Twee (h)echte vriendenDovnload 38.28 Kb.
Datum26.08.2016
Grootte38.28 Kb.

Liturgie voor de laagdrempelige

kerkdienst die gehouden wordt met de hulp

van de bewoners van De Deel en Siertsheerd

Thema:


Twee (h)echte vrienden

Verdere medewerking wordt verleend door  • predikant : ds.W.v.d.Wind

  • zang : Bijbel-Zanggroep

  • orgel : dhr.H. Kuipers

  • solozang : Albert

Datum : 4 november 2012

Aanvang : 9.30 uur

Plaats : Herv.kerk Siddeburen

Orgelspel
Welkom door de kerkenraad
Samenzang : Opw. 214: 1,4
Ik wandel in het licht met Jezus

het donk’re dal ligt achter mij,

en ‘k weet mij in Zijn trouw geborgen

welk een liefdevolle vriend is Hij.


Ref.: Ik wandel in het licht met Jezus

en ‘k luister naar Zijn dierb’re stem

en niets kan mij van Jezus scheiden

sinds ik wandel in het licht met Hem.


Ik wandel in het licht met Jezus

o, mocht ik zelf een lichtje zijn

dat straalt te midden van de wereld

die gebukt gaat onder zorg en pijn.


Refr.:
Stil gebed.
Votum en groet
Welkom door de dominee

Samenzang : Lied 398 (OTH)

Een rivier vol van vrede,

een rivier vol van vrede,

een rivier vol van vrede in mijn hart.

Een rivier vol van vrede,

een rivier vol van vrede,

een rivier vol van vrede in mijn hart.
Een fontein vol van blijdschap

Een fontein vol van blijdschap

Een fontein vol van blijdschap in mijn hart.

Een fontein vol van blijdschap

Een fontein vol van blijdschap

Een fontein vol van blijdschap in mijn hart.


Ik heb lief als mijn Jezus

Ik heb lief als mijn Jezus

Ik heb lief als mijn Jezus in mijn hart

Ik heb lief als mijn Jezus

Ik heb lief als mijn Jezus

Ik heb lief als mijn Jezus in mijn hart.


Een rivier vol van vrede

een fontein vol van blijdschap

ik heb lief als mijn Jezus in mijn hart

Een rivier vol van vrede

een fontein vol van blijdschap

ik heb lief als mijn Jezus in mijn hart.


Tien geboden

Samenzang : Psalm 25 : 6,7
Wie heeft lust de HEER te vrezen,

't allerhoogst en eeuwig goed?

God zal zelf zijn leidsman wezen,

leren hoe hij wandlen moet.

Wie het heil van Hem verwacht

zal het ongestoord verwerven,

en zijn zalig nageslacht

zal 't gezegend aardrijk erven.


Gods verborgen omgang vinden

zielen waar zijn vrees in woont;

't heilgeheim wordt aan zijn vrinden

naar zijn vreêverbond getoond.

d'Ogen houdt mijn stil gemoed

opwaarts, om op God te letten:

Hij, die trouw is, zal mijn voet

voeren uit der bozen netten.Bidden
Bijbel-zanggroep zingt

  • Scheepke onder Jezus’ hoede

  • Er ruist langs de wolkenWe lezen uit de Bijbel : 1 Sam.17 : 55 – 18 : 4

55 Toen Saul David het kamp uit zag gaan, de Filistijn tegemoet, zei hij tegen Abner, de bevelhebber van het leger: Van wie is deze jongeman een zoon, Abner?

Abner zei: Zo waar u leeft, koning, ik weet het niet.

56 De koning zei : Vraagt u het, van wie deze jongeman een zoon is.

57 Toen David terugkeerde van het verslaan van de Filistijn, nam Abner hem mee en bracht hem bij Saul, en het hoofd van de Filistijn was in zijn hand.

58 En Saul zei tegen hem: Van wie ben jij een zoon, jongeman? En David zei: Ik ben een zoon van uw dienaar Isaï, de Bethlehemiet.
1 Het gebeurde, toen David met Saul uitgesproken was, dat Jonathan met hart en ziel aan David verbonden raakte. Jonathan had hem lief als zichzelf.

2 Saul nam hem diezelfde dag mee en liet hem niet terugkeren naar het huis van zijn vader.

3 Jonathan sloot een verbond met David, omdat hij hem liefhad als zichzelf.

4 Jonathan deed zijn mantel af die hij aanhad, en gaf hem aan David; ook zijn kleding, ja, tot zijn zwaard, tot zijn boog en tot zijn gordel toe.
Albert zingt
We lezen opnieuw uit de Bijbel : Joh. 15 : 12-14

12 Dit is Mijn gebod: dat u elkaar liefhebt, zoals Ik u liefgehad heb.

13 Niemand heeft een grotere liefde dan deze, namelijk dat iemand zijn leven geeft voor zijn vrienden.

14 U bent Mijn vrienden, als u doet wat Ik u gebied.
Samenzang : Lied 462 : 1,2 (JdH)

Er gaat door alle landen

een trouwe Kindervriend.

Geen oog kan Hem aanschouwen,

maar Hij ziet ieder kind.

De hemel is Zijn Vaderland,

Hij is des Heren Afgezant.
Hij komt in alle huizen,

en waar een vrolijk kind

zijn vader en zijn moeder

en God, de Heer, bemint,

daar woont Hij gaarne dag en nacht

en houdt er over 't kind de wacht.Preek over 1 Sam. 18 : 1-4

Thema : Twee (h)echte vrienden
Samenzang Lied 150 : 1,2 (JdH)

Welk een vriend is onze Jezus,

die in onze plaats wil staan!

Welk een voorrecht, dat ik door Hem,

altijd vrij tot God mag gaan.

Dikwijls derven wij veel vrede,

dikwijls drukt ons zonde neer

juist omdat wij 't al niet brengen

in 't gebed tot onze Heer.
Leidt de weg soms door verzoeking,

dat ons hart in 't strijduur beeft,

gaan wij dan met al ons strijden

tot Hem die verlossing geeft.

Kan een vriend ooit trouwer wezen

dan Hij, die ons lijden draagt?

Jezus biedt ons aan genezing;

Hij alleen is 't, die ons schraagt.Bijbel-zanggroep zingt

  • Veilig in Jezus armen

  • Kent Gij reeds de Goede Herder??Albert zingt

Dankgebed


Het geld voor de goede doelen wordt opgehaald

met hulp van enkele bewoners.

Samenzang: Opw. 392 : 1,2, 3 en 4

Mijn Jezus, ik hou van U

ik noem U mijn Vriend.

Want U nam de straf op U

die ik had verdiend.

De grote Verlosser

mijn Redder bent U;

‘k heb van U gehouden

maar nooit zoveel als nu.
Mijn Jezus, ik hou van U

want U hield van mij.

Toen U aan het kruis hing,

een wond in uw zij.

Voor mij de genade,

een doornenkroon voor U

‘k Heb van U gehouden

maar nooit zoveel als nu.

Ik zal van U houden

in leven en dood.

En ik wil U prijzen

zelfs dan in mijn nood.

Als ik kom te sterven

dan roep ik tot U

‘k Heb van U gehouden

maar nooit zoveel als nu.


Als ik uw glorie,

uw eeuwigheid kom,

dan buig ik mij voor U

in uw heiligdom.

Gekroond met Uw heerlijkheid

zal ‘k zingen voor U:

‘k heb van U gehouden,

maar nooit zoveel als nu

maar nooit zoveel als nu.

ZegenU en jij worden allemaal van harte uitgenodigd

om mee Na afloop van de dienst is er

koffiedrinken in de Viskenij.
Oud en jong worden hiervoor

van harte uitgenodigd.De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina