Uitgangspunten, knelpunten en oplossingen incl reactie op Fietsbalans 2008 Fietsbewegwijzering Bredelerweg IllebergerdiekDovnload 135.89 Kb.
Datum21.08.2016
Grootte135.89 Kb.


Fietsnetwerk Winterswijk
Uitgangspunten, knelpunten en oplossingen

i
ncl. reactie op Fietsbalans 2008


Fietsbewegwijzering Bredelerweg - Illebergerdiek


Aanleiding

Op 3 juli 2007 heeft het college van B en W een advies gevraagd omtrent het inrichten van een fietsnetwerk in de bebouwde kom, waarin ook aandacht besteed moet worden aan het wegwerken van knelpunten en een aansprekende bewegwijzering van het fietsnetwerk, zowel binnen als buiten de bebouwde kom.


De totstandkoming van deze notitie is vertraagd doordat de bevindingen van het in 2008 door de Fietsersbond uitgevoerde project Fietsbalans zijn meegenomen. Dit onderzoek geeft ook inzicht in de fietsknelpunten in Winterswijk. De knelpunten uit de fietsbalans zijn in deze nota verwerkt.
Deze notitie gaat over:

 1. eisen aan fietsnetwerk binnen de bebouwde kom

 1. het fietsnetwerk binnen de bebouwde kom

 2. het fietsnetwerk buiten de bebouwde kom

 3. knelpunten en oplossingsrichtingen in het fietsnetwerk

 4. bewegwijzering op het fietsnetwerk

 5. de kosten en de planning van de maatregelen


 1. Eisen fietsnetwerk

Om van losstaande fietsverbindingen te komen tot een samenhangend fietsnetwerk, moeten de fietsroutes voldoen aan een aantal algemene eisen. Deze eisen zijn: • directe routes

 • samenhangende routes

 • veilige routes

 • herkenbare routes

 • voldoende brede fietsvoorzieningen

 • comfortabele routes (zoveel mogelijk uitgevoerd in asfalt).

Het verkeersbeleid in Winterswijk hanteert de volgende uitgangspunten met betrekking tot fietsroutes binnen de bebouwde kom:O
p wegen en kruispunten binnen 30-km-zones worden geen fietsvoorzieningen getroffen.

O
p 50-km-wegen wordt gestreefd naar vrij­liggende fietspaden (voorbeeld Singelweg).

A
ls daar niet voldoende ruimte voor is, worden rode fietsstroken aangebracht (voorbeeld Groenloseweg).

Als de weg nog smaller is, kunnen geen voorzieningen voor fietsers getroffen worden (voorbeeld Laan van Hilbelink).

B
ij rotondes hebben fietsers op de rotonde voorrang.1

Bij kruisingen in een 30 km-zone van fietspaden met wegen wordt het fietspad over een plateau doorgezet met in principe voorrang voor het fietspad.

B
ehalve op rotondes wordt voorrang bij fietsers onderling en tussen fietsers en voetgangers niet geregeld.

 1. Vorm van het fietsnetwerk binnen bebouwde kom

De eisen van directheid, samenhang en veiligheid en de fysieke mogelijkheden op het Winterswijkse wegennet hebben geleid tot onderstaand fietsnetwerk binnen de bebouwde kom, afkomstig uit het Verkeersstructuurplan 2005.
De rode lijnen vormen het fietsnetwerk uit het Verkeersstructuurplan. De groene en paarse lijnen zijn aanvullingen hierop, namelijk: • opnemen van Europark-Europalaan-Parallelweg-Industrieweg als fietsroute

 • opnemen Bocholtsestraat als fietsroute

 • opnemen fietstunnel tussen nieuwbouw Driemark en station

 • opnemen fietsroute Rijnstraat – Joost van den Vondelstraat

 • opnemen van de (toeristische) route langs de Wehmerbeek naar de Hoge Wieber en ‘t Hilgelo

 1. Vorm van het fietsnetwerk buiten de bebouwde kom


Voor de regio Achterhoek is door de gezamenlijke wegbeheerders een regionaal fietsnetwerk opgesteld. Dit netwerk omvat zowel utilitaire fietsroutes, met name langs de provinciale wegen en hoofdwegen binnen de bebouwde kom, als recreatieve fietsroutes die alle routes van het knooppuntensysteem volgen.


 1. Knelpunten en oplossingsrichtingen fietsnetwerk


Aan de hand van de eisen aan het fietsnetwerk, de vorm van het fietsnetwerk, de meldingenregistratie en na gesprekken met Fietsersbond en Veilig Verkeer Nederland, afdeling Winterswijk is een overzicht opgesteld van de knelpunten binnen het fietsnetwerk. Tevens is waar mogelijk een oplossing aangegeven.

Algemene knelpunten


In de opbouw van de Winterswijkse verkeerstructuur zijn duidelijk de oude radialen van de omliggende plaatsen en buurtschappen naar het centrum te herkennen. Een aantal radialen vervullen ook nu nog een belangrijke verkeersfunctie, zoals de Groenloseweg, Waliënsestraat en Vredenseweg. Andere radialen maken nu onderdeel uit van 30km/u-zone, zoals de Ravenhorsterweg, Misterweg en binnenkort de Verlengde Ratumsestraat en Kloetenseweg.
Het fietsnetwerk valt grotendeels samen met de oude radialen. Daarmee voldoen de routes aan de eisen van directheid en samenhang. Toch levert het ook een aantal specifieke knelpunten op.
Op de wegen met een belangrijke verkeersfunctie is een vrijliggend fietspad gewenst. Gezien het smalle wegprofiel is dat echter bijna nergens mogelijk. In het beste geval kunnen fietsstroken worden aangebracht. Deze zijn vaak te smal om veilig met twee fietsen naast elkaar te kunnen rijden. Sommige radialen, zoals de Laan van Hilbelink en Waliënsestraat zijn echter zo smal dat zelfs geen fietsstroken kunnen worden aangebracht. Voor deze wegen moet in de toekomst een duidelijke keuze gemaakt worden tussen auto en fiets.
Op de wegen binnen 30km/u-zones worden geen specifieke voorzieningen voor fietsers aangebracht. Hierdoor zijn de fietsroutes niet herkenbaar in het stratenpatroon. Daarnaast kennen deze wegen doorgaans klinkerverharding, snelheidsremmende voorzieningen zoals drempels en plateaus en geen voorrangsregelingen. Hierdoor wordt niet voldaan aan de eisen van comfort en herkenbaarheid. Omdat de mogelijkheden voor geheel op zichzelf staande fietspaden, zoals langs de Wehmerbeek, zeer beperkt zijn, is het niet eenvoudig hiervoor een goede oplossing te vinden.

Knelpunten uit de Fietsbalans


In 2008 heeft de Fietsersbond het onderzoek Fietsbalans in Winterswijk uitgevoerd. De definitieve resultaten daarvan worden in het najaar van 2009 gepresenteerd. Hieronder zijn de belangrijkste knelpunten uit de resultaten van de Fietsbalans weergegeven:

 • fietsers rijden relatief veel om (ten opzichte van de hemelsbrede afstand). Dit kan verklaard worden door de wegwerkzaamheden tijdens het onderzoek (Europalaan en Laan van Hilbelink) maar ook door de barrière die de spoorlijn in het dorp vormt;

 • stallingen zijn soms op relatief grote afstand van de bestemming, bijvoorbeeld bij het station en het ziekenhuis;

 • stallingvoorzieningen, met name bij sportaccommodaties en basisscholen, zijn niet voldoende (aantal en/of kwaliteit);

 • het comfort op een aantal routes is laag doordat er slechts smalle fietsstroken zijn (bijvoorbeeld Dingstraat, Vredensestraat, Groenloseweg, Vredenseweg), hierdoor kan er niet naast elkaar gefietst worden en is er veel geluidhinder (van autoverkeer);

 • fietsritten verlopen vaak via kruip-door-sluip-door-verbindingen waardoor relatief vaak afgeslagen moet worden. Hierdoor neemt het comfort en de snelheid af.

Omdat een aantal knelpunten samenhangen met de kenmerkende structuur van Winterswijk, zijn deze niet eenvoudig op te lossen. In de rapportage van Fietsbalans geeft de Fietsersbond echter ook een groot aantal adviezen om het fietsklimaat in Winterswijk nog verder te verbeteren. Hieronder zijn deze adviezen samengevat en is tevens de stand van zaken met betrekking tot dat onderwerp en de te nemen of geplande acties opgenomen.
Advies:

Ontvlecht hoofdfietsroutes van gebiedsontsluitingswegen en richt een zelfstandig hoofdfiets­netwerk in (fietsstraten, veilige fietsoversteken niet bij drukke autokruispunten, solitaire fietspaden, tunnels en fietsbruggen).


Stand van zaken:

 • Binnen de bestaande (radiale) structuur van het Winterswijkse wegennet is het niet eenvoudig solitaire fietspaden aan te brengen. Langs de Wehmerbeek is dat wel mogelijk. De aanleg van dit pad start in 2009.

 • Tijdens het rondetafelgesprek over fietsroutes in 2007 is ervoor gekozen geen fietsstraat te maken van de Verlengde Ratumsestraat, maar deze straat in te richten als 30km/u-zone.

 • In het kader van deze nota zijn de knelpunten o.a. bij oversteken geïnventariseerd.
Actie:

 • Aanleg van fietspad langs Wehmerbeek in 2009-2010;

 • Reconstructie Verlengde Ratumsestraat en Kloetenseweg in 2009-2010;

 • Reconstructie kruispunten Dingstraat en Zonnebrink in 2010;

 • Aanleg fietstunnel naar de nieuwe Driemark;

 • Onderzoek naar een logische fietsroute door het centrum in aansluiting op de fietstunnel.Advies:

Richt het hoofdfietsnetwerk Duurzaam Veilig in (bij kruispunten en oversteken een lage snelheid van het gemotoriseerd verkeer, rotondes op kruisingen tussen gebiedsontsluitingswegen en erftoegangswegen, geen fietsstroken langs parkeervakken).


Stand van zaken:

 • De Duurzaam Veilige inrichting is al uitgangspunt voor het gehele verkeersbeleid en voor de (her )inrichting van wegen. Zo worden bij groot onderhoud waar mogelijk op 50km/u-wegen rode fietsstroken aangebracht.

 • Op een aantal locaties zijn nu nog knelpunten (zoals Dingstraat, Zonnebrink, Vredenseweg , Groenloseweg). In het volgende hoofdstuk wordt op deze specifieke locaties ingegaan.
Actie:
 • Bij reconstructies blijven de uitgangspunten van Duurzaam Veilig leidend;


 • Bij aansluiting van De Rikker V en VI kruispunt Vredenseweg-Bataafseweg inrichten als rotonde.Advies:

Besteedt extra aandacht aan de belangrijkste schoolroutes en maak autoluwe zones bij scholen met stopverboden.


Stand van zaken:

 • Er is extra geld vrijgemaakt voor de periode 2009-2011 om schoolomgevingen verkeersveiliger te maken;

 • Ontwerpen voor Julianaschool en De Schakel zijn in voorbereiding
Actie:
 • Aanpassen schoolomgevingen Julianaschool en De Schakel.

 • Aanpassen kruispunt Misterstraat-Gasthuisstraat als onderdeel van de schoolroute naar de nieuwe Driemark.

 • Nagaan noodzaak/wenselijkheid voor herkenbaarheid van schoolomgevingen (schoolzones);


 • Veel aandacht voor veilige fietsroutes naar de brede scholen en De Driemark.Advies:

Biedt voldoende, goede en goed onderhouden fietsparkeervoorzieningen op plekken waar daar behoefte aan is (kernwinkelgebied, stations, wijkwinkelcentra, sportaccommodaties, ziekenhuis, bibliotheek, theater, muziekschool en scholen). Denk ook aan een bewaakte voorziening voor de langparkeerders op een uitgekiende locatie in het centrum.


Stand van zaken:

 • In het centrum zijn de laatste tijd veel en goede fietsparkeervoorzieningen geplaatst;

 • De stallingcapaciteit bij beide stations wordt in 2009/2010 aanzienlijk uitgebreid met overdekte stallingplaatsen;

 • De fietsenstalling bij het ziekenhuis is na de herinrichting van het parkeerterrein veel dichterbij de ingang komen te liggen.
Actie:

 • Bij herinrichting Markt rekening houden met voldoende stallingvoorzieningen;

 • Mogelijkheden onderzoeken van (tijdelijke) fietsenstalling aan het begin van de Meddosestraat;

 • Bij ontwerp van (brede) scholen rekening houden met voldoende stallingplaatsen.
Advies:

Pak bij de aanpak van fietsdiefstal de draad weer op, leg dit vast in het beleid en veranker de uitvoering ervan binnen de organisatiestructuren van gemeente en politie.


Stand van zaken:

 • De actie van 2005 heeft geen structureel vervolg gekregen.
Actie:

 • Met de politie zal overlegd worden of en hoe een structurele aanpak van fietsendiefstal kan worden opgezet.Advies:

De wegdekkwaliteit op belangrijke fietsverbindingen nu uitgerust met klinkerverharding kan aanmerkelijk worden verbeterd door toepassing van StreetPrint.


Stand van zaken:

 • Bij de herinrichting van woonstraten is gekozen voor het gebruik van duurzame gebakken klinkers, die ook een kwalitatief hoogwaardige uitstraling hebben. Uit het onderzoek van de fietsersbond blijkt dat de kwaliteit van het straatwerk, ook die van gebakken klinkers, goed is. Vooralsnog is er dus geen reden om een andere verharding toe te passen.
Actie:

 • geenAdvies:

Definieer meer kwantitatieve doelstellingen, leg belangrijke beleidsuitgangspunten vast, als ook kwaliteitseisen voor het hoofdfietsnetwerk en een onderhoudsprogramma. Dit zowel voor de rijdende als stilstaande fiets.


Stand van zaken:

 • In het huidige verkeersstructuurplan is aandacht besteed aan het fietsbeleid.
Actie:

 • Het verkeersstructuurplan wordt momenteel geactualiseerd. Hierbij wordt ook het fietsbeleid, conform het advies van de fietsersbond, verder uitgewerkt.Advies:

Zet in op het beïnvloeden van het autogebruik door middel van parkeerlocatiebeleid en invoering van betaald parkeren in het centrum.


Stand van zaken:

 • In de huidige parkeervisie, zoals vastgesteld in 2008, is betaald parkeren niet opgenomen.
Actie:

 • In de uitwerking van de parkeervisie kan betaald parkeren als toekomstscenario worden meegenomen.


Advies:

Promoot de fiets: Maak duidelijk dat het gewaardeerd wordt als mensen de fiets gebruiken. Geef aan wat veilige fietsroutes zijn, waar ze hun fiets veilig kunnen stallen, enz. Geef als gemeente het goede voorbeeld, bijvoorbeeld als politici en ambtenaren de fiets gebruiken voor werkbezoeken en overleggen. Zet via bedrijven fietsstimulerende maatregelen in, te beginnen met de eigen werknemers van de gemeente. Promoot het gebruik van de fiets met bestaande of nieuwe evenementen.


Stand van zaken:
 • Het nieuwe gemeentekantoor beschikt over goede fietsvoorzieningen (stalling, douches). Tevens zijn er voldoende goede leenfietsen beschikbaar.


 • Medewerkers van de gemeente kunnen deelnemen aan het stimuleringsprogramma Fietsen Scoort!

 • Bij grote evenementen zoals het Volksfeest worden burgers gevraagd met de fiets te komen en zijn dit jaar extra fietsenstallingen geplaatst.
Actie:

 • In 2010 gaat Winterswijk meedoen met de actie “met belgerinkel naar de winkel”. Bij deze actie worden mensen, die met de fiets boodschappen doen, op een leuke manier beloond en komt het fietsgebruik op een positieve manier onder de aandacht. Deelnemers kunnen ook op een eenvoudige manier klachten en opmerkingen over het fietsen in Winterswijk aan de gemeente kenbaar maken.Advies:

Organiseer fietsvaardigheidstrainingen voor ouderen, kinderen, buitenlanders en mensen van allochtone afkomst.


Stand van zaken:

 • De afdeling Winterswijk van Veilig Verkeer Nederland (VVN) organiseert in samenwerking met de gemeente fietsvaardigheidstrainingen en scootmobieltrainingen. Daarnaast nemen zij bij bijna alle basisscholen het praktisch verkeersexamen af. VVN ontvangt voor de uitvoering hiervan een subsidie van de gemeente en de regio Achterhoek.

 • Wijkwerk Winterswijk en Vluchtelingenwerk organiseren een aantal keer per jaar een fietscursus voor allochtone vrouwen.

 • Het AZC verzorgt samen met VVN fietslessen voor kinderen van het AZC in de basisschoolleeftijd.
Actie:

 • geen


Advies:

Ontwikkel een integrale aanpak op de beleidsterreinen verkeer, milieu, gezondheid en educatie, bijvoorbeeld op en rond scholen en in de wijken.


Stand van zaken:

 • Momenteel is er geen integrale aanpak, zoals door de Fietsersbond wordt voorgesteld.
Actie:

 • De aanbevelingen van de Fietsbalans worden meegenomen bij het opstellen van het Milieubeleidsplan.

Samenvatting van de actiepunten naar aanleiding van de Fietsbalans 2008:

 • Aanleg van fietspad langs Wehmerbeek in 2009-2010;

 • Reconstructie Verlengde Ratumsestraat en Kloetenseweg in 2009-2010;

 • Reconstructie kruispunten Dingstraat en Zonnebrink in 2010;

 • Aanleg fietstunnel naar de nieuwe Driemark (gepland 2011);

 • Onderzoek naar een logische fietsroute door het centrum in aansluiting op de fietstunnel;
 • Bij reconstructies blijven de uitgangspunten van Duurzaam Veilig leidend;


 • Bij aansluiting van De Rikker V en VI kruispunt Vredenseweg-Bataafseweg inrichten als rotonde;
 • Aanpassen schoolomgevingen Julianaschool en De Schakel;


 • Veel aandacht voor veilige fietsroutes naar de brede scholen en De Driemark;
 • Aanpassen kruispunt Misterstraat-Gasthuisstraat als onderdeel van de schoolroute naar de nieuwe Driemark;

 • Nagaan noodzaak/wenselijkheid voor herkenbaarheid van schoolomgevingen (schoolzones);


 • Bij herinrichting Markt rekening houden met voldoende stallingvoorzieningen;

 • Mogelijkheden onderzoeken van (tijdelijke) fietsenstalling aan het begin van de Meddosestraat;

 • Bij ontwerp van (brede) scholen rekening houden met voldoende stallingplaatsen.

 • Met de politie overleggen of en hoe een structurele aanpak van fietsendiefstal kan worden opgezet.

 • Bij de actualisatie van het verkeersstructuurplan het fietsbeleid, conform het advies van de fietsersbond, verder uitwerken.

 • In de uitwerking van de parkeervisie betaald parkeren als toekomstscenario meenemen.

 • In 2010 gaat Winterswijk meedoen met de actie “met belgerinkel naar de winkel”.

 • De aanbevelingen van de Fietsbalans meenemen bij het opstellen van het Milieubeleidsplan.

Locatie-specifieke knelpunten

In onderstaande tabel is per locatie aangegeven wat het knelpunt is en zo mogelijk hoe dit opgelost zou kunnen worden.
Straat

locatie

knelpunt

oplossingsrichting

Acacialaan

tussen Vredenseweg en Kloetenseweg

Ontbreken rode fietsstroken

aanbrengen rode fietsstroken bij herinrichting Hakkelerkamp (2011)

Bataafseweg

Laan van Hilbelink en Vredenseweg

Ontbreken fietsvoorzieningen

aanleg tweerichtingfietspad aan de oostzijde van de Bataafseweg

Beatrixpark

tussen Tuberweg en Rondweg West

Ontbreken fietsvoor­zieningen en veilige over­steek voor fietsers van Beatrixpark richting Rondweg West

aanleg tweerichtingfietspad aan de noordzijde en verbeteren oversteek naar ziekenhuis, in relatie met ontwikkeling uitbreiding Beatrixpark

Dingstraat

tussen Kleine Parallelweg en Weurden

Ontbreken rode fietsstroken

aanbrengen rode fietsstroken bij herinrichting 2010

Dingstraat

t.h.v. Roelvinkstraat

druk kruisend autoverkeer (zonder steunpunt)

reconstructie kruispunt: uitbuigen rijbaan en aanbrengen steunpunt (gelijktijdig aanpassen voetgangersoversteek­plaats, 2010)

Fietsroute De Rikker <-> centrum

t.h.v. Joost van den Vondelstraat

Fietsroute sluit niet aan op fietsnetwerk

Plaatsen ondersteunende bewegwijzering

Groenloseweg

t.h.v. museum Freriks

moeilijke oversteek zonder steunpunt

mogelijkheden onderzoeken voor reconstructie oversteek: uitbuigen rijbaan en aanbrengen steunpunt

Hortensialaan

tussen Kloetenseweg en Laan van Hilbelink

Ontbreken fietsvoorzieningen

aanbrengen rode fietsstroken bij herinrichting Pelkwijk 2010

Hortensialaan

tegenover Jasmijnlaan

Ontbreken fiets­ver­binding tussen Hortensia­laan en Hakkelerkampstraat langs de sporthal

mogelijkheden nagaan bij Impuls Oost

Hortensialaan

bij woonzorgcentrum De Pelkwijk

Ontbreken fiets­ver­binding tussen Hortensia­laan en Spirealaan langs De Pelkwijk

mogelijkheden nagaan bij herinrichting Pelkwijk, 2010
Straat

locatie

knelpunt

oplossingsrichting

Industrieweg

tussen Parallelweg en Rondweg Zuid

Ontbreken fietsvoorzieningen

aanbrengen rode fietsstroken bij revitalisering bedrijventerrein Noord 2009

Kottenseweg

t.h.v. Meester Meinenweg/ Bekeringweg

Onoverzichtelijk oversteek over 80km/u-weg zonder steunpunt

aanbrengen steunpunt, momenteel in verkenning bij provincie, uitvoering gepland in 2010

Kloetenseweg

tussen Acacialaan en Bataafseweg

Ontbreken fietsvoorzieningen

aanbrengen rode fietsstroken of fietspad bij herinrichting Pelkwijk 2010

Kloetenseweg

tussen Acacialaan en Kastanjelaan

Ontbreken fietsvoorzieningen

Inrichten als 30 km-zone, 2009/2010

Laan van Hilbelink

tussen Hortensialaan en Zonnebrink

50 km-weg (busroute) zonder fietsvoorzieningen in verband met (hiervoor te) smal wegprofiel

-

Meddosestraat

bij Markt

Overlast van geparkeerde fietsen m.n. op marktdagen

mogelijkheden nagaan voor (tijdelijke) fietsenstallingen

Misterstraat

t.h.v. Gasthuisstraat

onoverzichtelijk kruispunt

reconstructie kruispunt, 2010

Misterstraat

tussen spoorweg­overgang en Gasthuisstraat

Ontbreken rode fietsstroken

aanbrengen rode fietsstroken bij herinrichting 2010

Parallelweg

tussen Industrieweg en Misterweg

Ontbreken fietsvoorzieningen

aanbrengen rode fietsstroken, deels bij revitalisering bedrijven­terrein Noord 2009

Ravenhorsterweg

tussen Pasbree en Schimmelpenninck­laan

Ontbreken rode fietsstroken of vrijliggend fietspad

mogelijkheden nagaan voor aanleg vrijliggend fietspad, bij reconstructie van de weg, in aansluiting op bestaand fietspad bij Pasbree

Rondweg West

t.h.v. Beatrixpark

druk kruisend autoverkeer (met steunpunt)

reconstructie kruispunt: aanleg rotonde, in relatie met ontwikkeling uitbreiding Beatrixpark

Rondweg West

t.h.v. Morgenzonweg

druk kruisend autoverkeer (met steunpunt)

-

Rondweg Zuid

t.h.v. Magnoliastraat en /of Vreehorstweg / Bocholtsestraat

onveilige of ontbrekende oversteek

mogelijkheden nagaan om oversteek te verbeteren
Straat

locatie

knelpunt

oplossingsrichting

Rondweg Zuid

tussen Wooldseweg en Kottenseweg

ontbrekende fietsverbinding

mogelijkheden nagaan voor aanleg fietspad

Schimmelpenninck-laan

t.h.v. Waliënsestraat

smalle fietsstroken

aanbrengen tweerichting­fietspad rond de rotonde in aansluiting op nieuw fietspad langs Schimmel­pennincklaan

Schimmelpenninck-laan

tussen Waliënsestraat en Groen van Prinstererstraat

geen fietsvoorzieningen

aanbrengen tweerichting­fietspad aan zuidzijde Schimmelpennincklaan in aansluiting op bestaand fietspad bij Beusinkweg

Schimmelpenninck-laan

t.h.v. Voorninklaan / Abraham Kuyper­straat / De Savornin Lohmanstraat

onoverzichtelijke/onlogische oversteken zonder steunpunt

reconstructie fietspaden­structuur; opheffen huidige oversteek, verbeteren uitzicht, uitbuigen Schimmelpennincklaan, aanbrengen plateau

Schimmelpenninck-laan

tussen Ravenhorsterweg en De Savornin Lohmanstraat

Ontbreken fietsvoorzieningen

aanleg vrijliggend fietspad aan zuidzijde bij reconstructie van de weg in aansluiting op bestaand fietspad bij Voorninklaan

Singelweg

t.h.v. Waliënsestraat

druk kruisend autoverkeer (met steunpunt)

-

Singelweg <–> Burgemeester Van Nispenstraat
fietsroute ontbreekt

aanleg fietsroute, vanaf tweerichtingfietspad ten noorden Singelweg tussen rotonde en Waliënsestraat, plateau op Burgemeester Van Nispenstraat, fietsers voorrang samen met Visie Wehmerbeek, 2010

Verlengde Ratumsestraat

tussen Zonnebrink en Kastanjelaan

Ontbreken fietsvoorzieningen

Inrichten als 30 km-zone, 2009/2010

Vredensestraat

tussen Ratumsestraat en Weeninkpad

Ontbreken rode fietsstroken

aanbrengen rode fietsstroken, 2010

Vredenseweg

t.h.v. Kobstederstraat

druk kruisend autoverkeer (zonder steunpunt)

mogelijkheden nagaan voor reconstructie oversteek: uitbuigen rijbaan en aanbrengen steunpunt

Waliënsestraat

tussen Singelweg en Schimmelpenninck­laan

50 km-weg zonder fietsvoorzieningen in verband met (hiervoor te) smal wegprofiel

mogelijkheden nagaan voor inrichten als 30km/u-zone
Straat

locatie

knelpunt

oplossingsrichting

Weurden

tussen Willinkstraat en Dingstraat

onduidelijkheid over fietsen in voetgangersgebied

fietsen toestaan in dit deel van het voetgangersgebied net als op vervolg Weurden

Wooldseweg

t.h.v. Rondweg Zuid

fietsers moeten 2x de Wooldseweg oversteken door ontbreken oversteek over Rondweg Zuid

fietspaden rondom in twee richtingen op rotonde, 2009

Wooldseweg

tussen Parallelweg en Golsweg

Ontbreken rode fietsstroken

mogelijkheden onderzoeken voor aanbrengen rode fietsstroken in relatie tot breedte van de weg

Wooldseweg

tussen Duitse grens en Greversweg

Ontbrekende fietsvoorzieningen

fietspad wordt meegenomen bij herinrichting Winterswijk Oost

Zonnebrink

t.h.v. Verlengde Ratumsestraat

druk kruisend autoverkeer (zonder steunpunt)

reconstructie kruispunt: uitbuigen rijbaan en aanbrengen steunpunt (gelijktijdig aanbrengen voetgangersoversteek­plaats, 2010)

Zonnebrink

t.h.v. Laan van Hilbelink

druk kruisend autoverkeer (zonder steunpunt)

reconstructie oversteek: uitbuigen rijbaan en aanbrengen steunpunt, 2010

Zonnebrink

t.h.v. Weurden

druk kruisend autoverkeer (zonder steunpunt)

reconstructie kruispunt: uitbuigen rijbaan en aanbrengen steunpunt (gelijktijdig aanpassen voetgangersoversteek­plaats, 2010)

Zonnebrink

tussen Weurden en Ratumsestraat

Ontbreken rode fietsstroken

aanbrengen rode fietsstroken, 2010 1. Bewegwijzering op het fietsnetwerk

De bewegwijzering op het fietsnetwerk loopt over de bebouwde komgrens heen en zelfs ook over de gemeentegrens. De fietsbewegwijzering in Winterswijk bestaat uit drie soorten fietsbewegwijzering:
 1. utilitair fietsnetwerk dat de omliggende plaatsen en grote attractiepunten in de gemeente met elkaar verbindt;

 2. toeristisch routenetwerk, bestaande uit afzonderlijke (thematische) fietsroutes;

 3. knooppuntennetwerk.

De gemeente (en provincie) is verantwoordelijk voor de utilitaire fietsbewegwijzering. De bewegwijzering van toeristische routes wordt beheerd door de organisaties die de routes hebben bedacht en uitgezet. Het knooppuntennetwerk wordt beheerd door het RAL.  1. Utilitair fietsnetwerk


Dit betreft de bewegwijzering van de hoofdfietsroutes binnen en buiten de bebouwde kom naar omliggende plaatsen, buurtschappen en attractiepunten.
Huidige stand van zaken:

 • bewegwijzering is slechts gedeeltelijk aanwezig.

 • niet alle routes zijn compleet

 • onduidelijk of de bestemmingen en aangegeven routes nog actueel zijn

 • met name binnen de bebouwde kom ontbreken veel wegwijzers

 • er komen verschillende soorten fietsbewegwijzering (vorm, kleur, grootte, stijl) voor

 • de bewegwijzering langs de provinciale wegen is in eigendom van de provincie. Voor uitbreiding of aanpassing is overleg met de provincie nodig.

Eisen:


 • herkenbaar als fietsbewegwijzering (rood/wit of groen/wit en voorzien van fietssymbool);

 • in de bebouwde kom en langs hoofdwegen worden standaard wegwijzers gebruikt en in het buitengebied paddenstoelen (hiervan is reeds een groot aantal aanwezig);

 • alle wegwijzers/paddestoelen hebben dezelfde uitvoering/kleurstelling;

 • de bewegwijzering sluit aan bij de fietsbewegwijzering in aangrenzende gemeentes en langs de provinciale wegen;

 • voor bestemmingen buiten de bebouwde kom, vermelding van afstanden in km en in tiende km (9,9) voor afstanden onder de 10 km;

 • er worden rechtstreekse en zo mogelijk sociaal veiliger routes bewegwijzerd (rood/wit) en ook toeristisch aantrekkelijker alternatieve routes (groen/wit);

 • buurtschappen worden bewegwijzerd vanuit het naastgelegen buurtschap, vanuit het centrum van Winterswijk en vanaf de provinciale weg (indien relevant);

 • in een bewegwijzeringsplan worden per bestemming de routes naar deze bestemming op een kaart aangegeven. Op de beslispunten worden wegwijzers geplaatst, zodat de bewegwijzering sluitend is vanaf de eerste vermelding totdat de bestemming bereikt is.

 • te bewegwijzeren bestemmingen binnen de bebouwde kom:

  • centrum

  • streekziekenhuis

  • station

  • zwembad Jaspers

  • museum Freriks

 • te bewegwijzeren bestemmingen buiten de bebouwde kom:

  • Zutphen

  • Groenlo

  • Zwolle

  • Eibergen

  • Meddo

  • Zwillbrock

  • ’t Hilgelo

  • TOP Sevink Mölle

  • Meddoscheveld

  • Huppel

  • Grensovergang Huppel

  • Vreden

  • Henxel

  • Tenkinkbos

  • Scholtenhuis

  • Steengroeven

  • Ratum

  • Borken

  • Oeding

  • Kotten

  • Kotten (grensovergang)

  • Italiaanse Meertjes

  • Brinkheurne

  • Het Woold

  • TOP Berenschot

  • Bekendelle

  • Bocholt

  • Het Kreyl

  • Dinxperlo

  • Miste

  • Aalten

  • Bredevoort

  • Lichtenvoorde

  • Corle

  • Vragender

  • Duitse grens

  • Lievelde

  • Winterswijk

De gemarkeerde bestemmingen zijn nu niet opgenomen in de bestaande (incomplete) bewegwijzering. De doorgehaalde bestemmingen worden verwijderd uit de bestaande bewegwijzering.


Realisatie:

Om de bewegwijzering weer compleet en sluiten te krijgen is een investering in paddenstoelen en wegwijzers nodig. Naar schatting gaat het om: • 60 wegwijzers binnen de bebouwde kom

 • 85 paddenstoelen


  1. Toeristisch routenetwerk


Dit betreft afzonderlijke (thematische) fietsroutes opgezet door (toeristische) organisaties (ANWB, VVV, etc). Momenteel zijn er ruim 30 verschillende toeristische routes bekend. Er is geen overzicht van alle bestaande toeristische fietsroutes. De routes worden met een grote verscheidenheid aan bordjes aangegeven. Het staat een ieder vrij een toeristische route uit te zetten. Voor het aanbrengen van bewegwijzering is toestemming van de wegbeheerder (gemeente of provincie) nodig.


  1. Knooppuntennetwerk


Het Recreatieschap Achterhoek Liemers (RAL) heeft het initiatief genomen voor de opzet van een regionaal knooppuntensysteem. De gemeente ondersteunt dit initiatief. Afstemming met de utilitaire bewegwijzering is noodzakelijk. Gestreefd wordt naar een (rijks-)grensoverschrijdend systeem, maar de haalbaarheid hiervan is momenteel klein. In het voorjaar van 2009 is de knooppuntbewegwijzering opgeleverd.
 1. Kosten en planning

De meeste oplossingen uit hoofdstuk 3 zijn al opgenomen in bestaande projecten. Een klein aantal maatregelen is echter nog niet geprogrammeerd. Hieronder zijn de geschatte kosten van de maatregelen opgenomen. Wanneer nu nog niet duidelijk is wat de uitvoeringskosten zijn, is alleen en bedrag opgenomen voor nadere verkenning van het probleem en het uitwerken van een oplossing.  1. Nog niet geprogrammeerde maatregelen


maatregel

planning

kosten

aanleg tweerichtingfietspad langs de Bataafseweg tussen de Laan van Hilbelink en de Vredenseweg

verkennen 2010

ontwerp 2010

realisatie P.M.
(afhankelijk van grondverwerving)


€ 10.000

€ 15.000


P.M. (afhankelijk van verkenning/ontwerp)

reconstructie Groenloseweg t.h.v. oversteek museum Freriks

verkennen 2010

ontwerp 2010

realisatie 2011€ 5.000

€ 5.000


P.M. (afhankelijk van verkenning/ontwerp)

reconstructie Vredenseweg t.h.v. oversteek Kobstederstraat

verkennen 2010

ontwerp 2010

realisatie 2011€ 5.000

€ 5.000


P.M. (afhankelijk van verkenning/ontwerp)

(tijdelijke) fietsenstallingen Meddosestraat bij de Markt

verkennen 2010

ontwerp P.M.

realisatie P.M.€ 5.000

P.M.


P.M.

aanleg vrijliggend tweerichting fietspad langs Ravenhorsterweg en Schimmel­pennincklaan tussen Pasbree en Waliënsestraat en tweerichting­ fietspad rond de rotonde; reconstructie fietspaden­structuur bij Voorninklaan; verbeteren oversteken

verkennen 2010

ontwerp 2011

realisatie 2012
(i.c.m. onderhoud Schim­mel­penninck­laan)


€ 10.000

€ 15.000


P.M. (afhankelijk van verkenning)


verbeteren oversteek over Rondweg Zuid t.h.v. Magnoliastraat en/of Vreehorstweg / Bocholtsestraat

verkennen 2010

ontwerp P.M.

realisatie P.M.P.M. (door Provincie)

aanleggen fietspad langs Rondweg Zuid tussen Wooldseweg en Kottenseweg

verkennen 2010

ontwerp P.M.

realisatie P.M.P.M. (door Provincie)  1. Realisatie bewegwijzering


De voorgestelde nieuwe bewegwijzering op het fietsnetwerk moet in één keer aangebracht worden, omdat anders een incompleet netwerk ontstaat. Op basis van de in hoofdstuk 4 opgenomen uitgangspunten is een voorlopig ontwerp opgesteld. Dit wordt in de tweede helft van 2009 uitgewerkt tot een bestek, zodat de aanbesteding en realisatie in 2010 kan plaatsvinden. In de conceptbegroting voor 2010 is een bedrag van € 150.000 opgenomen voor de realisatie van de fietsbewegwijzering.

1 De provincie Gelderland hanteert het uitgangspunt dat, bij rotondes met fietsverkeer in beide richtingen, de fietsers geen voorrang hebben. Hierdoor hebben de fietsers geen voorrang bij de rotonde Groenloseweg-Rondweg West en Rondweg West-Europalaan.Fietsnetwerk Winterswijk Gemeente Winterswijk

23 september 2009 Civiel en Verkeer: library -> repository -> bestanden
bestanden -> Vlaanderen gelooft in lokale campagnes Vlamingen de fiets op ‘sensibiliseren’
bestanden -> Fietsgebruik maakt het verschil In Nederland biedt het Onderzoek Verplaatsingsgedrag (ovg) van het cbs informatie over de mobiliteit. In België is in 1999 een onderzoek uitgevoerd dat een enigszins vergelijkbare opzet had
bestanden -> Samenwerkingsproject Ruimte voor de fiets Modernisering fietsparkeervoorzieningen bij
bestanden -> Verslag van Netwerkdag voor docenten in het hoger onderwijs
bestanden -> Swov: rotonde zonder fietservoorrang veiliger voor fietser
bestanden -> Wettelijke eisen aan 30km/uur-gebieden
bestanden -> Mondjesmaat handhaven in 30km/uur-zones
bestanden -> Flanders believes in local campaigns The Belgians get on their bikes through ‘sensitisation’
bestanden -> Fietsberaad factsheet 1 Importance of cycling in the Netherlands
bestanden -> Op de fiets door Laarbeek Beleidsplan Fietsverkeer
De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina