegemoet ziet. Zie, Hij zal komen, zo spreekt de Heer der heerscharen.


Aria - alt (Mal. 3:2)

Maar wie zal de dag van Zijn komst verdragen? Wie zal stand houden als Hij verschijnt? Want Hij is als het vuur van een smelter.


Koor (Mal. 3:3)

Hij zal de zonen van Levi zuiveren, opdat zij in gerechtigheid de Heer een offer kunnen brengen.


Recitatief - alt (Jes. 7:14)

Zie, een maagd zal zwanger worden en een zoon baren, en Zijn naam zal lui­den: Emmanuel, 'God met ons.'


Aria - alt (Jes. 40:9; 60:1)

O, gij die Sion goede tijding brengt, klim op de hoge berg. O, gij die Jeruza­lem goede tijding brengt, verhef uw stem met kracht, vrees niet, zeg tegen de steden van Juda:

'Ziedaar, uw God!' Sta op, word ver­licht, want uw Licht komt en de heer­lijkheid des Heren gaat over u op.
Koor (Jes. 40:9)

O, gij die Sion goede tijding brengt, goede tijding aan Jeruzalem, verhef u, zeg tot de steden van Juda: 'Ziedaar, uw God!' De heerlijkheid des Heren is over u opgegaan.


Recitatief - bas (Jes. 60:2,3)

Want zie, duisternis zal de aarde be­dekken en diepe duisternis de volkeren. Maar over u zal de Heer opgaan en Zijn heerlijkheid zal over u schijnen. En de ongelovigen zullen opgaan naar uw licht en koningen naar de glans van uw opkomst.


Aria - bas (Jes. 9:1)

Het volk dat in duisternis wandelt heeft een groot licht gezien; zij die wonen in het land van schaduw en dood, over hen heeft het licht geschenen.


Koor (Jes. 9:5)

Want een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven en de heerschap­pij rust op Zijn schouders; en Zijn naam zal luiden: Wonderbare Raadsman, Machtige God, Eeuwige Vader, Vrede­vorst.Pastorale Symfonie
Recitatief - sopraan (Luc. 2:8,9)

Er waren herders in het veld, die des nachts de wacht hielden over hun kud­de.

En zie, de engel des Heren stond bij hen en de heerlijkheid des Heren om­straalde hen en zij waren zeer be­vreesd.
Recitatief - sopraan (Luc. 2:10,11)

En de engel sprak tot hen: 'Vreest niet, want zie, ik verkondig u grote blijd­schap die heel het volk zal ten deel vallen. Want onder u is heden geboren, in de stad van David, een Redder, Christus de Heer.'


Recitatief - sopraan (Luc. 2:13)

En plotseling was er bij de engel een grote hemelse legermacht, die God loofde met de woorden:


Koor (Luc. 2:14)

'Ere zij God in den hoge, vrede op aarde, in de mensen een welbehagen.'


Aria - sopraan (Zach. 9:9,10)

Verheug u zeer, o dochter van Sion! Juich, o dochter van Jeruzalem!

Zie, uw Koning komt tot u! Hij is de Redder vol rechtvaardigheid. Hij zal de volkeren vrede verkondigen.
Recitatief - alt (Jes. 35:5,6)

Dan zullen de ogen der blinden geo­pend worden en de oren der doven ontsloten. Dan zal de lamme springen als een hert, en de tong van de stom­me zal zingen.Duet - sopraan en alt (Jes. 40:11;

Matth. 11:28,29)

Hij zal Zijn kudde weiden als een her­der, en Hij zal de lammeren bijeen brengen met Zijn arm, Hij zal ze aan Zijn hart drukken en zij die zogen zal Hij zachtmoedig leiden. Komt tot Hem, allen die belast en beladen zijt en Hij zal u rust geven. Neemt Zijn juk op en leert van Hem, want Hij is zachtmoedig en nederig van hart, en gij zult rust vinden voor uw zielen.Koor (Matth. 11:30)

Zijn juk is zacht en Zijn last is licht.
Tweede deel
Koor (Joh. 1:29)

Zie, het Lam Gods, dat de zonden der wereld wegneemt.


Aria - alt (Jes. 53:3; 50:6)

Hij werd veracht en verworpen door de mensen; een man van smarten, be­zocht met leed. Hij gaf Zijn rug aan die Hem sloegen, Zijn wangen aan die Zijn haar uittrokken; Hij verborg Zijn gezicht niet voor spot en speeksel.


Koor (Jes. 53:4,5)

Waarlijk, onze zwakheden heeft Hij op zich genomen, onze smarten heeft Hij gedragen. Om onze overtredingen werd Hij gewond, verbrijzeld om onze on­gerechtigheid. De straf, die ons vrede brengt, droeg Hij.


Koor (Jes. 53:5)

Door Zijn striemen worden wij genezen.


Koor (Jes. 53:6)

Wij allen dwaalden als schapen, wij gingen ieder onze eigen weg.

En God heeft de ongerechtigheid van ons allen op Hem doen neerkomen.

Recitatief - tenor (Ps. 22:8)

Allen die Hem zien, bespotten Hem, tuiten hun lippen, en schudden hun hoofd, terwijl ze zeggen:Koor (Ps. 22:9)

Hij vertrouwde op God, die Hem verlos­sen zou; laat God Hem bevrijden, als Hij in Hem Zijn welbehagen vindt.


Recitatief - tenor (Ps. 69:21)

Uw smaad heeft Zijn hart gebroken, Hij is zeer verzwakt. Hij wachtte op een teken van mededogen, maar er was niemand, noch kwam iemand Hem troosten.


Aria - tenor (Klaagl. 1:12)

Aanschouw, en zie of er een smart is, gelijk aan Zijn smart.


Recitatief - tenor (Jes. 53:8)

Hij werd weggerukt uit het land der levenden; om de overtredingen van uw volk werd Hij geslagen.


Aria - tenor (Ps. 16:10)

Maar Gij hebt Zijn ziel niet achtergela­ten in de hel, noch liet Gij Uw Heilige Eniggeborene het verderf kennen.


Koor (Ps. 24:7-10)

Heft uw hoofden op, gij poorten, en verheft u, gij eeuwige deuren, opdat de Koning der ere zal binnengaan!

Wie is deze Koning der ere?

De Heer, sterk en machtig, de Heer, geweldig in de strijd.

Heft uw hoofden op, gij poorten, en verheft u gij eeuwige deuren, opdat de Koning der ere zal binnengaan! Wie is deze Koning der ere

De Heer der heer­scharen, Hij is de Koning der ere.

PAUZE


33. Recitative - tenor

Unto which of the angels said He at any time: 'Thou art My Son, this day have I begotten Thee?'


34. Chorus

Let all the angels of God worship Him!


35. Air - alto

Thou art gone up on high, Thou hast led captivity captive and received gifts for men; yea even for Thine enemies, that the Lord God might dwell among them.


36. Chorus

The Lord gave the word; great was the company of the preachers.


37. Air - soprano

How beautiful are the feet of them that preach the gospel of peace, and bring glad tidings of good things.


38. Chorus

Their sound is gone out into all lands, and their words unto the ends, of the world.


39. Air - bass

Why do the nations so furiously rage together? Why do the people imagine a vain thing? The kings of the earth rise up, and the rulers take counsel together against the Lord, and against His anointed.


40. Chorus

Let us break their bonds asunder, and cast away their yokes from us.


41. Recitative - tenor

He that dwelleth in heaven shall laugh them to scorn, the Lord shall have them in derision.


42. Air - tenor

Thou shalt break them with a rod of iron; Thou shalt dash them in pieces like a potter's vessel.


43. Chorus

Hallelujah! For the Lord God omnipo­tent reigneth. Hallelujah! The King­dom of this world is become the Kingdom of our Lord and of His Christ; and He shall reign for ever and ever. King of Kings, and Lord of Lords! And He shall reign for ever and ever, Hallelujah!
Third part
44. Air - soprano

I know that my Redeemer liveth, and that He shall stand at the latter day upon the earth. And though worms destroy this body, yet in my flesh shall I see God. For now is Christ risen from the dead, the first fruits of them that sleep.


45. Chorus

Since by man came death, by man came also the resurrection of the dead.

For as in Adam all die, even so in Christ shall all be made alive.

46. Recitative - bass

Behold, I tell you a mystery; we shall not all sleep, but we shall all be chang­ed in a moment, in the twinkling of an eye, at the last trumpet.


47. Air - bass, trompetsolo

The trumpet shall sound, and the dead shall be raised incorruptible, and we shall be changed.

For this corruptible must put on incor­ruption, and this mortal must put on immortality.
48. Recitative - alt

Then shall be brought to pass the say­ing that is written: Death is swallowed up in victory.


49. Duet - alto and tenor

O death, where is thy sting? O grave, where is thy victory? The sting of death is sin, and the strength of sin is the law.


50. Chorus

But thanks be to God, who giveth us the victory through our Lord Jesus Christ.


51. Air - soprano

If God be for us, who can be against us? Who shall lay anything to the charge of God’s elect? It is God that justifieth. Who is He that condemneth? It is Christ that died, yea, rather that is risen again, Who is at the right hand of God, Who makes intercession for us.


52. Chorus

Worthy is the Lamb, that was slain, and hath redeemed us to God by His blood, to receive power, and riches, and wisdom, and strength, and ho­nour, and glory, and blessing.

Blessing and honour, glory and power, be unto Him that sitteth upon the throne, and unto the Lamb, for ever and ever. Amen.

Recitatief - tenor (Hebr. 1:5)

Tot wie van de engelen heeft Hij ooit gezegd: 'Gij zijt Mijn Zoon, Ik heb U heden voortgebracht?'


Koor (Hebr. 1:6)

Laat Gods engelen Hem aanbidden!


Aria - alt (Ps. 68:19)

Hoog zijt Gij opgegaan, gevangen­schap hebt Ge teniet gedaan. Gij hebt gaven ontvangen, ja zelfs voor Uw vijanden, opdat God de Heer onder hen zou zijn.


Koor (Ps. 68:12)

De Heer bracht het Woord; groot was de menigte der predikers.


Aria - sopraan (Rom. 10:15)

Hoe lieflijk zijn de voeten van hen die het evangelie van de vrede prediken en de blijde boodschap verkondigen.


Koor (Rom. 10:18)

Hun roep is uitgegaan naar alle landen, en hun woorden tot het einde der we­reld.


Aria - bas (Ps. 2:1,2)

Waarom razen de volken zo woedend? Waarom bedenken de mensen ijdele plannen? De koningen der aarde ko­men bijeen en de heersers spannen samen tegen de Heer en Zijn gezalfde, de Messias.


Koor (Ps. 2:3)

Laten wij hun banden verbreken en hun juk van ons afwerpen.


Recitatief - tenor (Ps. 2:4)

Hij die in de hemel woont zal lachen, de Heer zal hen bespotten.Aria - tenor (Ps. 2:9)

Gij zult hen breken met een ijzeren stang; Gij zult hen in stukken slaan als een pottenbakkersvat.


Koor (Openb. 19:6; 11:15; 19:16)

Halleluja! Want de Heer, God Almach­tig regeert! Halleluja! Het koninkrijk van deze wereld is het koninkrijk ge­worden van de Heer en Zijn Christus; en Hij zal heersen tot in eeuwigheid. Koning der koningen en Heer der he­ren! Hij zal heersen tot in eeuwigheid,

Halleluja!


Derde deel
Aria - sopraan (Job 19:25,26)

Ik weet dat mijn Verlosser leeft en dat Hij zal verschijnen op aarde op de dag des oordeels. Al doorknagen wormen mijn vlees, toch zal mijn lichaam God aanschouwen. Want nu is Christus opgestaan uit de dood, als eerste van hen die ontslapen zijn.


Koor (1 Cor. 15:21,22)

Sinds de dood kwam door de mens, kwam ook door de mens de verrijzenis uit de dood. Want zoals in Adam allen sterven, zo zullen in Christus allen levend gemaakt worden.


Recitatief - bas (1 Cor. 15:51,52)

Zie, ik vertel u een geheim. Wij zullen niet allen ontslapen, maar in een ogen­blik zullen wij allen veranderd worden, in een oogwenk, bij de laatste bazuin.


Aria - bas, (1 Cor. 15:52,53)

De bazuin zal klinken en de doden zullen onvergankelijk worden opge­wekt en wij zullen veranderd worden.

Want dit vergankelijke moet zich met het onvergankelijke bekleden en het sterfelijke met het onsterfelijke.
Recitatief - alt (1 Cor. 15:54)

Dan zal het woord dat geschreven is werkelijkheid worden: de dood is ver­slonden door de overwinning.


Duet - alt en tenor (1 Cor. 15:55,56)

Dood, waar is uw prikkel? Dood, waar is uw overwinning? De prikkel van de dood is de zonde, en de kracht van de zonde is de wet.


Koor (1 Cor. 15:57)

Maar God zij dank, die ons de overwin­ning geeft door onze Heer Jezus Christus.


Aria - sopraan (Rom. 8:31,33,34)

Als God vóór ons is, wie zal dan tegen ons zijn? Wie zal iets inbrengen tegen de uitverkorenen Gods? Het is God die rechtvaardigt. Wie is Hij die veroordeelt? Het is Jezus Christus die gestorven is, meer nog, die verrezen is, die zit aan de rechter­hand van God en die voor ons pleit.


Koor (Openb. 5:12,13)

Het Lam dat geslacht is en ons heeft vrijgekocht bij God door Zijn bloed, is waardig te ontvangen macht en rijkdom, wijsheid en kracht, eer en heerlijkheid en lof.

Lof en eer, heerlijkheid en macht zij Hem gegeven die gezeten is op de troon, en aan het Lam, van eeuwigheid tot eeuwig­heid. Amen.© Nederlandse HändelverenigingDe database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina