Ti title Belgium-Bruges: Computer equipment and supplies ndDovnload 94.58 Kb.
Datum21.08.2016
Grootte94.58 Kb.

Data

TI

Title

Belgium-Bruges: Computer equipment and supplies

ND

Document number

300240-2014

PD

Publication date

04/09/2014

OJ

OJ S

169

TW

Place

BRUGES

AU

Authority name

AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV

OL

Original language

NL

HD

Heading

Member states - Supply contract - Contract notice - Open procedure

CY

Country

BE

AA

Type of authority

6 - Body governed by public law

DS

Document sent

02/09/2014

DD

Deadline for the request of documents

28/10/2014

DT

Deadline

29/10/2014

NC

Contract

2 - Supply contract

PR

Procedure

1 - Open procedure

TD

Document

3 - Contract notice

RP

Regulation

5 - European Union, with participation of GPA countries

TY

Type of bid

1 - Global tender

AC

Award criteria

2 - The most economic tender

PC

CPV code

30200000 - Computer equipment and supplies

OC

Original CPV code

30200000 - Computer equipment and supplies

RC

NUTS code

BE251

IA

Internet address (URL)

www.azsintjan.be

DI

Directive

Classical Directive (2004/18/EC)Current language

Belgium-Bruges: Computer equipment and supplies

2014/S 169-300240Contract notice

Supplies

Directive 2004/18/EC

Section I: Contracting authority

I.1)Name, addresses and contact point(s)

AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV
Ruddershove 10
For the attention of: Devroe Claudine Paula
8000 Brugge
BELGIUM
Telephone: +32 50452222
E-mail: claudine.devroe@azsintjan.be
Fax: +32 50452229

Internet address(es):

General address of the contracting authority: www.azsintjan.be

Address of the buyer profile: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=183046

Electronic submission of tenders and requests to participate: https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?wsName=AZ+Sint-Jan+Brugge-Oostende+-+Aankoopdienst-2014%2FINFORM%2FHD-F02Further information can be obtained from: AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV
Contact point(s): Dienst ICT
For the attention of: Manuel Eyland
8000 Brugge
BELGIUM
E-mail: manuel.eyland@azsintjan.be

Specifications and additional documents (including documents for competitive dialogue and a dynamic purchasing system) can be obtained from: The above mentioned contact point(s)

Tenders or requests to participate must be sent to: The above mentioned contact point(s)

Section II: Object of the contract

II.1)Description

II.1.6)Common procurement vocabulary (CPV)

30200000

Description

Computer equipment and supplies.

Section IV: Procedure

IV.3)Administrative information

IV.3.3)Conditions for obtaining specifications and additional documents or descriptive document

Time limit for receipt of requests for documents or for accessing documents: 28.10.2014 - 09:45

IV.3.4)Time limit for receipt of tenders or requests to participate

29.10.2014 - 09:45

IV.3.6)Language(s) in which tenders or requests to participate may be drawn up

Dutch.


Original language

België-Brugge: Computeruitrusting en -benodigdheden

2014/S 169-300240Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Richtlijn 2004/18/EG

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam, adressen en contactpunt(en)

AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV
Ruddershove 10
Ter attentie van: Devroe Claudine Paula
8000 Brugge
BELGIË
Telefoon: +32 50452222
E-mail: claudine.devroe@azsintjan.be
Fax: +32 50452229

Internetadres(sen):

Adres van de aanbestedende dienst: www.azsintjan.be

Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=183046

Elektronische indiening van inschrijvingen en verzoeken tot deelneming: https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?wsName=AZ+Sint-Jan+Brugge-Oostende+-+Aankoopdienst-2014%2FINFORM%2FHD-F02Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres: AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV
Contactpunt(en): Dienst ICT
Ter attentie van: Manuel Eyland
8000 Brugge
BELGIË
E-mail: manuel.eyland@azsintjan.be

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op: Hetzelfde adres als voor het/de hierboven vermelde contactpunt(en)

Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend bij: Hetzelfde adres als voor het/de hierboven vermelde contactpunt(en)

I.2)Soort aanbestedende dienst

Publiekrechtelijke instelling

I.3)Hoofdactiviteit

Gezondheid

I.4)Gunning van de opdracht namens andere aanbestedende diensten

De aanbestedende dienst koopt aan namens andere aanbestedende diensten: neen

Afdeling II: Voorwerp van de opdracht

II.1)Beschrijving

II.1.1)Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming:

Aanschaf, installatie, migratie en onderhoud van een nieuw opslagsysteem voor het AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV.

II.1.2)Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten

Leveringen

NUTS-code BE251

II.1.3)Inlichtingen over de overheidsopdracht, de raamovereenkomst of het dynamisch aankoopsysteem (DAS)

De aankondiging betreft een overheidsopdracht

II.1.4)Inlichtingen over de raamovereenkomst

II.1.5)Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen

Aanschaf, installatie, migratie en onderhoud van een nieuw opslagsysteem voor het AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV.

II.1.6)CPV-classificatie (Gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten)

30200000

II.1.7)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)

Opdracht valt onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA): ja

II.1.8)Percelen

Verdeling in percelen: neen

II.1.9)Inlichtingen over varianten

Varianten worden geaccepteerd: ja

II.2)Hoeveelheid of omvang van de opdracht

II.2.1)Totale hoeveelheid of omvang:

1.

II.2.2)Inlichtingen over optiesOpties: neen

II.2.3)Inlichtingen over verlengingen

Deze opdracht kan worden verlengd: neen

II.3)Duur van of uiterste termijn voor de voltooiing van de opdracht

dagen: 77 (vanaf de gunning van de opdracht)

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht

III.1.1)Verlangde borgsommen en waarborgen:

5 % van het oorspronkelijke bedrag van de opdracht exclusief btw en afgerond naar het hoger gelegen tiental.

III.1.2)Belangrijkste financierings- en betalingsvoorwaarden en/of verwijzing naar de voorschriften dienaangaande:

III.1.3)De vereiste rechtsvorm van de combinatie van ondernemers waaraan de opdracht wordt gegund:

III.1.4)Ander bijzondere voorwaarden

De uitvoering van de opdracht is aan bepaalde voorwaarden onderworpen: neen

III.2)Voorwaarden voor deelneming

III.2.1)Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan: Opgave H.R nr. en btw nr.

III.2.2)Economische en financiële draagkracht

Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan: RSZ attest van het voorlaatste verstreken kwartaal t.o.v. de datum van de opening van de offertes.

III.2.3)Vakbekwaamheid

Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan:


Voorlegging van een referentielijst van gelijkaardig uitgevoerde opdrachten en/of opdrachten in uitvoering waarin de duur, de naam, het adres en het telefoonnummer van de opdrachtgever worden meegedeeld.

III.2.4)Informatie over voorbehouden opdrachten

III.3)Voorwaarden betreffende een opdracht voor dienstverlening

III.3.1)Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep

III.3.2)Met de uitvoering van de dienstverleningsopdracht belast personeel

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Type procedure

IV.1.1)Type procedure

Openbaar

IV.1.2)Beperkingen op het aantal ondernemingen dat verzocht wordt in te schrijven of deel te nemen

IV.1.3)Beperking van het aantal ondernemingen tijdens de onderhandeling of de dialoog

IV.2)Gunningscriteria

IV.2.1)Gunningscriteria

Economisch meest voordelige inschrijving, gelet op de onderstaande criteria

1. Functionaliteiten en POC. Weging 50

2. Kostprijs. Weging 40

3. Diensten. Weging 10

IV.2.2)Inlichtingen over de elektronische veiling

Er wordt gebruik gemaakt van een elektronische veiling: neen

IV.3)Administratieve inlichtingen

IV.3.1)Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst:

AZ Sint-Jan Brugge-Oostende - Aankoopdienst-2014/INFORM/HD-F02_0

IV.3.2)Eerdere bekendmaking(en) betreffende dezelfde opdracht

neen


IV.3.3)Voorwaarden voor de verkrijging van het bestek en aanvullende stukken of het beschrijvende document

Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten: 28.10.2014 - 09:45


Tegen betaling verkrijgbare documenten: ja
Prijs: 50 EUR
Betalingstermijnen en -methode: Door overschrijving op rekening nummer 630-6400000-96 van de ING bank met vermelding van de titel van het gewenste bestek.
IBAN BE65 6306 4000 0096
BIC BBRUBEBB.

IV.3.4)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen

29.10.2014 - 09:45

IV.3.5)Datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden

IV.3.6)Taal of talen die mogen worden gebruikt bij inschrijvingen of verzoeken tot deelneming

Nederlands.

IV.3.7)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen

Periode in maanden: 4 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijvingen)

IV.3.8)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend

Datum: 29.10.2014 - 09:45

Plaats:

AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV, vergaderzaal aankoopdienst route 394, blok geriatrie, 3e verdieping, Ruddershove 10, 8000 Brugge.

Personen die de opening van de inschrijvingen mogen bijwonen: ja
Extra inlichtingen over toegelaten personen en openingsprocedure: Enkel de afgevaardigden van de firma's die een offerte hebben ingediend.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit

Periodieke opdracht: neen

VI.2)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie

De opdracht houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de Europese Unie wordt gefinancierd: neen

VI.3)Nadere inlichtingen

Via mail te vragen aan manuel.eyland@azsintjan.be

VI.4)Beroepsprocedures

VI.4.1)Voor beroepsprocedures bevoegde instantie

VI.4.2)Instellen van beroep

VI.4.3)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:

2.9.2014


Summary

Belgium-Bruges: Computer equipment and supplies

2014/S 169-300240Contract notice

Supplies

Directive 2004/18/EC

Section I: Contracting authority

I.1)Name, addresses and contact point(s)

AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV
Ruddershove 10
For the attention of: Devroe Claudine Paula
8000 Brugge
BELGIUM
Telephone: +32 50452222
E-mail: claudine.devroe@azsintjan.be
Fax: +32 50452229

Internet address(es):

General address of the contracting authority: www.azsintjan.be

Address of the buyer profile: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=183046

Electronic submission of tenders and requests to participate: https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?wsName=AZ+Sint-Jan+Brugge-Oostende+-+Aankoopdienst-2014%2FINFORM%2FHD-F02Further information can be obtained from: AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV
Contact point(s): Dienst ICT
For the attention of: Manuel Eyland
8000 Brugge
BELGIUM
E-mail: manuel.eyland@azsintjan.be

Specifications and additional documents (including documents for competitive dialogue and a dynamic purchasing system) can be obtained from: The above mentioned contact point(s)

Tenders or requests to participate must be sent to: The above mentioned contact point(s)

I.2)Type of the contracting authority

Body governed by public law

I.3)Main activity

Health

I.4)Contract award on behalf of other contracting authoritiesThe contracting authority is purchasing on behalf of other contracting authorities: no

Section II: Object of the contract

II.1)Description

II.1.1)Title attributed to the contract by the contracting authority:

Aanschaf, installatie, migratie en onderhoud van een nieuw opslagsysteem voor het AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV.

II.1.2)Type of contract and location of works, place of delivery or of performance

Supplies

NUTS code BE251

II.1.3)Information about a public contract, a framework agreement or a dynamic purchasing system (DPS)

The notice involves a public contract

II.1.4)Information on framework agreement

II.1.5)Short description of the contract or purchase(s)

Aanschaf, installatie, migratie en onderhoud van een nieuw opslagsysteem voor het AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV.

II.1.6)Common procurement vocabulary (CPV)

30200000

II.1.7)Information about Government Procurement Agreement (GPA)

The contract is covered by the Government Procurement Agreement (GPA): yes

II.1.8)Lots

This contract is divided into lots: no

II.1.9)Information about variants

Variants will be accepted: yes

II.2)Quantity or scope of the contract

II.2.1)Total quantity or scope:

1.

II.2.2)Information about optionsOptions: no

II.2.3)Information about renewals

This contract is subject to renewal: no

II.3)Duration of the contract or time limit for completion

in days: 77 (from the award of the contract)

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions relating to the contract

III.1.1)Deposits and guarantees required:

5 % van het oorspronkelijke bedrag van de opdracht exclusief btw en afgerond naar het hoger gelegen tiental.

III.1.2)Main financing conditions and payment arrangements and/or reference to the relevant provisions governing them:

III.1.3)Legal form to be taken by the group of economic operators to whom the contract is to be awarded:

III.1.4)Other particular conditions

The performance of the contract is subject to particular conditions: no

III.2)Conditions for participation

III.2.1)Personal situation of economic operators, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers

Information and formalities necessary for evaluating if the requirements are met: Opgave H.R nr. en btw nr.

III.2.2)Economic and financial ability

Information and formalities necessary for evaluating if the requirements are met: RSZ attest van het voorlaatste verstreken kwartaal t.o.v. de datum van de opening van de offertes.

III.2.3)Technical capacity

Information and formalities necessary for evaluating if the requirements are met:


Voorlegging van een referentielijst van gelijkaardig uitgevoerde opdrachten en/of opdrachten in uitvoering waarin de duur, de naam, het adres en het telefoonnummer van de opdrachtgever worden meegedeeld.

III.2.4)Information about reserved contracts

III.3)Conditions specific to services contracts

III.3.1)Information about a particular profession

III.3.2)Staff responsible for the execution of the service

Section IV: Procedure

IV.1)Type of procedure

IV.1.1)Type of procedure

Open

IV.1.2)Limitations on the number of operators who will be invited to tender or to participateIV.1.3)Reduction of the number of operators during the negotiation or dialogue

IV.2)Award criteria

IV.2.1)Award criteria

The most economically advantageous tender in terms of the criteria stated below

1. Functionaliteiten en POC. Weighting 50

2. Kostprijs. Weighting 40

3. Diensten. Weighting 10

IV.2.2)Information about electronic auction

An electronic auction will be used: no

IV.3)Administrative information

IV.3.1)File reference number attributed by the contracting authority:

AZ Sint-Jan Brugge-Oostende - Aankoopdienst-2014/INFORM/HD-F02_0

IV.3.2)Previous publication(s) concerning the same contract

no

IV.3.3)Conditions for obtaining specifications and additional documents or descriptive documentTime limit for receipt of requests for documents or for accessing documents: 28.10.2014 - 09:45
Payable documents: yes
Price: 50 EUR
Terms and method of payment: Door overschrijving op rekening nummer 630-6400000-96 van de ING bank met vermelding van de titel van het gewenste bestek.
IBAN BE65 6306 4000 0096
BIC BBRUBEBB.

IV.3.4)Time limit for receipt of tenders or requests to participate

29.10.2014 - 09:45

IV.3.5)Date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates

IV.3.6)Language(s) in which tenders or requests to participate may be drawn up

Dutch.


IV.3.7)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender

Duration in months: 4 (from the date stated for receipt of tender)

IV.3.8)Conditions for opening of tenders

Date: 29.10.2014 - 09:45

Place:

AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV, vergaderzaal aankoopdienst route 394, blok geriatrie, 3e verdieping, Ruddershove 10, 8000 Brugge.Persons authorised to be present at the opening of tenders: yes
Additional information about authorised persons and opening procedure: Enkel de afgevaardigden van de firma's die een offerte hebben ingediend.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence

This is a recurrent procurement: no

VI.2)Information about European Union funds

The contract is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no

VI.3)Additional information

Via mail te vragen aan manuel.eyland@azsintjan.be

VI.4)Procedures for appeal

VI.4.1)Body responsible for appeal procedures

VI.4.2)Lodging of appeals

VI.4.3)Service from which information about the lodging of appeals may be obtained

VI.5)Date of dispatch of this notice:

2.9.2014
TRANSLATED VERSION
==========================

[Disclaimer: The below text is Machine Translated. For accuracy, please refer to the text in the original language as stated above.]


09/04/2014 S169 Member current language states - Supply contract - Contract notice - Open procedure


I.II.IV.
Belgium-Bruges: Computer equipment and supplies
2014 / S 169-300240
Contract notice
Supplies
Directive 2004/18 / EC
Section I: Contracting authority
I.1) Name, addresses and contact point (s)
AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV
Ruddershove 10
For the attention of: Devroe Claudine Paula
8000 Brugge
BELGIUM
Telephone: +32 50452222
Email: claudine.devroe@azsintjan.be
Fax: +32 50452229
Internet address (es):
General address of the contracting authority: www.azsintjan.be
Address of the buyer profile: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=183046
Electronic submission of tenders and requests to participate: https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?wsName=AZ+Sint-Jan+Brugge-Oostende+-+Aankoopdienst-2014%2FINFORM%2FHD-F02
Further information can be obtained from: AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV
Contact point (s): ICT Service
For the attention of: Manuel Eyland
8000 Brugge
BELGIUM
Email: manuel.eyland@azsintjan.be
Specifications and additional documents (including documents for competitive dialogue and a dynamic purchasing system) can be obtained from: The above Mentioned contact point (s)
Tenders or requests to participate must be sent to: The above Mentioned contact point (s)
Section II: Object of the contract
II.1) DescriptionII.1.6) Common procurement vocabulary (CPV)
30200000Description
Computer equipment and supplies. Section IV: Procedure
IV.3) Administrative informationIV.3.3) Conditions for Obtaining specifications and additional documents or descriptive document
Time limit for receipt of requests for documents or for acces sing documents: 10.28.2014 - 09:45
IV.3.4) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
10/29/2014 - 09:45
IV.3.6) Language (s) in All which tenders or requests to participate May Be drawn up
Dutch.
Original language

09/04/2014 S169 Member states - Supply contract - Contract notice - Open procedure
I.II.III.IV.VI.
Belgium-Brugge: computer equipment and supplies
2014 / S 169-300240
Contract notice
Deliveries
Directive 2004/18 / EC
Section I: Contracting authority
I.1) Name, addresses and contact point (s)
AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV
Ruddershove 10
Attn: Paula Devroe Claudine
8000 Brugge
BELGIUM
Phone: +32 50452222
Email: claudine.devroe@azsintjan.be
Fax: +32 50452229
Internet address (es):
General address of the contracting authority: www.azsintjan.be
Address of the buyer profile: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=183046
Electronic submission of tenders and requests to participate: https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?wsName=AZ+Sint-Jan+Brugge-Oostende+-+Aankoopdienst-2014%2FINFORM%2FHD-F02
Further information can be obtained at the following address: AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV
Contact point (s): ICT Service
Attn: Manuel Eyland
8000 Brugge
BELGIUM
Email: manuel.eyland@azsintjan.be
Specifications and additional documents (including documents for competitive dialogue and a dynamic purchasing system) can be obtained at: As in / in above-mentioned contact point (s)
Tenders or requests to participate must be sent to: As in / in above-mentioned contact point (s) I.2) Type of contracting authority
Public law
I.3) Main activity
Health
I.4) Contract award on behalf of other contracting authorities
The contracting authority is purchasing on behalf of other contracting authorities: no Section II: Object of the contract
II.1) BeschrijvingII.1.1) The contracting authority to the job description:
Procurement, installation, migration and maintenance of a new storage system for the AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV.
II.1.2) Type of contract and location of works, place of delivery or of performance
Deliveries NUTS code BE251II.1.3) Information about a public contract, a framework agreement or a dynamic purchasing system (DPS)
The notice involves a public contract
II.1.4) Information on raamovereenkomstII.1.5) Short description of the contract or purchase / purchases
Procurement, installation, migration and maintenance of a new storage system for the AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV.
II.1.6) CPV (Common Procurement Vocabulary)
30200000II.1.7) Information about Government Procurement Agreement (GPA)
Contract covered by the Government Procurement Agreement (GPA): yes
II.1.8) Lots
Division into lots: no
II.1.9) Information about variants
Variants will be accepted: yes
II.2) Quantity or scope of the opdrachtII.2.1) Total quantity or scope:
1.
II.2.2) Information about options
Options: no
II.2.3) Information about renewals
This contract is subject to renewal: no
II.3) Duration of contract or time limit for completion of the assignment
days: 77 (from the award of the contract) Section III: Legal, economic, financial and technical information
III.1) Conditions relating to the opdrachtIII.1.1) Deposits and guarantees required:
5% of the original amount of the contract excluding VAT and rounded up to the next multiple of ten.
III.1.2) Main financing conditions and payment arrangements and / or reference to the relevant provisions regulating them: III.1.3) Legal form of the grouping of economic operators to whom the contract is to be awarded: III.1.4) Other particular conditions
The performance of the contract is subject to particular conditions: no
III.2) Conditions for deelnemingIII.2.1) Personal situation of economic operators, including requirements relating to enrollment on professional or trade registers
Information and formalities necessary for evaluating if requirements are met:. Statement No. HR and VAT no.
III.2.2) Economic and financial capacity
Information and formalities necessary for evaluating if requirements are met: Security certificate from the penultimate past quarter compared to the date of opening of tenders.
III.2.3) Technical capacity
Information and formalities necessary for evaluating if requirements are met:
Submission of a reference list of similar jobs performed and / or assignments in which the execution time, the name, address and telephone number of the client will be notified.
III.2.4) Information about reserved opdrachtenIII.3) Conditions specific to dienstverleningIII.3.1) Information about a particular beroepsgroepIII.3.2) the execution of the service staff responsible
Section IV: Procedure
IV.1) Type procedureIV.1.1) Type of procedure
Public
IV.1.2) Limitations on the number of operators who will be invited to tender or part nemenIV.1.3) Reduction of the number of operators during the negotiation or dialoogIV.2) GunningscriteriaIV.2.1) Award criteria
The most economically advantageous tender in terms of the criteria stated below
1 Features and POC. Weighting 50
2 Cost. Weighting 40
3. Services. Weighting 10IV.2.2) Information about electronic auction
It uses an electronic auction: no
IV.3) Administrative inlichtingenIV.3.1) File reference number attributed by the contracting authority:
AZ Sint-Jan Brugge-Oostende - Purchasing Department, 2014 / INFORM / HD F02_0
IV.3.2) Previous publication (s) concerning the same contract
no
IV.3.3) Conditions for obtaining specifications and additional documents or descriptive document
Time limit for receipt of requests for documents or for accessing documents: 10.28.2014 - 09:45
Payable documents: yes
Price: 50 EUR
Payment method: By bank transfer to account number 630-6400000-96 of the ING bank stating the title of the desired specifications.
IBAN BE65 6306 4000 0096
BIC BBRUBEBB.
IV.3.4) Time-limit for receipt of tenders or requests to participate
10/29/2014 - 09:45
IV.3.5) Date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected gegadigdenIV.3.6) Language or languages ​​which may be used in tenders or requests to participate
Dutch.
IV.3.7) Minimum time frame during which the tenderer must do his tender
Duration in months: 4 (from the date stated for receipt of tender)
IV.3.8) Conditions for opening tenders
Date: 10.29.2014 - 09:45 Place:
AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV, meeting purchasing service route 394, block geriatrics, 3rd floor, Ruddershove 10, 8000 Brugge.
For opening of tenders: yes
Additional information about authorized persons and opening procedure: Only the representatives of the firms who have submitted an offer. Section VI: Complementary information
VI.1) Information about recurrence
Recurrent procurement: no
VI.2) Information about European Union
The contract is related to a project and / or program financed by European Union funds: no
VI.3) Additional information
To ask manuel.eyland@azsintjan.beVI.4) BeroepsproceduresVI.4.1) by mail responsible for appeal procedures instantieVI.4.2) Setting beroepVI.4.3) Service from which information about the lodging of appeals may be verkregenVI.5) Date of dispatch of this notice :
09/02/2014

Summary

09/04/2014 S169 Member states - Supply contract - Contract notice - Open procedure
I.II.III.IV.VI.
Belgium-Bruges: Computer equipment and supplies
2014 / S 169-300240
Contract notice
Supplies
Directive 2004/18 / EC
Section I: Contracting authority
I.1) Name, addresses and contact point (s)
AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV
Ruddershove 10
For the attention of: Devroe Claudine Paula
8000 Brugge
BELGIUM
Telephone: +32 50452222
Email: claudine.devroe@azsintjan.be
Fax: +32 50452229
Internet address (es):
General address of the contracting authority: www.azsintjan.be
Address of the buyer profile: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=183046
Electronic submission of tenders and requests to participate: https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?wsName=AZ+Sint-Jan+Brugge-Oostende+-+Aankoopdienst-2014%2FINFORM%2FHD-F02
Further information can be obtained from: AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV
Contact point (s): ICT Service
For the attention of: Manuel Eyland
8000 Brugge
BELGIUM
Email: manuel.eyland@azsintjan.be
Specifications and additional documents (including documents for competitive dialogue and a dynamic purchasing system) can be obtained from: The above Mentioned contact point (s)
Tenders or requests to participate must be sent to: The above Mentioned contact point (s) I.2) Type of the contracting authority
Body governed by public law
I.3) Main activity
Health
I.4) Contract award on Behalf of other contracting Authorities
The contracting authority is purchasing on Behalf of other contracting Authorities: no Section II: Object of the contract
II.1) DescriptionII.1.1) Title Attributed to the contract by the contracting authority:
Procurement, installation, migration and maintenance of a new storage system for the AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV.
II.1.2) Type of contract and location of works, place of delivery or of performance
Supplies NUTS code BE251II.1.3) Information about a public contract, a framework agreement or a dynamic purchasing system (DPS)
The notice Involves a public contract
II.1.4) Information on framework agreementII.1.5) Short description of the contract or purchase (s)
Procurement, installation, migration and maintenance of a new storage system for the AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV.
II.1.6) Common procurement vocabulary (CPV)
30200000II.1.7) Information about Government Procurement Agreement (GPA)
The contract is covered by the Government Procurement Agreement (GPA): yes
II.1.8) Lots
This contract is divided into lots: no
II.1.9) Information about variants
Variants will be accepted: yes
II.2) Quantity or scope of the contractII.2.1) Total quantity or scope:
1.
II.2.2) Information about options
Options: no
II.2.3) Information about renewals
This contract is subject to renewal: no
II.3) Duration of the contract or time limit for completion
in days: 77 (from the award of the contract) Section III: Legal, economic, financial and technical information
III.1) Conditions Relating to the contractIII.1.1) Deposits and Guarantees required:
5% of the original amount of the contract excluding VAT and rounded up to the next multiple of ten.
III.1.2) Main financing conditions and payment arrangements and / or reference to the relevant Provisions governing them: III.1.3) Legal form to be taken by the group of economic operators to Whom The contract is to be Awarded: III.1.4) Other Particular conditions
The performance of the contract is subject to Particular conditions: no
III.2) Conditions for participationIII.2.1) Personal situation of economic operators,-including Requirements Relating to enrollment on professional or trade registers
Information and Formalities Necessary for Evaluating if the requirements are to: Exercise HR No. and VAT no..
III.2.2) Economic and financial ability
Information and Formalities Necessary for Evaluating if the requirements are to: Social Security certificate from the penultimate past quarter compared to the date of opening of tenders.
III.2.3) Technical capacity
Information and Formalities Necessary for Evaluating if the requirements are to:
Submission of a reference list of similar jobs performed and / or assignments in which the execution time, the name, address and telephone number of the client will be notified.
III.2.4) Information about reserved contractsIII.3) Conditions specific to services contractsIII.3.1) Information about a Particular professionIII.3.2) Staff Responsible for the execution of the service
Section IV: Procedure
IV.1) Type of procedureIV.1.1) Type of procedure
Open
IV.1.2) Limitations on the number of operators who will be invited to tender or to participateIV.1.3) Reduction of the number of operators during the negotiation or dialogueIV.2) Award criteriaIV.2.1) Award criteria
The most economically Advantageous tender in terms of the criteria stated below
1 Features and POC. Weighting 50
2 Cost. Weighting 40
3. Services. Weighting 10IV.2.2) Information about electronic auction
An electronic auction will be used: no
IV.3) Administrative informationIV.3.1) File reference number Attributed by the contracting authority:
AZ Sint-Jan Brugge-Oostende - Purchasing Department, 2014 / INFORM / HD F02_0
IV.3.2) Previous publication (s) Concerning the same contract
no
IV.3.3) Conditions for Obtaining specifications and additional documents or descriptive document
Time limit for receipt of requests for documents or for acces sing documents: 10.28.2014 - 09:45
Payable documents: yes
Price: 50 EUR
Terms and method of payment: By bank transfer to account number 630-6400000-96 of the ING bank stating the title of the desired specifications.
IBAN BE65 6306 4000 0096
BIC BBRUBEBB.
IV.3.4) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
10/29/2014 - 09:45
IV.3.5) Date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidatesIV.3.6) Language (s) in All which tenders or requests to participate May Be drawn up
Dutch.
IV.3.7) Minimum time frame during All which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 4 (from the date stated for receipt of tender)
IV.3.8) Conditions for opening tenders or
Date: 10.29.2014 - 09:45 Place:
AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV, meeting purchasing service route 394, block geriatrics, 3rd floor, Ruddershove 10, 8000 Brugge.
Persons Authorised to be present at the opening of tenders: yes
Additional information about Authorised persons and opening procedure: Only the representatives of the firms who have submitted an offer. Section VI: Complementary information
VI.1) Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2) Information about European Union funds
The contract is related to a project and / or program Financed by European Union funds: no
VI.3) Additional information
To ask manuel.eyland@azsintjan.beVI.4) Procedures for appealVI.4.1) Body Responsible for appeal proceduresVI.4.2) Lodging of appealsVI.4.3) Service from All which information about the lodging of appeals May Be obtainedVI.5) by mail Date of dispatch of this notice:
09/02/2014  • Public procurement in the EU – rules and guidelines

  • EU Directives

  • Access to European Union law


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina