Uittreksel uit de notulen van de gemeenteraadDovnload 16.18 Kb.
Datum24.08.2016
Grootte16.18 Kb.


UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD

• Vergadering gemeenteraad van 09/02/2009


• Aanwezig: Vos Mark, Burgemeester

Peumans Jan, Pauly Marina, Cilissen Bert, Stratermans Gerard, Kersten Guy, Schepenen

Cleuren Hubertus, Janssen Patrick, Monard Jeannine, Smets Marie-Elise, Eycken Mathieu, Oosterbosch Ronny, Spits Norbert, Onclin Katja, Bamps Christian, Stevens Ludwig, Renkens Davy, Kuypers Marie-Paule, Pauly Mark, Comhair Ferry, Beusen Anita, Gerards Sabine, Pauly Elisabeth, Van Reeth Johan, Raadsleden

Vrijens Guido, SecretarisDienst Financiën - Algemeen

23. AANPASSING REGLEMENT OP AANPLAKBORDEN
Gelet op de financiële toestand van de gemeente;

Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, zoals gewijzigd;

Gelet op het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen;
BESLUIT: goedgekeurd met 24 stemmen voor, 0 stemmen tegen en 0 onthoudingen.

artikel 1:

Er wordt voor een termijn eindigend op 31 december 2012 ten behoeve van de gemeente Riemst een belasting geheven op de aanplakborden geplaatst op het grondgebied van de gemeente langs de openbare weg of op een plaats zichtbaar van op de openbare weg.

Onder de aanplakborden worden verstaan elke constructie in onverschillig welk materiaal, geplaatst langs de openbare weg of op een plaats in open lucht die zichtbaar is vanaf de openbare weg, waarop reclame wordt aangebracht door aanplakking, vasthechting, schildering of door elk ander middel. Worden gelijkgesteld met genoemde borden: de muren of gedeelten van muren en de omheiningen die gehuurd of gebruikt worden om er reclame op aan te brengen. Voor de muren waarop reclame wordt aangebracht, moet de bedekte totale oppervlakte beschouwd worden als één reclamebord, ook indien er verschillende reclames op voorkomen.

artikel 2:

De belasting is verschuldigd door de natuurlijke of rechtspersoon die het recht heeft gebruik te maken van het aanplakbord en, in bijkomende orde, als de gebruiker onbekend is, de eigenaar van de grond of van de muur waarop het aanplakbord zich bevindt.artikel 3:

Deze belasting wordt bepaald per aanplakbord en zij wordt vastgesteld op 25 euro per m² , met een minimum belastbare oppervlakte van één m².

Voor de berekening van de belasting dient de publicitair nuttige oppervlakte, d.w.z. de oppervlakte die voor aanplakking kan worden gebruikt, in aanmerking genomen te worden, met uitzondering van de omlijsting.

Niet het oppervlak van het aanplakbiljet is dus betaalbaar.

Voor de muren is alleen dat gedeelte van de muur belastbaar dat werkelijk voor reclame wordt gebruikt.

artikel 4:

De belasting is verschuldigd voor heel het jaar, ongeacht het tijdstip in de loop van het jaar waarop het bord wordt geplaatst, in gebruik wordt genomen of wordt weggenomen, met uitzondering van hetgeen bepaald wordt in artikel 5 letter b. van dit reglement. De verwijdering, om welke reden ook, van het aanplakbord tijdens het aanslagjaar geeft geen recht op terugbetaling van de belasting.


artikel 5:

De belasting is niet verschuldigd voor:  1. de aanplakborden geplaatst op of aan de handelshuizen welke dienen voor het maken van reclame, die betrekking heeft op de handel die in deze huizen wordt uitgeoefend op voorwaarde dat de afstand tussen het aanplakbord en het handelshuis in kwestie niet meer dan 20 meter bedraagt;

  2. de aanplakborden, die opgericht worden na 1 december van het jaar waarop de belasting slaat;

  3. de aanplakborden geplaatst door openbare besturen of openbare diensten voor zover geen winst beoogd wordt;

  4. de aanplakborden, die enkel en alleen gebruikt worden bij gelegenheid van wettelijke verkiezingen;

  5. de aanplakborden, die enkel en alleen gebruikt worden voor notariële aankondigingen;

  6. de aanplakborden, alhoewel zichtbaar van op de openbare weg, geplaatst op sportterreinen en gericht naar de plaats van de sportbeoefening.

  7. De verenigingen bedoelt in artikel 180,181 en 182 van het W.I.B., de feitelijke verenigingen en alle andere verenigingen

artikel 6:

De bij artikel 2 van dit reglement vernoemde belastingplichtigen zijn gehouden de in deze belastingverordening vermelde belastingsobjecten op te geven. De aanplakborden dienen op de aangifte nauwkeurig te worden gelokaliseerd.

Zij zijn er toe gehouden om de belastbare objecten aan te geven binnen de 10 dagen na ontvangst van het aangifteformulier. De belastingplichtige die geen aangifteformulier zou ontvangen hebben, is verplicht er een aan zijn gemeentebestuur te vragen voor het einde van de maand januari.

De belastingplichtige die, na inzameling van de aangiften door het gemeentebestuur, het oorspronkelijk opgegeven aantal belastingobjecten vermeerdert of de oppervlakte van deze objecten vergroot, is verplicht uit eigen beweging hiervan binnen de 20 dagen aangifte te doen bij het gemeentebestuur.

Voor de verplaatsbare aanplakborden moet de belasting, voor de ingebruikneming, worden betaald bij de gemeenteontvanger. De natuurlijke of rechtspersonen wier woonplaats of bedrijfszetel niet op het grondgebied van de gemeente gelegen is, dienen de belasting voor hun verplaatsbare aanplakborden te betalen bij de gemeenteontvanger, de eerste dag waarop de mobiele constructie in de gemeente wordt aangewend; zo deze dag een zondag of een wettelijke feestdag is, geldt de eerstvolgende werkdag als uiterste datum.

De kwijting van de gemeenteontvanger maakt het bewijs uit van de betaling van de belasting voor de verplaatsbare constructie.artikel 7:

Bij gebrek aan aangifte, of in geval van onjuiste, onvolledige of onnauwkeurige aangifte vanwege de belastingplichtige, wordt de belasting ambtshalve ingekohierd.

Vooraleer wordt overgegaan tot de ambtshalve vaststelling van de belastingaanslag, betekent het college van burgemeester en schepenen, aan de belastingplichtige, per aangetekend schrijven, de motieven om gebruik te maken van deze procedure, de elementen waarop de aanslag is gebaseerd evenals de wijze van bepaling van deze elementen en het bedrag van de belasting.

De belastingplichtige beschikt over een termijn van 30 dagen volgend op de datum van verzending van de betekening om zijn opmerkingen schriftelijk voor te dragen.

De ambtshalve vaststelling van de belastingaanslag kan slechts geldig worden ingekohierd gedurende een periode van drie jaar volgend op 1 januari van het dienstjaar. Deze termijn wordt met twee jaar verlengd bij overtreding van de belastingverordening met het oogmerk te bedriegen of met de bedoeling schade te berokkenen.

De ambtshalve ingekohierde belasting wordt verhoogd met 50% van de belasting en wordt ook ingekohierd.artikel 8:

De kohieren worden vastgesteld en uitvoerbaar verklaard door het college van burgemeester en schepenen ten laatste op 30 juni van het jaar dat volgt op het aanslagjaar.artikel 9:

De kohierbelasting wordt betaald binnen twee maanden na de verzending van het aanslagbiljet.


artikel 10:

De belastingen worden door de gemeenteontvanger/financieel beheerder ingevorderd volgens de beschikkingen voorzien in het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van de provincie- en gemeentebelastingen.artikel 11:

De belastingschuldige of zijn vertegenwoordiger kan tegen een aanslag een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en schepenen.

Het bezwaar moet schriftelijk worden ingediend, ondertekend en gemotiveerd zijn en op straffe van verval worden ingediend binnen een termijn van drie maanden te rekenen vanaf de derde kalenderdag volgend op de datum van verzending van het aanslagbiljet of vanaf de kennisgeving of vanaf de datum van de contante inning.

Als de belastingschuldige of zijn vertegenwoordiger gehoord wenst te worden dient hij uitdrukkelijk in het bezwaarschrift te vragen om op een hoorzitting uitgenodigd te worden.

Wanneer het bezwaar het herstel beoogt van een materiële vergissing, kan het nochtans geldig worden ingediend zolang de gouverneur de begrotingsrekening niet heeft goedgekeurd.

Van het bezwaarschrift wordt een ontvangstbewijs verstuurd of afgegeven binnen vijftien kalenderdagen na indiening ervan.

Als bijlage wordt een beknopte samenvatting toegevoegd van het onderhavig reglement.

artikel 12:

De belasting wordt ingekohierd op naam van de natuurlijke of rechtspersonen die volgens artikel 1 van deze belastingsverordening belastingplichtig is.artikel 13:

De belastingplichtige die zijn aanplakbord(en) verkoopt of overdraagt is verplicht dit binnen de veertien dagen mede te delen aan de gemeenteontvanger. In dit geval mag de voor het lopend jaar betaalde belasting overgedragen worden op naam van de persoon die het nieuwe beschikkingsrecht heeft over het aanplakbord.artikel 14:

Dit reglement vervangt alle voorgaande reglementen betreffende dit onderwerp.atikel 15:

Een afschrift van dit besluit zal worden overgemaakt aan de toezichthoudende overheid.

Namens de Raad

get. Vrijens Guido get. Vos Mark

Secretaris Voorzitter

Voor eensluidend afschrift


Guido Vrijens Mark Vosgemeentesecretaris burgemeesterDe database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina